Zakon o zakladi "Kultura nova"

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o zakladi "Kultura nova"

HRVATSKI SABOR

1920

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADI »KULTURA NOVA«

Proglašavam Zakon o Zakladi »Kultura nova«, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/163

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ZAKLADI »KULTURA NOVA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Zaklada »Kultura nova« (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njezina svrha, zakladna tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje djelovanje zaklada.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Ime Zaklade glasi: Zaklada »Kultura nova«.

(4) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(5) Zaklada stječe svojstvo pravne osobe upisom u zakladni upisnik, a može započeti svoju djelatnost kad središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave odobri njezin Statut.

(6) Rad Zaklade je javan.

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 3.

(1) Svrha Zaklade je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti.

(2) Radi ostvarivanja svoje svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva u kulturi koji:

– potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa,

– podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja,

– potiču uspostavljanje međusektorske suradnje,

– pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini,

– potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih,

– potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade.

(3) Zaklada provodi i vlastite programe iz područja navedenih u stavku 2. ovoga članka.

III. ZAKLADNA TIJELA

Članak 4.

(1) Tijela Zaklade su upravitelj Zaklade i Upravni odbor.

(2) Statutom Zaklade mogu se, po potrebi, osnovati i druga zakladna tijela.

(3) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima pet članova. Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture. Prijedlog za članove Upravnog odbora utvrđuje se nakon provednog javnog poziva na koji se mogu prijaviti predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora traje 15 dana, a objavljuje ga upravitelj Zaklade. Nakon isteka roka za prijavu kandidata upravitelj Zaklade dostavlja popis kandidata zajedno s njihovim prijavama ministru kulture radi utvrđivanja prijedloga za članove Upravnog odbora.

(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

(4) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti dužnosti člana Upravnog odbora ako dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Zaklade, ako se utvrdi da ima profesionalne ili imovinske interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz zakona kojim se uređuje djelovanje zaklada.

Članak 6.

(1) Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(2) Predsjednik i članovi Upravnog odbora obnašaju svoje funkcije bez naknade.

Članak 7.

(1) Upravni odbor:

– donosi Statut Zaklade na prijedlog upravitelja Zaklade,

– imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade,

– donosi poslovnik o radu,

– donosi pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,

– donosi odluke o dodjeli sredstava i nadzire korištenje sredstava Zaklade,

– donosi odluke vezane uz provedbu vlastitih programa,

– odlučuje o korištenju imovine Zaklade,

– podnosi izvješća o radu Zaklade Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima sukladno zakonu kojim se uređuje djelovanje zaklada, te

– obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu Zaklade.

(2) Poslovnikom o radu Upravnog odbora pobliže se uređuje način rada Upravnog odbora, sazivanje sjednica, glasovanje, donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, izuzeće u glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za rad Upravnog odbora.

Članak 8.

(1) Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Odluka o imenovanju upravitelja Zaklade donosi se na temelju provedenog javnog natječaja.

(2) Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Članak 9.

(1) Upravitelj Zaklade:

– zastupa Zakladu,

– provodi odluke Upravnog odbora,

– vodi poslovanje Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,

– odgovoran je za zakonitost rada Zaklade,

– predlaže Upravnom odboru financijski plan i zaključni račun Zaklade,

– podnosi Upravnom odboru izvješća o radu Zaklade dva puta godišnje i uvijek na zahtjev, te

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade.

(2) Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora, ali ima pravo sudjelovanja u radu Upravnog odbora bez prava glasa, te pravo predlaganja pitanja koja treba uvrstiti na dnevni red sjednice Upravnog odbora.

(3) Upravitelj Zaklade može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta pravnih poslova i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Zaklade u okviru svojih ovlasti.

Članak 10.

(1) Upravitelj Zaklade može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata ako svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Zaklade, ako ne sudjeluje u pripremama i održavanju sjednica Upravnog odbora, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz zakona kojim se uređuje djelovanje zaklada.

(2) Upravitelj Zaklade razrješuje se odlukom Upravnog odbora za koju je potrebna većina određena u članku 8. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Predsjednik utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, sukladno odredbama Statuta Zaklade i poslovnika o radu Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, njegove dužnosti obnaša zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

(3) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

(4) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, na internetskoj stranici Zaklade ili na drugi način sukladno odredbama Statuta Zaklade.

Članak 12.

Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade ne može glasovati niti odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, kao ni o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je on član, u kojoj je zaposlen, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 13.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, koji će na račun Zaklade uplatiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture.

Članak 14.

Zaklada ima kunski i devizni račun u poslovnoj banci.

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 15.

(1) Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

(2) Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe sukladno članku 3. ovoga Zakona i općim aktima Zaklade.

Članak 16.

(1) Zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva za neprofitne organizacije.

(2) Poslovna godina započinje 1. siječnja ili danom osnivanja Zaklade, a završava 31. prosinca iste godine.

(3) Upravni odbor obvezan je financijske izvještaje za poslovnu godinu predati u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

(4) Upravni odbor obvezan je Vladi Republike Hrvatske podnijeti programske i financijske izvještaje u roku od 90 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 17.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE

Članak 18.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade, rad Upravnog odbora te druge odredbe značajne za ostvarivanje svrhe Zaklade sukladno ovom Zakonu i drugima propisima.

(2) Statut Zaklade mora biti u skladu s odredbama ovoga Zakona, a drugi opći akti u skladu sa Statutom i ovim Zakonom.

(3) Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata Zaklade daje Upravni odbor.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog upravitelja Zaklade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve radnje potrebne za početak rada Zaklade do imenovanja upravitelja Zaklade.

(3) Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je objaviti javni poziv za imenovanje članova Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana imenovanja.

(4) Ministar kulture uputit će Vladi Republike Hrvatske prijedlog za imenovanje članova prvog Upravnog odbora u roku od 30 dana od zaključenja roka za prijave na javni poziv iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je, u roku od 30 dana od dana imenovanja Upravnog odbora, dostaviti prijedlog Statuta Zaklade Upravnom odboru na usvajanje.

(6) Statut Zaklade donosi Upravni odbor u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Članak 20.

Privremeni upravitelj Zaklade će u roku od 10 dana od dana donošenja Statuta Zaklade podnijeti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave Statut na suglasnost.

Članak 21.

Upravni odbor će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Statuta Zaklade raspisati natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade.

Članak 22.

Administrativno-tehničke i stručne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Zaklade obavit će središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-01/11-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.