Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja prava na opskrbninu

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja prava na opskrbninu

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

1906

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.), ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA PRAVA NA OPSKRBNINU

1. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i način priznavanja prava na opskrbninu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (dalje u tekstu: Zakon), a osobito utvrđivanje površina nekretnina koje služe za podmirenje osnovnih životnih potreba, vrste i starosti motornih vozila, te način utvrđivanja sastava kućanstva korisnika opskrbnine.

2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. KORISNIK je osoba iz članka 87. Zakona koja ostvaruje pravo na opskrbninu ili je u postupku ostvarivanja toga prava, sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

2. KUĆANSTVO je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba;

ZAJEDNICA OSOBA je zajednica krvnih srodnika i srodnika po tazbini i posvojenju, bez obzira na stupanj srodstva, kao i zajednica svih drugih osoba koje u kućanstvu zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba;

JEDINSTVENI REŽIJSKI TROŠKOVI su troškovi stanovanja (troškovi najamnine, električne energije, grijanja, vode, odvodnje, komunalne naknade, TV pretplate i slično) koji glase na jednog člana kućanstva, a svi članovi njegova kućanstva sudjeluju dogovorno (u pravilu ovisno o svojim prihodima) u podmirenju istih;

OSNOVNE ŽIVOTNE POTREBE su prehrana, odjeća, osobna njega, kućanske potrepštine, grijanje i ostali režijski troškovi, zdravstvene potrebe, korištenje stambenog prostora za stanovanje i zemljišta za vlastite potrebe.

3. NEKRETNINE KOJE SLUŽE ZA PODMIRENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA SU:

a) STAMBENI PROSTOR – jedan stan, obiteljska kuća ili jedan njezin dio za koji se utvrdi da čini odvojenu stambenu cjelinu u smislu članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika, te apartman, koji služe za stanovanje korisnika i članova njegovoga kućanstva.

b) ZEMLJIŠTE – vlasništvo, suvlasništvo, korištenje ili sukorištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta i šuma sljedeće površine za:

– samca – do 2 ha (20.000 m²)

– dvočlano kućanstvo do 2,5 ha (25.000 m²)

– za svakog sljedećeg člana kućanstva dodatnih ½ ha (5.000 m²)

4. MOTORNO VOZILO je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora u smislu članka 18. ovoga Pravilnika.

3. POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OPSKRBNINU

Članak 3.

(1) Postupak za priznavanje prava na opskrbninu pokreće se na zahtjev osobe iz članka 87. Zakona na propisanom obrascu (Obrazac broj 1) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev se prilaže izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini, dana na zapisnik pri prvostupanjskom tijelu, te izjava korisnika i svih punoljetnih članova njegova kućanstva, dana na zapisnik pri prvostupanjskom tijelu, o dopuštenju nadležnom prvostupanjskom i drugostupanjskom tijelu koje provodi postupak priznavanja prava na opskrbninu da izvrše uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku, te ostalim ostvarenim prihodima na propisanom obrascu (Obrazac broj 2) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Korisnik je obvezan dati točne i istinite osobne podatke službenoj osobi o članovima svoga kućanstva, o osobama koje je po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati, kao i o osobama koje su korisnika dužne uzdržavati, sukladno Obiteljskom zakonu, o svojim prihodima i imovinskom stanju i omogućiti ih dostupnima službenoj osobi.

(2) Korisniku će se predočiti posljedice davanja lažnog iskaza.

Članak 5.

(1) Službena osoba pribavit će po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je službena osoba dužna pribaviti službenim putem:

– izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva (nadležan Matični ured prema mjestu upisa rođenja),

– domovnica (nadležan Matični ured prema mjestu upisa u Knjigu državljana),

– uvjerenje o nekažnjavanju (nadležan Općinski sud prema mjestu prebivališta),

– uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za sve članove kućanstva (nadležna Policijska postaja prema mjestu prebivališta, na način da se zatraži uvjerenje o prebivalištu za sve osobe u stambenom prostoru korisnika, prijavljene na istoj adresi prebivališta),

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva (nadležan Ured za obranu ili Policijska uprava prema mjestu prebivališta),

– dokaz da korisnik samostalno ne obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost, (nadležna Služba za gospodarstvo),

– verificirana potvrda o visini dohotka za sve članove kućanstva starije od 15 godina života (nadležna Porezna ispostava prema mjestu prebivališta),

– očitovanje nadležne Porezne uprave da li je evidentiran promet nekretnina i motornih vozila, za sve članove kućanstva,

– dokaz da li je korisnik novčanog primanja zbog nezaposlenosti, za sve članove kućanstva starije od 15 godina života (nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje),

– izvadak iz Zemljišne knjige o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnina korisnika opskrbnine i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan Općinski sud, Zemljišno – knjižni odjel),

– izvadak iz knjige položenih ugovora za sve članove kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan Općinski sud, Zemljišno – knjižni odjel),

– uvjerenje (posjedovni list) o korištenju ili sukorištenju nekretnina korisnika opskrbnine i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležna Državna geodetska uprava, Ured za katastar),

– uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji (nadležna Državna geodetska uprava, Ured za katastar),

– očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje u slučaju iz članka 13. stavka 1. Pravilnika (nadležan Hrvatski centar za razminiranje),

– potvrda o kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika (nadležna Državna geodetska uprava, Ured za katastar),

– potvrda da li su korisnik i članovi njegova kućanstva, ostvarili pravo na obnovu stambenog prostora prema propisima o obnovi u slučaju iz članka 13. stavka 3. Pravilnika (nadležan Ured državne uprave, Služba za imovinsko – pravne poslove, odnosno Gradski ured za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada u Gradu Zagrebu),

– uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za sve punoljetne članove kućanstva (nadležna Policijska uprava /postaja prema mjestu prebivališta),

– potvrda o vlasništvu i korištenju motornog plovila dužeg od 6 metara, za sve punoljetne članove kućanstva (nadležna Lučka kapetanija).

(3) Službena osoba će pribaviti podatke razmjenom podataka iz elektroničke baze podataka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, o činjenicama o kojima ta javnopravna tijela vode službenu evidenciju, a kojima se dokazuje

– da li je korisnik opskrbnine korisnik mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu, veće od 1.097,58 kn mjesečno, kao i da li su članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu, te u kojem iznosu (pribaviti razmjenom podataka iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– da li su korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, zaposleni (pribaviti razmjenom podataka iz elektroničke baze podataka HZMO, pribaviti izvod s koje osnove osiguranja je osoba prijavljena na mirovinsko osiguranje),

– da li su korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, korisnici novčanog primanja u vezi sa profesionalnom rehabilitacijom (vidljivo iz obrasca 5 pribavljenog razmjenom podataka iz elektroničke baze podataka HZMO),

– da li je korisnik obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju poljoprivredne djelatnosti (vidljivo iz obrasca 5 pribavljenog razmjenom podataka iz elektroničke baze podataka HZMO),

– da li su korisnik i punoljetni članovi njegova kućanstva upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava, (pribaviti razmjenom podataka iz elektroničke baze podataka Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju),

(4) O podacima o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem, korisnik je dužan istinito i pravovremeno ih dostaviti službenoj osobi.

Članak 6.

Korisnik je dužan uz popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za opskrbninu priložiti:

– izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva nisu upisani u nadležni Matični ured, a rođeni su u inozemstvu,

– izvadak iz matice vjenčanih (nadležan Matični ured prema mjestu sklapanja braka),

– izjavu o sastavu kućanstva, danu na zapisnik pri prvostupanjskom tijelu, potvrđenu izjavama dvoje svjedoka,

– medicinsku dokumentaciju, ukoliko se ima provesti postupak utvrđivanja nesposobnosti za privređivanje,

– radnu knjižicu izdanu prema propisima o radu, za sve nezaposlene članova kućanstva starije od 15 godina života (za osobe koje se školuju priložiti potvrdu o redovitom školovanju),

– dokaz da li je korisnik inozemne mirovine, za sve članove kućanstva (izjava korisnika i članova kućanstva, te potvrda banke u kojoj osoba prima inozemnu mirovinu, o visini ostvarene mirovine za prethodnu godinu),

– rješenje o nasljeđivanju, ukoliko nije proveden upis nasljednika,

– kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja motornih vozila ili motornih plovila dužih od 6 metara,

– kupoprodajni ugovor ukoliko je došlo do prodaje nekretnina,

– pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je korisnik razveden,

– rješenje o invalidnosti korisnika ili člana njegova kućanstva, u slučaju iz članka 16. stavka 1. Pravilnika, od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju priznate invalidnosti prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dati izjavu),

– potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o osnovnoj bolesti zbog koje je potreban učestali prijevoz u zdravstvenu ustanovu, u slučaju iz članka 16. stavka 2. Pravilnika,

– ugovor o dodjeli stambenog prostora na korištenje, ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba ili javnopravnog tijela, te ugovor o najmu stambenog prostora ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru fizičke osobe.

Članak 7.

(1) Službena osoba će pribaviti uvjerenje nadležnog Općinskog suda, Zemljišnoknjižni odjel, u kojem će biti navedeni brojevi zemljišnoknjižnih uložaka, u kojima se korisnik i članovi njegova kućanstva navode kao vlasnici ili suvlasnici nekretnina na području o kojem taj odjel vodi evidenciju, te izvatke iz Zemljišnih knjiga, o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnina, iz kojih će biti vidljiv broj katastarske čestice, oznaka zemljišta (katastarska kultura), površina, te svi suvlasnici i tereti upisani na nekretnini.

(2) Službena osoba će pribaviti uvjerenje nadležne Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar, u kojem će biti navedeni brojevi posjedovnih listova, u kojima se korisnik i članovi njegova kućanstva navode kao korisnici ili sukorisnici nekretnina na području o kojem taj ured vodi evidenciju, te posjedovne listove, o korištenju ili sukorištenju nekretnina, iz kojih će biti vidljivi broj katastarske čestice, adresa katastarske čestice, način uporabe katastarske čestice, površina, te svi sukorisnici nekretnine.

(3) Iznimno, površina nekretnina se može utvrditi izjavom stranke ukoliko nije navedena u izvatku iz Zemljišne knjige niti u Posjedovnom listu.

Članak 8.

Službena osoba će pribaviti uvjerenje o prebivalištu za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru u cilju utvrđivanja sastava kućanstva korisnika.

4. UTVRĐIVANJE SASTAVA KUĆANSTVA

Članak 9.

(1) Sastav kućanstva se utvrđuje izjavom korisnika (Obrazac broj 3), danom na zapisnik pri prvostupanjskom tijelu, koja se odnosi na sve osobe s prebivalištem na adresi stanovanja korisnika. Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u vezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(2) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva. Obrazac zapisnika o očevidu (Obrazac broj 4) je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Kod jednog stambenog prostora na dvije ili više etaže utvrditi će se odvojeno kućanstvo ako postoje odvojena kuhinja, sanitarni čvor, kupaona i spavaća soba.

Kod jednog stambenog prostora sa dva ili više ulaza, utvrditi će se odvojeno kućanstvo ako postoje odvojena kuhinja, sanitarni čvor, kupaona i spavaća soba.

Kod dva stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, utvrditi će se odvojeno kućanstvo ako postoje odvojena kuhinja, sanitarni čvor, kupaona i spavaća soba.

Prostorije koje služe svima ili većini članova kućanstva, a koriste se samo u ljetne mjesece, ne može se uzeti kao odvojeni stambeni prostor koji čini odvojeno kućanstvo.

(4) Ukoliko se utvrdi odvojeno kućanstvo u smislu stavka 3. ovoga članka, potrebno je dokazati da korisnik sudjeluje u financiranju jedinstvenih režijskih troškova.

5. NAČIN IZRAČUNA MJESEČNOG IZNOSA OPSKRBNINE

Članak 10.

(1) Kod izračuna iznosa mjesečne opskrbnine, valja uzeti prihode svih članova kućanstva.

(2) Naknada roditelja njegovatelja ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu opskrbnine.

(3) Kada se utvrde novi članovi zajedničkog kućanstva, koji su se uzimali kao članovi odvojenih kućanstava, a ostvaruju neki od novčanih prihoda iz stavka 4. ovoga članka, te prihode valja uzeti u obzir i izračunati novi iznos mjesečne opskrbnine, a početak isplate nižeg iznosa ospkrbnine ili gubitak prava na opskrbninu odrediti uz dosljednu primjenu članka 100. Zakona.

(4) Prihodi od utjecaja na pravo i visinu opskrbnine:

– prosječna mjesečna neto-plaća, ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– naknada na osnovi nezaposlenosti, ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– naknada plaće s osnova bolovanja, ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– rodiljna i roditeljska potpora, ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– mirovina, zaštitni dodatak na mirovinu i dodatak na mirovinu, u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini,

– prihod od samostalnog obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba i pružanja usluga i prehrane turistima, prihod od imovine i drugi porezu podložni prihodi prema dobiti, odnosno prihod iz prethodne godine koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza,

– prihod od prodaje motornog vozila, motornog plovila dužeg od 6 metara i/ili nekretnina, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini,

– naknada za rad u zatvoru/kaznionici, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 11.

Kada korisnik opskrbnine postane korisnik mirovine u iznosu većem od osnovice za određivanje prava na opskrbninu, pravo na opskrbninu prestaje s danom koji prethodi danu kada je priznato pravo na mirovinu rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

6. ČINJENICE KOJE NE PREDSTAVLJAJU ZAPREKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OPSKRBNINU

Članak 12.

(1) Zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ne predstavlja vlasništvo ili korištenje jednog stambenog prostora (jedna obiteljska kuća, stan ili apartman), koje se smatra dovoljnim za podmirenje osnovnih životnih potreba.

(2) Zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ne predstavlja površina suvlasničkog ili sukorisničkog dijela drugog stambenog prostora, čiji ukupni zbroj s površinom stambenog prostora u kojem korisnik stanuje ne prelazi stambenu površinu predviđenu propisima o porezu prometa na nekretnine, u dijelu kojim se uređuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet za prvu nekretninu.

Članak 13.

(1) Zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ne predstavlja nekretnina koja se nalazi na miniranom području. Da li se nekretnina nalazi na miniranom području utvrditi će se očitovanjem Hrvatskog centra za razminiranje.

(2) Zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ne predstavlja nekretnina smještena u 1. kategoriji područja s težim uvjetima gospodarenja (brdsko-planinska područja) sukladno propisima o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, i popisu katastarskih općina razvrstane u 1. kategoriju TUG područja.

(3) Zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ne predstavlja stambeni prostor oštećen u Domovinskom ratu, a nije obnovljen niti je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi. Da li je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi, dokazuje se potvrdom Službe za imovinskopravne poslove.

Članak 14.

(1) Prodaja vlastite, darovane ili naslijeđene nekretnine, koja korisniku i članovima njegova kućanstva ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba, nije zapreka za priznavanje prava na opskrbninu, ali se prihod ostvaren od prodaje uzima kao prihod od utjecaja na pravo i visinu opskrbnine.

(2) Vrijednost prodane nekretnine uzimati će se iz rješenja Porezne uprave o razrezu poreza. Ako se Porezna uprava očituje da nije izdala rješenje, uzimati će se u obzir iznos naveden u ugovoru o prodaji.

(3) Činjenica prodaje nekretnina, utvrdit će se pribavljanjem očitovanja Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda ili očitovanjem nadležne Porezne uprave o činjenici prometa nekretnine.

Članak 15.

Neregistrirani, odjavljeni osobni automobili stariji od 10 godina, a ostala motorna vozila starija od 20 godina, ne predstavljaju zapreku za priznavanje prava na opskrbninu.

Članak 16.

(1) Vlasništvo ili korištenje registriranog osobnog automobila, neće predstavljati zapreku za priznavanje prava na opskrbninu korisniku, ako su on ili član njegova kućanstva invalidi sa 100% tjelesnim oštećenjem. Ova činjenica se dokazuje rješenjem nadležnog javnopravnog tijela.

(2) Vlasništvo ili korištenje registriranog osobnog automobila, neće predstavljati zapreku za priznavanje prava na opskrbninu korisniku, ako on ili članovi njegova kućanstva boluju od maligne ili teške kronične bolesti, koja bi se prema Listi postotaka oštećenja organizma koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine“ br. 45/05. i 146/09. – dalje u tekstu: Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma) ocijenila kao tjelesno oštećenje od 80% i više, te zbog koje je potreban učestali prijevoz u zdravstvenu ustanovu.

Ova činjenica se dokazuje Potvrdom o osnovnoj bolesti zbog koje je potreban učestali prijevoz u zdravstvenu ustanovu, ispunjenom i ovjerenom od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite. Obrazac potvrde liječnika primarne zdravstvene zaštite (Obrazac broj 5) je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bolesti koje čine tjelesno oštećenje od 80% i više su: maligna bolest tijekom aktivne faze liječenja ili terminalni oblici bolesti, stanje nakon ozljede ili bolesti mozga ili kralježničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova (teži oblici ataksije, hemiplegije, paraplegije, tetraplegije, paralize), stanje nakon ozljede ili bolesti mozga s teškim oštećenjem kognitivnih funkcija, teški oblici parkinsonizma, slabo kontrolirani EPI napadaji Jaksonovog tipa uz terapiju, traumatski gubitak oba gornja ili donja ekstremiteta, traumatski gubitak donjeg ekstremiteta iznad koljena, traumatski gubitak donjeg ekstremiteta ispod koljena osobe vezane uz kolica, traumatska amputacija stopala po Lisfrancku ili Chopartu, traumatska amputacija oba skočna zgloba, teški oblici psihoza koji unatoč terapiji zahtijevaju liječnički nadzor ili nadzor druge osobe, sljepilo (nedostatak vida na oba oka), teška KOPB kao samostalna bolest ili posljedica TBC s velikim promjenama u ABS (acidobazni status), teška miokardna, valvularna ili krvožilna bolest srca sa znakovima teške dekompenzacije koja bitno ograničava svaku fizičku aktivnost, teški oblici bolesti jetre s opsežnim ascitesom i znakovima karidiorespiratorne insuficijencije ili trajna imunosupresivna terapija nakon transplantacije, teški oblici bolesti bubrega koji zahtijevaju hemodijalizu ili trajnu imunosupresivnu terapiju nakon transplantacije, teški oblici šećerne bolesti s komplikacijama (sljepoća, dijaliza, mutilacija ekstremiteta), druge bolesti koje bi se prema Listi postotaka oštećenja organizma koja je sastavni dio Pravilnika ocijenile kao tjelesno oštećenje od 80% i više, te teške kronične bolesti uz primjenu članka 10. i članka 16. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma.

7. ČINJENICE KOJE PREDSTAVLJAJU ZAPREKE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OPSKRBNINU

Članak 17.

Svako suvlasništvo ili sukorištenje drugih stambenih prostora, uz stambeni prostor iz članka 12. ovoga Pravilnika, predstavlja zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ako je njihova pojedinačna ili ukupna površina 30 m² stambene površine i više, bez obzira na broj članova kućanstva.

Članak 18.

Vlasništvo ili korištenje sljedećih motornih vozila predstavlja zapreku za priznavanje prava na opskrbninu:

– osobni automobili,

– teretno motorno vozilo (kamion, dostavno vozilo i slično)

– kombinirano vozilo (kombi),

– radni stroj (kombajn, kopač rovova i slično),

– radno vozilo,

– traktor.

Članak 19.

(1) Kada nije provedena ostavinska rasprava, a nesporno se utvrdi da je korisnik opskrbnine zakonski ili oporučni nasljednik nekretnine koju bi naslijedio da je ostavinska rasprava provedena, ta se nekretnina uzima u obzir prilikom priznavanja prava na opskrbninu i predstavlja zapreku za priznavanje prava na opskrbninu ukoliko prelazi površinu koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

(2) Kako bi se nesporno utvrdilo da je korisnik zakonski ili oporučni nasljednik nekretnine, utvrditi će se tko su zakonski nasljednici i oporučni nasljednici kod saznanja da postoji oporuka.

Članak 20.

(1) Korisnik koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora duže od 6 mjeseci, za vrijeme izdržavanja kazne zatvora nema pravo na opskrbninu ukoliko u vlasništvu ili korištenju ima obiteljsku kuću, stan ili apartman u kojoj je prije stupanja na izdržavanje kazne zatvora živio kao samac, odnosno nije živio u kućanstvu sa osobama koje je dužan uzdržavati sukladno Obiteljskom zakonu.

(2) Kada je korisnik opskrbnine na izdržavanju kazne zatvora, potrebno je od zatvorske ustanove zatražiti očitovanje da li je isti korisnik naknade za rad i u kojem iznosu, te navedeni iznos uzeti u obzir kao novčani prihod od utjecaja na pravo i visinu opskrbnine.

Članak 21.

(1) Vlasništvo ili korištenje registriranih motornih vozila i motornih plovila dužih od 6 metara, bez obzira na godinu starosti, predstavlja zapreku za priznavanje prava na opskrbninu, osim ako stranka ne priloži dokaz o otuđenju na temelju pravnog posla ili dokaz o krađi nadležne Policijske uprave.

(2) Prodaja motornog vozila i/ili motornog plovila dužeg od 6 metara, se dokazuje kupoprodajnim ugovorom, ovjerenim kod javnog bilježnika, te dokazom o promjeni vlasnika pri nadležnom tijelu.

(3) Prihod ostvaren od prodaje motornog vozila i/ili motornog plovila dužeg od 6 metara uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu opskrbnine sukladno odredbi članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Vrijednost prodanog motornog vozila i/ili motornog plovila dužeg od 6 metara, uzimati će se iz rješenja Porezne uprave o razrezu poreza. Ako se Porezna uprava očituje da nije izdala rješenje, uzimati će se u obzir iznos naveden u ugovoru o prodaji.

(5) Činjenica prodaje motornog vozila i/ili motornog plovila dužeg od 6 metara, utvrdit će se očitovanjem nadležne Porezne uprave o činjenici prometa motornih vozila i/ili motornih plovila dužih od 6 metara.

8. OTKLANJANJE ZAPREKE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OPSKRBNINU

Članak 22.

Prodajom motornog vozila i/ili motornog plovila dužeg od 6 metara, otklanja se zapreka za priznavanje prava na opskrbninu.

9. SUDJELOVANJE CENTRA ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ U POSTUPKU PRIZNAVANJA PRAVA NA OPSKRBNINU

Članak 23.

(1) U postupku priznavanja prava na opskrbninu, prvostupanjsko i drugostupanjsko tijelo može zatražiti obavljanje očevida putem Centra za psihosocijalnu pomoć, kada je iz spisa predmeta razvidno da bi korisnik opskrbnine izgubio pravo na opskrbninu zbog vlasništva, suvlasništva, korištenja ili sukorištenja zemljišta do 5.000 m², uz zemljište propisano člankom 2. točkom 3. b) ovoga Pravilnika, dodatnih 30 m² stambenog prostora, više od propisanih člankom 17. ovoga Pravilnika, i/ili evidentiranog vlasništva neregistriranog, odjavljenog osobnog automobila mlađeg od 10 godina starosti odnosno drugog motornog vozila mlađeg od 20 godina starosti.

(2) Obrazac zapisnika o očevidu je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 6).

Članak 24.

Ukoliko Centar za psihosocijalnu pomoć utvrdi da je korisnik i/ili članovi njegova kućanstva u teškoj obiteljskoj, zdravstvenoj, socijalnoj ili materijalnoj situaciji, zapreku za priznavanje prava na opskrbninu neće im predstavljati dodatnih 5.000 m² zemljišta, uz propisano člankom 2. točkom 3. b) ovoga Pravilnika, i dodatnih 30 m² stambenog prostora, više od propisanih člankom 17. ovoga Pravilnika, te neregistrirani, odjavljeni osobni automobil mlađi od 10 godina starosti, odnosno drugo motorno vozilo mlađe od 20 godina starosti.

Članak 25.

(1) Ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ili osoba koju ovlasti može odobriti priznavanje prava na opskrbninu do otklanjanja zapreka iz članka 88. stavka 1. točke 7. Zakona, ukoliko se očevidom Centra za psihosocijalnu pomoć utvrdi da korisnik živi u okolnostima koje ugrožavaju podmirenje najosnovnijih životnih potreba zbog kojih bi bio ugrožen život i zdravlje korisnika i/ili članova njegove obitelji u kućanstvu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje se do otklanjanja zapreka iz članka 88. stavka 1. točke 7. Zakona, a najduže 12 mjeseci od dana početka priznavanja prava.

(3) Zahtjev za očevid uputit će prvostupanjsko ili drugostupanjsko tijelo nadležnom Centru za psihosocijalnu pomoć ukoliko u tijeku postupka priznavanja prava sazna za okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Obrazac zapisnika o očevidu je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 6).

Članak 26.

(1) Za sve korisnike opskrbnine, koji su u prethodnoj godini pravo na opskrbninu ostvarili u punom iznosu, prvostupanjsko tijelo je dužno do 31. siječnja tekuće godine donijeti privremeno rješenje o nastavku isplate prava na opskrbninu.

(2) Prije donošenja privremenog rješenja, potrebno je pribaviti dostupne dokaze i izjavu korisnika i članova njegova kućanstva da li su u prethodnoj godini ostvarili prihode koji su od utjecaja na pravo i visinu opskrbnine.

Članak 27.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

Obrazac broj 1- Zahtjev za priznavanje prava na opskrbninu.

Obrazac broj 2 – Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

Obrazac broj 3 – Izjava korisnika o sastavu kućanstva

Obrazac broj 4 – Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva

Obrazac broj 5 – Potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o osnovnoj bolesti zbog koje je potreban učestali prijevoz u zdravstvenu ustanovu

Obrazac broj 6 – Zapisnik o očevidu Centra za psihosocijalnu pomoć

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-0001/44

Urbroj: 519-04/1-11-6

Zagreb, 11. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Ivić, prof., v. r.