Zakon o javnoj nabavi

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

1919

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/162
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

1. DIO
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

(2) Ovaj se Zakon primjenjuje na naručitelje iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(3) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada je to određeno ovim Zakonom.

(4) Sastavni dio ovoga Zakona jesu:

– Dodatak I. Popis djelatnosti u graditeljstvu (dalje u tekstu: Dodatak I.),

– Dodatak II. Popis usluga II. A i II. B (dalje u tekstu: Dodatak II. A ili Dodatak II. B),

– Dodatak III. Popis vojne opreme (dalje u tekstu: Dodatak III.),

– Dodatak IV. Tehničke specifikacije (dalje u tekstu: Dodatak IV.),

– Dodatak V. Sadržaj objava javne nabave (dalje u tekstu: Dodatak V.),

– Dodatak VI. Obilježja objavljivanja (dalje u tekstu: Dodatak VI.),

– Dodatak VII. Zahtjevi vezani za uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te plana i projekata (dalje u tekstu: Dodatak VII.).

(5) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

1. Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga (SL L 134, 30. 4. 2004.),

2. Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30. 4. 2004.),

3. Direktiva 2005/75/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2005. kojom se ispravlja Direktiva 2004/18/EZ o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 323, 9. 12. 2005.),

4. Direktiva Komisije 2005/51/EZ od 7. rujna 2005. kojom se mijenjaju Prilog XX Direktive 2004/17/EZ i Prilog VIII Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi (SL L 257, 1. 10. 2005.),

5. Direktiva 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive Vijeća 89/665//EEZ i 92/13/EEZ vezano uz poboljšanu učinkovitost postupka revizije u vezi s dodjelom ugovora o javnim nabavama (SL L 335, 20. 12. 2007.),

6. članci 2., 12. i 13. Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjenama i dopunama Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20. 8. 2009.).

Temeljni pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Država članica je država članica Europske unije.

2. Elektronička dražba je način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

3. Elektroničko sredstvo znači korištenje elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i zaprimaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim sredstvima ili drugim elektromagnetskim sredstvima.

4. Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koji na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

5. Istraživanje i razvoj su sve aktivnosti koje uključuju temeljno istraživanje, primijenjeno istraživanje te eksperimentalni razvoj koji može uključivati realizaciju tehnoloških demonstratora, tj. uređaja koji demonstriraju djelovanje novoga koncepta ili nove tehnologije u odgovarajućem ili reprezentativnom okruženju.

6. Javni naručitelj je naručitelj iz članka 5. ovoga Zakona.

7. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) je referentna nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabave, a istodobno osigurava istovjetnost s ostalim postojećim nomenklaturama.

U slučaju različitog tumačenja područja primjene ovoga Zakona zbog mogućih razlika između CPV-a i nomenklature Statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti Europske unije (NACE) koja je navedena u Dodatku I. ovoga Zakona ili između CPV-a i privremene verzije nomenklature Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC privr.) koja je navedena u Dodatku II. ovoga Zakona, NACE odnosno CPC privr. ima prednost.

8. Koncesija za javne radove je ugovorom uređen pravni odnos u smislu propisa kojim se uređuju koncesije, a u smislu ovoga Zakona smatra se ugovorom o javnoj nabavi.

9. Naručitelj je javni naručitelj i sektorski naručitelj.

10. Natjecatelj je gospodarski subjekt koji je voljan sudjelovati u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu i svoju je volju iskazao zahtjevom za sudjelovanje.

11. Natjecateljski dijalog je postupak u kojem svaki gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje, pri čemu javni naručitelj s odabranim natjecateljima vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima, i na temelju kojih će odabrani natjecatelji biti pozvani da podnesu ponude.

12. Natječaj je postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja s dodjelom ili bez dodjele nagrada.

13. Ograničeni postupak javne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje u postupku, pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.

14. Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.

15. Otvoreni postupak javne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

16. Pisani ili u pisanom obliku znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati. Može uključivati podatke koji se prenose i pohranjuju pomoću elektroničkih sredstava.

17. Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

18. Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu.

19. Posebno ili isključivo pravo je pravo koje nadležno tijelo dodjeljuje na temelju zakona, drugih propisa ili upravnog akta, a koje obavljanje određene djelatnosti ograničava na jednog ili više gospodarskih subjekata, te ima znatan utjecaj na mogućnost drugih subjekata da obavljaju tu djelatnost.

20. Pregovarački postupak javne nabave je postupak u kojem se naručitelj obraća gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili s više gospodarskih subjekata.

21. Sektorski naručitelj je naručitelj iz članka 6. ovoga Zakona.

22. Sigurnosno osjetljiva oprema, sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge jesu oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

23. Treća država je svaka država koja nije država članica Europske unije, izuzev Republike Hrvatske.

24. Ugovor o javnim radovima je ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet:

1. ili izvođenje radova, ili projektiranje i izvođenje radova, koji se odnose na jednu ili više djelatnosti navedenih u Dodatku I. ovoga Zakona, ili

2. posao ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo naručitelj. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.

25. Ugovor o javnim uslugama je ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima ili ugovor o javnoj nabavi robe, a čiji su predmet usluge u smislu Dodatka II. A ili usluge u smislu Dodatka II. B ovoga Zakona.

Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet i roba i usluge u smislu Dodatka II. ovoga Zakona smatra se ugovorom o javnim uslugama ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene tim ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge u smislu Dodatka II. ovoga Zakona, a koji uključuje radove u smislu Dodatka I. ovoga Zakona koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora smatra se ugovorom o javnim uslugama.

26. Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.

27. Ugovor o javnoj nabavi robe je ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima, a čiji je predmet kupnja robe, najam robe, zakup robe, leasing sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet isporuka robe, a koji kao sporedne uključuje i poslove postavljanja i instalacije, smatra se ugovorom o javnoj nabavi robe.

28. Vojna oprema je oprema posebno izrađena ili prilagođena za vojne potrebe i namijenjena za upotrebu kao oružje, streljivo ili vojni materijal, osobito oprema koja je navedena u Dodatku III. ovoga Zakona.

29. Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.

Načela javne nabave

Članak 3.

(1) Prilikom provođenja postupaka iz ovoga Zakona naručitelji su obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

(2) Naručitelji moraju primjenjivati odredbe ovoga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije

Članak 4.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Sporazumu o javnoj nabavi (Agreement on Government Procurement – GPA), naručitelji na koje se odnosi Sporazum obvezni su pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi primijeniti njegove odredbe na gospodarske subjekte trećih država koje su strane Sporazuma. Pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi obuhvaćenih Sporazumom, Republika Hrvatska primjenjuje na gospodarske subjekte država članica uvjete jednako povoljne kao one koje jamči gospodarskim subjektima trećih država koje su strane Sporazuma o javnoj nabavi.

Javni naručitelji

Članak 5.

(1) Javni naručitelji su:

1. državna tijela Republike Hrvatske,

2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

– da se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50%, ili

– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, ili

– da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe,

4. zajednica tijela iz točaka 1. i 2. ovoga stavka ili pravnih osoba iz točke 3. ovoga stavka.

(2) Popis javnih naručitelja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

(3) Državna i druga tijela kao i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka obvezni su primjenjivati ovaj Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u pravilniku iz stavka 2. ovoga članka.

Sektorski naručitelji

Članak 6.

(1) Sektorski naručitelji su:

1. javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti,

2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ili više javnih naručitelja ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj na osnovi njihova vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi pravila koja vrijede za društva i koja obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti,

3. subjekti koji na temelju posebnog ili isključivog prava koje im je dodijelilo nadležno tijelo obavljaju jednu od djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona ili kombinaciju tih djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti, a nisu javni naručitelji ili trgovačka društva u smislu točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Prevladavajući utjecaj javnog naručitelja nad trgovačkim društvom u smislu stavka 1. točke 2. ovoga članka pretpostavlja se ako javni naručitelj izravno ili neizravno:

– posjeduje većinu upisanoga kapitala, ili

– raspolaže većinom glasova povezanih s ulozima u društvu, ili

– može imenovati više od polovice članova nadzornog, upravnog ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova društva.

(3) Popis sektorskih naručitelja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

(4) Trgovačka društva i subjekti koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka obvezni su primjenjivati ovaj Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u pravilniku iz stavka 3. ovoga članka.

Ugovori koje javni naručitelji subvencioniraju ili sufinanciraju s više od 50%

Članak 7.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na sklapanje:

– ugovora o javnim radovima koje izravno subvencioniraju ili sufinanciraju javni naručitelji s više od 50% kada ti ugovori uključuju djelatnosti u graditeljstvu u smislu Dodatka I. ovoga Zakona za gradnju bolnica, objekata namijenjenih za sport, rekreaciju, odmor i kulturu, školskih i sveučilišnih zgrada i zgrada koje se koriste u administrativne svrhe;

– ugovora o javnim uslugama koje izravno subvencioniraju ili sufinanciraju javni naručitelji s više od 50% i koji su u vezi s ugovorima o javnim radovima u smislu točke 1. ovoga stavka.

(2) Ukoliko ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa jedan ili više subjekata koji nisu naručitelji u smislu ovoga Zakona, javni naručitelj koji subvencionira ili sufinancira ugovor obvezan je osigurati da ti subjekti primjenjuju ovaj Zakon. Ukoliko javni naručitelj sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka u ime i za račun drugih subjekata, tada je sam obvezan primjenjivati ovaj Zakon.

Središnje tijelo za javnu nabavu

Članak 8.

(1) Naručitelji mogu nabavljati robu, radove i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela za javnu nabavu.

(2) Središnje tijelo za javnu nabavu je naručitelj koji:

1. za naručitelje stječe određenu robu i/ili usluge, ili

2. za naručitelje sklapa ugovore ili okvirne sporazume za robu, radove ili usluge.

(3) Kada naručitelji nabavljaju robu, radove i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela za javnu nabavu smatra se da postupaju u skladu s ovim Zakonom u onom dijelu u kojem središnje tijelo za javnu nabavu postupa u skladu s ovim Zakonom.

(4) Naručitelj može ovlastiti drugog naručitelja za provedbu postupka javne nabave.

(5) Radi provedbe zajedničke nabave, više naručitelja mogu ovlastiti jednog od njih ili trećeg naručitelja za provedbu postupka javne nabave.

(6) U slučaju iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ovlašteni naručitelj koji provodi određeni postupak javne nabave smatra se središnjim tijelom za javnu nabavu.

Dodjela posebnih ili isključivih prava

Članak 9.

Ukoliko javni naručitelj dodijeli posebno ili isključivo pravo na pružanje neke javne usluge subjektu koji nije javni naručitelj u smislu ovoga Zakona, u aktu kojim se to pravo dodjeljuje mora biti određeno da je taj subjekt obvezan primjenjivati ovaj Zakon na ugovore o nabavi s trećim stranama koji su u vezi s pružanjem te javne usluge.

Izuzeća od primjene Zakona

Članak 10.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa javni naručitelj:

1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje javni naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon;

5. usluge arbitraže i mirenja;

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima isključivo javni naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. ugovori koje sklapaju radiotelevizijski subjekti za stjecanje, razvoj, produkciju i koprodukciju programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju;

9. ugovori za termine radiotelevizijskog emitiranja;

10. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji javnom naručitelju služe za stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne banke;

11. ugovori i natječaji čija je glavna svrha da se javnom naručitelju omogući pružanje ili iskorištavanje javne elektroničke komunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više elektroničkih komunikacijskih usluga;

12. do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ugovori u svrhu daljnje prodaje ili davanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da javnom naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju, najam ili zakup tih predmeta ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno prodati, iznajmiti ili dati u zakup pod istim uvjetima kao i javni naručitelj;

13. ugovori koje javni naručitelj sklapa s pravnom osobom, pod uvjetom da:

a) je ta pravna osoba osnovana za obavljanje djelatnosti iz djelokruga tog javnog naručitelja,

b) ta pravna osoba obavlja djelatnosti pretežno za tog javnog naručitelja,

c) je predmet ugovora vezan uz obavljanje djelatnosti iz podtočke a) ove točke,

d) je javni naručitelj isključivi vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava u toj pravnoj osobi,

e) nad tom pravnom osobom javni naručitelj obavlja nadzor kao nad svojom ustrojstvenom (poslovnom) jedinicom, te

f) ta pravna osoba u cijelosti samostalno izvršava taj ugovor.

(2) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa sektorski naručitelj:

1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu, radove, usluge ili natječaje namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje sektorski naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon;

5. usluge arbitraže i mirenja;

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima isključivo sektorski naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji sektorskom naručitelju služe za stjecanje novca ili kapitala;

9. ugovori u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da sektorskom naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam (zakup) tih predmeta ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti (dati u zakup) pod istim uvjetima kao i sektorski naručitelj;

10. ugovori i natječaji u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti sektorskog naručitelja navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona ili radi obavljanja takvih djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji mreže ili zemljopisnog područja unutar Europske unije;

11. nabava vode koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona;

12. nabava energije ili goriva za proizvodnju energije koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 107. stavka 1. i stavka 3. ili iz članka 109. ovoga Zakona;

13. ugovori o koncesiji za javne radove ako se te koncesije daju za obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. točaka 9. i 10. ovoga članka sektorski naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o svim kategorijama robe ili djelatnostima koje smatra izuzetima.

Nabava za potrebe obrane i sigurnosti

Članak 11.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju naručitelji u području obrane i sigurnosti, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti primjenjuje se na nabavu:

1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,

2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,

3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka,

4. radova i usluga za izričito vojne namjene,

5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga.

(3) Ovaj Zakon i Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti ne primjenjuju se na sljedeće ugovore:

1. ugovori na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu s međunarodnim sporazumom ili dogovorom sklopljenim između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država,

2. ugovori na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu sa sklopljenim međunarodnim sporazumom ili dogovorom koji se odnosi na razmještaj postrojbi i tiče se pothvata Republike Hrvatske, države članice ili treće države,

3. ugovori na koje se primjenjuju posebna pravila nabave međunarodne organizacije kada ona nabavlja za svoje potrebe, ili ugovori koje Republika Hrvatska mora sklopiti u skladu s tim pravilima,

4. ugovori kod kojih bi primjena odredaba ovoga Zakona ili Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti obvezala Republiku Hrvatsku da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti s bitnim interesima njezine sigurnosti,

5. ugovori za potrebe tijela sigurnosno-obavještajnog sustava,

6. ugovori u okviru programa suradnje koji se temelji na istraživanju i razvoju, koji zajednički provode Republika Hrvatska i najmanje jedna država članica za razvoj novog proizvoda i, ako je primjenjivo, za naredne faze cijelog ili dijelove životnog ciklusa toga proizvoda. Po završetku programa suradnje države članice će Europskoj komisiji naznačiti udio rashoda istraživanja i razvoja u odnosu na ukupni trošak programa, sporazum o podjeli troškova, kao i namjeravani udio nabave po državi, ako postoji,

7. ugovori koji se sklapaju u trećoj državi, uključujući i za civilne potrebe, kada su snage razmještene izvan teritorija Europske unije ako operativne potrebe zahtijevaju da ti ugovori budu sklopljeni s gospodarskim subjektima smještenima u području aktivnosti,

8. ugovori koje sklapaju državna tijela ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske s državnim tijelima ili tijelima regionalne ili lokalne vlasti države članice ili treće države, a odnose se na:

– nabavu vojne opreme ili sigurnosno osjetljive opreme,

– radove i usluge izravno povezane s takvom opremom, ili

– radove i usluge za izričito vojne namjene, ili sigurnosno osjetljive radove i sigurnosno osjetljive usluge.

(4) Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti koja uređuje pravila, uvjete i postupke nabave iz stavka 2. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Nabava za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava

Članak 12.

(1) Ugovori o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 900.000,00 kn sklapaju se sukladno ovome Zakonu, a ostali ugovori sklapaju se sukladno Pravilniku o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.

(2) Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu donosi ministar nadležan za vanjske poslove.

Sprječavanje sukoba interesa

Članak 13.

(1) Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,

2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i

3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

(3) Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada je u odnosu s gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka i povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog propisa o sprječavanju sukoba interesa.

(6) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i ako je predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

(7) Sukobom interesa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.

(8) Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Na temelju izjava iz stavka 8. ovog članka, naručitelj je obvezan:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili s njime povezane osobe u odnosu iz stavka 1. ovoga članka ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske stranice, navedeni popis dužan je objaviti u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti,

2. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu ovoga članka ili navesti da takvi subjekti ne postoje,

3. popis iz točke 1. ovoga stavka stalno ažurirati u skladu s promjenama.

Gospodarski subjekti

Članak 14.

(1) Gospodarski subjekt koji ima pravo na pružanje odgovarajuće usluge prema pravu države u kojoj ima sjedište, ne smije biti isključen iz postupka javne nabave iz razloga što bi morao biti ili fizička ili pravna osoba prema propisima Republike Hrvatske. U slučaju postupka javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnim uslugama, ugovora o javnim radovima te ugovora o javnoj nabavi robe koji dodatno obuhvaća usluge i/ili poslove postavljanja i instalacije, od pravnih se osoba mora tražiti da u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje naznače imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje tog ugovora.

(2) Za potrebe dostavljanja ponude ili zahtjeva za sudjelovanje naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja ili natjecatelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Rezervirani ugovori

Članak 15.

(1) Naručitelji mogu rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave zaštitnim radionicama ili omogućiti da se ugovori izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja ako su većina zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih osobe s invaliditetom koje zbog prirode ozbiljnosti njihovog invaliditeta ne mogu obavljati zanimanja u redovitim uvjetima.

(2) U pozivu na nadmetanje naručitelj mora naznačiti da je postupak javne nabave rezerviran isključivo za gospodarske subjekte iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka odnose se na gospodarske subjekte za koje je rezervirano pravo sudjelovanja u postupku javne nabave ili izvršavanja ugovora, ali i na podizvoditelje kojima oni namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi.

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Članak 16.

(1) Ne dovodeći u pitanje primjenu odredaba ovoga Zakona, osobito onih koje se odnose na objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima te na sadržaj odluka i zapisnika koje naručitelj dostavlja natjecateljima i ponuditeljima, naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom.

(2) Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

(3) Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Sudjelovanje u izradi dokumentacije

Članak 17.

(1) Prije početka postupka javne nabave naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u izradi dokumentacije, ali takav savjet ne smije imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

(2) Gospodarski subjekt iz stavka 1. ovoga članka smije biti natjecatelj ili ponuditelj u tom postupku javne nabave uz uvjet da naručitelj osigura da saznanja i informacije koje je stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog gospodarskog subjekta u prednost u odnosu na ostale gospodarske subjekte.

Procijenjena vrijednost nabave

Članak 18.

(1) Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova.

(2) Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

(3) Ovaj Zakon ne treba se primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna.

(4) Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

(5) Ako naručitelj predviđa nagrade ili isplate za natjecatelje ili ponuditelje, mora ih uzeti u obzir prilikom izračuna procijenjene vrijednosti nabave.

(6) Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, za primjenu stavaka 1. i 2. ovoga članka kao procijenjena vrijednost nabave uzima se ukupna procijenjena vrijednost svih tih grupa predmeta nabave. Na odvojenu nabavu pojedine grupe predmeta nabave primjenjuju se ona pravila koja vrijede za ukupnu procijenjenu vrijednost nabave.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako je predmet nabave velike vrijednosti podijeljen na više grupa, na odvojenu nabavu pojedine grupe ili grupa predmeta nabave mogu se primijeniti pravila koja vrijede za nabavu male vrijednosti pod uvjetom da:

– je vrijednost pojedine grupe ili grupa za robu ili usluge manja od 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti odnosno za radove manja od 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti, i

– ukupna zbrojena vrijednost tih grupa ne prelazi 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(8) Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku u kojem naručitelj šalje poziv na nadmetanje, a u postupcima u kojima se poziv na nadmetanje ne objavljuje, u trenutku u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave.

(9) Naručitelj je obvezan u objavi javne nabave navesti procijenjenu vrijednost nabave.

(10) Naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

(11) Odabir načina izračuna procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

(12) Vrijednosti europskih pragova propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama javne nabave. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji primjenjuju se vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Način izračuna procijenjene vrijednosti nabave

Članak 19.

(1) Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave za ugovore o javnim radovima uzimaju se u obzir troškovi radova i ukupna procijenjena vrijednost robe i/ili usluga nužnih za izvođenje radova koje naručitelj stavlja na raspolaganje izvođaču radova.

(2) Vrijednost robe ili usluga koje nisu potrebne za izvršenje određenog ugovora o javnim radovima ne smije se dodati vrijednosti ugovora o javnim radovima ako bi se time izbjegla primjena pravila koja vrijede za procijenjenu vrijednost nabave za tu robu ili usluge.

(3) Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave za ugovore koji uključuju i robu i usluge uzima se u obzir ukupna vrijednost robe i usluga, bez obzira na njihove međusobne udjele. Izračun mora uključiti vrijednost poslova postavljanja i instalacije.

(4) Kod kupnje, najma, zakupa ili leasinga vrijednost na kojoj se temelji procijenjena vrijednost nabave jest:

1. ukupna procijenjena vrijednost za vrijeme trajanja ugovora ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme do 12 mjeseci, ili ukupna vrijednost uključujući i procijenjenu preostalu vrijednost po kojoj naručitelj može kupiti robu ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme duže od 12 mjeseci;

2. mjesečna vrijednost pomnožena s 48 kod ugovora neutvrđenog trajanja.

(5) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugama koji su uobičajeni po vrsti ili koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju izračun procijenjene vrijednosti temelji se:

1. ili na ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih ugovora istoga tipa sklopljenih tijekom prethodnih 12 mjeseci ili financijske godine usklađenoj, ako je moguće, uzimajući u obzir izmjene u količini ili vrijednosti koje će nastati tijekom 12 mjeseci nakon početnog ugovora,

2. ili na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti uzastopnih ugovora sklopljenih tijekom 12 mjeseci nakon prve isporuke ili tijekom financijske godine ako je to duže od 12 mjeseci.

(6) U slučaju ugovora o javnim uslugama izračun procijenjene vrijednosti nabave za navedene vrste usluga temelji se:

1. na premijama i drugim naknadama za usluge osiguranja;

2. na naknadama, provizijama, kamatama i drugim naknadama za bankarske i druge financijske usluge;

3. na nagradama, isplatama i drugim naknadama za ugovore koji uključuju projektiranje.

(7) U slučaju ugovora o javnim uslugama izračun procijenjene vrijednosti nabave za usluge za koje nije navedena ukupna cijena temelji se na:

1. ukupnoj vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme do 48 mjeseci;

2. mjesečnoj vrijednosti pomnoženoj sa 48 kod ugovora neutvrđenog trajanja ili ugovora s trajanjem dužim od 48 mjeseci.

(8) U slučaju okvirnog sporazuma izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti svih ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju tog okvirnog sporazuma za ukupno razdoblje njegova trajanja.

Plan nabave

Članak 20.

(1) Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. predmet nabave,

2. evidencijski broj nabave,

3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,

4. vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona,

5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

6. planirani početak postupka,

7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(2) Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

(3) Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan.

(4) Javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

(5) Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

(6) Javni naručitelj dužan je središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave svih javnih naručitelja.

(7) Ukoliko javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran javni naručitelj.

(8) Odredbe ovoga članka koje se odnose na objavljivanje plana nabave ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Članak 21.

(1) Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.

(2) Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama.

(3) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. predmet ugovora,

2. evidencijski broj nabave i broj objave,

3. vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona,

4. iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma,

5. datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma,

6. naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje,

7. konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova,

8. konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora.

(5) Naručitelj je nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja.

(6) Ukoliko naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj.

(7) Ovaj članak ne primjenjuje se na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo te propisu kojim se uređuju koncesije.

(8) Odredbe ovoga članka koje se odnose na objavljivanje registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

Profil naručitelja (kupca)

Članak 22.

(1) Naručitelj može na internetskim stranicama objaviti svoj profil.

(2) Profil naručitelja može sadržavati prethodne (informacijske) obavijesti i prethodne (indikativne) obavijesti u skladu s člancima 58. i 123. ovoga Zakona, plan nabave i registar ugovora u skladu s člancima 20. i 21. ovoga Zakona, podatke o postupcima javne nabave koji su u tijeku, zahtjeve za prikupljanje ponuda sukladno članku 44. ovoga Zakona, planiranim ugovorima o javnoj nabavi, sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, poništenim postupcima javne nabave i druge potrebne podatke, kao što je služba za kontakt, broj telefona ili telefaksa, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte.

Početak postupka javne nabave

Članak 23.

(1) Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom te natjecateljski dijalog započinju danom slanja poziva na nadmetanje.

(2) Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave započinje danom slanja poziva na pregovaranje.

(3) Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B sukladno članku 44. ovoga Zakona započinje danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda.

(4) Natječaj započinje danom slanja poziva na natječaj.

(5) U ostalim slučajevima postupak započinje danom slanja odgovarajuće objave ili poziva.

Ovlašteni predstavnici naručitelja i druge osobe

Članak 24.

(1) Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

(2) Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(3) Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave.

(4) Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja.

(5) Ako druge osobe imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave, naručitelj ih navodi u odluci iz stavka 3. ovoga članka.

2. DIO
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE

Glava I.
POSTUPCI JAVNE NABAVE, OKVIRNI SPORAZUM, ELEKTRONIČKA DRAŽBA, SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA

Odjeljak 1.
ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odabir postupka javne nabave

Članak 25.

(1) Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave.

(2) U posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članaka 26., 27. i 28. ovoga Zakona javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak s prethodnom objavom ili bez prethodne objave.

(3) U posebnim okolnostima navedenima u članku 30. ovoga Zakona javni naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog.

Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnim radovima

Članak 26.

(1) Ugovor o javnim radovima smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:

1. ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju;

2. ako su predmet nabave radovi koji se izvode isključivo u svrhu istraživanja, pokusa ili razvoja, a ne s ciljem osiguranja profita ili pokrića troškova istraživanja i razvoja;

3. u iznimnim slučajevima kada priroda radova ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene.

(2) Ugovor o javnim radovima smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži;

2. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

3. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem javnog naručitelja;

4. za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili

b) kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak;

5. za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:

a) su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,

b) je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,

c) je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,

d) je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati, i

e) se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora.

Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnoj nabavi robe

Članak 27.

(1) Ugovor o javnoj nabavi robe smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:

1. ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju;

2. u iznimnim slučajevima kada priroda robe ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene.

(2) Ugovor o javnoj nabavi robe smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži;

2. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

3. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem javnog naručitelja;

4. kada se predmetni proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja. Ova odredba ne obuhvaća proizvodnju kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja;

5. za dodatne isporuke od dobavljača iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju. Trajanje takvih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine;

6. za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe;

7. za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od stečajnog povjerenika ili likvidatora, ili u okviru nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema nacionalnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnim uslugama

Članak 28.

(1) Ugovor o javnim uslugama smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:

1. ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju;

2. u iznimnim slučajevima kada priroda usluga ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene;

3. u slučaju usluga, između ostalog usluga iz Dodatka II. A kategorije 6 ovoga Zakona, i intelektualnih usluga kao što su usluge koje uključuju projektiranje, pod uvjetom da je priroda tih usluga takva da se specifikacije predmeta nabave ne mogu odrediti s dovoljnom preciznošću te stoga nije moguće sklapanje ugovora odabirom najpovoljnije ponude u uvjetima otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave.

(2) Ugovor o javnim uslugama smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži;

2. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

3. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem javnog naručitelja;

4. za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili

b) kada su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak;

5. za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:

a) su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,

b) je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,

c) je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,

d) je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih usluga koje će se ponavljati, i

e) se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora;

6. kada se predmetni ugovor o javnim uslugama sklapa nakon provedenog natječaja te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika toga natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na pregovaranje.

Nepravilna, neprihvatljiva i neprikladna ponuda

Članak 29.

U smislu članaka 26. do 28. ovoga Zakona:

1. nepravilna ponuda je ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, sadrži odredbe koje javni naručitelj smatra štetnima ili za koju javni naručitelj osnovano smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja, primjerice posljedica je nedopuštenog sporazuma gospodarskih subjekata;

2. neprihvatljiva ponuda je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ovoga Zakona, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama ovoga Zakona, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, nedopuštena alternativna ponuda, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom;

3. neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama javnog naručitelja određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama odnosno kojom se nude roba, radovi ili usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe javnog naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.

Uvjeti za korištenje natjecateljskog dijaloga

Članak 30.

(1) Natjecateljski dijalog smije se koristiti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi kada je riječ o osobito složenom predmetu nabave te javni naručitelj smatra da sklapanje ugovora nije moguće putem otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave.

(2) Predmet nabave u smislu ovoga članka smatra se osobito složenim ako javni naručitelj objektivno nije u mogućnosti odrediti:

1. tehničke specifikacije u skladu s člankom 81. stavkom 3. točkama 2., 3. ili 4. ovoga Zakona kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve, i/ili

2. pravne i/ili financijske uvjete projekta.

(3) Kriterij za odabir ponude u natjecateljskom dijalogu je isključivo ekonomski najpovoljnija ponuda.

Odjeljak 2.
TIJEK POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Tijek otvorenog postupka javne nabave

Članak 31.

(1) Javni naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u otvorenom postupku javne nabave obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

(2) Od dana objave poziva na nadmetanje javni naručitelj obvezan je dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U pozivu na nadmetanje navode se internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija. Iznimno, ako iz tehničkih razloga nije moguće dijelove dokumentacije poput projektne dokumentacije i sl. neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje, u pozivu na nadmetanje se navodi gdje se ta dokumentacija može preuzeti ili zahtijevati. U slučaju zahtjeva javni naručitelj obvezan je tu dokumentaciju odmah poslati gospodarskom subjektu.

(3) Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, a javni naručitelj dužan je dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno četiri dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

(4) Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, ako dodatne informacije i objašnjenja, premda pravodobno zatražene, nisu dostavljene u skladu s rokovima iz stavka 3. ovoga članka, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće se produžuju tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

(5) Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno deset dana u postupku javne nabave male vrijednosti. Ako je potrebno, javni naručitelj obvezan je izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

(6) Podaci o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju moraju se evidentirati i čuvati kao tajni do otvaranja ponuda.

(7) U otvorenom postupku javne nabave gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda.

(8) Nakon proteka roka za dostavu ponuda ponuda se ne smije mijenjati.

(9) Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje.

Tijek ograničenog postupka javne nabave

Članak 32.

(1) Javni naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u ograničenom postupku javne nabave obvezan je objaviti poziv na nadmetanje. Ako je to potrebno, za izradu zahtjeva za sudjelovanje, javni naručitelj stavlja na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i dodatnu dokumentaciju, a u pozivu na nadmetanje navodi internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

(2) Natjecateljima koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete u skladu sa člancima 67. do 74. ovoga Zakona daje se, uz uvažavanje odredaba članka 35. ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave.

(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(4) O ocjeni zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.

(5) Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

(6) Natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude javni naručitelj šalje odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(7) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja natjecatelja i dostavlja se svakom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima.

(8) U drugom stupnju ograničenog postupka javni naručitelj odabranim natjecateljima istodobno šalje pisani poziv na dostavu ponude sukladno članku 36. ovoga Zakona. Poziv na dostavu ponude dostavlja se svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(9) Natjecatelji kojima je upućen poziv dostavljaju ponude u roku za dostavu ponude.

(10) Nakon proteka roka za dostavu ponuditelj ne smije mijenjati ponudu.

(11) Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom

Članak 33.

(1) Javni naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom obvezan je objaviti poziv na nadmetanje. Ako je to potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje, javni naručitelj stavlja na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i dodatnu dokumentaciju, a u pozivu na nadmetanje navodi internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

(2) Natjecateljima koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete u skladu sa člancima 67. do 74. ovoga Zakona daje se, uz uvažavanje odredaba članka 35. ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju pregovaračkog postupka.

(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(4) O ocjeni zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.

(5) Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

(6) Natjecateljima koji neće biti pozvani na pregovaranje javni naručitelj šalje odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(7) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja natjecatelja i dostavlja se svakom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima.

(8) U drugom stupnju pregovaračkog postupka javni naručitelj odabranim natjecateljima istodobno šalje pisani poziv na pregovaranje sukladno članku 36. ovoga Zakona. Poziv na pregovaranje dostavlja se svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(9) Tijekom pregovaranja javni naručitelj pregovara sa svakim ponuditeljem zasebno o bilo kojem dijelu inicijalne ponude kako bi ih prilagodio zahtjevima navedenima u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje i dodatnoj dokumentaciji ukoliko postoji, i kako bi dobio najbolju ponudu prema kriterijima za odabir ponude.

(10) Tijekom pregovaranja javni naručitelj mora osigurati jednaki tretman svim ponuditeljima te posebice ne smije davati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima.

(11) Javni naručitelj može predvidjeti da se pregovaranje odvija u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj inicijalnih ponuda o kojima se pregovara. U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje mora naznačiti namjerava li koristiti ovu opciju.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka javni naručitelj u fazama smanjuje broj inicijalnih ponuda primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje. Nakon svake faze javni naručitelj bez odgode šalje obavijest o isključenju inicijalne ponude onim ponuditeljima čije se inicijalne ponude neće dalje razmatrati. Obavijest o isključenju inicijalne ponude mora sadržavati razloge isključenja.

(13) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka broj inicijalnih ponuda u posljednjoj fazi pregovaranja mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje, pod uvjetom da postoji dovoljan broj inicijalnih ponuda ili sposobnih ponuditelja. Ako na osnovi smanjenja broja inicijalnih ponuda preostane samo jedan sposoban ponuditelj, u zaključnoj fazi pregovaračkog postupka dopušteno je pregovaranje samo s jednim ponuditeljem.

(14) Javni naručitelj obvezan je ponuditelja odnosno ponuditelje koji sudjeluju u pregovaranju obavijestiti o zaključenju pregovora.

(15) Nakon zaključenja pregovora javni naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva preostalog ponuditelja ili ponuditelje na dostavu konačnih ponuda u razumnom roku. Na poziv na dostavu konačnih ponuda primjenjuje se odredba članka 36. ovoga Zakona.

(16) Nakon proteka roka za dostavu ponuditelj ne smije mijenjati konačnu ponudu.

(17) Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene konačne ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

Tijek natjecateljskog dijaloga

Članak 34.

(1) Javni naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u natjecateljskom dijalogu obvezan je objaviti poziv na nadmetanje. U pozivu na nadmetanje javni naručitelj navodi svoje potrebe i zahtjeve u vezi predmeta nabave, a koje definira u tom pozivu i/ili u opisnoj dokumentaciji natjecateljskog dijaloga.

(2) Natjecateljima koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete u skladu s člancima 67. do 74. ovoga Zakona daje se, uz uvažavanje odredaba članka 35. ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju natjecateljskog dijaloga.

(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(4) O ocjeni zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.

(5) Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

(6) Natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u drugom stupnju natjecateljskog dijaloga javni naručitelj šalje odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(7) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja natjecatelja i dostavlja se svakom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima.

(8) U drugom stupnju natjecateljskog dijaloga javni naručitelj odabranim natjecateljima istodobno šalje pisani poziv na sudjelovanje u dijalogu sukladno članku 36. ovoga Zakona. Poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu dostavlja se svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(9) Javni naručitelj vodi s odabranim natjecateljima dijalog s ciljem pronalaženja i definiranja jednog ili više rješenja koja najbolje udovoljavaju njegovim potrebama i zahtjevima. Tijekom dijaloga s natjecateljima javni naručitelj može raspraviti sve aspekte ugovora o javnoj nabavi.

(10) Tijekom dijaloga javni naručitelj mora osigurati jednaki tretman svim natjecateljima te posebice ne smije dostavljati podatke na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati određenim natjecateljima.

(11) Tijekom dijaloga javni naručitelj raspravlja sa svakim natjecateljem samo o njegovu rješenju ili rješenjima. Javni naručitelj ne smije drugim natjecateljima otkrivati rješenja ili dijelove rješenja ili povjerljive informacije natjecatelja bez njegove suglasnosti.

(12) Javni naručitelj vodi dijalog sve dok ne identificira rješenje ili rješenja, ako je potrebno i uspoređujući ih, koja su najprimjerenija za ispunjavanje njegovih potreba.

(13) Javni naručitelj može predvidjeti da se dijalog odvija u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga. U pozivu na nadmetanje ili u opisnoj dokumentaciji mora naznačiti namjerava li koristiti ovu opciju.

(14) U slučaju iz stavka 13. ovoga članka javni naručitelj u fazama smanjuje broj rješenja o kojima se raspravlja primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji. Nakon svake faze javni naručitelj bez odgode šalje obavijest o isključenju rješenja onim natjecateljima čija se rješenja neće dalje raspravljati. Obavijest o isključenju rješenja mora sadržavati razloge isključenja.

(15) U slučaju iz stavka 13. ovoga članka broj rješenja u posljednjoj fazi dijaloga mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje, pod uvjetom da postoji dovoljan broj rješenja ili sposobnih natjecatelja. Ako na osnovi smanjenja broja rješenja preostane samo jedan sposoban natjecatelj, u zaključnoj fazi dijaloga dopušten je dijalog samo s jednim natjecateljem.

(16) Javni naručitelj obvezan je natjecatelja odnosno natjecatelje koji sudjeluju u dijalogu obavijestiti o zaključenju dijaloga.

(17) Nakon zaključenja dijaloga javni naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva preostalog natjecatelja ili natjecatelje da na temelju odrednica jednog ili više rješenja predstavljenih i specificiranih tijekom dijaloga dostave svoje ponude u razumnom roku. Na poziv na dostavu ponuda primjenjuje se odredba članka 36. ovoga Zakona.

(18) Ponude moraju sadržavati sve zahtijevane elemente nužne za izvršenje projekta.

(19) Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može svoju ponudu razjasniti, precizirati i podesiti, ali to ne smije uključivati izmjene osnovnih odrednica njegove ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju koje je dostavljena ponuda, a koje bi mogle dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili imati diskriminirajući učinak.

(20) Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema kriterijima za odabir ponude koji su određeni u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji.

(21) Javni naručitelj može zatražiti od ponuditelja koji je predao ekonomski najpovoljniju ponudu da pojasni aspekte ponude ili potvrdi obveze sadržane u ponudi pod uvjetom da to nema učinak mijenjanja bitnih aspekata ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju koje je dostavljena ponuda te ne narušava tržišno natjecanje ili uzrokuje diskriminaciju.

(22) Javni naručitelj može predvidjeti nagrade ili isplate za sudionike u dijalogu.

Smanjivanje broja sposobnih natjecatelja u ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu

Članak 35.

(1) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom te natjecateljskom dijalogu javni naručitelj može koristiti mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu, pod uvjetom da na raspolaganju ima dovoljan broj sposobnih natjecatelja.

(2) Ako koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje navesti uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati.

(3) Uvjeti ili pravila iz stavka 2. ovoga članka moraju biti objektivni i nediskriminirajući. Javni naručitelj može te uvjete ili pravila navesti u odnosu na relativni značaj koji im pridaje.

(4) U ograničenom postupku, u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja minimum je pet natjecatelja. U pregovaračkom postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu, u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja minimum je tri natjecatelja. Broj natjecatelja koje javni naručitelj poziva mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje.

(5) Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku.

(6) Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja, javni naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. Javni naručitelj ne smije pozvati dodatne gospodarske subjekte ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

Poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

Članak 36.

(1) U drugom stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog dijaloga javni naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva odabrane natjecatelje da podnesu svoje ponude, da pregovaraju ili da sudjeluju u dijalogu.

(2) Pozivu se mora priložiti dokumentacija za nadmetanje ili opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija. Ako je ta dokumentacija neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje u skladu s člankom 65. ovoga Zakona, dovoljno je da poziv sadrži obavijest o internetskoj adresi na kojoj je dokumentacija dostupna.

(3) Ako neki subjekt, osim javnog naručitelja koji je odgovoran za postupak javne nabave, raspolaže dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, u pozivu se navodi adresa na kojoj se ta dokumentacija može dobiti i krajnji rok za njezino traženje. Nadležni odjel obvezan je poslati dokumentaciju ili je staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu odmah po traženju.

(4) Podaci o odabranim natjecateljima kojima je dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija stavljena na raspolaganje moraju se čuvati kao tajni do otvaranja (konačnih) ponuda.

(5) Poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu mora sadržavati:

1. podatak o objavljenom pozivu na nadmetanje,

2. datum do kojeg se moraju dostaviti (inicijalne) ponude, adresu na koju se dostavljaju, te jezici na kojima se izrađuju,

3. datum i adresu početka dijaloga, jezike koji će se koristiti, u slučaju natjecateljskog dijaloga,

4. naznaku o bilo kojim dokumentima koji se trebaju dodatno dostaviti, ili u svrhu provjere izjava koje je natjecatelj dostavio, ili u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti sukladno člancima 71. i 72. ovoga Zakona,

5. kriterij za odabir ponude, a u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju za odabir ili, ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ukoliko to nije određeno u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji.

(6) U slučaju natjecateljskog dijaloga, javni naručitelj ne navodi podatak iz stavka 5. točke 2. ovoga članka u pozivu na sudjelovanje u dijalogu, nego u pozivu na dostavu ponuda.

(7) Ako je potrebno, natjecatelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti bez odgađanja ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni naručitelj obvezan je dostaviti najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, te četiri dana u ograničenom postupku ili postupku zbog žurnosti iz članka 66. ovoga Zakona odnosno u postupku javne nabave male vrijednosti.

(8) Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa stavcima 2. ili 3. ovoga članka, ako dodatne informacije i objašnjenja, premda pravodobno zatražene, nisu dostavljene u skladu s rokovima iz stavka 7. ovoga članka, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće se produžuju tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

(9) Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno deset dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave

Članak 37.

(1) Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave smije se koristiti ako su ispunjeni posebni slučajevi i okolnosti iz ovoga Zakona.

(2) Javni naručitelj u pisanom obliku poziva jednog ili, ako je moguće, više gospodarskih subjekata s kojima će pregovarati. Ako se postupak vodi s više gospodarskih subjekata, poziv im se upućuje istodobno na način da nemaju uvid u podatke o ostalim gospodarskim subjektima.

(3) Poziv na pregovaranje mora sadržavati datum do kojeg se mora dostaviti inicijalna ponuda, adresu na koju se dostavlja ponuda, podatak o jeziku na kojem se izrađuje te ostale podatke koje javni naručitelj smatra potrebnima. Pozivu se mora priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija.

(4) Javni naručitelj prvo provjerava razloge isključenja i ocjenjuje sposobnost ponuditelja prema uvjetima određenim sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona i navedenim u dokumentaciji za nadmetanje, te ukoliko ocijeni da je ponuditelj sposoban, pregledava i ocjenjuje inicijalnu ponudu.

(5) Javni naručitelj može iznimno odustati od isključenja ponuditelja kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članka 67. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona u slučaju kada ugovor zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava može izvršiti samo taj gospodarski subjekt. Javni naručitelj može odustati od traženja uvjeta iz članaka 67. do 74. ovoga Zakona u slučaju nabave robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe.

(6) Inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama i zahtjevima javnog naručitelja može biti i konačna.

(7) Ako je potrebno, nakon pregleda inicijalne ponude, javni naručitelj poziva ponuditelja na izmjenu i/ili nadopunu inicijalne ponude ili na dostavu konačne ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama i dokumentaciji za nadmetanje.

(8) Javni naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda te odabire najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude.

(9) Sadržaj zapisnika iz stavka 8. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

(10) Nakon odabira ponude javni naručitelj obvezan je objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora u slučaju iz članka 26. stavka 2. točaka 1., 2. i 5., članka 27. stavka 2. točaka 1., 2., 4., 5. i članka 28. stavka 2. točaka 1., 2., 5. i 6., a u ostalim slučajevima može objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(11) Dan objave obavijesti ima učinak dostave odluke o odabiru u smislu odredbe članka 96. ovoga Zakona te je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja.

(12) Ako javni naručitelj ne objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, nakon odabira donosi odluku o odabiru koju dostavlja ponuditelju/ima.

(13) Javni naručitelj obvezan je čuvati potrebnu dokumentaciju i podatke kojima se obrazlažu posebni slučajevi i okolnosti za potrebe mogućeg kasnijeg opravdavanja primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za pojedini ugovor.

Odjeljak 3.
OKVIRNI SPORAZUM I ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Okvirni sporazum

Članak 38.

(1) Javni naručitelj može sklapati okvirne sporazume i ugovore o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma.

(2) Za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma javni naručitelj provodi otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom ili natjecateljski dijalog sukladno odredbama ovoga Zakona. Javni naručitelj mora u pozivu na nadmetanje navesti da će sklopiti okvirni sporazum.

(3) Javni naručitelj može sklopiti okvirni sporazum s jednim ili više gospodarskih subjekata. Gospodarske subjekte koji će biti strane okvirnog sporazuma javni naručitelj odabire primjenom kriterija za odabir ponude sukladno članku 82. ovoga Zakona.

(4) Ako javni naručitelj namjerava sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata, tada u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje navodi broj gospodarskih subjekata koje će biti strane okvirnog sporazuma.

(5) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata sklapa se s najmanje tri gospodarska subjekta. Ako javni naručitelj ne dobije unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata i/ili valjanih ponuda koje zadovoljavaju kriterije za odabir ponude, javni naručitelj smije sklopiti okvirni sporazum s manjim brojem sposobnih gospodarskih subjekata odnosno i s jednim.

(6) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata smije se sklopiti na razdoblje do četiri godine, a okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom smije se sklopiti na razdoblje do dvije godine osim u slučaju kada je javni naručitelj predvidio sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata na razdoblje duže od dvije godine, a dobije samo jednu valjanu ponudu. Okvirni sporazum se iznimno može sklopiti na duže razdoblje ako postoje opravdani razlozi vezani uz predmet nabave okvirnog sporazuma koje javni naručitelj mora obrazložiti u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje.

(7) Postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma završava izvršnošću odluke o odabiru iz članka 96. ovoga Zakona ili odluke o poništenju iz članka 101. ovoga Zakona.

(8) Ugovori o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma za ukupni ili dio predmeta nabave sklapaju se sukladno jednom od postupaka opisanih u članku 39. ovoga Zakona. Ti postupci dopušteni su samo između javnog naručitelja i gospodarskih subjekata koji su strane okvirnog sporazuma, odnosno između gospodarskih subjekata koji su strane okvirnog sporazuma i drugih javnih naručitelja u čije je ime sklopljen taj okvirni sporazum.

(9) Javni naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje odrediti postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma iz članka 39. stavaka 1., 2., 3. ili 4. ovoga Zakona. Ako javni naručitelj u postupku javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata dobije samo jednu valjanu ponudu, smije sklopiti okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom pod uvjetom da je u dokumentaciji za nadmetanje odredio i jedan od postupaka sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz članka 39. stavaka 1. ili 2. ovoga Zakona.

(10) Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu strane ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma.

(11) Okvirni sporazum ne smije se zlorabiti ili primjenjivati na način kojim bi se spriječilo, ograničilo ili narušilo tržišno natjecanje.

Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma

Članak 39.

(1) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor se sklapa neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma. Ovaj okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju tog okvirnog sporazuma.

(2) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor se može sklopiti na temelju pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu. Pisani zahtjev može sadržavati, osim izvornih, preciznije definirane uvjete te druge nebitne izmjene i dopune uvjeta okvirnog sporazuma koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma. Ovaj okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju tog okvirnog sporazuma ako je javni naručitelj to odredio u dokumentaciji za nadmetanje.

(3) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor se može sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponuda dostavljenih prije sklapanja okvirnog sporazuma bez ponovljenog poziva na dostavu ponuda. U slučaju da najpovoljniji gospodarski subjekt nije u mogućnosti izvršiti predmet, grupu ili dio predmeta nabave, ugovor o javnoj nabavi za predmet, grupu ili dio predmeta nabave može se sklopiti sa sljedećim raspoloživim najpovoljnijim gospodarskim subjektom s kojim je sklopljen okvirni sporazum. Javni naručitelj u roku sedam dana od dana sklapanja ugovora dostavlja svim gospodarskim subjektima iz okvirnog sporazuma odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma.

(4) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor se može sklopiti nakon ponovljenog poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima iz okvirnog sporazuma. Ponovljeni poziv na dostavu ponuda može sadržavati:

1. izvorne uvjete i, ako je potrebno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, i

2. ako je prikladno, druge uvjete koje je javni naručitelj naveo u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma da će biti korišteni.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka javni naručitelj provodi postupak u kojem:

1. za svaki pojedini ugovor pisanim putem poziva gospodarske subjekte iz okvirnog sporazuma koji su sposobni izvršiti ugovor na dostavu novih ponuda u pisanom obliku,

2. određuje rok koji mora biti dovoljno dug za izradu novih ponuda za svaki pojedini ugovor uzimajući u obzir faktore poput složenosti predmeta nabave te vremena potrebnog za dostavu ponuda,

3. čuva u tajnosti sadržaj ponuda do isteka roka određenog za njihovu dostavu,

4. nakon pregleda i ocjene dostavljenih ponuda na temelju kriterija za odabir ponude koji je određen u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma sklapa pojedini ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem koji je dostavio najpovoljniju ponudu,

5. u roku sedam dana od dana sklapanja ugovora dostavlja odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma svim ponuditeljima koji su sukladno ovome stavku dostavili ponudu.

(6) Odluka o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma iz stavaka 3. i 5. ovoga članka dostavlja se na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.) te sadrži:

1. podatke o javnom naručitelju,

2. podatke o okvirnom sporazumu na temelju kojeg je sklopljen ugovor,

3. predmet ugovora,

4. naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor,

5. razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude,

6. razloge za odbijanje ponude, a u slučajevima iz članka 81. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona razloge za odbijanje ponude zbog nejednakovrijednosti ili neudovoljavanja izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja,

7. uputu o pravnom lijeku,

8. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

(7) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka javni naručitelj može provesti elektroničku dražbu sukladno člancima 40. do 42. ovoga Zakona.

(8) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak može imati i narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl. ako sadrži sve bitne sastojke ugovora.

Elektronička dražba

Članak 40.

(1) Javni naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom u slučaju iz članka 26. stavka 1. točke 1., članka 27. stavka 1. točke 1., ili članka 28. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prethodi elektronička dražba pod uvjetom da se specifikacije predmeta nabave mogu jasno i cjelovito utvrditi. Ako će koristiti elektroničku dražbu, javni naručitelj to mora navesti u pozivu na nadmetanje.

(2) Elektronička dražba smije se odnositi samo na one dijelove ponude koji se mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima.

(3) Jednostavna elektronička dražba temelji se samo na cijenama sukladno kriteriju za odabir najniže cijene.

(4) Složena elektronička dražba temelji se na cijenama i/ili novim vrijednostima dijelova ponude koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje sukladno kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

(5) Javni naručitelj slobodno bira između provedbe jednostavne ili složene elektroničke dražbe.

(6) Javni naručitelj ne smije zlorabiti elektroničku dražbu ili je primjenjivati na način koji sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje ili kojim se mijenja predmet nabave određen u pozivu na nadmetanje i opisan u dokumentaciji za nadmetanje.

Priprema elektroničke dražbe

Članak 41.

(1) Kada se provodi elektronička dražba, dokumentacija za nadmetanje mora obvezno sadržavati sljedeće podatke:

1. dijelovi ponude (cijena, ostali dijelovi ponude) čija vrijednost će biti predmet elektroničke dražbe, pod uvjetom da se mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima,

2. bilo koja ograničenja na vrijednosti koje se mogu podnositi, s obzirom na to da proizlaze iz specifikacija koje su vezane uz predmet nabave,

3. podaci koji će se stavljati na raspolaganje ponuditeljima za vrijeme elektroničke dražbe i, ako je potrebno, trenutak odnosno fazu elektroničke dražbe u kojoj će se staviti na raspolaganje,

4. bitni podaci u vezi procesa elektroničke dražbe,

5. uvjeti pod kojima će ponuditelji moći nuditi vrijednosti, posebice minimalne razlike koje će se, ako je potrebno, zahtijevati u postupku davanja ponuda,

6. bitni podaci u vezi elektroničkih uređaja koji će se koristiti, uvjeta i tehničkih obilježja spajanja,

7. ostali potrebni uvjeti i podaci o odvijanju dražbe.

(2) Kada se provodi elektronička dražba, nema javnog otvaranja ponuda.

(3) Prije započinjanja elektroničke dražbe javni naručitelj mora izvršiti pregled i punu početnu ocjenu ponuda u skladu s kriterijem/kriterijima za odabir ponude i značenjem koje im je pridano o čemu sastavlja zapisnik. Na pregled i ocjenu ponuda primjenjuju se odredbe članaka 90. do 95. ovoga Zakona.

(4) Ako na temelju pregleda i ocjena ponuda javni naručitelj utvrdi da postoji samo jedan sposoban ponuditelj s valjanom ponudom, elektronička dražba neće se provesti te će se postupak javne nabave završiti sklapanjem ugovora o javnoj nabavi s tim ponuditeljem.

(5) Javni naručitelj obvezan je sve sposobne ponuditelje koji su dostavili valjane ponude u postupku javne nabave istodobno elektroničkim putem pozvati na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi u kojoj će nuditi nove cijene i/ili nove vrijednosti za dijelove ponude za koje će se provesti elektronička dražba.

(6) Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi obvezno sadrži sve bitne podatke u vezi spajanja pojedinog ponuditelja elektroničkom uređaju koji se koristi te datum i vrijeme početka elektroničke dražbe.

(7) Kada se provodi složena elektronička dražba, javni naručitelj obvezan je pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi priložiti rezultat pune početne ocjene ponude pojedinog ponuditelja u skladu sa člankom 82. stavkom 2. ovoga Zakona. Poziv sadrži i matematičku formulu koja će se koristiti u elektroničkoj dražbi za određivanje automatskih promjena u položaju ponuditelja na temelju novih cijena i/ili novih vrijednosti koje nude. Formula sadrži značenje svih kriterija određenih za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude, kako je navedeno u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje. U tu se svrhu svi rasponi značenja kriterija unaprijed smanjuju na određenu vrijednost. Ako su dopuštene alternativne ponude, za svaku se osigurava različita formula.

(8) Elektronička dražba može se odvijati u više faza koje slijede jedna za drugom.

(9) Elektronička dražba smije započeti najranije dva radna dana nakon dana slanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi.

Provedba elektroničke dražbe

Članak 42.

(1) Tijekom svake pojedine faze elektroničke dražbe javni naručitelj je obvezan svim ponuditeljima trenutačno slati dovoljno informacija koje im omogućavaju da u bilo kojem trenutku odrede svoj položaj u odnosu na druge ponuditelje.

(2) Pod uvjetom da je to navedeno u dokumentaciji za nadmetanje, javni naručitelj može slati i druge informacije koje se odnose na cijene i/ili vrijednosti drugih ponuditelja.

(3) Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku objaviti broj ponuditelja pojedine faze dražbe.

(4) Tijekom bilo koje faze elektroničke dražbe javni naručitelj nipošto ne smije otkriti identitet ponuditelja.

(5) Javni naručitelj obvezan je završiti elektroničku dražbu na jedan od sljedećih načina:

1. u trenutku (datum i vrijeme) koji je unaprijed određen u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi za završetak elektroničke dražbe;

2. kada više nema dostavljenih novih cijena ili novih vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike. U tom slučaju, javni naručitelj navodi u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će završiti elektroničku dražbu;

3. kada je broj faza elektroničke dražbe, određen u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi, proveden.

(6) Ako javni naručitelj odredi završetak elektroničke dražbe sukladno stavku 5. točki 2. ovoga članka, moguće u kombinaciji s postupanjem sukladno stavku 5. točki 3. ovoga članka, poziv na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi obvezno sadrži vremenski plan za svaku fazu elektroničke dražbe.

(7) Nakon završetka elektroničke dražbe, naziv najpovoljnijeg ponuditelja i cijena njegove ponude bez odgode se dostavlja ili objavljuje na način naveden u dokumentaciji za nadmetanje.

(8) Na donošenje odluke o odabiru primjenjuju se odredbe članaka 96. do 99. ovoga Zakona. Odluka o odabiru dostavlja se s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona.

(9) Prekid elektroničke dražbe smatra se poništenjem postupka javne nabave u smislu odredbe članka 100. ovoga Zakona. Ako je elektronička dražba prekinuta, na donošenje odluke o poništenju primjenjuje se odredba članka 101. ovoga Zakona. Odluka o poništenju dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona.

(10) Javni naručitelj obvezan je u cijelosti dokumentirati provođenje elektroničke dražbe i sve prijenose podataka u vezi s elektroničkom dražbom.

Odjeljak 4.
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA

Ugovori o javnim uslugama

Članak 43.

(1) Ugovor o javnoj nabavi koji obuhvaća usluge navedene u Dodatku II. A i usluge navedene u Dodatku II. B smatra se ugovorom o javnim uslugama iz Dodatka II. A ako je vrijednost usluga navedenih u Dodatku II. A veća od vrijednosti usluga navedenih u Dodatku II. B. Ako je vrijednost usluga navedenih u Dodatku II. B veća od vrijednosti usluga navedenih u Dodatku II. A, taj se ugovor smatra ugovorom o javnim uslugama iz Dodatka II. B.

(2) Za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. A javni naručitelji provode jedan od postupaka javne nabave ili natječaj.

(3) Za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B javni naručitelji provode jedan od postupaka javne nabave ili postupak opisan u članku 44. ovoga Zakona.

Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona

Članak 44.

(1) Javni naručitelj objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama. Zahtjev mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 60 dana od dana njegove objave.

(2) Istodobno s objavljivanjem zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama javni naručitelj može uputiti zahtjev za prikupljanje ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

(3) Broj gospodarskih subjekata kojima naručitelj upućuje zahtjev za prikupljanje ponuda ne smije biti manji od tri. Ovisno o prirodi usluge o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u tom području, broj gospodarskih subjekata može biti manji od tri.

(4) Zahtjev za prikupljanje ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka javni naručitelj nije obvezan objaviti zahtjev za prikupljanje ponuda ukoliko je to u suprotnosti s posebnim propisom ili pravilima kojima je regulirano obavljanje određenih usluga. U tom slučaju javni naručitelj upućuje zahtjev za prikupljanje ponuda u skladu sa stavcima 2. do 4. ovoga članka.

(6) Zahtjev za prikupljanje ponuda najmanje sadrži:

1. naziv javnog naručitelja,

2. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

3. procijenjenu vrijednost nabave,

4. kriterij za odabir ponude,

5. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako ih ima,

6. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),

7. način dostavljanja ponuda,

8. adresu na koju se ponude dostavljaju,

9. internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno,

10. kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

11. datum objave zahtjeva na internetskim stranicama.

(7) Zahtjev za prikupljanje ponuda koji se upućuje gospodarskim subjektima, osim u slučaju iz stavka 5. ovoga članka, mora sadržavati i podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda.

(8) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 15 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda.

(9) Javni naručitelj može u zahtjevu za prikupljanje ponuda odrediti uvjete iz članaka 67. do 74. ovoga Zakona.

(10) Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda javni naručitelj otvara pravovremeno dostavljene ponude. Ponude dostavljene na temelju objavljenog zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju zahtjeva za prikupljanje ponuda upućenog gospodarskim subjektima.

(11) Javni naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te odabire najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude.

(12) Nakon odabira javni naručitelj može objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(13) Ako javni naručitelj objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, dan objave obavijesti ima učinak dostave odluke o odabiru u smislu odredbe članka 96. ovoga Zakona te je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja.

(14) Ako javni naručitelj ne objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, donosi odluku o odabiru koju dostavlja ponuditeljima.

Glava II.
NATJEČAJ

Opće odredbe

Članak 45.

(1) Pravila za provedbu natječaja moraju biti u skladu s ovom glavom Zakona, ostalim odredbama ovoga Zakona koje se primjenjuju na natječaj te posebnim propisima i pravilima struke ukoliko ista nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

(2) Podaci o natječaju moraju se staviti na raspolaganje onima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju.

(3) Pravo sudjelovanja u natječaju ne smije biti ograničeno:

1. na područje ili dio područja neke države, i

2. na temelju činjenice da bi prema posebnim propisima sudionici trebali biti ili fizičke ili pravne osobe.

(4) Odredbe ove glave Zakona odnose se na:

1. natječaj koji se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama, ili

2. natječaj s nagradama i/ili isplatama sudionicima.

(5) U slučaju iz stavka 4. točke 1. ovoga članka procijenjena vrijednost nabave temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama, uključujući moguće nagrade i/ili isplate sudionicima.

(6) U slučaju iz stavka 4. točke 2. ovoga članka procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama koji se može naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ako javni naručitelj nije isključio takvu mogućnost u pozivu na natječaj.

Vrste natječaja

Članak 46.

(1) Javni naručitelj koji namjerava provesti natječaj obvezan je objaviti poziv na natječaj u skladu s Dodatkom V. F ovoga Zakona.

(2) Natječaj se provodi kao otvoreni natječaj ili ograničeni natječaj.

(3) U otvorenom natječaju javno se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu natječajnih radova.

(4) U ograničenom natječaju javno se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu zahtjeva za sudjelovanje, a nakon toga se pozivaju odabrani sudionici na dostavu natječajnih radova.

(5) Ako je broj sudionika u natječaju ograničen, javni naručitelj mora utvrditi jasne i nediskriminirajuće uvjete odabira tih sudionika. Broj sudionika koji javni naručitelj poziva na sudjelovanje mora biti dovoljan da osigura natjecanje.

Sastav ocjenjivačkog suda

Članak 47.

(1) Ocjenjivački sud sastavlja se isključivo od fizičkih osoba koje su neovisne od sudionika natječaja.

(2) Ako se od sudionika natječaja zahtijeva određena stručna kvalifikacija i iskustvo, onda najmanje trećina članova ocjenjivačkog suda mora imati istu ili jednakovrijednu kvalifikaciju i iskustvo.

Odluke ocjenjivačkog suda

Članak 48.

(1) Ocjenjivački sud samostalan je u svojim odlukama ili mišljenjima.

(2) Ocjenjivački sud razmatra planove i projekte koje su podnijeli sudionici poštujući anonimnost sudionika te isključivo na temelju kriterija za ocjenu koji su navedeni u pozivu na natječaj.

(3) Ocjenjivački sud sastavlja izvješće o rangiranju projekata u kojem ocjenjuje svaki pojedini projekt. U izvješće se unose napomene ocjenjivačkog suda i točke koje treba pojasniti, ukoliko ih ima. Izvješće potpisuju svi članovi ocjenjivačkog suda.

(4) Anonimnost se mora poštovati sve dok ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje ili odluku.

(5) Ako je potrebno, sudionici mogu biti pozvani da odgovore na pitanja koja je ocjenjivački sud zabilježio u izvješću kako bi se razjasnili aspekti projekata. O dijalogu članova ocjenjivačkog suda i sudionika sastavljaju se potpuni zapisnici.

(6) Odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se javnom naručitelju na daljnje postupanje.

Glava III.
KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE I UGOVORI O RADOVIMA KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI

Odjeljak 1.
KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE

Koncesije za javne radove

Članak 49.

(1) Na postupke davanja koncesije za javne radove davatelj koncesije odgovarajuće primjenjuje odredbe ovoga Zakona o otvorenom, ograničenom, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu.

(2) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, na ostala pitanja vezana za koncesije za javne radove primjenjuje se propis koji uređuje koncesije.

(3) Javni naručitelj ima značenje davatelja koncesije u smislu propisa kojim se uređuju koncesije.

Obavijest i rokovi za koncesije za javne radove

Članak 50.

(1) Javni naručitelj koji namjerava dati koncesiju za javne radove objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove.

(2) U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 45 dana od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za javne radove.

(3) U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 25 dana od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za javne radove.

(4) U ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu velike vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 45 dana od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za javne radove.

(5) U ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu male vrijednosti rok dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 25 dana od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za javne radove.

(6) U ograničenom postupku javne nabave velike vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponude.

(7) U ograničenom postupku javne nabave male vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na dostavu ponude.

Odjeljak 2.
UGOVORI O RADOVIMA KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI

Koncesionar javnih radova koji je javni naručitelj

Članak 51.

Koncesionar javnih radova koji je javni naručitelj u smislu ovoga Zakona obvezan je u slučaju radova koje će izvoditi treće strane provoditi postupke javne nabave.

Koncesionar javnih radova koji nije javni naručitelj

Članak 52.

(1) Koncesionar javnih radova koji nije javni naručitelj u smislu ovoga Zakona obvezan je u slučaju ugovora o radovima velike vrijednosti koje će izvoditi treće strane primjenjivati odredbe ovoga članka i članka 53. ovoga Zakona.

(2) Vrijednost ugovora o radovima izračunava se u skladu s odredbama članka 19. ovoga Zakona za javne radove.

(3) Trećim stranama u smislu stavka 1. ovoga članka ne smatra se zajednica gospodarskih subjekata koja je formirana radi dobivanja koncesije ili s njima povezana društva.

(4) Povezano društvo u smislu stavka 3. ovoga članka je svako društvo nad kojim koncesionar ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj, ili svako društvo koje ima ili može imati prevladavajući utjecaj na koncesionara, ili koje kao koncesionar podliježe prevladavajućem utjecaju drugoga društva na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi pravila koja vrijede za društvo. Prevladavajući utjecaj društva pretpostavlja se ako to društvo, izravno ili neizravno u odnosu na drugo društvo:

– posjeduje većinu upisanoga kapitala društva, ili

– raspolaže većinom glasova povezanih s ulozima društva, ili

– može imenovati više od polovice članova upravnog, nadzornog ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova društva.

(5) Iscrpna lista takvih društava mora se navesti u zahtjevu za sudjelovanje ili u ponudi za koncesiju. Ta se lista ažurira u skladu s naknadnim promjenama u odnosima među društvima.

Obavijest i rokovi

Članak 53.

(1) Koncesionar javnih radova obvezan je objaviti obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji.

(2) Objava obavijesti nije obvezna ako ugovor o radovima ispunjava uvjete iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 30 dana od dana slanja obavijesti o namjeri sklapanja ugovora o radovima, a rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 33 dana od dana slanja obavijesti o namjeri sklapanja ugovora o radovima odnosno 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(4) Ako je koncesionar od dana objavljivanja obavijesti o namjeri sklapanja ugovora o radovima dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na ugovor o radovima neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, rokovi iz stavka 3. ovoga članka mogu se dodatno skratiti za pet dana. U objavi se navode internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

(5) Ako dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija ili dodatne informacije i objašnjenja, premda pravodobno zatraženi, nisu iz bilo kojeg razloga stavljeni na raspolaganje ili dostavljeni pravodobno, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće se produžuju tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Glava IV.
ODREDBE O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odjeljak 1.
PRAVILA KOMUNIKACIJE

Komunikacija i razmjena informacija između javnog naručitelja i gospodarskih subjekata

Članak 54.

(1) Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između javnih naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektronički u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka, telefonom u skladu sa stavkom 9. ovoga članka, ili kombinacijom tih sredstava prema izboru javnog naručitelja.

(2) Odabrano sredstvo komunikacije mora biti općedostupno te ne smije gospodarskim subjektima ograničavati pristup nadmetanju.

(3) Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva integritet podataka, tajnost ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, te da ovlaštene osobe naručitelja razmotre sadržaj ponuda i zahtjeva za sudjelovanje tek istekom roka za njihovu dostavu.

(4) Javni naručitelj obvezan je osigurati da se komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja na način da se očuva integritet i povjerljivost svih informacija koje dostavljaju sudionici natječaja. Ocjenjivački sud ne smije pregledati sadržaj planova i projekata prije isteka roka za njihovu dostavu.

(5) Elektronička komunikacijska sredstva i njihova tehnička obilježja moraju biti nediskriminirajuća, općedostupna i kompatibilna s proizvodima informacijsko-komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.

(6) Zahtjevi vezani uz elektronički prijenos i dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

1. dopuštenost elektroničke dostave ponuda, planova i projekata mora se odrediti najkasnije u dokumentaciji za nadmetanje odnosno natječajnoj dokumentaciji, a elektroničke dostave zahtjeva za sudjelovanje u pozivu na nadmetanje odnosno pozivu na natječaj,

2. informacije u vezi specifikacija koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata, uključujući kriptografsku zaštitu, moraju biti dostupne zainteresiranim stranama,

3. uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju ispunjavati uvjete iz Dodatka VII. ovoga Zakona,

4. elektronička dostava ponuda mora se izvršiti primjenom naprednog elektroničkog potpisa, i

5. ponuditelji ili natjecatelji moraju, do isteka roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje, u papirnatom obliku dostaviti dokumente, potvrde i izjave tražene sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona, ako ne postoje u elektroničkom obliku.

(7) Pojedinosti vezane za elektronički prijenos i dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

(8) Javni naručitelj mora na odgovarajući način dokumentirati tijek postupaka javne nabave vođenih elektroničkim putem.

(9) Zahtjevi za sudjelovanje u postupcima javne nabave mogu se dostaviti u pisanom obliku ili iskazati telefonom. Ako se zahtjev za sudjelovanje iskaže telefonom, on se mora potvrditi u pisanom obliku prije isteka roka za njegovu dostavu. Naručitelj može zahtijevati da zahtjev za sudjelovanje dostavljen telefaksom mora biti potvrđen poštanskom pošiljkom ili elektroničkim sredstvom ako je to nužno za potrebe pravnog dokaza, s tim da se takav zahtjev i rok za dostavu potvrde poštanskom pošiljkom ili elektroničkim sredstvom mora odrediti u pozivu na nadmetanje.

Odjeljak 2.
ODREDBE O OBJAVLJIVANJU

Objave javne nabave

Članak 55.

(1) Objave javne nabave su:

1. poziv na nadmetanje,

2. poziv na natječaj,

3. prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora,

4. prethodna (informacijska) obavijest,

5. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca),

6. obavijest o sklopljenim ugovorima,

7. obavijest o rezultatima natječaja,

8. obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove,

9. obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji,

10. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku.

(2) Objave javne nabave iz stavka 1. točaka 1. do 9. ovoga članka sadrže podatke sukladno Dodatku V. ovoga Zakona. Ako je potrebno, objave javne nabave mogu sadržavati i druge podatke koje javni naručitelj smatra potrebnima.

(3) Javni naručitelji sastavljaju i šalju objave javne nabave elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ovoga Zakona. Objave javne nabave objavljuju se sukladno tehničkim obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI. točke 1. a) i b) ovoga Zakona.

(4) Objave javne nabave objavljuju se na standardnim obrascima.

(5) Izgled i sadržaj standardnih obrazaca, način i uvjete njihova objavljivanja propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama javne nabave. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji objave javne nabave velike vrijednosti objavljuju se na standardnim obrascima koje propisuje Europska komisija.

Razine objavljivanja

Članak 56.

(1) Sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna obvezno se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji objave javne nabave za nabave velike vrijednosti obvezno se objavljuju i u Službenom listu Europske unije.

(3) U Službenom listu Europske unije mogu se objaviti i objave javne nabave za nabave male vrijednosti.

(4) Objave javne nabave iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske prije datuma slanja Službenom listu Europske unije. Objave javne nabave objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ne smiju sadržavati druge podatke osim onih sadržanih u objavi poslanoj Službenom listu Europske unije ili objavljenih na profilu naručitelja (kupca), ali moraju sadržavati datum slanja objave Službenom listu Europske unije ili datum objave na profilu naručitelja (kupca).

(5) Nakon dana slanja objave javne nabave sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka javni naručitelj može slobodno objaviti podatke iz te objave u ostalom tisku, drugim medijima ili na drugi način. Te objave smiju sadržavati samo one podatke koje sadrže osnovne objave i u njima se mora navesti datum slanja osnovne objave javne nabave.

(6) Javni naručitelj mora biti u mogućnosti dokazati datum slanja objava javne nabave na objavljivanje.

Korištenje Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) u objavama

Članak 57.

(1) Javni naručitelj obvezan je u objavi javne nabave kod opisa predmeta nabave koristiti brojčane oznake iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).

(2) Brojčane oznake uz opis robe, radova i usluga koje čine predmet nabave te uvjete primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju primjenjuju se brojčane oznake iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) koje propisuje Europska komisija Uredbom.

Prethodna (informacijska) obavijest

Članak 58.

(1) Javni naručitelj može najmanje jednom godišnje putem prethodne (informacijske) obavijesti ili na svom profilu objaviti:

1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Grupe proizvoda javni naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV),

2. kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A ovoga Zakona koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,

3. kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti, ako je njihova procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove.

(2) Prethodna (informacijska) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i na ugovore o javnim uslugama šalje se što prije na objavljivanje sukladno članku 56. ovoga Zakona ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon početka proračunske godine.

(3) Prethodna (informacijska) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima šalje se što prije na objavljivanje sukladno članku 56. ovoga Zakona ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti.

(4) Javni naručitelj koji objavljuje prethodnu (informacijsku) obavijest na svom profilu ne smije je objaviti prije nego je sukladno članku 56. ovoga Zakona poslao obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca) u toj formi, elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ovoga Zakona. Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.

(5) Objavljivanje prethodne (informacijske) obavijesti obvezno je samo ako javni naručitelj namjerava koristiti skraćene rokove za dostavu ponuda iz članka 64. ovoga Zakona.

(6) Ovaj članak ne odnosi se na pregovarački postupak bez prethodne objave.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Članak 59.

(1) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave javni naručitelj obvezan je nakon odabira objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora sukladno članku 37. stavku 10. ovoga Zakona.

(2) U slučaju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B sukladno članku 44. ovoga Zakona te sklapanja ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona javni naručitelj može nakon odabira objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(3) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave te postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj obvezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset dana kod nabave male vrijednosti od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

(4) Ako objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona, javni naručitelj obvezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

(5) Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

Obavijest o sklopljenim ugovorima i obavijest o rezultatima natječaja

Članak 60.

(1) Javni naručitelj obvezan je za svaki sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru najkasnije 48 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, javni naručitelj nije obvezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima.

(3) U slučaju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj navodi u obavijesti slaže li se s njezinim objavljivanjem.

(4) Javni naručitelj obvezan je za svaki provedeni natječaj poslati na objavljivanje obavijest o rezultatima natječaja najkasnije 48 dana od dana zaključenja natječaja.

(5) Određeni podaci o sklopljenim ugovorima, okvirnim sporazumima ili rezultatima natječaja ne moraju se objaviti ako bi njihovo otkrivanje ometalo provedbu zakona ili na drugi način bilo protivno javnom interesu, ako bi štetilo opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata, ili bi moglo štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

(6) Javni naručitelj može objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru izuzetom od primjene ovoga Zakona.

Odjeljak 3.
ROKOVI

Određivanje rokova

Članak 61.

(1) Prilikom određivanja rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, javni naručitelj mora posebno uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, poštujući minimalne rokove određene ovim Zakonom.

(2) Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda određuju se na način da se utvrdi točan datum i vrijeme do kojeg se zahtjevi za sudjelovanje i ponude mogu pravodobno dostaviti.

(3) O svakom produženju roka dokazivo se obavještavaju svi natjecatelji ili ponuditelji.

Redovni rokovi za dostavu ponuda

Članak 62.

(1) U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(3) U ograničenom postupku javne nabave velike vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponude.

(4) U ograničenom postupku javne nabave male vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na dostavu ponude.

Redovni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

Članak 63.

(1) U ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu velike vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) U ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu male vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

Skraćeni rokovi za dostavu ponuda po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti

Članak 64.

(1) Ako je javni naručitelj objavio prethodnu (informacijsku) obavijest, rok za dostavu ponuda iz članka 62. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana odnosno i na manje, ali ne manje od 22 dana.

(2) Rok za dostavu ponuda počinje teći od dana slanja poziva na nadmetanje u otvorenom postupku odnosno od dana slanja poziva na dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave.

(3) Javni naručitelj smije koristiti skraćene rokove iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom:

1. da su u prethodnoj (informacijskoj) obavijesti bili sadržani svi podaci koji trebaju biti uključeni u pozivu na nadmetanje sukladno Dodatku V. A ovoga Zakona ako su ti podaci bili poznati u trenutku njena objavljivanja, i

2. da je prethodna (informacijska) obavijest poslana na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje.

Skraćeni rokovi za dostavu ponuda u ograničenom postupku pri korištenju elektroničkih sredstava

Članak 65.

Rokovi za dostavu ponuda iz članka 62. ovoga Zakona u ograničenom postupku javne nabave mogu se skratiti za pet dana ako je javni naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na ograničeni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U pozivu na nadmetanje navode se internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

Ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti

Članak 66.

(1) Ako u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom zbog žurnosti nije moguća primjena redovnih ili skraćenih rokova, javni naručitelj može odrediti:

1. rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji ne smije biti kraći od 15 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje,

2. rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave koji ne smije biti kraći od 15 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(2) Javni naručitelj mora u pozivu na nadmetanje obrazložiti razloge primjene rokova iz stavka 1. ovoga članka.

Odjeljak 4.
RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja

Članak 67.

(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:

1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovom odjeljku Zakona.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

(3) Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz stavka 2. ovoga članka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

(4) Za potrebe dokazivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

(5) Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz stavka 4. ovoga članka, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

(6) U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz ovoga članka javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

(7) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.

Ostali razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja

Članak 68.

(1) Javni naručitelj može isključiti iz postupka javne nabave natjecatelja ili ponuditelja:

1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

3. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi, ili

4. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

(2) Javni naručitelj mora navesti koji će razlog ili razloge iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka koristiti za isključenje natjecatelja ili ponuditelja.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Taj izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

(4) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

(5) Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

(6) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

(7) Profesionalni propust u smislu ovoga članka predstavlja propust koji je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja ili do drugih težih posljedica.

(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.

Uvjeti sposobnosti

Članak 69.

(1) U skladu s člancima 70. do 74. ovoga Zakona javni naručitelj određuje uvjete pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja.

(2) Ako koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu, javni naručitelj određuje objektivne i nediskriminirajuće uvjete i pravila u skladu s člankom 35. ovoga Zakona.

(3) Javni naručitelj može tražiti od natjecatelja ili ponuditelja da zadovolje minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti. Opseg informacija i minimalne razine sposobnosti iz članaka 71. i 72. ovoga Zakona koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave u slučaju da je predmet nabave podijeljen na grupe. Minimalne razine sposobnosti navode se u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje.

(4) Način određivanja minimalnih razina sposobnosti iz stavka 3. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Pravna i poslovna sposobnost

Članak 70.

(1) Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

(2) Upis u registar iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

(3) Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

(4) Ako natjecatelj ili ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, javni naručitelj mora ga tražiti da dokaže posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva.

(5) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga članka.

Financijska sposobnost

Članak 71.

(1) Javni naručitelj može odrediti uvjete financijske sposobnosti gospodarskog subjekta koja se može dokazati, primjerice, s jednim ili više sljedećih dokumenata:

1. bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta,

2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,

3. dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti,

4. izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna.

(2) Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(3) Javni naručitelj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na dostavu ponuda iz članka 36. ovoga Zakona navodi dokument/e koje sukladno stavku 1. ovoga članka zahtijeva i koji se drugi dokumenti moraju dostaviti.

(4) Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim.

Tehnička i stručna sposobnost

Članak 72.

(1) Javni naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta. Tehnička i stručna sposobnost pregledava se i ocjenjuje u skladu sa stavcima 3. do 5. ovoga članka.

(2) Javni naručitelj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na dostavu ponuda iz članka 36. ovoga Zakona navodi koje dokaze iz stavaka 3., 4. ili 5. ovoga članka zahtijeva.

(3) Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može se, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni robe, dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. popis značajnih ugovora o isporuci robe izvršenih u posljednje 3 godine s iznosom i datumom isporuke te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu ovoga Zakona ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena,

2. navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete,

3. obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije robe,

4. opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete dobavljača te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta,

5. kada se radi o složenijim proizvodima ili, iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na raspolaganju i na mjere za kontrolu kvalitete koje će koristiti,

6. uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi,

7. potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

(4) Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može se, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni radova, dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. popis ugovora o izvedenim radovima u posljednjih 5 godina koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove. Te potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova te navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,

2. navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete i osobama koje izvođač radova može pozvati da izvedu radove,

3. obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za izvođenje radova,

4. samo u opravdanim slučajevima, navod o mjerama za upravljanje okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primjenjivati prilikom izvršenja ugovora,

5. izjava o prosječnom godišnjem broju radnika izvođača radova i broju voditeljskog osoblja u posljednje tri godine,

6. izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.

(5) Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može se, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni usluga, dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. popis značajnih ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 godine s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne stane, naručitelja u smislu ovoga Zakona ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena,

2. navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete,

3. opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete pružatelja usluge te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta,

4. kada se radi o složenijim uslugama ili, iznimno, o uslugama koje se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta pružatelja usluge, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na tehničke kapacitete pružatelja usluge i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na raspolaganju i na mjere za kontrolu kvalitete koje će koristiti,

5. obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga,

6. samo u opravdanim slučajevima, navod o mjerama za upravljanje okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primjenjivati prilikom izvršenja ugovora,

7. izjava o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga i broju voditeljskog osoblja u posljednje tri godine,

8. izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.

(6) Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(7) U postupcima javne nabave čiji je predmet roba koja zahtijeva poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga i/ili izvođenje radova, sposobnost gospodarskog subjekta da pruži usluge, izvrši instalaciju ili izvede radove može se ocjenjivati posebice u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

Norme osiguranja kvalitete

Članak 73.

(1) Javni naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela. U tom slučaju javni naručitelj mora uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete.

(2) Javni naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama.

(3) Javni naručitelj mora od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete.

Norme za upravljanje okolišem

Članak 74.

(1) Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ovoga Zakona zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, javni naručitelj mora uputiti na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem.

(2) Javni naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(3) Javni naručitelj mora od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem.

Pravila dostavljanja dokumenata

Članak 75.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Odjeljak 5.
JAMSTVA

Vrste jamstava

Članak 76.

Javni naručitelj može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ovoga Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,

3. jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma kada okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi,

4. jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu),

5. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

6. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Članak 77.

(1) Ako zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, javni naručitelj u pozivu na nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje određuje sredstvo i uvjete jamstva.

(2) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje se sukladno roku valjanosti ponude.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu. Iznos jamstva, osim u opravdanim slučajevima, ne smije iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

(4) Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj mora tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

(5) Javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. ovoga Zakona.

Odjeljak 6.
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje

Članak 78.

(1) Dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

(2) Dokumentacija za nadmetanje mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja.

(3) Javni naručitelj ne smije od gospodarskog subjekta zahtijevati naknadu troškova za izradu i stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje te moguće dodatne dokumentacije niti to isto postavljati kao uvjet za preuzimanje dokumentacije. Iznimno, javni naručitelj smije u otvorenom postupku javne nabave od gospodarskog subjekta zahtijevati samo naknadu poštanskih troškova slanja onog dijela dokumentacije koji iz tehničkih razloga nije moguće neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje.

(4) Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), javni naručitelj to mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje.

(5) Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(6) Javni naručitelj može, osim na hrvatskom jeziku, dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku.

(7) Sadržaj, način izrade, postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom za nadmetanje propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Određivanje predmeta nabave

Članak 79.

(1) Javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.

(2) Javni naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu ispunjenja.

(3) Ako je javni naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, onda sve grupe predmeta nabave, osim u slučaju odvojene nabave pojedine grupe, moraju biti naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. U tom se slučaju ponuditelju mora omogućiti podnošenje ponuda za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave.

(4) Ako je javni naručitelj dopustio podnošenje ponuda po grupama, ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklapa se posebno za svaku grupu predmeta nabave. Ako je ponuda istog ponuditelja odabrana u više grupa, javni naručitelj može s tim ponuditeljem sklopiti jedan ugovor ili okvirni sporazum za sve te grupe.

Opis predmeta nabave

Članak 80.

(1) Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

(2) Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

(3) Opis predmeta nabave sadrži tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

(4) U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude kao što su mjesto izvršenja, rokovi izvršenja ili posebni zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabave, itd. Isto vrijedi i za posebno otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti.

(5) Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

(6) Ako su operativni troškovi jedan od kriterija za odabir ponude, opis predmeta nabave mora obuhvatiti sve moguće čimbenike povezane s predmetom nabave koji su imali, imaju ili će imati učinak na troškove kao što su pogonski poslovi i poslovi održavanja, servisiranje, potrebno skladištenje zamjenskih dijelova, zbrinjavanje otpada, troškovi energije ili energenata, itd.

Tehničke specifikacije

Članak 81.

(1) Tehničke specifikacije, kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ovoga Zakona, određuju se u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji. Kada je to moguće, tehničke specifikacije moraju uključiti rješenje za dostupnost osobama s invaliditetom ili rješenje za sve korisnike.

(2) Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju različitost tehničkih rješenja.

(3) Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju:

1. ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku IV. ovoga Zakona, pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«, i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda, na:

a) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme,

b) europska tehnička odobrenja,

c) zajedničke tehničke specifikacije,

d) međunarodne norme,

e) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela ili, ako oni ne postoje, nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda;

2. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša povezane s predmetom nabave, pri čemu parametri moraju biti dovoljno precizni za ponuditelje da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave, a za naručitelje da sklope ugovor;

3. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz točke 2. ovoga stavka, s uputom na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;

4. ili upućivanjem na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka za određene karakteristike, te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz točke 2. ovoga stavka za ostale karakteristike.

(4) Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz stavka 3. točke 1. ovoga članka, on ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio, ukoliko ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.

(5) Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz stavka 3. ovoga članka u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, on ne smije odbiti ponudu za radove, robu ili usluge koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ukoliko se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je javni naručitelj postavio. Ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi, udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja.

(6) Ako javni naručitelj određuje karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, on može koristiti detaljne specifikacije ili, po potrebi, njihove dijelove, kako su definirane europskim, nacionalnim, višenacionalnim, ili bilo kojim drugim ekološkim oznakama, pod uvjetom da su:

1. te specifikacije prikladne za definiranje značajki robe ili usluga koje su predmet nabave,

2. zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka,

3. ekološke oznake prihvaćene na temelju postupka u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, kao što su vladina tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i

4. dostupne svim zainteresiranim stranama.

(7) Javni naručitelj može naznačiti da se za one proizvode i usluge koje nose ekološku oznaku pretpostavlja da zadovoljavaju tehničke specifikacije određene u dokumentaciji za nadmetanje. Javni naručitelj mora prihvatiti bilo koje drugo prikladno sredstvo dokazivanja.

(8) Prikladnim sredstvom u smislu ovoga članka može se smatrati tehnička dokumentacija proizvođača ili ispitni izvještaj priznatoga tijela.

(9) Priznata tijela u smislu ovog članka su ispitni i umjerni laboratoriji, te potvrdbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme. Javni naručitelj mora prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(10) Ako to nije opravdano predmetom nabave, tehnička specifikacija ne smije upućivati na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda. Takva uputa iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na temelju stavaka 3. i 4. ovoga članka. Takve upute moraju se označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.

Kriteriji za odabir ponude

Članak 82.

(1) Kriteriji za odabir ponude su:

1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, ili

2. najniža cijena.

(2) Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj mora u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u slučaju natjecateljskog dijaloga u opisnoj dokumentaciji, navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom. Ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj mora navesti sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog.

(3) Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave.

(4) U slučaju ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi robe, kriteriji za odabir ponude ne smiju utjecati na primjenu zakona, drugih propisa i upravnih akata kojima je propisana novčana naknada za određene usluge primjerice za arhitektonske, inženjerske ili odvjetničke usluge odnosno fiksna cijena za određenu robu primjerice za školske knjige.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Članak 83.

(1) Javni naručitelj može odrediti posebne uvjete vezane za izvršenje ugovora koji se mogu odnositi posebice na socijalna i pitanja zaštite okoliša, pod uvjetom da su u vezi s predmetom nabave i da nisu izravno ili neizravno diskriminirajući.

(2) Javni naručitelj uvjete iz stavka 1. ovoga članka određuje u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje prilikom opisa predmeta nabave, određivanja tehničkih specifikacija, kriterija za odabir ponude ili uvjeta ugovora.

Obveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete

Članak 84.

(1) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti podatke o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora.

(2) Ako je naveo podatke iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj mora tražiti od ponuditelja ili natjecatelja u postupku javne nabave da navedu da su pri sastavljanju ponude uzeli u obzir obveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u mjestu gdje će se izvoditi radovi ili na kojem će se pružati usluge.

(3) Stavak 1. ovoga članka ne utječe na primjenu članka 91. ovoga Zakona u odnosu na provjeru neuobičajeno niske cijene.

Posebni programi

Članak 85.

Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u svrhu sklapanja ugovora o javnim radovima radi provedbe programa obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica i programa stambenog zbrinjavanja, javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti da može donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja ili, uz uvjet da svi ponuditelji s valjanim ponudama prihvate cijenu i uvjete iz najpovoljnije ponude, donijeti odluku o odabiru svih ponuditelja s valjanim ponudama.

Podizvoditelji

Članak 86.

(1) Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke iz stavka 4. ovoga članka o svim predloženim podizvoditeljima. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

(2) Javni naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

(3) Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

(4) Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i:

1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,

2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga, i

3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

(5) Javni naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti da su podaci iz stavka 4. ovoga članka obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi te da su neposredna plaćanja podizvoditelju, ako su u skladu s ovim člankom, obvezna.

(6) Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

(7) Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.

(8) Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je javni naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti podatke iz stavka 4. ovoga članka za novoga podizvoditelja.

Odjeljak 7.
ODREDBE O PONUDI

Ponuda

Članak 87.

(1) Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

(2) Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije izričito drugačije određeno, ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

(3) Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

(4) U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

(5) Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

(6) Sadržaj ponude, način izrade i postupanje s ponudama propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Alternativna ponuda

Članak 88.

(1) Alternativna ponuda je ponuda kojom ponuditelj daje alternativni prijedlog za predmet nabave.

(2) Ako je kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj može dopustiti ponuditeljima dostavu alternativnih ponuda.

(3) Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje izrijekom navesti dopušta li alternativne ponude. Ako poziv na nadmetanje ne sadrži takav navod, alternativne ponude nisu dopuštene.

(4) Ako javni naručitelj dopušta alternativne ponude, obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje odrediti minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima.

(5) Javni naručitelj može uzeti u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio.

(6) Kada je u postupcima javne nabave za robu ili usluge dopušteno podnošenje alternativnih ponuda, javni naručitelj ne smije isključiti alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi robe, ili obrnuto.

Javno otvaranje ponuda

Članak 89.

(1) U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave javni naručitelj provodi javno otvaranje ponuda.

(2) U ostalim postupcima, osim pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, provodi se javno otvaranje konačnih ponuda. U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B iz članka 44. ovoga Zakona javni naručitelj nije obvezan javno otvoriti ponude.

(3) Javno otvaranje ponuda započinje na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

(4) Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja.

(5) Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

(6) Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

(7) Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

(8) Postupak zaprimanja ponuda, javnog otvaranja ponuda i sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Pregled i ocjena ponuda

Članak 90.

(1) Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

(2) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke javnog naručitelja.

(3) U postupku pregleda i ocjene ponude javni naručitelj može postupiti sukladno člancima 91. i 92. ovoga Zakona.

(4) O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

(5) Postupak pregleda i ocjene ponuda i sadržaj zapisnika propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Neuobičajeno niska cijena

Članak 91.

(1) Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, javni naručitelj može odbiti takvu ponudu.

(2) Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka mogu se posebice odnositi na:

1. ekonomičnost u načinu gradnje, proizvodnom procesu ili pružanju usluga,

2. izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete koji su dostupni ponuditelju pri izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga,

3. originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj,

4. pridržavanje odredaba koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u mjestu na kojem će se izvoditi radovi, pružati usluge ili isporučivati roba,

5. mogućnost da ponuditelj prima državnu potporu.

(4) Javni naručitelj mora provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

(5) Ako javni naručitelj utvrdi da je cijena neuobičajeno niska zbog državne potpore koju je primio ponuditelj, javni naručitelj smije tu ponudu odbiti samo onda ako ponuditelj, nakon zahtjeva javnog naručitelja unutar primjerenog roka koji je postavio javni naručitelj, ne dostavi valjan dokaz o zakonito dodijeljenoj državnoj potpori.

(6) Ako odbije ponudu iz razloga navedenog u stavku 5. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je o tome obavijestiti Europsku komisiju u slučaju kada se radi o postupku javne nabave velike vrijednosti.

Pojašnjenje i upotpunjavanje

Članak 92.

(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva pozvati gospodarske subjekte da pojasne ili upotpune dokumente koje su predali sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona.

(2) Pojašnjenje ili upotpunjavanje iz stavka 1. ovoga članka smije se odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koji su uklonjivi.

(3) Pojašnjenje ili upotpunjavanje iz stavka 1. ovoga članka ne smije rezultirati naknadnom zamjenom ili naknadnom dostavom traženih dokumenata, nego samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata.

(4) Traženje pojašnjenja ili upotpunjavanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom gospodarskom subjektu u postupku javne nabave.

(5) Javni naručitelj može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva zatražiti pisano pojašnjenje ponude ako ponuda sadrži nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje javni naručitelj smatra uklonjivim. Takvo pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude niti izmjenom u rangiranju ponuda prema kriteriju za odabir ponude sukladno članku 94. stavku 6. ovoga Zakona.

(6) Stavci 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku ocjene zahtjeva za sudjelovanje.

Razlozi za odbijanje ponuda

Članak 93.

(1) Javni naručitelj obvezan je na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano,

2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama ovoga Zakona,

3. ponudu koja nije cjelovita,

4. ponudu koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje,

5. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

6. ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,

7. ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem sukladno članku 92. ovoga Zakona nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,

8. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,

9. ponudu jedne ili više grupa predmeta nabave ako nije bilo dopušteno podnošenje ponude po grupama,

10. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,

11. alternativnu ponudu ako nije dopuštena,

12. alternativnu ponudu koja ne ispunjava minimalne zahtjeve,

13. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja, osim u slučaju dostavljanja alternativne ponude ako je ona dopuštena,

14. ponudu koja sadrži štetne odredbe,

15. ponudu za koju javni naručitelj osnovano smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja,

16. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta,

17. ponudu ponuditelja u suprotnosti s člankom 13. ovoga Zakona,

18. ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava uvjete iz članka 15. ovoga Zakona,

19. ponudu ponuditelja u suprotnosti s člankom 17. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Javni naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za javnog naručitelja prihvatljivo u skladu s člankom 91. ovoga Zakona.

Način pregleda i ocjene ponuda

Članak 94.

(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj prvo isključuje ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ovoga Zakona.

(2) Nakon isključenja ponuditelja sukladno stavku 1. ovoga članka javni naručitelj odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

(3) U ponudama koje su preostale nakon isključenja i odbijanja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka javni naručitelj u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje sljedećim redoslijedom provjerava:

1. oblik, sadržaj i cjelovitost ponude,

2. ispunjenje uvjeta sposobnosti,

3. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

4. računsku ispravnost ponude,

5. ispunjenje ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

(4) Ako javni naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, obvezan je od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku ne duljem od pet dana.

(5) Nakon provjere ponuda sukladno stavku 3. ovoga članka javni naručitelj odbit će ponude ako postoje ostali razlozi za odbijanje ponuda iz članka 93. ovoga Zakona.

(6) Nakon pregleda i ocjene ponuda sukladno ovome članku valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude.

Provjera ponuditelja

Članak 95.

(1) Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj obvezan je od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

(2) Za potrebe dostavljanja dokumenata iz stavka 1. ovoga članka daje se primjereni rok koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva.

(3) Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata iz stavka 1. ovoga članka ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

(4) Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka javni naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

(6) Javni naručitelj nije obvezan zahtijevati izvornike ili ovjerene preslike sukladno ovom članku, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod istog javnog naručitelja i udovoljavaju uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

Odjeljak 8.
DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU I ODLUKE O PONIŠTENJU

Odluka o odabiru

Članak 96.

(1) Javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru.

(2) Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi odnosno najpovoljnija ponuda jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima će se sklopiti okvirni sporazum.

(3) Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.

(4) Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Rok za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije naveden rok za donošenje odluke o odabiru, onda rok iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

(5) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

(6) Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda javni naručitelj obvezan je bez odgode dostaviti svakom ponuditelju odnosno svakom sudioniku u drugom stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog dijaloga na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(7) Odluka o odabiru ne proizvodi pravne učinke ako je javni naručitelj prethodno nije dostavio svakom ponuditelju odnosno sudioniku sukladno stavku 6. ovoga članka.

Sadržaj odluke o odabiru

Članak 97.

U odluci o odabiru javni naručitelj navodi:

1. podatke o javnom naručitelju,

2. predmet nabave ili grupu predmeta nabave za koje se donosi odluka o odabiru,

3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili naziv jednog ili više gospodarskih subjekata za sklapanje okvirnog sporazuma,

4. razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude,

5. razloge isključenja ponuditelja,

6. razloge za odbijanje ponude, a u slučajevima iz članka 81. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona razloge za odbijanje ponude zbog nejednakovrijednosti ili neudovoljavanja izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima,

7. rok mirovanja sukladno članku 98. ovoga Zakona,

8. uputu o pravnom lijeku,

9. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Rok mirovanja

Članak 98.

(1) Javni naručitelj obvezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

(2) Rok mirovanja ne primjenjuje se:

1. ako je u otvorenom postupku, u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave i u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, i

2. ako je u drugom stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom ili natjecateljskog dijaloga sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Učinak odluke o odabiru

Članak 99.

(1) Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja.

(2) Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum.

(3) Ako je nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum nastaje u trenutku pribavljanja suglasnosti.

(4) Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum niti pristupiti njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru.

(5) Ako je izjavljena žalba protiv odluke o odabiru, odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 171. ovoga Zakona kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.

(6) U slučaju iz članka 98. stavka 2. ovoga Zakona odluka o odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.

(7) Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i jamstva ponuditelju se daje primjereni rok.

(8) Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku:

1. ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno stavku 7. ovoga članka,

2. odustane od svoje ponude,

3. odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, ili

4. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. ovoga Zakona, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.

Razlozi za poništenje postupka javne nabave

Članak 100.

(1) Javni naručitelj može poništiti postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije;

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije.

(2) Javni naručitelj obvezan je poništiti ograničeni postupak, pregovarački postupak s prethodnom objavom ili natjecateljski dijalog ako:

1. nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje;

2. nema niti jednog sposobnog natjecatelja.

(3) Javni naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave ako:

1. je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu;

2. nije dobio unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata i/ili valjanih ponuda za sklapanje okvirnog sporazuma.

(4) Javni naručitelj obvezan je nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije;

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije;

3. nije pristigla nijedna ponuda;

4. nakon isključenja ponuditelja i/ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

(5) Kada postoje razlozi za poništenje postupka iz ovoga članka javni naručitelj poništava postupak javne nabave za cjelokupan predmet nabave ili kada se ti razlozi odnose na pojedinu grupu predmeta nabave, ako je bilo dopušteno takvo podnošenje ponuda, javni naručitelj poništava postupak javne nabave za tu grupu.

(6) U slučaju poništenja iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj obvezan je gospodarskim subjektima vratiti njihove neotvorene ponude ili zahtjeve za sudjelovanje ako ih ima.

(7) Ovaj članak odgovarajuće se primjenjuje na postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona.

Odluka o poništenju i rok mirovanja

Članak 101.

(1) Ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 100. ovoga Zakona, javni naručitelj bez odgode donosi odluku o poništenju.

(2) U odluci o poništenju javni naručitelj navodi:

1. podatke o javnom naručitelju,

2. predmet nabave ili grupu predmeta nabave za koje se donosi odluka o poništenju,

3. obrazloženje razloga poništenja iz članka 100. ovoga Zakona,

4. rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo,

5. rok mirovanja sukladno članku 98. ovoga Zakona ako je primjenjivo,

6. uputu o pravnom lijeku ako je primjenjivo,

7. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

(3) U slučaju iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona javni naručitelj odluku o poništenju bez odgode dostavlja gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje.

(4) U slučaju iz članka 100. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona javni naručitelj odluku o poništenju bez odgode dostavlja natjecateljima koji su dostavili zahtjev za sudjelovanje.

(5) U slučaju iz članka 100. stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga Zakona javni naručitelj odluku o poništenju bez odgode dostavlja svim ponuditeljima.

(6) U slučaju iz članka 100. stavka 3. te članka 100. stavka 4. točke 4. ovoga Zakona javni naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima.

(7) U slučaju iz članka 100. stavka 2. točke 2. te članka 100. stavka 4. točke 4. ovoga Zakona javni naručitelj ne smije pokrenuti novi postupak javne nabave za isti ili sličan predmet nabave prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o poništenju natjecateljima odnosno ponuditeljima. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o poništenju.

(8) Odluku o poništenju iz stavaka 3., 4., 5. i 6. te presliku zapisnika iz stavka 6. ovoga članka javni naručitelj dostavlja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(9) Javni naručitelj može objaviti poništenje postupka javne nabave.

Uvid u ponude

Članak 102.

(1) Nakon dostave odluke o odabiru iz članka 96. ovoga Zakona ili odluke o poništenju iz članka 101. ovoga Zakona do isteka roka za izjavljivanje žalbe, javni naručitelj obvezan je ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente sukladno članku 95. ovoga Zakona te pojašnjenja i upotpunjenja ponude sukladno članku 92. ovoga Zakona, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima sukladno članku 16. ovoga Zakona.

(2) Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja. Ponuditelji smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda drugih ponuditelja.

Odjeljak 9.
ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Opće odredbe o završetku postupka javne nabave

Članak 103.

(1) Postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru iz članka 96. ovoga Zakona ili odluke o poništenju iz članka 101. ovoga Zakona.

(2) Neposredno nakon završetka postupka javne nabave javni naručitelj će svim natjecateljima ili ponuditeljima vratiti uratke/dokumente za koje je u dokumentaciji za nadmetanje predvidio povrat.

Pohrana dokumentacije

Članak 104.

Javni naručitelj obvezan je svu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave čuvati najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave, osim ponuda i zahtjeva za sudjelovanje gospodarskih subjekata u slučaju poništenja postupka javne nabave iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona.

Odjeljak 10.
IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Članak 105.

(1) Ugovor o javnoj nabavi, odnosno okvirni sporazum mora biti u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom.

(2) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom.

(3) Javni naručitelj obvezan je kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom.

(4) Izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim ugovorom za koji je javni naručitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora.

(5) Bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi u smislu stavka 4. ovoga članka su izmjene koje:

1. uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka javne nabave, omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili

2. znatno proširuju predmet nabave na robu, radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili

3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ponuditelja na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o javnoj nabavi.

(6) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

3. DIO
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 106.

(1) Ovaj dio Zakona sadrži posebne odredbe koje primjenjuju sektorski naručitelji iz članka 6. ovoga Zakona kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja djelatnosti iz članaka 107. do 112. ovoga Zakona.

(2) Ako nije drugačije propisano ovim dijelom Zakona, sektorski naručitelji primjenjuju odgovarajuće odredbe 2. dijela Zakona.

Plin, toplinska i električna energija

Članak 107.

(1) Djelatnosti na području plina i toplinske energije su:

1. izgradnja (pružanje) nepokretnih mreža ili upravljanje nepokretnim mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije;

2. isporuka plina ili toplinske energije nepokretnim mrežama.

(2) Ako sektorski naručitelj koji nije javni naručitelj isporučuje plin ili toplinsku energiju mrežama koje pružaju uslugu javnosti, takva djelatnost ne smatra se djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka ako je:

1. proizvodnja plina ili toplinske energije od strane tog naručitelja neizbježna posljedica obavljanja djelatnosti koja ne pripada u djelatnosti iz stavka 1. ili stavka 3. ovoga članka ili iz članaka 108. do 112. ovoga Zakona, i

2. jedini cilj isporuke javnoj mreži ekonomsko iskorištavanje takve proizvodnje i ne iznosi više od 20% prometa tog naručitelja uzimajući u obzir prethodne tri godine, uključujući i tekuću godinu.

(3) Djelatnosti na području električne energije su:

1. izgradnja (pružanje) nepokretnih mreža ili upravljanje nepokretnim mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije;

2. isporuka električne energije nepokretnim mrežama.

(4) Ako sektorski naručitelj koji nije javni naručitelj isporučuje električnu energiju mrežama koje pružaju uslugu javnosti, takva djelatnost ne smatra se djelatnošću u smislu stavka 3. ovoga članka ako:

1. taj naručitelj proizvodi električnu energiju za potrebe obavljanja neke djelatnosti koja nije djelatnost u smislu stavka 1. ili stavka 3. ovoga članka ili iz članaka 108. do 112. ovoga Zakona, i

2. isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji naručitelja i ne iznosi više od 30% ukupne proizvodnje energije naručitelja u odnosu na prosjek prethodne tri godine, uključujući i tekuću godinu.

Vodoopskrba

Članak 108.

(1) Djelatnosti na području vodoopskrbe su:

1. izgradnja (pružanje) nepokretnih mreža ili upravljanje nepokretnim mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode;

2. isporuka pitke vode nepokretnim mrežama.

(2) Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se i na postupke javne nabave ili natječaje za projekte koje provode odnosno organiziraju subjekti koji obavljaju djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i koji su:

1. povezani s projektima vodogradnje i projektima navodnjavanja ili isušivanja zemljišta, pod uvjetom da količina vode koja će se koristiti za isporuku pitkom vodom iznosi više od 20% ukupne količine vode koja se dobiva takvim projektima ili instalacijama za navodnjavanje ili isušivanje, ili

2. povezani s odlaganjem ili obradom (pročišćavanjem) otpadnih voda.

(3) Ako sektorski naručitelj koji nije javni naručitelj isporučuje pitku vodu mrežama koje pružaju uslugu javnosti, takva djelatnost ne smatra se djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka ako:

1. taj naručitelj proizvodi pitku vodu za potrebe obavljanja neke djelatnosti koja nije djelatnost iz članaka 107. do 112. ovoga Zakona, i

2. isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji naručitelja i ne iznosi više od 30% ukupne proizvodnje pitke vode naručitelja u odnosu na prosjek prethodne tri godine, uključujući i tekuću godinu.

Istraživanje ili vađenje nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva

Članak 109.

Djelatnosti istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva su djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva.

Prijevozne usluge

Članak 110.

(1) Djelatnosti na području prijevoza su stavljanje na raspolaganje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom, gradskom željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom.

(2) Mreža na području prijevoza postoji ako se prijevozne usluge obavljaju u skladu s uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo, primjerice za linije, kapacitete ili redove vožnje.

(3) Pružanje usluga javnosti autobusnog prijevoza ne smatra se djelatnošću u smislu ovoga članka ako drugi subjekti mogu pružati te usluge općenito ili na određenom zemljopisnom području pod istim uvjetima kao i sektorski naručitelj.

Djelatnosti zračnih, morskih i riječnih luka

Članak 111.

Djelatnosti zračnih, morskih i riječnih luka su djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu pružanja usluga zračnih, morskih ili riječnih luka, ili druge terminalne opreme prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili riječnom prijevozu.

Poštanske usluge

Članak 112.

(1) Djelatnosti na području poštanskih usluga su pružanje poštanskih usluga i, pod uvjetima iz stavka 4. ovoga članka, drugih usluga koje ne uključuju poštanske usluge.

(2) Poštanska pošiljka u smislu ovoga članka je svaka adresirana pošiljka u konačnom obliku u kojem je davatelj poštanskih usluga treba uručiti. Osim pismovnih pošiljaka, poštanske pošiljke uključuju, primjerice knjige, kataloge, novine, časopise i poštanske pakete koji sadrže robu i predmete sa ili bez označene vrijednosti.

(3) Poštanske usluge u smislu ovoga članka su usluge prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu. Te usluge uključuju:

1. rezervirane poštanske usluge koje čine poštanske usluge koje su rezervirane sukladno propisu kojim se uređuje područje poštanskih usluga,

2. druge poštanske usluge koje se ne mogu rezervirati sukladno propisu kojim se uređuje područje poštanskih usluga.

(4) Druge usluge koje ne uključuju poštanske usluge su usluge koje se obavljaju na sljedećim područjima:

1. usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, kao što su usluge upravljanja urudžbenim uredom),

2. usluge dodane vrijednosti u vezi s elektroničkim sredstvima i koje se u cijelosti pružaju putem elektroničkih sredstava, uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektroničkim sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektroničke pošte,

3. usluge koje nisu obuhvaćene odredbom stavka 2. ovoga članka, primjerice neadresirana izravna pošta,

4. financijske usluge prema definiciji iz Dodatka II. A kategorije 6 ovoga Zakona i članka 10. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona, uključujući posebno poštanske novčane naloge i poštanske žiro doznake,

5. usluge izdavanja i prodaje poštanskih maraka sukladno propisu kojim se uređuje područje poštanskih usluga, i

6. logističke usluge (kombinacija fizičke dostave i/ili skladištenja i drugih nepoštanskih djelatnosti).

(5) Ovaj se dio Zakona primjenjuje na djelatnosti pružanja usluga iz stavka 4. ovoga članka pod uvjetom da ih obavlja subjekt koji pruža poštanske usluge u smislu stavka 3. ovoga članka i da te usluge nisu izravno izložene tržišnom natjecanju u smislu članka 114. ovoga Zakona.

Ugovori koji obuhvaćaju više djelatnosti

Članak 113.

(1) Na sklapanje ugovora o javnoj nabavi koji obuhvaća nekoliko djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona primjenjuju se pravila koja se odnose na onu djelatnost za koju je ugovor prvenstveno namijenjen. Sektorski naručitelj ne smije dijeliti predmet nabave koji obuhvaća nekoliko djelatnosti na više ugovora s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona.

(2) Ako se na jednu od djelatnosti za koju se sklapa ugovor o javnoj nabavi primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugu se primjenjuju odredbe 2. dijela Zakona te nije moguće objektivno odrediti za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, onda se ugovor sklapa sukladno odredbama 2. dijela Zakona.

(3) Ako se na jednu od djelatnosti za koju se sklapa ugovor o javnoj nabavi primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugu se ne primjenjuju odredbe niti ovoga dijela niti 2. dijela Zakona te nije moguće objektivno odrediti za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, onda se ugovor sklapa sukladno odredbama ovoga dijela Zakona.

Postupak utvrđivanja izravne izloženosti određene djelatnosti tržišnom natjecanju

Članak 114.

(1) Ugovori i natječaji namijenjeni za potrebe obavljanja djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona izuzeti su od primjene ovoga Zakona ako je u Republici Hrvatskoj ta djelatnost izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen.

(2) Djelatnost se smatra izravno izloženom tržišnom natjecanju u smislu stavka 1. ovoga članka kada se to utvrdi pomoću kriterija koji su u skladu s odredbama o tržišnom natjecanju Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao što su obilježja predmetne robe ili usluga, postojanje alternativne robe ili usluga, cijene i stvarno ili moguće postojanje više od jednog ponuditelja predmetne robe i usluga.

(3) Pretpostavlja se da pristup tržištu nije ograničen u smislu stavka 1. ovoga članka ako su propisi prava Europske unije preuzeti i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako se slobodan pristup određenom tržištu ne može pretpostaviti na temelju stavka 3. ovoga članka, mora se podnijeti dokaz da je pristup tom tržištu slobodan de facto i de jure.

(5) Ako Republika Hrvatska smatra da je u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka stavak 1. ovoga članka primjenjiv na određenu djelatnost, mora o tome obavijestiti Europsku komisiju i informirati je o svim bitnim činjenicama, osobito o zakonima, drugim propisima, upravnim aktima ili sporazumima koji se odnose na sukladnost s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i, po potrebi, zajedno s mišljenjem koje je dalo neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost.

(6) Ugovori i natječaji namijenjeni za potrebe obavljanja predmetne djelatnosti bit će nadalje izuzeti od primjene ovoga Zakona ako:

– je Europska komisija, u skladu sa i u roku iz stavka 10. ovoga članka, donijela odluku kojom se utvrđuje primjenjivost stavka 1. ovoga članka, ili

– Europska komisija nije donijela odluku koja se odnosi na takvu primjenjivost u tom roku.

(7) Ako se slobodan pristup određenom tržištu pretpostavlja na temelju stavka 3. ovoga članka i ako je neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost utvrdilo primjenjivost stavka 1. ovoga članka, ugovori i natječaji namijenjeni za potrebe obavljanja predmetne djelatnosti će nadalje biti izuzeti od primjene ovoga Zakona ako Europska komisija u odluci donesenoj u skladu sa i u roku iz stavka 10. ovoga članka nije utvrdila da stavak 1. ovoga članka nije primjenjiv.

(8) Ako je to dopušteno posebnim propisima, sektorski naručitelji mogu zatražiti od Europske komisije da u skladu sa stavkom 10. ovoga članka odlukom utvrdi primjenjivost stavka 1. ovoga članka na određenu djelatnost. Europska komisija o tome odmah obavještava Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska, uzimajući u obzir stavke 2., 3. i 4. ovoga članka, obavještava Europsku komisiju o svim bitnim činjenicama, osobito o zakonima, drugim propisima, upravnim aktima ili sporazumima koji se odnose na sukladnost s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i, po potrebi, zajedno s mišljenjem koje je dalo neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost.

(9) Europska komisija može na vlastitu inicijativu započeti postupak donošenja odluke kojom se utvrđuje primjenjivost stavka 1. ovoga članka na određenu djelatnost. U tom slučaju ona o tome odmah obavještava Republiku Hrvatsku. Ako istekom roka iz stavka 10. ovoga članka Europska komisija ne donese odluku o primjenjivosti stavka 1. ovoga članka na određenu djelatnost, smatrat će se da je stavak 1. ovoga članka primjenjiv.

(10) Europska komisija će u roku tri mjeseca počev od prvog radnog dana od dana kada dobije obavijest ili zahtjev donijeti odluku sukladno odredbama ovoga članka. Taj rok može se produžiti jedanput za najviše tri mjeseca u opravdanim slučajevima, osobito ako su podaci koje sadrži obavijest ili zahtjev, ili dokumenti priloženi uz obavijest ili zahtjev, nepotpuni ili netočni, odnosno ako su činjenice koje su predmetom obavijesti pretrpjele bilo kakve bitne promjene. Produženje roka ograničava se na mjesec dana ako je neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost u slučajevima iz stavka 7. ovoga članka utvrdilo da je stavak 1. ovoga članka primjenjiv.

(11) Ako je neka djelatnost već predmetom postupka iz ovoga članka, daljnji zahtjevi u vezi s istom djelatnošću u Republici Hrvatskoj podneseni prije isteka roka za donošenje odluke u odnosu na prvi zahtjev ne smatraju se novim postupcima i tretiraju se u kontekstu prvoga zahtjeva.

Ugovori s povezanim društvima i poslovnim udruženjima

Članak 115.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje sklapa:

1. sektorski naručitelj s povezanim društvom, ili

2. poslovno udruženje, osnovano isključivo od više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 107. do 112. ovoga Zakona, s društvom povezanim s jednim od tih sektorskih naručitelja.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se:

1. na ugovore o javnim uslugama potrebnima za obavljanje djelatnosti propisanih člancima 107. do 112. ovog Zakona, pod uvjetom da prosječno najmanje 80% prometa povezanog društva u odnosu na sveukupne usluge koje to povezano društvo pruža, za prethodne tri godine, potječe od pružanja takvih usluga društvima s kojima je povezano,

2. na ugovore o javnoj nabavi robe potrebne za obavljanje djelatnosti propisanih člancima 107. do 112. ovog Zakona, pod uvjetom da prosječno najmanje 80% prometa povezanog društva u odnosu na ukupnu robu koju to povezano društvo isporučuje, za prethodne tri godine, potječe od isporuke takve robe društvima s kojima je povezano,

3. na ugovore o javnim radovima potrebnima za obavljanje djelatnosti propisanih člancima 107. do 112. ovog Zakona, pod uvjetom da prosječno najmanje 80% prometa povezanog društva u odnosu na sveukupne radove koje to povezano društvo izvodi, za prethodne tri godine, potječe od izvođenja takvih radova za društva s kojima je povezano.

(3) Ako za prethodne tri godine ne postoje pokazatelji prometa, zbog datuma osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti povezanog društva, dovoljno je da to društvo učini vjerojatnim postizanje prometa naznačenog u odredbi stavka 2. ovoga članka, osobito prema poslovnim projekcijama.

(4) Ako dva ili više društava povezanih sa sektorskim naručiteljem pruža iste ili slične usluge, robu ili radove, tada se postotne stope naznačene u odredbi stavka 2. ovoga članka izračunavaju uz uvažavanje ukupnog prometa koji potječe od pružanja takvih usluga, robe ili radova tih povezanih društava.

(5) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje sklapa:

1. poslovno udruženje, osnovano isključivo od više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 107. do 112. ovoga Zakona, s jednim ili više tih sektorskih naručitelja, ili

2. sektorski naručitelj s poslovnim udruženjem čiji je sastavni dio, pod uvjetom da je poslovno udruženje osnovano u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 107. do 112. ovoga Zakona tijekom razdoblja od najmanje tri godine i da je aktom o osnivanju poslovnog udruženja određeno da će sektorski naručitelji koji čine to poslovno udruženje biti u njegovu sastavu isto toliko vremena.

(6) Sektorski naručitelji dužni su Europskoj komisiji na njezin zahtjev dostaviti:

1. podatke o nazivima društava ili poslovnih udruženja sukladno ovome članku,

2. podatke o vrsti i vrijednosti ugovora sukladno ovome članku,

3. dokaze, koji su prema mišljenju Europske komisije potrebni, da odnosi između društva ili poslovnog udruženja s kojima se sklapa ugovor i sektorski naručitelj udovoljavaju zahtjevima ovoga članka.

(7) Povezano društvo u smislu ovoga članka je svako društvo čiji se godišnji izvještaji konsolidiraju s godišnjim izvještajima sektorskog naručitelja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a u slučaju subjekata na koji se ne odnosi Zakon o trgovačkim društvima, svako društvo nad kojim sektorski naručitelj ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj u smislu članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, ili koje ima ili može imati prevladavajući utjecaj na sektorskog naručitelja, ili koje zajedno sa sektorskim naručiteljem podliježe prevladavajućem utjecaju drugoga društva na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi pravila koja vrijede za društvo.

Glava II.
POSTUPCI JAVNE NABAVE

Odabir postupka javne nabave

Članak 116.

(1) Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma sektorski naručitelj slobodno bira između otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom pod uvjetom da je objavio objavu javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje u skladu sa člankom 122. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) U posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članka 117. ovoga Zakona sektorski naručitelj smije koristiti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.

(3) Sektorski naručitelji mogu uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata u skladu sa člankom 120. ovoga Zakona.

(4) Sektorski naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom prethodi elektronička dražba pod uvjetom da se specifikacije predmeta nabave mogu jasno i cjelovito utvrditi.

(5) Za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona sektorski naručitelj provodi jedan od postupaka javne nabave određen ovim dijelom Zakona ili postupak propisan u članku 44. ovoga Zakona.

(6) Na provedbu natječaja sektorski naručitelj primjenjuje odredbe članaka 45. do 48. ovoga Zakona.

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

Članak 117.

Ugovor o javnoj nabavi smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada u provedenom otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju;

2. ako se ugovor sklapa samo u svrhu istraživanja, eksperimenta, ispitivanja ili razvoja, a ne s ciljem osiguranja profita ili pokrića troškova istraživanja i razvoja, te pod uvjetom da sklapanje takvih ugovora ne dovodi u pitanje konkurentno sklapanje daljnjih ugovora kojima su to isključivi ciljevi;

3. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

4. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje sektorski naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi određeni za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti;

5. u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe za dodatne isporuke od dobavljača iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala sektorskog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju;

6. za dodatne radove ili usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvršenje ugovora, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne radove ili usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez znatnih poteškoća za sektorskog naručitelja, ili

b) kada su takvi dodatni radovi ili usluge, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za kasnije faze njegova izvršenja;

7. u slučaju ugovora o javnim radovima, za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti sektorski naručitelj već sklopio raniji ugovor, pod uvjetom da:

a) takvi radovi odgovaraju osnovnom projektu za koji je bio sklopljen prvi ugovor,

b) je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom,

c) je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka, i

d) je sektorski naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati;

8. za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe;

9. za prigodnu kupnju kada je robu moguće nabaviti koristeći posebno povoljnu mogućnost koja je dostupna samo u kratkom razdoblju po cijeni znatno nižoj od cijena uobičajenih na tržištu;

10. za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od stečajnog povjerenika ili likvidatora ili u okviru nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema nacionalnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta;

11. kada se predmetni ugovor o javnim uslugama sklapa nakon natječaja provedenog u skladu s odredbama ovoga Zakona te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika toga natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na pregovaranje.

Neprikladna ponuda

Članak 118.

U smislu članka 117. ovoga Zakona neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama sektorskog naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama odnosno kojom se nude roba, radovi ili usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe sektorskog naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.

Poziv na dostavu ponuda ili pregovaranje

Članak 119.

(1) U drugom stupnju ograničenog i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom sektorski naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva odabrane natjecatelje da podnesu svoje ponude ili da pregovaraju.

(2) Pisanom pozivu mora se priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija. Ako je ta dokumentacija neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje u skladu s člankom 131. ovoga Zakona, dovoljno je da poziv sadrži obavijest o internetskoj adresi na kojoj je dokumentacija dostupna.

(3) Ako neki subjekt, osim sektorskog naručitelja koji je odgovoran za postupak javne nabave, raspolaže dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, u pozivu se navodi adresa na kojoj se ta dokumentacija može dobiti i krajnji rok za njezino traženje. Nadležni odjel obvezan je poslati dokumentaciju ili je staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu odmah po traženju.

(4) Podaci o odabranim natjecateljima kojima je dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija stavljena na raspolaganje moraju se čuvati kao tajni do otvaranja (konačnih) ponuda.

(5) Poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje mora sadržavati:

1. podatak o objavljenom pozivu na nadmetanje,

2. ako je potrebno, rok za traženje dodatne dokumentacije,

3. datum do kojeg se moraju dostaviti (inicijalne) ponude, adresu na koju se dostavljaju, te jezici na kojima se izrađuju,

4. naznaku o bilo kojim dokumentima koji se trebaju priložiti,

5. kriterij za odabir ponude, ukoliko to nije određeno u obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije koja se koristila kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje,

6. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju za odabir ili, ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog, ukoliko to nije određeno u pozivu na nadmetanje, obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije ili dokumentaciji za nadmetanje.

Sustav kvalifikacije

Članak 120.

(1) Sektorski naručitelj koji namjerava uspostaviti ili voditi sustav kvalifikacije obvezan je objaviti obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije sukladno Dodatku V. I ovoga Zakona u kojoj navodi svrhu sustava kvalifikacije i način kako se mogu zatražiti kriteriji i pravila za kvalifikaciju. Ako sustav kvalifikacije traje duže od tri godine, obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije objavljuje se svake godine. Pri kraćem trajanju sustava kvalifikacije dovoljna je početna obavijest.

(2) Sektorski naručitelj koji uspostavi ili vodi sustav kvalifikacije obvezan je osigurati da gospodarski subjekti u svakom trenutku mogu zahtijevati kvalifikaciju.

(3) Sustav kvalifikacije može uključivati različite faze kvalifikacije.

(4) Sustav kvalifikacije vodi se na osnovi objektivnih kriterija i pravila za kvalifikaciju koje određuje sektorski naručitelj. Kriteriji i pravila za kvalifikaciju mogu uključivati tehničke specifikacije sukladno članku 81. ovoga Zakona. Kriteriji i pravila za kvalifikaciju mogu se po potrebi dopunjavati.

(5) Kriteriji i pravila za kvalifikaciju moraju uključivati razloge isključenja iz članka 67. ovog Zakona, a mogu uključivati i razloge isključenja iz članka 68. ovoga Zakona.

(6) Ako kriteriji i pravila za kvalifikaciju sadrže uvjete financijske sposobnosti, gospodarski subjekt se može ako je potrebno osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju on mora dokazati sektorskom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme valjanosti sustava kvalifikacije, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

(7) Ako kriteriji i pravila za kvalifikaciju sadrže uvjete tehničke i/ili stručne sposobnosti, gospodarski subjekt se može ako je potrebno osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju on mora dokazati sektorskom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme valjanosti sustava kvalifikacije, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

(8) Kriteriji i pravila za kvalifikaciju stavljaju se na raspolaganje gospodarskim subjektima na njihov zahtjev. Dopunjeni kriteriji i pravila za kvalifikaciju dostavljaju se zainteresiranim gospodarskim subjektima. Ako sektorski naručitelj smatra da sustav kvalifikacije određenih drugih sektorskih naručitelja odgovara njegovim zahtjevima, on će zainteresiranim gospodarskim subjektima dostaviti nazive tih drugih sektorskih naručitelja.

(9) Sektorski naručitelj obvezan je voditi pisanu evidenciju kvalificiranih gospodarskih subjekata. Evidencija se može podijeliti na kategorije prema tipu ugovora za koji postoji valjana kvalifikacija.

(10) Sektorski naručitelj koji uspostavi i vodi sustav kvalifikacije obvezan je obavijestiti podnositelje zahtjeva za kvalifikaciju o svojoj odluci o kvalifikaciji u roku šest mjeseci. Ako će donošenje odluke trajati dulje od četiri mjeseca od podnošenja zahtjeva za kvalifikaciju, naručitelj će podnositelja zahtjeva obavijestiti u roku dva mjeseca od podnošenja zahtjeva o razlozima koji opravdavaju to dulje razdoblje, kao i o datumu do kojega će njegov zahtjev biti prihvaćen ili odbijen.

(11) Podnositeljima čiji su zahtjevi za kvalifikaciju odbijeni, odluka o odbijanju zahtjeva za kvalifikaciju uz navođenje razloga dostavlja se bez odgode, a najkasnije 15 dana od dana donošenja odluke. Razlozi se moraju temeljiti na kriterijima i pravilima za kvalifikaciju iz stavka 4. ovoga članka.

(12) Sektorski naručitelj koji uspostavi i vodi sustav kvalifikacije smije isključiti iz sustava kvalifikacije određenog prethodno kvalificiranog gospodarskog subjekta samo iz razloga koji se temelje na kriterijima i pravilima za kvalifikaciju. O isključenju gospodarskog subjekta iz sustava kvalifikacije isti se obavještava pisanim putem najmanje 15 dana prije isključenja uz navođenje razloga koji opravdavaju isključenje.

Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija

Članak 121.

(1) Na zahtjev gospodarskog subjekta koji je zainteresiran za određeni ugovor o javnoj nabavi, sektorski naručitelj obvezan je staviti na raspolaganje tehničke specifikacije koje redovito koristi za svoje ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim radovima ili ugovore o javnim uslugama, ili tehničke specifikacije koje namjerava primijeniti na ugovore koji su obuhvaćeni prethodnim (indikativnim) obavijestima u smislu članka 123. ovoga Zakona.

(2) Ako se tehničke specifikacije temelje na dokumentaciji koja je dostupna zainteresiranim gospodarskim subjektima, uputa na tu dokumentaciju je dovoljna.

(3) Ako iz bilo kojeg razloga

– dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljene na raspolaganje u skladu s ovim Zakonom, ili

– dodatne informacije i objašnjenja, premda pravodobno zatražene, nisu dostavljene u skladu s rokovima iz ovoga Zakona, ili

– ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu ponuda, osim u slučaju sporazumno određenog roka u skladu sa člankom 129. stavkom 3. ovoga Zakona, odgovarajuće se produžuju tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Glava III.
OBJAVLJIVANJE

Objave javne nabave

Članak 122.

(1) Objave javne nabave su:

1. poziv na nadmetanje,

2. poziv na natječaj,

3. prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora,

4. prethodna (indikativna) obavijest,

5. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja (kupca),

6. obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije,

7. obavijest o sklopljenim ugovorima,

8. obavijest o rezultatima natječaja,

9. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku.

(2) Objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje za nabavu robe, radova ili usluga može biti:

1. prethodna (indikativna) obavijest iz Dodatka V. B ovoga Zakona, ili

2. obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije iz Dodatka V. I ovoga Zakona, ili

3. poziv na nadmetanje iz Dodatka V. C ovoga Zakona.

(3) Objave javne nabave iz stavka 1. točaka 1. do 8. ovoga članka sadrže podatke sukladno Dodatku V. ovoga Zakona. Ako je potrebno, objave javne nabave mogu sadržavati i druge podatke koje sektorski naručitelj smatra potrebnima.

(4) Sektorski naručitelji sastavljaju i šalju objave javne nabave elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ovoga Zakona. Objave javne nabave objavljuju se sukladno tehničkim obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI. točke 1. a) i b) ovoga Zakona.

(5) Objave javne nabave objavljuju se na standardnim obrascima.

(6) Izgled i sadržaj standardnih obrazaca, način i uvjete njihova objavljivanja propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama javne nabave. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji objave javne nabave velike vrijednosti objavljuju se na standardnim obrascima koje propisuje Europska komisija.

Prethodna (indikativna) obavijest

Članak 123.

(1) Sektorski naručitelj može najmanje jednom godišnje putem prethodne (indikativne) obavijesti ili na svom profilu objaviti:

1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Grupe proizvoda sektorski naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV),

2. kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A ovoga Zakona koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,

3. kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti u idućih 12 mjeseci ako je njihova procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove.

(2) Prethodna (indikativna) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i na ugovore o javnim uslugama šalje se što prije na objavljivanje sukladno članku 56. ovoga Zakona ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon početka financijske godine.

(3) Prethodna (indikativna) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima šalje se što prije na objavljivanje sukladno članku 56. ovoga Zakona ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje sektorski naručitelji namjeravaju sklopiti.

(4) Sektorski naručitelj koji objavljuje prethodnu (indikativnu) obavijest na svom profilu ne smije je tamo objaviti prije nego je sukladno članku 56. ovoga Zakona poslao obavijest o objavljivanju podataka prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja (kupca) u toj formi, elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ovoga Zakona. Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.

(5) Objavljivanje prethodne (indikativne) obavijesti obvezno je samo ako sektorski naručitelj namjerava koristiti skraćene rokove za dostavu ponuda iz članka 130. ovoga Zakona.

(6) Ovaj članak ne primjenjuje se na pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.

(7) Sektorski naručitelji mogu objavljivati ili organizirati da Službeni list Europske unije objavljuje prethodne (indikativne) obavijesti koje se odnose na važnije projekte bez ponavljanja podataka koji su ranije bili uključeni u prethodnoj (indikativnoj) obavijesti, pod uvjetom da se jasno naglasi da su te obavijesti dodatne.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Članak 124.

(1) Nakon odabira u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave sektorski naručitelj obvezan je objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora u slučaju iz članka 117. točaka 1., 2., 3., 5., 7. i 11. ovoga Zakona, a u ostalim slučajevima može objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavi usluga istraživanja i razvoja koji se sklapa u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave u skladu sa člankom 117. točkom 2. ovoga Zakona, sektorski naručitelj može u prethodnoj obavijesti o namjeri sklapanja ugovora ograničiti podatke koji se u skladu s Dodatkom V. H ovoga Zakona navode za opis predmeta nabave samo na usluge istraživanja i razvoja.

(3) U slučaju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B sukladno članku 44. ovoga Zakona te sklapanja ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona sektorski naručitelj može nakon odabira objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(4) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave te postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona sektorski naručitelj obvezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset dana kod nabave male vrijednosti od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

(5) Ako objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona, sektorski naručitelj obvezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

(6) Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

Obavijest o sklopljenim ugovorima i obavijest o rezultatima natječaja

Članak 125.

(1) Sektorski naručitelj obvezan je za svaki sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru u skladu s Dodatkom V. E ovoga Zakona najkasnije dva mjeseca od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, sektorski naručitelj nije obvezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima.

(3) U slučaju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona sektorski naručitelj navodi u obavijesti slaže li se s njezinim objavljivanjem.

(4) Sektorski naručitelj obvezan je za svaki provedeni natječaj poslati na objavljivanje obavijest o rezultatima natječaja najkasnije dva mjeseca od dana zaključenja natječaja.

(5) Prilikom objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima ili okvirnim sporazumima ili obavijesti o rezultatima natječaja moraju se poštovati određeni povjerljivi poslovni podaci koje je sektorski naručitelj naznačio prilikom slanja te obavijesti u odnosu na broj zaprimljenih ponuda, broj zaprimljenih projekata ili planova, identitet gospodarskih subjekata i dobivene cijene.

(6) Sektorski naručitelj može objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru izuzetom od primjene ovoga Zakona.

(7) U slučaju ugovora o javnoj nabavi usluga istraživanja i razvoja koji je sklopljen u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave u skladu sa člankom 117. točkom 2. ovoga Zakona, sektorski naručitelj može u obavijesti o sklopljenom ugovoru ograničiti podatke koji se u skladu s Dodatkom V. E ovoga Zakona navode za vrstu i količinu pružene usluge samo na usluge istraživanja i razvoja.

(8) U slučaju ugovora o javnoj nabavi usluga istraživanja i razvoja koji nije sklopljen u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave u skladu s člankom 117. točkom 2. ovoga Zakona, sektorski naručitelj može, na temelju zaštite poslovne tajne, u obavijesti o sklopljenom ugovoru ograničiti podatke koji se u skladu s Dodatkom V. E ovoga Zakona navode za vrstu i količinu pružene usluge. U tom slučaju sektorski naručitelj mora osigurati da podaci koji će se objaviti nisu manje detaljni od onih koji su objavljeni u objavi javne nabave kojom su gospodarski subjekti bili pozvani na nadmetanje u skladu sa člankom 122. stavkom 2. ovoga Zakona.

(9) Kada koristi sustav kvalifikacije, sektorski naručitelj mora osigurati da u slučaju ugovora o javnim uslugama istraživanja i razvoja podaci u obavijesti o sklopljenom ugovoru nisu manje detaljni od kategorije u evidenciji kvalificiranih pružatelja usluga koja se vodi u skladu sa člankom 120. stavkom 9. ovoga Zakona.

(10) Podaci koji se navode u obavijesti o sklopljenom ugovoru u skladu s Dodatkom V. E ovoga Zakona i koji nisu namijenjeni za objavljivanje, objavit će se samo u jednostavnoj formi i u skladu s Dodatkom VI. ovoga Zakona za statističke potrebe.

Prethodna (indikativna) obavijest kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje

Članak 126.

(1) Kada se prethodna (indikativna) obavijest koristi kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje:

1. prethodna (indikativna) obavijest mora posebno upućivati na robu, radove ili usluge koji će biti predmet nadmetanja za ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum koji će se sklopiti,

2. prethodna (indikativna) obavijest mora sadržavati navod da će se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopiti u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave bez objave novog daljnjeg poziva na nadmetanje,

3. prethodnom (indikativnom) obavijesti pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da izraze svoj interes za sudjelovanje u pisanom obliku, te

4. prethodna (indikativna) obavijest mora biti objavljena u skladu s Dodatkom VI. ovoga Zakona najkasnije dvanaest mjeseci prije dana u kojem sektorski naručitelj šalje poziv na potvrdu interesa iz stavka 2. ovoga članka. Sektorski naručitelj mora se pridržavati rokova određenih u člancima 129. i 131. ovoga Zakona.

(2) Sektorski naručitelj će, prije nego započne odabir ponuditelja u ograničenom ili natjecatelja u pregovaračkom postupku, pozvati sve gospodarske subjekte koji su prethodno izrazili svoj interes za sudjelovanje da potvrde svoj interes na temelju detaljnih podataka o predmetu nabave. Poziv na potvrdu interesa sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. vrsta i količina, uključujući sve opcije za dopunske ugovore i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za korištenje tih opcija, a za ugovore koji se obnavljaju vrsta i količina i, ako je moguće, procijenjeni datumi daljnjih objava kojom će se gospodarski subjekti pozivati na nadmetanje za robu, radove ili usluge,

2. vrsta postupka: ograničeni ili pregovarački postupak javne nabave,

3. datum u kojem isporuka robe odnosno izvođenje radova ili pružanje usluga započinje odnosno završava ako je primjenjivo,

4. adresa i istek roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, te jezik na kojem se izrađuju,

5. adresa odjela koji sklapa ugovor i potrebni podaci za dobivanje dokumentacije za nadmetanje i ostale dokumentacije,

6. razlozi isključenja, uvjeti pravne i poslovne, financijske te tehničke i stručne sposobnosti, te financijska jamstva i podaci koji se od gospodarskog subjekta traže,

7. vrsta ugovora koji je predmet nadmetanja: kupnja, leasing, uzimanje u najam, zakup ili bilo kakva kombinacija navedenoga,

8. kriteriji za odabir ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj ili, ako je primjenjivo, redoslijed važnosti tih kriterija od najvažnijeg do najmanje važnog, navode se ukoliko nisu navedeni u prethodnoj (indikativnoj) obavijesti, dokumentaciji za nadmetanje ili će biti navedeni u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje

Članak 127.

(1) Kada se obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije koristi kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje, ponuditelji u ograničenom ili natjecatelji u pregovaračkom postupku javne nabave odabiru se između gospodarskih subjekata koji su se kvalificirali u okviru sustava kvalifikacije.

(2) U svrhu odabira sudionika u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave za određeni ugovor koji je predmet obavijesti sektorski naručitelj obvezan je:

1. kvalificirati gospodarske subjekte u skladu s odredbama članka 120. ovoga Zakona,

2. na kvalificirane gospodarske subjekte primijeniti one odredbe ovoga Zakona koje se odnose na drugi stupanj ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabave.

(3) Sektorski naručitelj koji uspostavi i vodi sustav kvalifikacije obvezan je poštovati odredbe članka 135. ovoga Zakona.

Glava IV.
ROKOVI

Redovni rokovi za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave

Članak 128.

(1) U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

Redovni rokovi u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom

Članak 129.

(1) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom velike vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje kao odgovor na poziv na nadmetanje iz članka 122. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona ili kao odgovor na poziv na potvrdu interesa iz članka 126. stavka 2. ovoga Zakona iznosi najmanje 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje ili poziva na potvrdu interesa.

(2) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom male vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje kao odgovor na poziv na nadmetanje iz članka 122. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona ili kao odgovor na poziv na potvrdu interesa iz članka 126. stavka 2. ovoga Zakona iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje ili poziva na potvrdu interesa.

(3) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom rok za dostavu ponuda može se odrediti sporazumno između sektorskog naručitelja i odabranih natjecatelja, pod uvjetom da svi natjecatelji imaju isti rok za izradu i dostavu ponude, ali on ne smije biti kraći od 15 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(4) Ako se rok za dostavu ponuda ne može odrediti sporazumno, sektorski naručitelj će odrediti rok koji iznosi najmanje 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, a za postupke javne nabave male vrijednosti taj rok iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Skraćeni rok za dostavu ponuda po prethodnoj (indikativnoj) obavijesti

Članak 130.

(1) Ako je sektorski naručitelj objavio prethodnu (indikativnu) obavijest iz članka 123. ovoga Zakona u skladu s Dodatkom V. B, rok za dostavu ponuda iz članka 128. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana odnosno i na manje, ali ne manje od 22 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) Sektorski naručitelj smije koristiti skraćeni rok iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom:

1. da su u prethodnoj (indikativnoj) obavijesti bili sadržani, osim podatka iz Dodatka V.B, Dijela I., i svi podaci iz Dodatka V.B, Dijela II. ovoga Zakona ako su ti podaci bili poznati u trenutku njena objavljivanja, i

2. da je prethodna (indikativna) obavijest poslana na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje iz članka 122. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona.

Skraćeni rok za dostavu ponuda pri korištenju elektroničkih sredstava

Članak 131.

Osim u slučaju sporazumno određenog roka u skladu sa člankom 129. stavkom 3. ovoga Zakona, rok za dostavu ponuda u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom može se skratiti za pet dana ako je sektorski naručitelj od dana objavljivanja objave javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U objavi se navode internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

Ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti

Članak 132.

Ako u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom zbog žurnosti nije moguća primjena redovnih ili skraćenih rokova, sektorski naručitelj može odrediti:

1. rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji ne smije biti kraći od 15 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje ili poziva na potvrdu interesa,

2. rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave koji ne smije biti kraći od 15 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponude.

Glava V.
RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Razlozi isključenja

Članak 133.

Sektorski naručitelji, osim naručitelja iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, u postupcima javne nabave moraju odrediti obvezne razloge isključenja gospodarskih subjekata sukladno članku 67. ovoga Zakona.

Uvjeti sposobnosti

Članak 134.

(1) Sektorski naručitelj određuje uvjete sposobnosti natjecatelja i ponuditelja u skladu s odredbama ovoga Zakona i oni moraju biti objektivni i nediskriminirajući te dostupni svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

(2) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom uvjeti sposobnosti mogu se temeljiti na objektivnoj potrebi sektorskog naručitelja da smanji broj sposobnih natjecatelja na razinu koja je opravdana potrebom uspostavljanja ravnoteže između posebnih obilježja postupka javne nabave i resursa potrebnih za njegovu provedbu. Broj pozvanih natjecatelja mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje.

(3) Ako uvjeti sposobnosti sadrže uvjete financijske sposobnosti, gospodarski subjekt može se po potrebi i za određene ugovore osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati sektorskom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(4) Ako uvjeti sposobnosti sadrže uvjete tehničke i/ili stručne sposobnosti, gospodarski subjekt može se po potrebi i za određene ugovore osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Odabir natjecatelja i ponuditelja

Članak 135.

(1) Za potrebe odabira natjecatelja ili ponuditelja u postupcima javne nabave sektorski naručitelj:

1. na temelju razloga isključenja koje je odredio u skladu s člankom 133. ovoga Zakona isključuje gospodarske subjekte kod kojih su stečeni razlozi za isključenje,

2. na temelju objektivnih i nediskriminirajućih uvjeta sposobnosti koje je odredio u skladu sa člankom 134. stavkom 1. ovoga Zakona odabire ponuditelje i natjecatelje,

3. može, ako je potrebno, u skladu sa člankom 134. stavkom 2. ovoga Zakona smanjiti broj sposobnih natjecatelja odabranih u ograničenom postupku i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom na temelju točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Kod odabira natjecatelja u ograničenom i pregovaračkom postupku, prilikom donošenja odluke o kvalifikaciji ili prilikom dopunjavanja kriterija i pravila kvalifikacije sektorski naručitelj ne smije:

1. pojedinim gospodarskim subjektima postavljati administrativne, tehničke ili financijske uvjete koji nisu postavljeni i drugim gospodarskim subjektima,

2. zahtijevati dokaze kojima bi se duplicirali objektivni dokazi koji su već dostavljeni.

(3) Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, sektorski naručitelj mora, po potrebi, u objavi javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje, u pozivu na potvrdu interesa iz članka 126. stavka 2. ovoga Zakona, u pozivu na dostavu ponuda ili pregovaranje ili u dokumentaciji za nadmetanje, navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom. Ako prema mišljenju sektorskog naručitelja iz dokazivih razloga nije moguće navesti relativni značaj kriterija, sektorski naručitelj mora navesti sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog.

Glava VI.
ODNOSI S TREĆIM DRŽAVAMA

Ponude koje obuhvaćaju robu podrijetlom iz trećih država

Članak 136.

(1) Ovaj članak primjenjuje se na ponude koje obuhvaćaju robu podrijetlom iz trećih država s kojima Europska unija nije sklopila sporazum kojim se osigurava usporediv i stvaran pristup gospodarskim subjektima sa sjedištem u Europskoj uniji tržištima tih država. Ovaj članak ne dovodi u pitanje obveze Europske unije ili njezinih država članica u odnosu na treće države.

(2) Svaka ponuda dostavljena u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe može se odbiti ako je udio robe podrijetlom iz trećih država, kako je određeno u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje Carinski kodeks Europske unije, veći od 50% ukupne vrijednosti robe obuhvaćene ponudom. U smislu ovoga članka, softver koji se koristi u telekomunikacijskoj mrežnoj opremi smatra se robom.

(3) Ako su dvije ili više ponuda jednake u smislu kriterija za odabir ponude, prednost se daje onim ponudama koje se ne mogu odbiti sukladno stavku 2. ovoga članka. Cijene tih ponuda smatraju se jednakima u smislu ovoga članka ako razlika u cijeni nije veća od 3%. Ponuda neće imati prednost pred drugom ponudom ako bi njezino prihvaćanje obvezivalo naručitelja da nabavi opremu s tehničkim svojstvima drukčijima od svojstava postojeće opreme što bi dovelo do neusklađenosti, tehničkih poteškoća u radu i održavanju ili do nerazmjernih troškova.

(4) One treće države na koje je pogodnost primjene ovoga Zakona proširena na temelju Odluke Vijeća Europske unije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ne uzimaju se u obzir za određivanje udjela robe iz stavka 2. ovoga članka podrijetlom iz trećih država.

Odnosi s trećim državama u vezi s ugovorima o javnoj nabavi

Članak 137.

(1) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o svim poteškoćama, pravnim i činjeničnim, s kojima se susreću i o kojima je izvještavaju njezini gospodarski subjekti prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u trećim državama.

(2) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o svim poteškoćama, pravnim i činjeničnim, s kojima se susreću i o kojima je izvještavaju njezini gospodarski subjekti, a do kojih dolazi zbog nepridržavanja odredaba međunarodnog radnog prava kad gospodarski subjekti pokušavaju sklopiti ugovor o javnoj nabavi u trećim državama.

4. DIO
PRAVNA ZAŠTITA

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Nadležnost za rješavanje žalbi

Članak 138.

(1) Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i natječaja na koje se primjenjuje ovaj Zakon.

(2) Nadležnost i druga pitanja vezana za rad Državne komisije uređuju se posebnim zakonom.

Načela i pravna priroda žalbenog postupka

Članak 139.

(1) Osim na načelima javne nabave iz članka 3. ovoga Zakona, žalbeni postupak temelji se i na načelima zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i kontradiktornosti postupka.

(2) Žalbeni postupak koji se vodi prema odredbama ovoga Zakona je upravni postupak.

Jezik postupka

Članak 140.

Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.

Pravo na žalbu

Članak 141.

(1) Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

(2) Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: žalitelj) imaju pravo izjaviti žalbu sukladno uvjetima iz ovoga dijela Zakona.

Stranke žalbenog postupka

Članak 142.

Stranke žalbenog postupka su žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj.

Pravila dokazivanja

Članak 143.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

(2) Žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povrede postupka i/ili materijalnog prava koje su istaknute u žalbi.

(3) Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.

Ovlasti Državne komisije i bitne povrede

Članak 144.

(1) U žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede koje su počinjene u fazi postupka u kojoj je izjavljena žalba sukladno člancima 146. do 153. ovoga Zakona.

(2) Bitna povreda postoji ako naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe.

(3) Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.

Glava II.
IZJAVLJIVANJE ŽALBE

Izjavljivanje žalbe

Članak 145.

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.

(2) Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

(3) Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

(4) Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smatrat će se nepravodobnom.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave

Članak 146.

(1) U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana, a u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu

Članak 147.

(1) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana, a u postupcima nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dodatne dokumentacije za izradu zahtjeva za sudjelovanje ako postoji,

2. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije za nadmetanje, pod uvjetom da je od dana objave poziva na nadmetanje dokumentacija za nadmetanje i sva dodatna dokumentacija koja se odnosi na postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje,

3. primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja,

4. primitka dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije u odnosu na sadržaj dokumentacije za nadmetanje ako ista nije od dana objave poziva na nadmetanje neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje,

5. primitka ili objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

6. otvaranja (konačnih) ponuda u odnosu na postupak otvaranja (konačnih) ponuda,

7. primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak isključenja inicijalnih ponuda, rješenja, pregleda, ocjene i odabira (konačnih) ponuda odnosno razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom, te natjecateljskog dijaloga sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave

Članak 148.

(1) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana odnosno u postupku nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

(2) Kada naručitelj sukladno člancima 59. i 124. ovoga Zakona nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku deset dana u postupku nabave velike vrijednosti odnosno u roku pet dana u postupku nabave male vrijednosti, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

(3) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavku 1. ili 2. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru.

(4) Ako naručitelj nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka.

(5) Ako naručitelj nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora te propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru, žalba se izjavljuje sukladno članku 151. ovoga Zakona.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B

Članak 149.

(1) U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana odnosno u postupku nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

(2) Kada naručitelj sukladno člancima 59. i 124. ovoga Zakona nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku deset dana u postupku velike vrijednosti odnosno u roku pet dana u postupku nabave male vrijednosti, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

(3) U slučaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na odabir postupka.

(4) U slučaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora te naručitelj propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru, žalba se izjavljuje sukladno članku 151. ovoga Zakona.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona

Članak 150.

(1) Ako je naručitelj objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavku 1. ovoga članka, nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru ukoliko bude objavljena.

(3) Ako je naručitelj objavio samo obavijest o sklopljenom ugovoru za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave

Članak 151.

Rok za žalbu u slučajevima sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave iznosi 30 dana od dana saznanja za takav ugovor, a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Članak 152.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz članka 39. stavaka 3. i 5. ovoga Zakona iznosi 30 dana od primitka odluke o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma u odnosu na postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma i ugovor.

Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima

Članak 153.

U svim ostalim slučajevima koji nisu određeni člancima 146. do 152. ovoga Zakona, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu natjecatelja ili ponuditelja u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo natjecatelja ili ponuditelja.

Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

Članak 154.

Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku pet dana od dana primitka žalbe dostaviti Državnoj komisiji:

1. žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave,

2. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu,

3. dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave s popisom priloga,

4. podatak o objavi informacije u skladu s člankom 157. stavkom 1. ili člankom 158. stavkom 6. ovoga Zakona, ili dokaz o obavještavanju odabranih natjecatelja u skladu s člankom 158. stavkom 1. ovoga Zakona,

5. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.

Pozivanje naručitelja

Članak 155.

(1) Ako naručitelj ne postupi u skladu s člankom 154. ovoga Zakona, Državna komisija će bez odgađanja pozvati naručitelja na dostavu dokumentacije uz upozorenje na pravne posljedice ako to ne učini u roku koji ne smije biti dulji od pet dana.

(2) Ako naručitelj nakon poziva iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi zatraženu dokumentaciju u ostavljenom roku, Državna komisija poništit će postupak javne nabave ili postupiti u skladu s člancima 167. i 168. ovoga Zakona.

Izvješćivanje odabranog ponuditelja i natjecatelja

Članak 156.

(1) O postojanju žalbenog postupka Državna komisija bez odgađanja izvješćuje odabranog ponuditelja i natjecatelja ako on postoji u fazi u kojoj je izjavljena žalba.

(2) Odabrani ponuditelj i natjecatelj može u ostavljenom roku dostaviti Državnoj komisiji svoje očitovanje na žalbu.

Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave

Članak 157.

(1) U slučaju kada je u otvorenom postupku javne nabave izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

(2) Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 1. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će objaviti ispravak poziva na nadmetanje i, ako je potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu ponuda. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda. Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu ponuda. Na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

(3) Ako Državna komisija usvoji žalbu iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj će ovisno o sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke Državne komisije:

1. provesti novi postupak javne nabave, ili

2. nastaviti postupak javne nabave.

(4) U slučaju iz stavka 3. točke 2. ovoga članka naručitelj je obvezan objaviti ispravak poziva na nadmetanje i izmjenu dokumentacije u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću te odrediti novi rok za dostavu ponuda koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda.

(5) Ako prije prvotno određenog roka za dostavu ponuda i za vrijeme trajanja žalbenog postupka u slučajevima iz ovoga članka pristigne koja ponuda, naručitelj je obvezan bez odgađanja zaprimljenu ponudu vratiti neotvorenu gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu ponuda, ovisno o ishodu žalbenog postupka.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je primjerak žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje dostavljen naručitelju nakon isteka roka od 15 dana u postupku javne nabave velike vrijednosti odnosno 10 dana u postupku javne nabave male vrijednosti od dana od kojeg se računa rok za izjavljivanje žalbe sukladno članku 146. ovoga Zakona, naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, ako Državna komisija usvoji žalbu naručitelj će postupiti sukladno stavku 3. točki 1. ovoga članka.

Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u ograničenom, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu

Članak 158.

(1) U slučaju kada je u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja obavijestiti sve odabrane natjecatelje da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

(2) Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 1. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će odabranim natjecateljima poslati ispravak poziva na dostavu ponuda i, ako je potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu ponuda. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda. Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu ponuda. Na ispravak poziva na dostavu ponuda i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

(3) Ako Državna komisija usvoji žalbu iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj će ovisno o sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke Državne komisije:

1. provesti novi postupak javne nabave, ili

2. nastaviti postupak javne nabave.

(4) U slučaju iz stavka 3. točke 2. ovoga članka naručitelj je obvezan odabranim natjecateljima poslati novi poziv na dostavu ponuda u kojem određuje novi rok za dostavu ponuda koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda i izmjenu dokumentacije za nadmetanje u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću.

(5) Ako prije prvotno određenog roka za dostavu ponuda, a za vrijeme trajanja žalbenog postupka u slučajevima iz stavaka 1. do 4. ovoga članka pristigne koja ponuda, naručitelj je obvezan bez odgađanja zaprimljenu ponudu vratiti neotvorenu gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu ponuda, ovisno o ishodu žalbenog postupka.

(6) Ako je u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu izjavljena žalba sukladno članku 147. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

(7) Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 6. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će objaviti ispravak poziva na nadmetanje i, ako je potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

(8) Ako Državna komisija usvoji žalbu iz stavka 6. ovoga članka, naručitelj će ovisno o sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke Državne komisije:

1. provesti novi postupak javne nabave, ili

2. nastaviti postupak javne nabave.

(9) U slučaju iz stavka 8. točke 2. ovoga članka naručitelj je obvezan objaviti ispravak poziva na nadmetanje i izmjenu dokumentacije u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću te odrediti novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

(10) Ako prije prvotno određenog roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, a za vrijeme trajanja žalbenog postupka u slučajevima iz stavaka 6. do 9. ovoga članka pristigne koji zahtjev za sudjelovanje, naručitelj je obvezan bez odgađanja isti vratiti neotvoren gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu ponuda, ovisno o ishodu žalbenog postupka.

(11) Iznimno od stavaka 1. i 6. ovoga članka, u slučaju da je primjerak žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje dostavljen naručitelju nakon isteka roka od 15 dana u postupku javne nabave velike vrijednosti odnosno 10 dana u postupku javne nabave male vrijednosti od dana od kojeg se računa rok za izjavljivanje žalbe sukladno članku 147. ovoga Zakona, naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ako Državna komisija usvoji žalbu naručitelj će postupiti sukladno stavku 3. točki 1. ili stavku 8. točki 1. ovoga članka.

Glava III.
SADRŽAJ I UČINAK ŽALBE

Sadržaj žalbe

Članak 159.

Žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:

1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta – kada se radi o fizičkoj osobi – građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta – kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),

2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,

3. naziv i sjedište naručitelja,

4. predmet žalbe,

5. broj objave,

6. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),

7. dokaze,

8. žalbeni zahtjev,

9. dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka, osim u slučaju iz članka 169. stavka 6. ovoga Zakona,

10. potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i prezimena odnosno naziva tvrtke i ovlaštene osobe, ispisan i tiskanim slovima.

Postupanje s neurednom žalbom

Članak 160.

(1) Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 159. ovoga Zakona, Državna komisija će na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

(2) Ako se nedostaci žalbe ne otklone u utvrđenom roku, žalba će se odbaciti kao neuredna.

Sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili nastanka ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

Članak 161.

(1) Žalba izjavljena protiv dokumentacije za nadmetanje odnosno izmjene dokumentacije sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave ako nije drugačije propisano u ovom dijelu Zakona. U slučaju izjavljene žalbe naručitelj je obvezan postupiti sukladno člancima 157. ili 158. ovoga Zakona.

(2) Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma.

(3) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe za koje je omogućeno podnošenje ponuda, žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma za onu grupu predmeta nabave protiv koje je žalba izjavljena.

(4) Žalba izjavljena protiv prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi za sve grupe predmeta nabave.

(5) U ostalim slučajevima izjavljena žalba ne sprječava nastavak postupka javne nabave, provedbu novoga postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, osim u slučaju kada Državna komisija na temelju prijedloga žalitelja odredi privremenu mjeru.

Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Članak 162.

(1) U slučaju izjavljene žalbe koja sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, naručitelj može postaviti zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave, sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma za predmet ili dio predmeta nabave iz razloga: mogućeg nastanka štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti predmeta nabave, zaštite javnog interesa, žurnosti nabave te radi mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili zbog drugih ozbiljnih opasnosti ili mogućih šteta.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti do donošenja rješenja Državne komisije.

(4) Državna komisija će odluku o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku deset dana od dana zaprimanja zahtjeva ili iz utvrđenog opravdanog razloga odgoditi donošenje odluke do odlučivanja o glavnoj stvari. Opravdani razlog u ovom slučaju mora se posebno obrazložiti u odluci o glavnoj stvari.

(5) Državna komisija će odluku o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donijeti uvažavajući sve okolnosti predmetnog postupka javne nabave.

Privremene mjere

Članak 163.

(1) Žalitelj može, uz žalbu koja ne sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere s ciljem pravodobnog ispravljanja navodnog kršenja Zakona ili sprječavanja nastanka štete.

(2) Predmet prijedloga za određivanje privremene mjere može biti sprječavanje:

1. nastavka postupka javne nabave, ili

2. donošenja ili provedbe odluke ili radnje naručitelja, ili

3. nastanka i/ili izvršavanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, ili

4. provedbe novog postupka javne nabave za isti ili sličan predmet nabave.

(3) U prijedlogu za određivanje privremene mjere žalitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog.

(4) Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku deset dana od dana urednosti spisa. Spis će se smatrati urednim kada sadrži sve dokumente i dokaze na temelju kojih se, prema ocjeni Državne komisije, može donijeti pravovaljana odluka.

(5) Rješenjem kojim se određuje privremena mjera odredit će se i njezino vremensko trajanje.

(6) Uzimajući u obzir moguće posljedice određivanja privremene mjere za sve zainteresirane osobe koje bi mogle biti oštećene njenim određivanjem, uključujući i javni interes, Državna komisija može odbiti prijedlog za određivanje privremene mjere ukoliko ocijeni da bi negativne posljedice privremene mjere nadmašile njenu korist.

(7) Ako žalitelj uz žalbu ne podnese prijedlog za određivanje privremene mjere ili Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere, predmetni postupak javne nabave nastavlja se, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, mogu se sklopiti ili izvršavati.

(8) Prijedlog za određivanje privremene mjere podnesen protivno stavku 1. ovoga članka odbacit će se.

Glava IV.
ODLUČIVANJE DRŽAVNE KOMISIJE

Odluke po žalbi

Članak 164.

(1) U žalbenom postupku Državna komisija može:

1. obustaviti žalbeni postupak,

2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe,

3. odbiti žalbu,

4. poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave,

5. poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio,

6. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka,

7. odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere,

8. odlučiti o zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka javne nabave odnosno sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,

9. odrediti novčanu kaznu.

(2) Državna komisija o glavnoj stvari odlučuje rješenjem, a u ostalim slučajevima zaključkom.

(3) Rješenje mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije.

(4) Odluka Državne komisije je izvršna.

Prava stranaka žalbenog postupka

Članak 165.

(1) Stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze.

(2) Državna komisija svakoj će stranci dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi.

(3) Svaka stranka ovlaštena je izvršiti uvid u spis predmeta osim onog dijela koji je u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima označen tajnim. Stranke ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati i fotografirati podatke iz ponuda drugih ponuditelja i ostale dokumentacije spisa. Stranke smiju samo ručno bilježiti podatke iz spisa predmeta.

Usmena rasprava

Članak 166.

(1) Stranke mogu predložiti održavanje usmene rasprave i obrazložiti razloge zbog kojih raspravu predlažu, a posebno zbog razjašnjenja složenog činjeničnog stanja ili pravnog pitanja.

(2) Državna komisija odlučuje o prijedlogu za održavanje usmene rasprave.

(3) Državna komisija može odlučiti o održavanju usmene rasprave i u slučaju kada sama utvrdi da je to potrebno zbog razjašnjenja složenoga činjeničnog stanja ili pravnog pitanja.

(4) O tijeku usmene rasprave vodi se zapisnik.

(5) Usmena rasprava je javna, a javnost može biti isključena zbog potrebe čuvanja tajne.

Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Članak 167.

(1) Državna komisija će u žalbenom postupku poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u cijelosti ili djelomično ako je naručitelj sklopio:

1. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum bez prethodno provedenog postupka javne nabave kada je to u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona,

2. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, za vrijeme roka mirovanja kada se on morao primijeniti,

3. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum suprotno članku 161. ovoga Zakona,

4. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum suprotno članku 163. ovoga Zakona,

5. ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma u suprotnosti sa člankom 39. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona.

(2) Ovisno o razlogu poništenja iz stavka 1. ovoga članka, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući težinu povrede ovoga Zakona i postupanje naručitelja, Državna komisija može poništiti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum uključujući i sve njegove pravne posljedice od trenutka njegova nastanka ili poništiti ugovor odnosno okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene.

(3) Državna komisija može donijeti odluku kojom sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično iako je sklopljen u suprotnosti sa stavkom 1. ovoga članka ako, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom zahtijevaju da učinci ugovora trebaju ostati na snazi.

(4) Ekonomski interesi mogu se smatrati prevladavajućim razlozima u smislu stavka 3. ovoga članka samo u iznimnim okolnostima kada bi poništenje ugovora dovelo do nerazmjernih posljedica.

(5) Ekonomski interesi izravno vezani uz predmetni ugovor o javnoj nabavi kao što su troškovi zbog zakašnjenja u izvršenju ugovora, troškovi provedbe novoga postupka javne nabave, troškovi koji mogu nastati zbog promjene gospodarskog subjekta koji izvršava ugovor i troškovi pravnih obveza koje su rezultat poništenja ugovora o javnoj nabavi ne predstavljaju prevladavajuće razloge u vezi s općim interesom.

Novčane kazne

Članak 168.

(1) Ako Državna komisija sukladno članku 167. stavku 2. ovoga Zakona poništi ugovor odnosno okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene, ili donese odluku sukladno članku 167. stavku 3. ovoga Zakona, odlukom će odrediti novčanu kaznu naručitelju.

(2) Ako Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere sukladno članku 163. ovoga Zakona, ili odobri nastavak postupka javne nabave odnosno sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma sukladno članku 162. ovoga Zakona, tada ovisno o odluci o glavnoj stvari može odrediti novčanu kaznu naručitelju.

(3) U odluci se određuje iznos novčane kazne i rok u kojem ju je naručitelj obvezan platiti. Novčana kazna određuje se razmjerno ispunjenju djelomično poništenog ugovora o javnoj nabavi, preostalim ugovornim obvezama koje još nisu ispunjene, odnosno cijelom ugovoru čije se sklapanje ili izvršenje odobrava, a može se izreći u iznosu od 10% do 20% vrijednosti ugovora.

(4) Novčana kazna određena prema odredbama ovoga članka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

Članak 169.

(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 3.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 500.000,00 kuna,

2. 4.500,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna,

3. 9.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 kuna,

4. 15.000.00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 3.000.000,00 do 5.000.000,00 kuna,

5. 21.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 5.000.000,00 do 10.000.000,00 kuna,

6. 27.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 10.000.000,00 kuna.

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka se plaća u iznosu od 3.000,00 kuna. Državna komisija pozvat će žalitelja na plaćanje razlike naknade u određenom roku ako se tijekom žalbenog postupka utvrdi da je naknada plaćena u nedostatnom iznosu.

(3) Kada se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi trećinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako uz žalbu nije dostavljen dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu, Državna komisija pozvat će žalitelja na uplatu naknade za pokretanje žalbenog postupka u roku koji ne smije biti duži od pet dana.

(5) Ako žalitelj ne plati naknadu za pokretanje žalbenog postupka u skladu s pozivom Državne komisije iz stavka 4. ovoga članka i ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati, u određenom roku, žalba će se odbaciti kao neuredna.

(6) Tijela iz članka 141. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.

(7) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Troškovi žalbenog postupka

Članak 170.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama.

(2) Državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti.

(3) Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.

(4) U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

(5) U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

(6) U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od 8 dana od dana primitka odluke Državne komisije.

(7) Žalba može sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen Državnoj komisiji prije donošenja odluke.

Odlučivanje i dostava odluka

Članak 171.

(1) U žalbenim postupcima Državna komisija odlučuje na sjednicama.

(2) Sjednice Državne komisije nisu javne, osim ako je ovim Zakonom propisano drukčije.

(3) Državna komisija donijet će odluku u roku 30 dana od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta.

(4) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije.

(5) Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

(6) Iznimno, ako ocijeni da postoje opravdani razlozi, Državna komisija će dostavu odluke izvršiti preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

Izuzeće

Članak 172.

(1) Predsjednik, zamjenik ili član Državne komisije izuzet će se od rada u konkretnom predmetu:

1. ako je sam stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik stranke ili je sa strankom u poslovnom odnosu,

2. ako mu je stranka ili njezin zastupnik srodnik, bračni drug ili srodnik po tazbini,

3. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.

(2) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, član Državne komisije izuzet će se od rada i o tome obavijestiti predsjednika, odnosno u slučaju izuzeća predsjednika obavijestit će ostale članove.

(3) Stranke mogu zahtijevati izuzeće predsjednika, zamjenika i članova Državne komisije.

(4) O zahtjevu stranke za izuzeće članova ili zamjenika predsjednika Državne komisije odlučit će predsjednik Državne komisije, a o zahtjevu za izuzeće predsjednika odlučit će zamjenik i ostali članovi na sjednici.

Glava V.
SUDSKA ZAŠTITA I GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE

Sudska zaštita

Članak 173.

Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Postupak po tužbi

Članak 174.

Postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne je naravi.

Naknada štete

Članak 175.

Svaka osoba koja je pretrpjela štetu zbog povreda ovog Zakona ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom prema općim propisima o naknadi štete.

Ništetnost ugovora

Članak 176.

Ništetan je ugovor o javnoj nabavi ako je sklopljen protivno odredbi članka 13. ovoga Zakona.

5. DIO
SREDIŠNJE TIJELO DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE

Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave

Članak 177.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave nadležno je za:

– razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnoga sustava javne nabave;

– predlaganje, pripremu i koordinaciju izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjelovanje u izradi povezanih propisa;

– nadzor nad provedbom ovoga Zakona i provedbenih propisa ovoga Zakona te podnošenje optužnih prijedloga u prekršajnim postupcima;

– pružanje stručne pomoći u vezi s primjenom ovoga Zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz davanje mišljenja, uputa, izradu priručnika, drugih stručnih publikacija i standardnih obrazaca te vođenje Portala javne nabave;

– pripremu i provedbu izobrazbe u području javne nabave i izdavanje certifikata u području javne nabave;

– praćenje Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te prikupljanje, evidenciju, obradu i analizu podataka o javnoj nabavi te izradu statističkih izvješća;

– izradu stručnih i normativnih podloga za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javne nabave;

– suradnju s državnim tijelima Republike Hrvatske radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave;

– ostvarivanje međunarodne suradnje i promicanje vrijednosti sustava javne nabave, te

– druge poslove propisane ovim Zakonom.

Priprema i provedba izobrazbe u području javne nabave

Članak 178.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave nadležno je za pripremu i provedbu izobrazbe u području javne nabave.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave nadležno je za izdavanje certifikata u području javne nabave.

(3) Način pripreme i provedbe izobrazbe u području javne nabave te uvjete za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona

Članak 179.

(1) U svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede ovoga Zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave provodi nadzor.

(2) Nakon provedenog nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave dostavlja naručitelju i predlagatelju nadzora mišljenje o uočenim nepravilnostima, kao i preporuku o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti.

(3) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave u provođenju nadzora utvrdi jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja iz članka 182. ovoga Zakona, protiv naručitelja pokrenut će prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.

(4) Nadzor se neće provoditi u slučaju ako je natjecatelj ili ponuditelj koji traži provođenje nadzora u predmetnom postupku javne nabave izjavio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ili je isto propustio učiniti u propisanom roku.

(5) Ovlasti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave, način postupanja i druga bitna pitanja u vezi nadzora propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.

Obveza dostavljanja dokumentacije

Članak 180.

(1) Naručitelj je obvezan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti svu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi na temelju ovoga Zakona.

(2) Naručitelj je obvezan Europskoj komisiji na njen zahtjev u ostavljenom roku dostaviti svu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi na temelju ovoga Zakona.

(3) Dokumentacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnosi se na svaki postupak javne nabave, sustav kvalifikacije, natječaj, sklopljeni ugovor, okvirni sporazum, odnosno poništenje postupka javne nabave.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Članak 181.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave najkasnije do 31. listopada svake godine dostavlja Europskoj komisiji statističko izvješće o javnoj nabavi koje se odnosi posebno na ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim uslugama i ugovore o javnim radovima koje su naručitelji sklopili tijekom prethodne godine.

(2) Naručitelji su obvezni do 31. ožujka svake godine izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

(3) Za svakog pojedinog naručitelja statističko izvješće sadrži najmanje:

1. broj i vrijednost sklopljenih ugovora o javnoj nabavi na temelju ovoga Zakona,

2. broj i ukupnu vrijednost ugovora koji su sklopljeni sukladno odstupanjima od Sporazuma o javnoj nabavi (Agreement on Government Procurement – GPA).

(4) Podaci iz stavka 3. točke 1. ovoga članka kategoriziraju se:

1. prema vrsti postupaka javne nabave koji su provedeni,

2. za svaki od postupaka, prema radovima kako su navedeni u Dodatku I. ovoga Zakona, robi i uslugama kako su navedene u Dodatku II. ovoga Zakona i identificirane kategorijom CPV nomenklature, i

3. zemlji sjedišta gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi.

(5) Ako su korišteni pregovarački postupci, podaci iz stavka 3. točke 1. ovoga Zakona kategoriziraju se prema uvjetima ovoga Zakona koji opravdavaju odabir pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i pregovaračkog postupka bez prethodne objave te se navodi broj i vrijednost ugovora sklopljenih s ponuditeljima trećih država.

(6) Podaci iz ovoga članka za sektorske naručitelje kategoriziraju se prema sljedećem:

1. naručitelji u sektoru proizvodnje, prijenosa ili distribucije plina ili toplinske energije,

2. naručitelji u sektoru proizvodnje, prijenosa ili distribucije električne energije,

3. naručitelji u sektoru proizvodnje, prijenosa ili distribucije pitke vode,

4. naručitelji u području usluge prijevoza željeznicom,

5. naručitelji u području usluge prijevoza gradskom željeznicom, tramvajem, trolejbusom ili autobusom,

6. naručitelji u sektoru poštanskih usluga,

7. naručitelji u sektoru istraživanja i vađenja nafte ili plina,

8. naručitelji u sektoru istraživanja i vađenja ugljena i ostalih krutih goriva,

9. naručitelji u području pružanja usluga morskih ili riječnih luka ili druge terminalne opreme,

10. naručitelji u području pružanja usluga zračnih luka.

(7) Statističko izvješće sadrži sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu o javnoj nabavi (Agreement on Government Procurement – GPA).

(8) Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu objavljuje središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave do kraja svake tekuće godine na svojim internetskim stranicama.

6. DIO
PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 182.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

1. ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka javne nabave propisanog ovim Zakonom osim u slučajevima kada to Zakon dopušta,

2. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi suprotno odredbi članka 13. ovoga Zakona,

3. ako dijeli vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave (članak 18. stavak 10.),

4. ako ne dostavi odmah nakon objave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te svaku kasniju izmjenu tih podataka (članak 20. stavak 6.) ili mu ne dostavi u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune (članak 20. stavak 7.),

5. ako ne dostavi nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te svaku kasniju izmjenu tih podataka (članak 21. stavak 5.) ili mu ne dostavi svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (članak 21. stavak 6.),

6. ako u pripremi i provedbi postupka javne nabave ne sudjeluje najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. stavak 2.),

7. ako primijeni pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave protivno odredbama članaka 26., 27., 28. ili 117. ovoga Zakona,

8. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum s ponuditeljem kojeg je morao isključiti iz postupka javne nabave odnosno čiju je ponudu bio obvezan odbiti na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda,

9. ako ne pošalje na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru ili obavijest o rezultatima natječaja (članak 60. i članak 125.),

10. ako nakon isteka roka za donošenje odluke o odabiru i suprotno pisanom zahtjevu gospodarskog subjekta postupak ne završi na Zakonom propisani način,

11. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum koji nije u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom (članak 105. stavak 1.),

12. ako za provedbu nabave ovlasti osobu koja nije naručitelj u smislu ovoga Zakona da bi na taj način izbjegla njegovu primjenu,

13. ako središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave ili Europskoj komisiji na njihov zahtjev u ostavljenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi na temelju ovoga Zakona (članak 180.),

14. ako na zahtjev Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u ostavljenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi na temelju ovoga Zakona,

15. ako postupi protivno ili ne postupi prema odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Zastara

Članak 183.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 1. ovoga članka.

7. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 184.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 18. stavka 12., članka 55. stavka 5. i članka 122. stavka 6. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 32. stavka 5., članka 33. stavka 5., članka 34. stavka 5., članka 37. stavka 9., članka 54. stavka 7., članka 69. stavka 4., članka 78. stavka 7., članka 87. stavka 6., članka 89. stavka 8. i članka 90. stavka 5. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 179. stavka 5. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 185.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će pravilnik iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 3. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će pravilnik iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će pravilnik iz članka 178. stavka 3. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za vanjske poslove donijet će pravilnik iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 186.

Postupci nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Članak 187.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/07. i 125/08.),

– Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 83/09.),

– Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, br. 13/08., 77/08., 04/09. i 52/10.),

– Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (»Narodne novine«, br. 13/08.),

– Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (»Narodne novine«, br. 13/08. i 4/09.),

– Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, br. 43/09.),

– Uredba o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti (»Narodne novine«, br. 97/09.),

– Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 14/08. i 4/09.),

– Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, br. 14/10.),

– Pravilnik o javnoj nabavi za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 52/10.),

– članak 16. stavak 3. točke a) i b), članak 16. stavak 5. i Dio V. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 125/08.),

– naslov iznad članka 15. i članak 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 21/10.).

Članak 188.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. osim odredaba članka 10. stavka 3., članka 67. stavka 8., članka 68. stavka 8., članka 91. stavka 6., članka 114., članka 115. stavka 6., članka 123. stavka 7., članka 136., članka 137., članka 180. stavka 2. i članka 181. stavka 1. ovoga Zakona koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 330-01/11-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

DODATAK I.

POPIS DJELATNOSTI U GRADITELJSTVU[1]

NACE

CPV oznaka

DIO F

GRADNJA

Odjeljak

Skupina

Razred

Predmet

Bilješke

45

Gradnja

Ovaj odjeljak obuhvaća:

gradnju novih zgrada i pogona, obnavljanje i opće popravke.

45000000

45.1

Priprema gradilišta

45100000

45.11

Rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– rušenje zgrada i drugih konstrukcija,

– čišćenje gradilišta,

– zemljani radovi: iskopi, odlaganje, poravnavanje i izravnavanje gradilišta, kopanje jarka, uklanjanje stijena, miniranje, itd.

– priprema terena za kopanje rude:

– uklanjanje viška materijala i ostalo uređenje i priprema zemljišta i terena bogatih mineralima.

Ovaj razred također obuhvaća:

– drenažu gradilišta.

– drenažu poljoprivrednog ili šumskog zemljišta.

45110000

45.12

Pokusno bušenje i sondiranje

Ovaj razred obuhvaća:

– pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzorka izvađenog geološkim bušenjem za građevinske, geofizičke, geološke ili slične svrhe

Ovaj razred ne obuhvaća:

– bušenje proizvodnih bušotina nafte ili plina, vidi 11.20,

– bušenje izvora vode, vidi 45.25,

– kupanje okana, vidi 45.25,

– istraživanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidi 74.20.

45120000

45.2

Gradnja objekata ili dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje

45200000

45.21

Opća visokogradnja i niskogradnja

Ovaj razred obuhvaća:

– gradnju svih vrsta građevina niskogradnje,

– mostove, uključujući one za autoceste na stupovima, vijadukte, tunele i podzemne željeznice,

– cjevovode na velike udaljenosti, komunikacijske i energetske vodove,

– gradske cjevovode, gradske komunikacijske i energetske vodove,

– prateću urbanu infrastrukturu,

– sklapanje i postavljanje montažnih konstrukcija na licu mjesta.

Ovaj razred ne obuhvaća:

uslužne aktivnosti povezane sa crpljenjem nafte i plina, vidi 11.20,

– postavljanje gotovih montažnih konstrukcija iz nebetonskih dijelova koje je izradio izvođač, vidi odjeljke 20., 26. i 28.,

– građevinske radove, osim na izgradnji zgrada, za stadione, bazene za plivanje, gimnastičke dvorane, tenis-igrališta, igrališta za golf i druge sportske objekte, vidi 45.23,

– instalaterske radove na građevinama, vidi 45.3,

– završne građevinske radove, vidi 45.4,

– djelatnosti arhitekture i inženjeringa, vidi 74.20,

– upravljanje građevinskim projektima, vidi 74.20.

45210000

Osim:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

45.22

Krovovezački i krovopokrivački radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– krovovezačke radove,

– krovopokrivačke radove,

– hidroizolaciju.

45261000

45.23

Izgradnja autocesta, cesta, uzletišta i sportskih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

– izgradnju autocesta, ulica, cesta, ostalih kolnih i pješačkih putova,

– izgradnju pruga,

– izgradnju uzletno-sletnih staza,

– građevinske radove, osim na izgradnji zgrada, za stadione, bazene za plivanje, gimnastičke dvorane, tenis-igrališta, igrališta za golf i druge sportske objekte,

– ličenje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima.

Ovaj razred ne obuhvaća:

– pripremne zemljane radove, vidi 45.11.

45212212 i

DA03

45230000

osim:

– 45231000

45232000

45234115

45.24

Izgradnja hidrograđevnih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

– izgradnju:

– vodnih puteva, pristaništa i riječnih građevina, turističkih pristaništa (marina), prevodnica, itd.

– brana i nasipa,

– jaružarenje,

– podvodne radove.

45240000

45.25

Ostali građevinski radovi koji obuhvaćaju posebne zanate

Ovaj razred obuhvaća:

– građevinske djelatnosti specijalizirane za jednu značajku zajedničku za različite vrste konstrukcija koje zahtijevaju specijalizirane vještine ili opremu,

– izgradnju temelja, uključujući zabijanje pilota,

– bušenje i izgradnju izvora vode, kopanje okana,

– postavljanje čeličnih elemenata koje ne izrađuje sam izvođač,

– savijanje čelika

– zidanje ciglom i kamenom,

– podizanje i rastavljanje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi,

– gradnju dimnjaka i industrijskih peći,

Ovaj razred ne obuhvaća:

– najam skela bez postavljanja i rastavljanja, vidi 71.32.

45250000

45262000

45.3

Građevne instalacije

45300000

45.31

Električno ožičenje i elektromontažni radovi

Ovaj razred obuhvaća:

ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

– električnog ožičenja i elektromontažne radove,

– sustava telekomunikacija,

– sustava električnog grijanja,

– radijskih i televizijskih kućnih antena,

– požarnih alarma,

– protuprovalnih alarmnih sustava,

– dizala i pokretnih stepenica,

– gromobrana, itd.

45213316

45310000

Osim:

– 45316000

45.32

Izolacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje toplinske izolacije, zvučne izolacije ili izolacije protiv vibracija.

Ovaj razred ne obuhvaća:

– hidroizolaciju, vidi 45.22.

45320000

45.33

Instalacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

– vodoinstalacija i sanitacijske opreme,

– plinske opreme,

– opreme za grijanje, ventilaciju, rashladne opreme ili opreme i vodova za klimatizaciju,

– sustave raspršivača.

Ovaj razred ne obuhvaća:

– ugradnju sustava električnog grijanja, vidi 45.31.

45330000

45.34

Ostale građevne instalacije

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju rasvjetnih i signalizacijskih sustava za ceste, pruge, uzletišta i luke,

– ugradnju naprava i opreme koja nije drugdje opisana u zgrade ili druge projekte izgradnje.

45234115

45316000

45340000

45.4

Završni građevinski radovi

45400000

45.41

Žbukanje

Ovaj razred obuhvaća:

– nanošenje u zgradama ili drugim projektima izgradnje unutarnje i vanjske žbuke ili zidarskog gipsa, uključujući srodne podloge za žbuku.

45410000

45.42

Ugradnja stolarije

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradbenih kuhinja, stepenica, opreme za trgovine i slično, koje nije izradio sam izvoditelj, od drva ili drugih materijala,

– unutarnje završne radove kao što su stropovi, drvene zidne obloge, pomične pregrade, itd.

Ovaj razred ne obuhvaća:

– postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidi 45.43.

45420000

45.43

Oblaganje podova i zidova

Ovaj razred obuhvaća:

– polaganje, postavljanje, vješanje ili ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

– zidnih ili podnih pločica od keramike, betona ili rezanog kamena,

– parketa i drugih podnih obloga, tepiha i linoleuma,

– uključujući gumene ili plastične,

– podnih ili zidnih teraco, mramornih, granitnih obloga ili obloga od škriljevca,

– zidnih tapeta.

45430000

45.44

Ličenje i ostakljivanje

Ovaj razred obuhvaća:

– vanjsko i unutarnje ličenje zgrada

– ličenje objekata niskogradnje

– ugradnju stakla, ogledala, itd.

Ovaj razred ne obuhvaća:

– ugradnju prozora, vidi 45.42.

45440000

45.45

Ostali završni građevinski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– postavljanje privatnih bazena za plivanje,

– čišćenje parom, pjeskarenje i slične djelatnosti na vanjskim dijelovima zgrada,

– ostale završne građevinske radove koji nisu drugdje opisani

Ovaj razred ne obuhvaća:

– čišćenje unutarnjeg dijela zgrade i drugih konstrukcija, vidi 74.70.

45212212 i

DA04

45450000

45.5

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

45500000

45.50

Najam građevinske opreme i opreme za rušenje s rukovateljem

Ovaj razred ne obuhvaća:

– najam građevinskih strojeva i opreme, te strojeva i opreme za rušenje bez rukovatelja, vidi 71.43.

45500000

DODATAK II.

POPIS USLUGA II. A i II. B
Dodatak II. A

Kategorija br.

Predmet

Referentni broj CPC2

Referentni broj CPV

1

Usluge održavanja i popravka

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000-6 do 50884000-5 (osim

50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0), te od 51000000-9 do 51900000-1

2

Usluge cestovnog prijevoza3, uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

712 (osim 71235),

7512, 87304

Od 60100000-9 do 60183000-4 (osim

60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), te od 64120000-3 do 64121200-2

3

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

73 (osim 7321)

Od 60410000-5 do 60424120-3

(osim 60411000-2, 60421000-5), te 60500000-3, i od 60440000-4 do 60445000-9

4

Kopneni4 i zračni prijevoz pošte

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5

Telekomunikacijske usluge

752

Od 64200000-8 do 64228200-2

72318000-7, te

od 72700000-7 do 72720000-3

6

Financijske usluge:

(a) Usluge osiguranja

(b) Bankarske i investicijske usluge5

Bivši 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66720000-3

7

Računalne i srodne usluge

84

Od 50310000-1 do 50324200-4

od 72000000-5 do 72920000-5

(osim 72318000-7 i od 72700000-7 do

72720000-3), 79342410-4

8

Usluge istraživanja i razvoja6

85

Od 73000000-2 do 73436000-7

(osim 73200000-4, 73210000-7,

73220000-0

9

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

862

Od 79210000-9 do 79223000-3

10

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

864

Od 79300000-7 do 79330000-6, te

79342310-9, 79342311-6

11

Usluge savjetovanja u menadžmentu7 i srodne usluge

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0

od 79400000-8 do 79421200-3

i

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

867

Od 71000000-8 do 71900000-7 (osim

71550000-8) i 79994000-8

13

Usluge oglašavanja

871

Od 79341000-6 do 79342200-5

(osim 79342000-3 i 79342100-4

14

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6, te

od 90900000-6 do 90924000-0

15

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

88442

Od 79800000-2 do 79824000-6, te

od 79970000-4 do 79980000-7

16

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

94

Od 90400000-1 do 90743200-9 (osim

90712200-3),

od 90910000-9 do 90920000-2 i

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

Dodatak II. B

Kategorija br.

Predmet

Referentni broj CPC8

Referentni broj CPV

17

Hotelske i restorantske usluge

64

Od 55100000-1 do 55524000-9, te od

98340000-8 do 98341100-6

18

Usluge željezničkog prijevoza

711

Od 60200000-0 do 60220000-6

19

Usluge prijevoza vodenim putovima

72

Od 60600000-4 do 60653000-0, te od

63727000-1 do 63727200-3

20

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

74

Od 63000000-9 do 63734000-3

(osim 63711200-8, 63712700-0,

63712710-3, te od 63727000-1, do

63727200-3), i

98361000-1

21

Pravne usluge

861

Od 79100000-5 do 79140000-7

22

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja9

872

Od 79600000-0 do 79635000-4

(osim 79611000-0, 79632000-3,

79633000-0), te od 98500000-8 do

98514000-9

23

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

873 (osim 87304)

Od 79700000-1 do 79723000-8

24

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

92

Od 80100000-5 do 80660000-8 (osim

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Zdravstvene i socijalne usluge

93

79611000-0, te od 85000000-9 do

85323000-9 (osim 85321000-5 i

85322000-2

26

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta10

96

Od 79995000-5 do 79995200-7, te od

92000000-1 do 92700000-8

(osim 92230000-2, 92231000-9,

92232000-6

27

Ostale usluge11

[1] Ukoliko postoji bilo kakva razlika u tumačenju između CPV i NACE, vrijedi nomenklatura NACE.
2 Privremena verzija nomenklature Središnje klasifikacije proizvoda UN-a (CPC Prov. – Provisional Central Product Classification of the United Nations). U slučaju razlike u tumačenju između CPV i CPC nomenklature, primjenjuje se CPC nomenklatura.

3 Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4 Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

5 Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga Hrvatske narodne banke. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

6 Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu. Na ostale usluge istraživanja i razvoja ovaj se Zakon ne primjenjuje.

7 Osim usluga arbitraže i mirenja.

8 Privremena verzija nomenklature Središnje klasifikacije proizvoda UN-a (CPC Prov. – Provisional Central Product Classification of the United Nations). U slučaju razlike u tumačenju između CPV i CPC nomenklature, primjenjuje se CPC nomenklatura.

9 Osim ugovora o radu.

10 Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja.

11 Usluge koje nisu navedene u Dodatku II. A niti u Dodatku II. B ovoga Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona.

DODATAK III.

POPIS VOJNE OPREME

1. Malo i lako vatreno oružje uključujući i automatsko, kao što su puške, karabini, revolveri, pištolji, poluautomatske puške i strojnice, osim oružja za lov, pištolja i drugog malokalibarskog sportskog oružja kalibra do 7 mm.

2. Topništvo, oružja za izbacivanje dima, plina i plamena kao što su:

a) topovi, haubice, minobacači, protuoklopna oružja, raketni lanseri, bacači plamena, netrzajna oružja;

b) vojna oružja za izbacivanje dima i plina.

3. Streljivo za oružja navedena u točkama 1. i 2. ovog Popisa.

4. Bombe, torpeda, rakete i vođeni projektili:

a) bombe, torpeda, granate, uključujući dimne granate, dimne bombe, rakete, mine, vođeni projektili, dubinske bombe, zapaljive bombe;

b) vojna oprema i komponente specijalno namijenjene za rukovanje, sklapanje, rasklapanje, ispaljivanje ili otkrivanje stavki pod a).

5. Vojna oprema za upravljanje paljbom:

a) računala za upravljanje paljbom i sustavi navođenja u infracrvenim i drugim noćnim napravama za vođenje;

b) daljinomjeri, indikatori položaja, visinomjeri;

c) elektroničke komponente za praćenje (žiroskopske, optičke i akustičke);

d) ciljničke naprave za oružje i bombardiranje, periskopi za opremu navedenu u ovom Popisu.

6. Tenkovi i specijalna borbena vozila:

a) tenkovi;

b) vozila vojne namjene, s naoružanjem ili oklopna, uključujući amfibijska vozila;

c) oklopna vozila;

d) polugusjenična vojna vozila;

e) vojna vozila s tenkovskim tijelom;

f) prikolice posebno namijenjene za prijevoz streljiva navedenog u točkama 3. i 4. ovoga Popisa.

7. Toksični i radioaktivni agensi:

a) toksični, biološki ili kemijski agensi i radioaktivni agensi namijenjeni za uništavanje ljudi, životinja ili usjeva tijekom borbenih djelovanja;

b) vojna oprema za prenošenje, otkrivanje i identifikaciju tvari navedenih pod a);

c) sredstva za protumjere za stavke navedene pod a).

8. Baruti, eksplozivi i tekuća ili kruta pogonska goriva:

a) baruti i tekuća ili kruta pogonska goriva namijenjena za uporabu u sredstvima navedenim pod točkama 3., 4. i 7. ovoga Popisa;

b) vojni eksplozivi;

c) zapaljiva sredstva i sredstva za smrzavanje namijenjena vojnoj uporabi.

9. Ratni brodovi i pripadna specijalna oprema:

a) brodovi svih vrsta za potrebe oružanih snaga;

b) oprema posebno namijenjena za polaganje, otkrivanje i čišćenje mina;

c) podvodni kablovi.

10. Zrakoplovi, helikopteri i pripadna oprema za vojnu uporabu.

11. Vojna elektronička oprema

12. Kamere posebno namijenjene za vojnu uporabu.

13. Ostala oprema i materijali.

14. Specijalizirani dijelovi i stavke za sredstva uključena u ovaj Popis ukoliko su vojnog karaktera.

15. Strojevi, oprema i pribor isključivo namijenjeni za istraživanje, proizvodnju, ispitivanje i kontrolu oružja, streljiva i uređaja isključivo vojnog karaktera s ovog Popisa.

DODATAK IV.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Za potrebe ovoga Zakona:

1. a) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnim radovima jest ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebice u dokumentaciji za nadmetanje kojima se definiraju tražene karakteristike materijala, proizvoda ili isporuke, čime se omogućava opis materijala, proizvoda ili isporuke na takav način da ispunjavaju svrhu za koju ih je naručitelj namijenio. Te karakteristike uključuju razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označavanje te proizvodne procese i metode. One također uključuju pravila koja se odnose na uvjete projektiranja i proračuna troškova, ispitivanja, pregleda i prihvaćanja radova te na metode i tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može odrediti prema općim ili posebnim propisima za završene radove i za materijale ili dijelove koje oni uključuju,

b) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugama jest specifikacija u dokumentaciji kojima se definiraju tražene karakteristike proizvoda ili usluge, kao što su razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporabljivost proizvoda, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlja, simbola, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, obilježavanja i označavanja, uputa za korisnike, proizvodnih procesa i metoda te postupaka ocjene sukladnosti.

2. norma je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija:

međunarodna norma: norma koju je prihvatila koja međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti,

europska norma: norma koju je prihvatila koja europska organizacija za norme i učinila dostupnom javnosti,

nacionalna norma: norma koju je prihvatila koja nacionalna normirna organizacija i učinila dostupnom javnosti.

3. europsko tehničko odobrenje jest pozitivna tehnička ocjena prikladnosti za uporabu proizvoda za posebne svrhe, koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe. Europska tehnička odobrenja izdaju tijela koja su ovlastile države članice.

4. zajednička tehnička specifikacija jest tehnička specifikacija utvrđena u skladu s postupkom koji su priznale države članice, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

5. tehnička referenca jest svaki proizvod koji su izradila europska normizacijska tijela, različit od službenih norma, u skladu s postupcima prihvaćenim za razvoj potreba tržišta.

DODATAK V.

SADRŽAJ OBJAVA JAVNE NABAVE

DODATAK V. A

OBAVIJEST O OBJAVLJIVANJU PODATAKA PRETHODNE (INFORMACIJSKE) OBAVIJESTI NA PROFILU NARUČITELJA (KUPCA)

1. Zemlja javnog naručitelja

2. Naziv javnog naručitelja

3. Internetska adresa profila naručitelja (kupca) (URL)

4. Brojčane oznake CPV nomenklature

PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST

1. Naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte javnog naručitelja te ako nije ista, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci, a u slučaju ugovora o javnim uslugama i javnim radovima, službi, npr. mjerodavne službene internetske stranice na kojima se mogu dobiti podaci u vezi općeg regulatornog okvira za poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnog mjesta i radne uvjete koji se primjenjuju u području u kojem će se izvršavati ugovor. Djelatnost naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. U slučaju ugovora o javnim radovima: vrsta i opseg radova i mjesto izvođenja; ako su radovi podijeljeni na nekoliko grupa, bitna obilježja tih grupa u odnosu na radove; ako je moguće, procjena opsega troškova predloženih radova; brojčane oznake nomenklature.

U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost proizvoda koji će se nabavljati; brojčane oznake nomenklature.

U slučaju ugovora o javnim uslugama: ukupna vrijednost nabave u svakoj od kategorija iz Dodatka II. A; brojčane oznake nomenklature.

4. Procijenjeni datum početka postupka javne nabave u odnosu na ugovor ili ugovore, u slučaju ugovora o javnih usluga prema kategoriji.

5. Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum.

6. Ako je potrebno, drugi podaci.

7. Datum slanja obavijesti ili slanja obavijesti o objavljivanju prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca).

8. Navod je li ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA).

DODATAK V. B

OBAVIJEST O OBJAVLJIVANJU PODATAKA PRETHODNE (INDIKATIVNE) OBAVIJESTI NA PROFILU NARUČITELJA (KUPCA) KOJA SE NE KORISTI KAO OBJAVA KOJOM SE GOSPODARSKI SUBJEKTI POZIVAJU NA NADMETANJE

1. Zemlja sektorskog naručitelja

2. Naziv sektorskog naručitelja

3. Internetska adresa profila naručitelja (kupca) (URL)

4. Brojčane oznake CPV nomenklature

PRETHODNA (INDIKATIVNA) OBAVIJEST

DIO I. RUBRIKE KOJE SE ISPUNJAVAJU U SVIM SLUČAJEVIMA

1. Naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona i faksa sektorskog naručitelja ili službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci te djelatnost naručitelja.

2. (a) Za ugovore o javnoj nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost proizvoda koji će se isporučivati (brojčane oznake nomenklature).

(b) Za ugovore o javnim radovima: vrsta i opseg radova koji će se izvoditi, opća obilježja radova ili grupa u odnosu na radove (brojčane oznake nomenklature).

(c) Za ugovore o javnim uslugama: ukupna nabava koja se planira u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A (brojčane oznake nomenklature).

3. Datum obavijesti ili slanja obavijesti o objavljivanju prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja (kupca).

4. Datum primitka obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ili Službenog lista Europske unije (daju ga te službe).

5. Bilo koji drugi relevantni podaci.

DIO II. PODACI KOJI SE TREBAJU OBJAVITI AKO SE OBAVIJEST KORISTI KAO OBJAVA KOJOM SE GOSPODARSKI SUBJEKTI POZIVAJU NA NADMETANJE ILI SE NJOME OMOGUĆAVA SKRAĆENJE ROKOVA ZA DOSTAVU PONUDA

6. Navod o tome da zainteresirani gospodarski subjekti trebaju sektorskom naručitelju izraziti svoj interes za sudjelovanje u pisanom obliku.

7. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

8. Rok za dostavu zahtjeva za poziv na dostavu ponuda ili na pregovaranje.

9. Vrsta i količina robe koja će se isporučivati ili opća priroda radova ili kategorija usluge u smislu Dodatka II. A i opis, uz navođenje jesu li predviđeni okvirni sporazumi, uključujući sve opcije za daljnju nabavu i procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za korištenje tih opcija, te broj obnavljanja, ako ih ima. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, i procijenjeno vrijeme daljnjih poziva za nadmetanje.

10. Navod radi li se o kupnji, leasingu, uzimanju u najam, zakup ili bilo kakvoj kombinaciji navedenoga.

11. Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora i, ako je moguće, datum početka.

12. Adresa na koju zainteresirani gospodarski subjekti trebaju poslati svoj iskaz interesa za sudjelovanje u pisanom obliku.

Rok za primitak iskaza interesa.

Jezik ili jezici na kojem se izrađuju zahtjevi za sudjelovanje ili ponude.

13. Razlozi isključenja, uvjeti pravne i poslovne, financijske te tehničke i stručne sposobnosti, te financijska jamstva i podaci koji se od gospodarskog subjekta traže.

14. (a) Procijenjeni datum za početak postupaka javne nabave u odnosu na ugovor ili ugovore (ako je poznat);

(b) Vrsta postupka javne nabave (ograničeni ili pregovarački).

15. Ako je primjenjivo, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

16. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

17. Ako je poznato, kriteriji za odabir ponude: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Kriteriji koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj ili, ako je primjenjivo, redoslijed važnosti tih kriterija od najvažnijeg do najmanje važnog, navode se ukoliko se ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje ili neće biti navedeni u pozivu na potvrdu interesa iz članka 126. stavka 2. ili u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

DODATAK V. C

POZIV NA NADMETANJE

Otvoreni postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljski dijalog:

1. Naziv, adresa, broj telefona i broj faksa, adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. (a) Odabrani postupak javne nabave;

(b) Ako je primjenjivo, razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti (u slučaju ograničenog i pregovaračkog postupka s prethodnom objavom;

(c) Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum.

(d) Ako je primjenjivo, koristi li se elektronička dražba (u slučaju otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom sukladno članku 40. stavku 1. ili članku 116. stavku 4.)

4. Vrsta ugovora.

5. Mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga.

6. Procijenjena vrijednost nabave.

7. (a) Ugovori o javnim radovima:

– vrsta, opseg radova i opća priroda radova. Navod o opciji za daljnju nabavu radova i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije i broj mogućih obnavljanja, ako ih ima. Ako su radovi ili ugovor podijeljeni na nekoliko grupa, veličina pojedinih grupa; brojčane oznake nomenklature;

– podatak o svrsi radova ili ugovora kada ugovor uključuje i izradu projekata;

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost radova za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma.

(b) Ugovori o javnoj nabavi robe:

– vrsta robe koja će se isporučiti, navod radi li se o kupnji, leasingu, uzimanju u najam, zakup ili bilo kakvoj kombinaciji navedenoga. Količina robe koja će se isporučiti, s navodom o opciji za daljnju nabavu robe, i ako je poznat, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. Brojčane oznake nomenklature;

– u slučaju uobičajenih ili ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, navod o rasporedu ugovora koji će slijediti za nabavu planirane robe;

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost robe za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma.

(c) Ugovori o javnim uslugama:

– kategorija i opis usluge. Brojčane oznake nomenklature. Opseg usluga koje će se pružati. Navod o opciji za daljnju nabavu usluga, i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. U slučaju ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti za nabavu planiranih usluga;

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost usluga za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma;

– navod je li izvršenje usluge zakonom, drugim propisom ili upravnom odredbom rezervirano za određenu profesiju. Uputa na zakon, drugi propis ili upravnu odredbu;

– navod moraju li pravne osobe naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora.

8. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe.

9. Rok izvršenja radova/isporuke robe/pružanja usluga ili trajanje ugovora o javnim radovima, javnoj nabavi robe ili javnim uslugama; ako je moguće, rok početka radova ili rok početka isporuke robe ili pružanja usluga.

10. Dopuštenost ili zabrana alternativnih ponuda.

11. Ako je primjenjivo, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

12. U slučaju otvorenog postupka javne nabave dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija stavlja se neograničeno i u cijelosti elektronički na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a u pozivu na nadmetanje se navode internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija;

13. (a) Rok za dostavu ponuda (otvoreni postupak javne nabave);

(b) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom);

(c) Adresa na koju ih treba dostaviti;

(d) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni;

(e) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu, ako je poznat (ograničeni, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, natjecateljski dijalog).

14. U slučaju otvorenog postupka javne nabave datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda.

15. Tražena jamstva ako su potrebna.

16. Osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili upute na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti.

17. Ako je primjenjivo, određeni pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja.

18. Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja. Uvjeti sposobnosti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost. Ako je primjenjivo, minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva od gospodarskog subjekta.

19. Ako je naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje, podaci iz točke 18. ne trebaju biti navedeni u pozivu na nadmetanje nego je uputa na tu dokumentaciju dovoljna.

20. U slučaju okvirnog sporazuma: broj i, ako je potrebno, predloženi najveći broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma; trajanje okvirnog sporazuma uz obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine.

21. U slučaju natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom, ako je primjenjivo, naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara.

22. U slučaju ograničenog postupka, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom kada se koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu: minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje naručitelj namjerava pozvati te objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za odabir tog broja sposobnih natjecatelja.

23. Rok valjanosti ponude (otvoreni postupak).

24. Ako je primjenjivo, nazivi i adrese gospodarskih subjekata koje je naručitelj već odabrao (pregovarački postupak s prethodnom objavom).

25. Kriteriji za odabir ponude: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj navode se ako se ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji.

26. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

27. Rok(ovi) objavljivanja prethodne (informacijske) ili (indikativne) obavijesti u skladu s obilježjima za objavljivanje navedenim u Dodatku VI ili navod da nije bilo takve objave.

28. Datum slanja poziva na nadmetanje.

29. Navod je li ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA).

DODATAK V. D

OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU – JAVNI NARUČITELJI

1. Naziv i adresa naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Odabrani postupak javne nabave.

3. Naznaka je li sklopljen okvirni sporazum.

4. Procijenjena vrijednost nabave.

5. Ugovori o javnim radovima: vrsta i opseg ugovora, opća obilježja radova.

Ugovori o javnoj nabavi robe: vrsta i količina proizvoda, ako je primjenjivo, prema dobavljaču; brojčane oznake nomenklature.

Ugovori o javnim uslugama: kategorija i opis usluge, brojčane oznake nomenklature, količina kupljenih usluga.

6. Datum sklapanja ugovora.

7. Kriteriji za odabir ponude.

8. Broj zaprimljenih ponuda.

9. Naziv i adresa uspješnih gospodarskih subjekata.

10. Cijena ili raspon cijena (najmanja/najveća) koje se plaćaju.

11. Ukupna cijena ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda koja je uzeta u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru.

12. Ako je primjenjivo, vrijednost i dio ugovora koji će se dati u podugovor trećim stranama.

13. U slučaju ugovora sklopljenih u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave, ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, ili, ako je primjenjivo, ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona naznaka relevantnih odredaba Zakona na temelju kojih su sklopljeni.

14. Obrazloženje odluke javnog naručitelja da sklopi ugovor bez objave poziva na nadmetanje.

a) U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primjenu.

b) U slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, obrazloženje sklapanja takvog ugovora.

c) Ako je primjenjivo, obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona.

15. Datum objave poziva na nadmetanje u skladu s obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI.

16. Datum slanja obavijesti.

17. U slučaju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B navod javnog naručitelja slaže li se s objavljivanjem ove obavijesti.

18. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

DODATAK V. E

OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU – SEKTORSKI NARUČITELJI

I. Podaci za objavljivanje

1. Naziv i adresa naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge i brojčane oznake nomenklature; ako je primjenjivo, naznaka da je sklopljen okvirni sporazum).

3. Najmanje sažetak navoda o vrsti i količini robe, radova ili usluga.

4. (a) Vrsta objave koja se koristila kao poziv gospodarskim subjektima na nadmetanje (obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije; periodična (indikativna) obavijest; poziv na nadmetanje);

(b) Uputa na objavljenu objavu iz a);

(c) U slučaju ugovora sklopljenih u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave, ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, ili ako je primjenjivo, ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona naznaka relevantnih odredaba Zakona na temelju kojih su sklopljeni.

5. Odabrani postupak javne nabave (otvoreni, ograničeni ili pregovarački).

6. Procijenjena vrijednost nabave

7. Broj zaprimljenih ponuda.

8. Datum sklapanja ugovora.

9. Cijena plaćena kod prigodne kupnje iz članka 117. točka 9.

10. Naziv i adresa gospodarskog(ih) subjekta.

11. Ako je primjenjivo, navod je li ili će se dio ugovora dati u podugovor.

12. Cijena ili raspon cijena (najmanja/najveća) koje su uzete u obzir za odabir.

13. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

14. Obrazloženje odluke sektorskog naručitelja da sklopi ugovor bez objave koja se koristi kao poziv gospodarskim subjektima na nadmetanje.

1. U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primjenu.

2. U slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, obrazloženje sklapanja takvog ugovora.

3. Ako je primjenjivo, obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona.

15. Navodi koji se mogu uključiti u obavijest:

– vrijednost i dio ugovora koji jest ili će se dati u podugovor trećim stranama,

– kriteriji za odabir ponude.

II. Podaci koji nisu namijenjeni za objavljivanje

16. Broj sklopljenih ugovora (ako je odabir bio podijeljen na nekoliko dobavljača).

17. Vrijednost svakog sklopljenog ugovora.

18. Zemlja podrijetla robe ili usluga (podrijetlo iz Europske unije ili izvan; ako je izvan, podjela po trećim zemljama).

19. Koji kriteriji za odabir ponude su korišteni (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda).

20. Je li ugovor sklopljen s ponuditeljem koji je podnio alternativnu ponudu.

21. Je li odbijena ponuda iz razloga neuobičajeno niske cijene.

22. Datum slanja obavijesti.

23. U slučaju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B navod naručitelja slaže li se s objavljivanjem ove obavijesti.

DODATAK V. F

POZIV NA NATJEČAJ

1. Naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja i službe od koje se može dobiti dodatna dokumentacija te djelatnost naručitelja.

2. Opis projekta (brojčana oznaka nomenklature).

3. Vrsta natječaja: otvoreni ili ograničeni.

4. Procijenjena vrijednost nabave.

5. U slučaju otvorenog natječaja: rok za dostavu natječajnih radova.

6. U slučaju ograničenog natječaja:

(a) broj sudionika koje namjerava pozvati, ili raspon;

(b) imena već odabranih sudionika, ako ih ima;

(c) uvjeti za odabir natjecatelja;

(d) rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

7. Ako je primjenjivo, navod je li sudjelovanje rezervirano na određenu profesiju.

8. Kriteriji koji će se primijeniti za ocjenu planova i projekata.

9. Imena već odabranih članova ocjenjivačkog suda.

10. Naznaka je li odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća za naručitelja.

11. Broj i vrijednost nagrada, ako ih ima.

12. Isplate koje će se vršiti svim sudionicima, ako ih ima.

13. Naznaka hoće li se nakon natječaja sklopiti ugovor s pobjednikom ili pobjednicima natječaja.

14. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

15. Datum slanja poziva na natječaj.

16. Bilo koji drugi potrebni podaci.

DODATAK V. G

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Opis projekta.

3. Ukupan broj sudionika.

4. Broj stranih sudionika.

5. Pobjednik/pobjednici natječaja.

6. Nagrade, ako ih je bilo.

7. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

8. Uputa objavljeni poziv na natječaj.

9. Datum slanja obavijesti.

10. Bilo koje druge informacije.

DODATAK V. H

PRETHODNA OBAVIJEST O NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA

1. Naziv, adresa, broj telefona, broj faksa, adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Opis predmeta nabave. Vrsta ugovora. Brojčane oznake nomenklature.

3. Procijenjena vrijednost nabave.

4. Obrazloženje odluke naručitelja da sklopi ugovor bez objave poziva na nadmetanje.

a) U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primjenu.

b) U slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, obrazloženje sklapanja takvog ugovora.

c) Ako je primjenjivo, obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona.

5. Naziv i podaci o gospodarskom subjektu s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor.

6. Podaci o iznosu ugovora koji se namjerava sklopiti.

7. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

8. Ako je potrebno, drugi podaci koje naručitelj smatra korisnima.

DODATAK V. I

OBAVIJEST O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA KVALIFIKACIJE

1. Naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona i faksa sektorskog naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. Svrha sustava kvalifikacije (opis robe, usluga ili radova ili njihove kategorija, koji će se nabavljati putem sustava kvalifikacije – brojčane oznake nomenklature).

4. Uvjeti koje gospodarski subjekti trebaju ispuniti da bi se kvalificirali u skladu sa sustavom te način na koji će se svaki od tih uvjeta provjeravati. Kada je opis tih uvjeta i načina provjere opsežan i temelji se na dokumentaciji koja je dostupna zainteresiranim gospodarskim subjektima, sažetak glavnih uvjeta i načina provjere te uputa na tu dokumentaciju je dovoljna.

5. Razdoblje trajanja sustava kvalifikacije. Ako se sustav kvalifikacije produžuje, formalnosti potrebne za utvrđivanje jesu li uvjeti ispunjeni.

6. Naznaka koristi li se obavijest kao objava kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje.

7. Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija o sustavu kvalifikacije (ako je drukčija od adrese navedene pod točkom 1.).

8. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

9. Ako je poznato, kriteriji za odabir ponude: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Kriteriji koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj ili, ako je primjenjivo, redoslijed važnosti tih kriterija od najvažnijeg do najmanje važnog, navode se ukoliko se ne pojavljuju u dokumentaciji ili neće biti navedeni u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

10. Bilo koji drugi relevantni podaci.

DODATAK V. J

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE

1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja.

2. a) Mjesto izvođenja radova

b) Predmet koncesije, priroda i opseg djelatnosti koncesije

c) Procijenjena vrijednost nabave.

3. a) Rok za predaju prijava (ponuda, zahtjeva za sudjelovanje)

b) Adresa na koju ih treba dostaviti

c) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljene.

4. Ekonomski i tehnički uvjeti, te financijska i tehnička jamstva koja se traže od gospodarskih subjekata.

5. Kriteriji koji će se koristiti za odabir.

6. Ako je potrebno, najmanji dio radova koji se daje podizvoditelju.

7. Datum slanja obavijesti.

8. Naziv i adresa žalbenog tijela. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

DODATAK V. K

OBAVIJEST O NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA O RADOVIMA KONCESIONARA KOJI NISU NARUČITELJI

1. a) Mjesto izvođenja radova

b) Priroda, opseg i osnovna obilježja radova

c) procijenjena vrijednost nabave.

2. Rok za izvođenje radova.

3. Naziv i adresa tijela od kojeg se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija.

4. a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i/ili dostavu ponuda

b) Adresa na koju ih treba dostaviti

c) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni.

5. Ako je potrebno: tražena jamstva i sredstva osiguranja.

6. Gospodarska i tehnička sposobnost koje mora zadovoljiti izvođač radova.

7. Kriteriji koji će se koristiti za odabir.

8. Datum slanja obavijesti.

DODATAK VI.

OBILJEŽJA OBJAVLJIVANJA

1. Objavljivanje objava javne nabave

(a) Objave javne nabave naručitelji šalju na objavljivanje u formatu odgovarajućih standardiziranih obrazaca. Prethodna (informacijska) i prethodna (indikativna) obavijest koja je objavljena na profilu naručitelja (kupca) mora isto biti u formatu standardiziranog obrasca kao i obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) odnosno prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja (kupca);

(b) Objave javne nabave objavljuje Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, a objave javne nabave velike vrijednosti objavljuje i Službeni list Europske unije ili naručitelj u slučaju kada objavljuje na profilu naručitelja (kupca) prethodnu (informacijsku) odnosno prethodnu (indikativnu) obavijesti.

Dodatno, naručitelji mogu podatke o objavama javne nabave objaviti na internetu u okviru profila naručitelja (kupca) kako je navedeno u članku 22. ovoga Zakona.

(c) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske odnosno Službeni list Europske unije naručitelju će dati potvrdu o objavi poslanih podataka i datumu objavljivanja. Takva potvrda je dokaz o objavljivanju.

2. Objavljivanje dopunskih ili dodatnih podataka

Uz obvezu u otvorenom postupku javne nabave, potiču se naručitelji da dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju u svim ostalim postupcima javne nabave u potpunosti objavljuju na internetu.

3. Format i postupci za elektronički prijenos objava javne nabave dostupni su na internetskoj adresi http://simap.europa.eu/ i http://oglasnik-jn.nn.hr/.

DODATAK VII.

ZAHTJEVI VEZANI ZA UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, ZAHTJEVA ZA KVALIFIKACIJU TE PLANOVA I PROJEKATA

Uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikacijom te planova i projekata moraju jamčiti, uz pomoć tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka, najmanje:

(a) da su elektronički potpisi vezani uz ponude, zahtjeve za sudjelovanje, zahtjeve za kvalifikaciju te dostavu planova i projekata u skladu s nacionalnim propisima usklađenima s propisima Europske unije;

(b) da se točno vrijeme i datum zaprimanja ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te dostave planova i projekata može točno odrediti;

(c) da se može razumno osigurati da, prije roka koji je za to određen, nitko ne može imati pristup podacima koji se prenose u skladu s ovim zahtjevima;

(d) da se, ako je prekršena zabrana pristupa, može razumno osigurati jasno otkrivanje;

(e) da samo ovlaštene osobe mogu odrediti ili promijeniti datume za otvaranje zaprimljenih podataka;

(f) da u različitim fazama postupka javne nabave, postupka kvalifikacije ili natječaja pristup svim dostavljenim podacima, ili njihovim dijelovima, mora biti moguć samo istodobnim djelovanjem ovlaštenih osoba;

(g) da istodobno djelovanje ovlaštenih osoba mora dati pristup zaprimljenim podacima samo nakon propisanog datuma;

(h) da podaci koji su zaprimljeni i otvoreni u skladu s ovim zahtjevima moraju biti dostupni samo onim osobama koje su ovlaštene da s njima budu upoznate.