Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

HRVATSKI SABOR

1923

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/166
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.) u članku 2. stavku 1. podtočka 4.3. mijenja se i glasi:

»4.3. Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,«.

U podtočki 4.4. riječi: »dva poda« zamjenjuju se riječima: »dva stropa«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Krajobraz je određeno područje, viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika,«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. Prometna površina je površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice,«.

Iza točke 24. dodaje se podtočka 24.1. koja glasi:

»24.1. Prostorni standardi su skup uvjeta zaštite, uređenja i korištenja prostora koji se primjenjuju u izradi prostornih planova,«.

Iza točke 36. dodaje se podtočka 36.1. koja glasi:

»Inženjerska građevina je građevina koja se sastoji od konstrukcije, kao brana, most, cesta, željeznica, pista, instalacije, cjevovod ili sustav odvodnje ili je nastala radnjama kao što su jaružanje, zemljani radovi, geotehnički postupci, ali isključuje zgradu i radove koje su joj pridruženi na gradilištu,«.

U točki 38. iza riječi: »lođe« dodaju se riječi: »vanjskih stubišta«.

U točki 48. iza riječi: »grade« dodaju se riječi: »ili su izgrađene«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Naručitelji izrade nacrta dokumenta prostornog uređenja, usluga, projekata i drugih dokumenata iz ovoga Zakona obvezni su primjenjivati i pridržavati se cjenika usluga komora ovlaštenih arhitekata i inženjera koji se donose na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Iznimno, kada je to propisano posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita od požara, osoba koja obavlja poslove izrade elaborata zaštite od požara i kontrole projekta glede zaštite od požara nije dužna položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministarstvo vodi registar osoba koje su položile stručni ispit iz stavka 1. i 2. ovoga članka i podataka o ispunjavanju obveza tih osoba u pogledu upotpunjavanja i usavršavanja znanja.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Registar iz stavka 4. ovoga članka je javan. Ministarstvo može podatke iz registra učiniti javno dostupnima putem službene internetske stranice ili na drugi prikladan način.

(6) Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kao i upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile taj ispit te način vođenja registra osoba koje su položile stručni ispit propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) koji izdaje ovlaštena osoba.«.

Stavci 3. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 5.

Iza članka 15. dodaju se članci 15.a, 15.b i 15.c koji glase:

»Članak 15.a

(1) Ovlaštenje za izdavanje energetskog certifikata izdaje Ministarstvo.

(2) Ministarstvo vodi registar osoba kojima su izdana ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada i registar izdanih energetskih certifikata.

(3) Registri iz stavka 2. ovoga članka su javni. Ministarstvo može podatke iz registara učiniti javno dostupnima putem službene internetske stranice ili na drugi prikladan način.

Članak 15.b

Energetska svojstva postojećih i novih zgrada, način izračuna toplinskih svojstava zgrade, minimalne energetske zahtjeve za nove i postojeće zgrade s izuzećima od propisanih zahtjeva, uvjete, sadržaj i način izdavanja energetskog certifikata, uvjete za izdavanje ovlaštenja za izdavanje energetskog certifikata, uvjete osiguranja neovisnosti osoba ovlaštenih za izdavanje energetskih certifikata, sadržaj i način vođenja registra osoba kojima su izdana ovlaštenja za energetsko certificiranje i registra izdanih energetskih certifikata te zgrade za koje postoji obveza javnog izlaganja energetskog certifikata propisuje ministar pravilnikom.

Članak 15.c

(1) Energetski certifikati podliježu neovisnom sustavu kontrole.

(2) Ustroj neovisnog sustava kontrole, način provedbe neovisne kontrole, uvjete za osobe koje provode neovisnu kontrolu i druga pitanja vezana za neovisnu kontrolu energetskih certifikata propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 1. riječi: »obavljaju ovlaštene osobe« zamjenjuju se riječima: »obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba«.

U stavku 3. riječi: »pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »pravna ili fizička osoba«.

Članak 7.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za županije te velike gradove određene prema posebnom zakonu, prostorno uređenje obuhvaća i obavljanje upravnih poslova izdavanja akata vezanih uz provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju u skladu s ovim Zakonom (izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata).«.

Članak 8.

U članku 38. stavku 1. riječi: »te izrađuje prostorne planove gradova i općina i urbanističke planove uređenja i obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo ili župan« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine i provedbeni dokument prostornog uređenja od strateškog interesa za državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako mu izradu tih planova i dokumenata, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo ili župan.«.

Članak 9.

U članku 40. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Odgovorni voditelj je dužan upozoriti pisanim putem nositelja izrade i urbanističku inspekciju o zahtjevima postavljenim prilikom izrade nacrta dokumenta prostornog uređenja koji su protivni ovom Zakonu ili drugom propisu te zastati s izradom tog dokumenta do primitka odluke urbanističke inspekcije. Prije otklanjanja nezakonitosti u izradi dokumenta prostornog uređenja utvrđenog rješenjem urbanističke inspekcije ne može se dati mišljenje niti suglasnost propisana ovim Zakonom.

(6) Stručnjaci odgovarajućih struka su osobe koje prema posebnom propisu mogu obavljati poslove prostornog uređenja u svojstvu suradnika.

(7) Osoba koja sudjeluje u davanju zahtjeva za izradu dokumenta prostornog uređenja, mišljenja ili suglasnosti na prijedlog ili konačni prijedlog tog dokumenta ne smije u svojstvu stručnjaka odgovarajuće struke sudjelovati u izradi nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga tog dokumenta.«.

Članak 10.

U članku 51. stavku 2. podstavku 1. riječi: »5000 m²« zamjenjuju se riječima: »5000 m³«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– građevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljištu površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m, odnosno 50 m na otocima, te koja ima prizemlje (P) do 400 m2 građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2 građevinske (bruto) površine.«.

Članak 11.

U članku 52. stavku 1. riječi: »i površine unutar naselja« brišu se.

Podstavak 10. briše se.

Dosadašnji podstavak 11. postaje podstavak 10.

U stavku 2. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

U stavku 4. podstavku 2. riječi: »svake građevne čestice« zamjenjuju se riječima: »tog građevinskog područja«, a umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– igralište za golf bude udaljeno od obalne crte najmanje 25 m.«.

Članak 12.

U članku 58. stavku 2. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

U dosadašnjem podstavku 4., koji je postao podstavak 3., zarez iza riječi: »okoliš« briše se, a riječi: »kada je to propisano posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »i izvješće o provedenoj strateškoj procjeni za prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba,«.

Dosadašnji podstavci 5., 6., 7., 8. i 9. postaju podstavci 4., 5., 6., 7. i 8.

U stavku 5. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 13.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

(1) Odredbama za provođenje prostornog plana lokalne razine može se propisati obveza provođenja javnih natječaja za odabir idejnog rješenja za zgrade i druge zahvate u prostoru javne i društvene namjene, za zahvate u prostoru na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i za druge zahvate u prostoru koji utječu na promjenu karaktera naselja ili prostora.

(2) Uvjete i način provođenja javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 14.

U članku 60. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Dokumentom prostornog uređenja užega područja mogu se propisati stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno viši prostorni standardi od onih propisanih dokumentom prostornog uređenja širega područja, te se ne moraju planirati sve namjene prostora određene dokumentom prostornog uređenja širega područja kao mogućnost.«.

Članak 15.

U članku 63. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Uz prostorni plan s odlukom o donošenju iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i elektronički zapis istog. Elektronički prostorni podaci, koji se prikazuju na kartografskim prikazima, izrađuju se kao vektorski topološki pravilno uređeni podaci s pripadajućim opisima.«.

Članak 16.

U članku 65. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– mjere zaštite okoliša određene na temelju Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske,«.

Članak 17.

U članku 70. stavku 1. riječi: »objedinjenih uvjeta zaštite okoliša iz strateške procjene utjecaja na okoliš određenih prema posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »mjera zaštite okoliša iz postupka strateške procjene utjecaja na okoliš određenih prema posebnim propisima«.

Članak 18.

U članku 71. stavku 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:

»– mjere zaštite okoliša iz postupka strateške procjene utjecaja na okoliš određenih prema posebnim propisima,«.

U stavku 2. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– (T1) – za hotele s najmanje 70% i vile s najviše 30% smještajnog kapaciteta,

– (T2) – za turističko naselje u kojem će hoteli imati najmanje 30% i vile najviše 70% smještajnog kapaciteta,«.

U podstavku 3. briše se zarez i stavlja točka.

Podstavci 4., 5. i 6. brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U prostornom planu županije se određuju i područja druge namjene izvan naselja (položaj, vrsta te najveći kapacitet i vrsta) i smjernice za utvrđivanje izdvojenih građevinskih područja te namjene i to:

– luke nautičkog turizma,

– sportske namjene,

– područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Iza dosadašnjeg stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaju se stavci 6., 7., 8., 9.,10. i 11. koji glase:

»(6) Odredba stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na turističke građevine namijenjene isključivo smještaju, kao što su vile i druge građevine u kojima osim apartmana nema drugih sadržaja, ako se time ne narušava omjer smještajnih kapaciteta u hotelu, odnosno turističkom naselju propisan stavkom 2. podstavcima 1. i 2. ovoga članka.

(7) Etažiranjem turističke građevine iz stavka 6. ovoga članka ne mijenja se njezina namjena.

(8) Posebni dio građevine iz stavka 6. ovoga članka može se otuđiti samo stjecatelju koji upravljanje tim dijelom u svrhu obavljanja turističke djelatnosti povjeri ugovorom osobi registriranoj za obavljanje turističke djelatnosti i koja se obveže sudjelovati u podmirivanju troškova održavanja sadržaja u funkciji turističke zone u kojoj se građevina nalazi razmjerno veličini posebnog dijela.

(9) Ugovor sklopljen protivno odredbi stavka 8. ovoga članka je ništetan.

(10) Investitor, vlasnik posebnog dijela i upravitelj građevine iz stavka 6. ovoga članka obvezni su osigurati održavanje i uporabu te građevine i zemljišta na kojemu je izgrađena, kako bi isti trajno ispunjavali propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu.

(11) Omjeri iz stavka 2. podstavka 1. i 2. ovoga članka moraju se poštivati i prilikom izdavanja lokacijske dozvole.«.

Članak 19.

U članku 74. stavku 1. podstavku 4. riječ: »prometne,« briše se.

U stavku 2. podstavku 8. riječi: »detaljnijih prostornih planova« zamjenjuju se riječima: »provedbenih dokumenata prostornog uređenja«.

Članak 20.

U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena i neuređena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu obvezno se donosi urbanistički plan uređenja ili detaljni plan uređenja.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na području za koje je donesen urbanistički plan uređenja ne može se donijeti detaljni plan uređenja niti određivati obveza njegova donošenja, osim u svrhu provođenja urbane komasacije.«.

Članak 21.

U članku 76. podstavku 2. riječ: »osnovu« briše se.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,«.

Članak 22.

U članku 77. stavku 1. riječi: »komunalnu infrastrukturu« zamjenjuju se riječima: »javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu«.

Članak 23.

U članku 78. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog dokumenta od obuhvata određenog dokumentom prostornog uređenja šireg područja te se može odrediti obuhvat provedbenog dokumenta prostornog uređenja i za područje za koje obuhvat nije određen dokumentom prostornog uređenja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »detaljnog plana uređenja« zamjenjuju se riječima: »provedbenog dokumenta prostornog uređenja«.

Članak 24.

U članku 79. stavku 1. riječi: »šezdeset dana« zamjenjuju se riječima: »trideset dana«.

U stavku 5. iza riječi: »inspekciji« dodaju se riječi: »najkasnije u roku od 15 dana od dana objave u službenom glasniku«.

Članak 25.

U članku 80. stavku 2. iza riječi: »provesti« dodaje se riječ: »javni«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Uvjete i način provođenja javnog natječaja iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 26.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba, prostornog plana područja posebnih obilježja koji donosi županijska, odnosno Gradska skupština i prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine, provodi se jedna ili više prethodnih rasprava.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tijela i osobe koje sudjeluju u prethodnoj raspravi dužne su nositelju izrade svoja mišljenja, smjernice i preporuke dostaviti najkasnije petnaest dana od dana održavanja prethodne rasprave. Ako to ne učine, smatra se da je mišljenje dano, odnosno da nema smjernica niti preporuka.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Prethodna rasprava ne provodi se u postupku ciljane izmjene i dopune prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba i prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine ako je to određeno odlukom o izradi prostornog plana te u postupku zasebnog stavljanja izvan snage prostornog plana.«.

Članak 27.

U članku 84. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prijedlog detaljnog plana uređenja i urbanističkog plana uređenja izvršno tijelo utvrđuje na temelju nacrta prijedloga tog plana.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 28.

U članku 85. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupak javne rasprave ne provodi se u slučaju usklađivanja prostornog plana s ovim Zakonom, dokumentom prostornog uređenja šireg područja, drugim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona ili posebnim propisom, kao ni u slučaju otklanjanja nezakonitosti i/ili nepravilnosti naređenog rješenjem urbanističkog inspektora.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na slučaj usklađivanja prostornog plana ako se time mijenja namjena prostora.«.

Članak 29.

U članku 86. stavku 1. iza riječi: »priopćavanja« briše se zarez i dodaju se riječi: »te na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ministarstva«.

Članak 30.

U članku 88. stavku 3. riječi: »petnaest dana« zamjenjuju se riječima: »osam dana«, a riječi: »trideset dana« zamjenjuju se riječima: »petnaest dana«.

Članak 31.

U članku 91. stavku 2. riječi: »devedeset dana« zamjenjuju se riječima: »trideset dana«, a riječi: »trideset dana« zamjenjuju se riječima: »petnaest dana«.

Članak 32.

U članku 94. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Nakon javne rasprave stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade izrađuje nacrt konačnog prijedloga prostornog plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi. Nositelj izrade nacrt konačnog prijedloga prostornog plana dostavlja tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. stavka 1., odnosno očitovanja iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona te da su rješenja u skladu sa zahtjevima posebnih propisa i drugih dokumenta iz njihovog djelokruga.«.

Članak 33.

U članku 95. stavku 3. riječi: »šezdeset dana« zamjenjuju se riječima: »trideset dana«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako je tijekom postupka izrade i donošenja prostornog plana doneseno rješenje urbanističkog inspektora iz članka 292. stavka 1. ovoga Zakona, rok iz stavka 4. ovoga članka produljuje se za rok određen u tom rješenju.«.

Članak 34.

U članku 97. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Prije donošenja prostornog plana županije odnosno Grada Zagreba, prostornog plana područja posebnih obilježja, prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine te provedbenog dokumenta prostornog uređenja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, unutar ZOP-a ili čiji se dio nalazi unutar tog područja, nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost Ministarstva.

(2) Nositelj izrade najkasnije u roku od četiri mjeseca od završetka javne rasprave dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka uz koji obvezno prilaže konačni prijedlog prostornog plana, izvješće o javnoj raspravi, nacrt odluke o donošenju i prilozima iz članka 58. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Zavod za prostorno uređenje županije dužan je mišljenje iz stavka 4. ovoga članka izdati i dostaviti nositelju izrade najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka zahtjeva nositelja izrade. Ako zavod ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatra se da je mišljenje dao i da nema primjedbi, a nositelj izrade je bez odgađanja dužan postupiti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i dostaviti Ministarstvu zahtjev za suglasnost i dokaz da je protekao rok propisan za davanje mišljenja.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6., riječi: »šezdeset dana« zamjenjuju se riječima: »četrdeset pet dana«.

Članak 35.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije donošenja prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine koji nije unutar ZOP-a ili čiji se dio ne nalazi unutar tog područja, te provedbenog dokumenta prostornog uređenja za građevinsko područje naselja unutar ZOP-a ili čiji se dio nalazi unutar tog područja, nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost župana, odnosno tijela koje on ovlasti (u daljnjem tekstu: župan).«.

U stavku 2. iza riječi: »članka 58.« dodaju se riječi: »stavka 2.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Zavod za prostorno uređenje županije dužan je mišljenje iz stavka 3. ovoga članka izdati i dostaviti ga nositelju izrade najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka zahtjeva nositelja izrade. Ako zavod ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatra se da je mišljenje dao i da nema primjedbi, a nositelj izrade je bez odgađanja dužan postupiti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i dostaviti županu zahtjev za suglasnost i dokaz da je protekao rok propisan za davanje mišljenja.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »trideset dana« zamjenjuju se riječima: »petnaest dana«.

Članak 36.

U članku 99. stavku 4. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« brišu se.

Članak 37.

Iza članka 102. i naslova: »2.7. Provođenje dokumenata prostornog uređenja« dodaje se članak 102.a koji glasi:

»Članak 102.a

U slučaju protivnosti dijela dokumenta prostornog uređenja užega područja dijelu dokumenta prostornog uređenja širega područja u postupku izdavanja lokacijske dozvole, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja te građenju građevina i provođenju zahvata u prostoru određenih pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona primjenjuje se dio dokumenta prostornog uređenja širega područja.«.

Članak 38.

U članku 103. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 39.

Iza članka 103. dodaje se članak 103.a koji glasi:

»Članak 103.a

(1) Odluka o koncesiji prema posebnom propisu koja obuhvaća provođenje zahvata u prostoru može se donijeti ako je taj zahvat planiran prostornim planom, a o čemu uvjerenje izdaje nadležno upravno tijelo, odnosno Ministarstvo kada je nadležno za izdavanje lokacijske dozvole prema ovom Zakonu.

(2) Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom.

(3) Odluka o koncesiji donesena protivno stavku 1. ovoga članka je ništavna.

(4) Ugovor o koncesiji sklopljen protivno stavku 2. ovoga članka je ništetan.«.

Članak 40.

U članku 104. riječi: »i jednostavne građevine i radove iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: » te građevine, radove i druge zahvate u prostoru određene pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 41.

U članku 105. stavku 2. iza riječi: »Zagreba« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije propisano drukčije«.

Članak 42.

U članku 106. stavku 1. podstavku 12. riječi: »te prijenosni spremnik za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m³« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. i 3. ovoga članka, oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru ne prikazuju se na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi u slučaju:

– rekonstrukcije građevine kojom se ne mijenjaju vanjski tlocrtni gabariti postojeće građevine,

– rekonstrukcije nepokretnog kulturnog dobra čija je građevna čestica izgrađena 100%,

– građenja ili rekonstrukcija građevine za koju se određuje obuhvat zahvata u prostoru.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina unutar građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru određuje se, ovisno o vrsti građevine, na kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofotokarti odgovarajućeg mjerila.«.

Članak 43.

Iza članka 106. dodaje se članak 106.a koji glasi:

»Članak 106.a

(1) Posebni uvjeti iz članka 106. stavka 1. podstavka 7. i 9. ovoga Zakona pribavljaju se prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole na zahtjev projektanta, odnosno investitora ili tijekom tog postupka na traženje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela.

(2) Tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom posebne uvjete iz članka 106. stavka 1. podstavka 7. i 9. ovoga Zakona utvrđuje za građenje građevine prikazane u idejnom projektu i u svrhu utvrđivanja tih uvjeta ne može tražiti izradu, odnosno dostavu drugih dokumenata.

(3) Tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom dužna je na zahtjev projektanta, odnosno investitora posebne uvjete utvrditi ili zahtjev za njihovo utvrđivanje odbiti rješenjem u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vodopravni uvjeti i posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra pribavljaju se prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole na zahtjev investitora i na postupak njihova utvrđivanja ne odnosi se stavak 2. i 3. ovoga članka.«.

Članak 44.

U članku 107. stavku 1. podstavku 2. iza zareza na kraju podstavka dodaju se riječi: »kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofotokarti odgovarajućeg mjerila,«.

Članak 45.

U članku 108. stavku 6. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4., odnosno 5.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Način rada povjerenstva iz stavka 4., odnosno 5. ovoga članka i kriterije za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 46.

U članku 109. stavku 1. iza riječi: »članka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »koji nisu pribavljeni prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole«.

U stavku 5. riječi: »glavni projekt« zamjenjuju se riječima: »idejni projekt«.

Članak 47.

U članku 111. stavku 2. riječi: »može pozvati« zamjenjuju se riječju: »poziva«.

U stavku 3. podstavku 4. iza riječi: »tijela« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno Ministarstva«.

Članak 48.

U članku 114. stavku 2. riječi: »podstavka 2.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 3.«.

Članak 49.

U članku 115. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti iz članka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. ovoga Zakona na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

(4) U postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole primjenjuje se članak 110. stavak 1. ovoga Zakona samo ako se izmjene i/ili dopune odnose na vanjski oblik i veličinu građevine, njezinu namjenu, uvjete i način korištenja ili stanje okoliša.«.

Članak 50.

U članku 118. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče za vrijeme trajanja postupka izdavanja potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, a prestaje teći izdavanjem te potvrde, odnosno dozvole. Ako se za građenje građevine za koju je izdana jedna lokacijska dozvola izdaje više potvrda glavnog projekta, odnosno građevinskih dozvola, rok iz stavka 1. ovoga članka prestaje teći izdavanjem prve potvrde, odnosno dozvole.«.

Članak 51.

Iza članka 118. dodaje se naslov i članci 118.a, 118.b, 118.c i 118.d koji glase:

»Rješenje o promjeni namjene građevine

Članak 118.a

(1) Promjena namjene postojeće građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potreban akt na temelju kojega se može pristupiti građenju odobrava se rješenjem (u daljnjem tekstu: rješenje o promjeni namjene) koje donosi upravno tijelo nadležno za izdavanje rješenja o uvjetima građenja i lokacijske dozvole, odnosno Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja o promjeni namjene koje je donijelo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(3) Protiv rješenja o promjeni namjene koje je donijelo Ministarstvo nije dopuštena žalba.

(4) Postojeća građevina, odnosno njezina funkcionalna jedinica za koju je doneseno rješenje o promjeni namjene može se na temelju tog rješenja početi koristiti za novu namjenu, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu.

Članak 118.b

Rješenje o promjeni namjene donosi se po zahtjevu vlasnika postojeće građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice uz koji se prilaže:

– dokaz vlasništva građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice,

– dokaz da se radi o postojećoj građevini uključujući glavni projekt u skladu s kojim je izgrađena, snimka izvedenog stanja, odnosno snimka postojećeg stanja i

– akt za uporabu građevine, odnosno drugi dokaz da se građevina može koristiti.

Članak 118.c

(1) Rješenje o promjeni namjene donosi se ako je podnositelj zahtjeva uz zahtjev priložio dokumente iz članka 118.b ovoga Zakona te ako se u postupku utvrdi da je nova namjena građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice u skladu s dokumentom prostornog uređenja i da ista ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za novu namjenu.

(2) Stranke u postupku donošenja Rješenja o promjeni namjene su osobe iz članka 110. stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 118.d

(1) U svrhu utvrđivanja da li građevina, odnosno njezina funkcionalna jedinica ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za novu namjenu nadležno upravno tijelo, odnosno Ministarstvo obavlja očevid na koji radi izdavanja potvrde s tim u vezi poziva tijela i/ili osobe koje prema posebnim propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuju posebne uvjete.

(2) Potvrdu tijelo, odnosno osoba određena posebnim propisom izdaje usmeno na zapisnik prilikom očevida, a ako to nije moguće, upravno tijelo, odnosno Ministarstvo određuje rok od 15 dana za izdavanje potvrde pisanim putem, odnosno za odbijanje izdavanja iste.

(3) Rješenje o odbijanju izdavanja potvrde tijelo, odnosno osoba određena posebnim propisom dostavlja nadležnom tijelu i investitoru.

(4) Smatra se da je građevina, odnosno njezina funkcionalna jedinica izgrađena u skladu s posebnim propisima ako se tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom ne odazove pozivu za očevid, odnosno ako u roku iz stavka 2. ovoga članka nadležnom upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu ne dostavi potvrdu ili rješenje kojim se odbija izdavanje iste.«.

Članak 52.

U članku 119. stavku 1. iza riječi: »čestice« stavlja se zarez, a riječi: »i detaljnim planom uređenja« zamjenjuju se riječima: »detaljnim planom uređenja, urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 ili u skladu s granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom«.

Članak 53.

U članku 120. riječi: »detaljnim planom uređenja« zamjenjuju se riječima: »prostornim planom iz članka 119. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 54.

Iza članka 120. dodaje se članak 120.a koji glasi:

»Članak 120.a

Odredbe članka 119. stavka 1. i članka 120. ovoga Zakona ne odnose se na:

– parcelaciju neizgrađenih katastarskih čestica koja se provodi u svrhu povrata zemljišta u postupku koji se provodi na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili na temelju sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta,

– spajanje katastarskih čestica u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina,

– spajanje katastarskih čestica na kojima je postojeća zgrada.«.

Članak 55.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»(1) Kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, kada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice.

(2) Smatra se da za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine:

– ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina,

– ako je građevina izgrađena na dvije ili više katastarskih čestica,

– ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom,

– ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine,

– ako se radi o građevini iz članka 128. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona.

(3) Zahtjevu za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka prilaže se izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika na kojoj se određuju oblik i veličina građevne čestice.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, donosi nadležno upravno tijelo iz članka 105. ovoga Zakona na temelju dokumenata prostornog uređenja i posebnih propisa, odnosno u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine.«.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 56.

U članku 122. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Investitor komunalne infrastrukture je jedinica lokalne samouprave ili trgovačko društvo koje obavlja odgovarajuću komunalnu djelatnost, a druge infrastrukture osoba koja je istu prema posebnom propisu ovlaštena graditi.

(4) Investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture može biti i jedna ili više osoba čijem zemljištu ili građevini služi infrastruktura ako za to imaju suglasnost jedinice lokalne samouprave, odnosno osobe iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Suglasnost iz stavka 4. ovoga članka može se dati samo osobi, odnosno osobama koje se ugovorom obvežu komunalnu, odnosno drugu infrastrukturu planiranu dokumentom prostornog uređenja izgraditi vlastitim sredstvima u određenom roku i istu predati u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno osobe određene posebnim propisom. Ova suglasnost može se dati i za građenje komunalne, odnosno druge infrastrukture koja svojom trasom i kapacitetom premašuje potrebe zemljišta, odnosno građevine investitora.

(6) Međusobna prava i obveze u pogledu uvjeta građenja te povrata dijela sredstava utrošenih za izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture ili djelomičnog prebijanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju građenja građevine komunalne infrastrukture, jedinica lokalne samouprave, odnosno trgovačko društvo ili osoba iz stavka 3. ovoga članka i investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture uređuju ugovorom iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 57.

U članku 127. stavku 1. iza riječi: »postojećih građevina« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim za nekretnine koje prema posebnom propisu imaju svojstvo kulturnog dobra,«, a riječi: »te rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja« brišu se.

Članak 58.

U članku 128. stavku 1. podstavku 1. riječi: »20% površine« zamjenjuju se riječima: »50% površine«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 59.

U članku 131. stavku 1. iza riječi: »članka 129.« dodaju se riječi: »i članka 130. stavka 1.«, a iza riječi: »članka 130.« dodaju se riječi: »stavka 2.«.

Članak 60.

U članka 136. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka ako se urbanistički plan uređenja ili detaljni plan uređenja donosi za zemljište u vlasništvu jedne ili više osoba koje u cijelosti financiraju njegovu izradu, ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta može se ugovoriti da izrađivača tog plana odabiru i izravno plaćaju te osobe.«.

Članak 61.

U članku 179. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Projektant je dužan na zahtjev investitora, izvođača, odnosno nadzornog inženjera obavljati projektantski nadzor. Troškove projektantskog nadzora u tom slučaju snosi osoba koja je isti zahtijevala.«.

Članak 62.

U članku 180. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Glavni projektant može biti koordinator zaštite na radu I ako za to ispunjava uvjete propisane posebnim propisom.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 63.

U članku 183. stavku 3. iza riječi: »polovicu« dodaju se riječi: »ugovorenih vrijednosti«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Glavni inženjer gradilišta može biti koordinator zaštite na radu II ako za to ispunjava uvjete propisane posebnim propisom.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 64.

U članku 186. stavku 2. riječ: »jednostavne« briše se.

Članak 65.

U članku 188. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno, imenovanje revidenta zaštite od požara te detaljniji uvjeti iz stavka 4. ovoga članka za kontrolu bitnog zahtjeva zaštite od požara određeni su posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita od požara.«.

Članak 66.

U članku 190. stavku 2. iza riječi: »industrijskih građevina« dodaju se riječi: »i nekretnina koje prema posebnom propisu imaju svojstvo kulturnog dobra«.

Članak 67.

U članku 191. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Idejni projekt koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje sudjeluju u projektiranju kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofotokarti odgovarajućeg mjerila.«.

U stavku 2. riječi: »objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te druge nacrte i dokumente ako su oni značajni za izradu glavnog projekta« zamjenjuju se riječima: »posebnim propisima o zaštiti okoliša«.

Članak 68.

Iza članka 196. dodaje se članak 196.a koji glasi:

»Članak 196.a

(1) Zahtjevu za izdavanje rješenja o tipskom projektu podnositelj zahtjeva prilaže:

– 3 primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove propisane za glavni projekt, osim dijelova koji se odnose na lokaciju,

– pisano izvješće o kontroli tipskog projekta ako je kontrola propisana,

– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji, ako je projekt izrađen prema stranim propisima i

– potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima na čiji djelokrug tehničko rješenje iz tipskog projekta može imati utjecaj.

(2) Rješenje o tipskom projektu prestaje važiti ako se promijene propisi u skladu s kojima je tipski projekt izrađen.

(3) Prestanak važenja rješenja o tipskom projektu utvrđuje Ministarstvo rješenjem. Po izvršnosti tog rješenja tipski projekt ne može biti sastavni dio pojedinog projekta iz članka 190. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim rješenjima o tipskom projektu.

(5) Sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim rješenjima o tipskom projektu propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 69.

U članku 198. stavku 3. riječ: »jednostavnih« briše se.

Članak 70.

U članku 202. stavku 1. podstavku 4. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– zaštitu od požara prema posebnom zakonu.«.

Članak 71.

U članku 205. stavku 1. riječi: »pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »pravna ili fizička osoba«.

U stavku 2. riječi: »Pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »Osoba«.

U stavku 3. riječi: »pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »osoba«.

Članak 72.

U članku 206. riječi: »pravnoj osobi« brišu se.

Članak 73.

U članku 207. riječ: »pravnu« zamjenjuje se riječima: »pravnu, odnosno fizičku«.

Članak 74.

U članku 208. stavku 3. iza riječi: »propisima« dodaju se riječi: »koje projektant, odnosno investitor nije pribavio prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

(4) Tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom dužna je na zahtjev projektanta, odnosno investitora izdati potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s posebnim propisima ili zahtjev za izdavanje odbiti rješenjem u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva.«.

Članak 75.

U članku 209. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Jednostavne građevine i radove, druge građevine i radove te druge zahvate u prostoru čijem se građenju, izvođenju, odnosno provođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje i/ili bez lokacijske dozvole određuje ministar pravilnikom.

(6) Građenju građevina i izvođenju radova iz stavka 5. ovoga članka može se pristupiti na temelju glavnog projekta, drugog akta određenog pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka, odnosno drugog akta određenog propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) U građenju građevina i izvođenju radova iz stavka 5. ovoga članka investitor i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi protivno dokumentu prostornog uređenja.«.

Članak 76.

U članku 212. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije propisano«.

Članak 77.

U članku 213. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »podlozi,« dodaju se riječi: »odnosno kopiji katastarskog plana ako se zahtjev podnosi za rekonstrukciju postojeće zgrade kojom se ne mijenjaju njezini vanjski tlocrtni gabariti,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Umjesto tri primjerka idejnog projekta iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka investitor može zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja priložiti tri primjerka glavnog projekta koji sadrži i sve elemente propisane za idejni projekt.«.

Članak 78.

U članku 215. stavku 3. iza riječi: »odredbe članka« dodaju se riječi: »106.a i«.

Članak 79.

Članak 219. mijenja se i glasi:

»(1) Ako su ispunjeni propisani uvjeti ovim Zakonom te ako je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, odnosno prvom obroku doprinosa u slučaju obročne otplate istog i o uplaćenoj građevinskoj pristojbi, nadležno upravno tijelo dužno je donijeti rješenje o uvjetima građenja, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) U svrhu donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka nadležno upravno tijelo, nakon što je utvrdilo da su ispunjeni ostali uvjeti propisani za donošenje rješenja o uvjetima građenja, dostavlja tijelima nadležnim za njihovo donošenje podatke potrebne za donošenje tih rješenja.

(3) Tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je isto donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva i nadležnom upravnom tijelu u roku od 15 dana od dana primitka dopisa nadležnog upravnog tijela.

(4) Ako tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, plaćanje doprinosa nije uvjet za donošenje rješenja o uvjetima građenja.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka i na njegovo izvršenje u skladu s posebnim propisom.«.

Članak 80.

U članku 224. stavku 2. iza riječi: »graditi za« dodaju se riječi: »javne ceste,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Dokazom da investitor ima pravo graditi iz članka 223. stavka 2. podstavka 6. ovoga Zakona na nekretnini oko čijeg vlasništva se spore Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave smatra se suglasnost Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave.«.

Članak 81.

U članku 226. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako su ispunjeni propisani uvjeti ovim Zakonom te ako je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, odnosno prvom obroku doprinosa u slučaju obročne otplate istog i o uplaćenoj građevinskoj pristojbi, nadležno upravno tijelo dužno je izdati potvrdu glavnog projekta, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) U svrhu donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka nadležno upravno tijelo, nakon što je utvrdilo da su ispunjeni ostali uvjeti propisani za izdavanje potvrde glavnog projekta, dostavlja tijelima nadležnim za njihovo donošenje podatke potrebne za donošenje tih rješenja.

(3) Tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je isto donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva i nadležnom upravnom tijelu u roku od 15 dana od dana primitka dopisa nadležnog upravnog tijela.

(4) Ako tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, plaćanje doprinosa nije uvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka i na njegovo izvršenje u skladu s posebnim propisom.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci: 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 82.

U članku 231. stavku 1. iza riječi: »stavka 3. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »koje nisu pribavljene prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole«.

Članak 83.

U članku 232. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako su ispunjeni propisani uvjeti ovim Zakonom te ako je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, odnosno prvom obroku doprinosa u slučaju obročne otplate istog i o uplaćenoj građevinskoj pristojbi, Ministarstvo je dužno izdati građevinsku dozvolu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) U svrhu donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo, nakon što je utvrdilo da su ispunjeni ostali uvjeti propisani za izdavanje potvrde glavnog projekta, dostavlja tijelima nadležnim za njihovo donošenje podatke potrebne za donošenje tih rješenja.

(5) Tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu iz stavka 3. ovoga članka dužno je isto donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva i Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka dopisa Ministarstva.

(6) Ako tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu ne postupi u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, plaćanje doprinosa nije uvjet za izdavanje građevinske dozvole.

(7) Odredba stavka 6. ovoga članka nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 3. ovoga članka i na njegovo izvršenje u skladu s posebnim propisom.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci: 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 84.

Članak 233. mijenja se i glasi:

»(1) Investitor je dužan ishoditi izmjenu i/ili dopunu rješenja o uvjetima građenja ako tijekom građenja namjerava učiniti izmjene na zgradi kojima se mijenja njezina usklađenost s idejnim, odnosno glavnim projektom u pogledu vanjskog oblika i veličine, namjene ili smještaja na građevnoj čestici, odnosno ako namjerava promijeniti oblik i veličinu građevne čestice.

(2) Izmjene tijekom građenja zgrade iz stavka 1. ovoga članka kojima se utječe na ispunjavanje bilo kojeg bitnog zahtjeva za građevinu, a kojim se ne mijenja njezina usklađenost s idejnim projektom u pogledu vanjskog oblika i veličine, namjene ili smještaja na građevnoj čestici i kojima se ne mijenja oblik i veličina građevne čestice, investitor može učiniti na temelju izmijenjenog i/ili dopunjenog glavnog projekta.

(3) U postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i potvrde iz članka 215. stavka 3. ovoga Zakona na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.«.

Članak 85.

U članku 236. dodaje se stavak 2. koji glasi:

(2) Rješenje o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, građevinske dozvole, izmjena i/ili dopuna potvrde glavnog projekta i rješenje o promjeni investitora, donosi se na zahtjev investitora i prije početka građenja.«.

Članak 86.

Naslov iznad članka 241. i članci 241., 242. i 243. brišu se.

Članak 87.

Naslov iznad članka 244. i članci 244., 245., 246., 247. i 248. brišu se.

Članak 88.

U članku 249. stavku 4. riječ: »jednostavnih« briše se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»(6) Investitor zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, dužan je u prijavi početka građenja, osim podataka iz stavka 5. ovoga članka, navesti podatke o projektantima glavnog projekta i njegovoj oznaci te uz prijavu priložiti izjave tih projektanata da su izradili navedeni projekt.«.

(7) Investitor je dužan građevinskoj inspekciji dostaviti kopiju ovjerenog građevinskog dnevnika u roku od tri dana od dana početka građenja.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 89.

U članku 255. stavku 2. riječ: »jednostavne« briše se.

Članak 90.

U članku 256. stavku 3. riječ: »jednostavnih« briše se.

Članak 91.

Iza članka 257.a dodaje se članak 257.b koji glasi:

»Članak 257.b

Stranka u postupku izdavanja uporabne dozvole je investitor, odnosno vlasnik građevine ako je na njegov zahtjev pokrenut postupak izdavanja te dozvole.«.

Članak 92.

U članku 262. stavku 1. riječi: »povjerenstvo za tehnički pregled dalo mišljenje da se ta građevine može koristiti« zamjenjuju se riječima: »utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno potvrđenim glavnim projektom«.

Članak 93.

U naslovu iznad članka 268. iza riječi: »operatu« dodaju se riječi: »i zemljišnoj knjizi«.

Članak 268. mijenja se i glasi:

»(1) Katastarski ured evidentira građevinu u katastarskom operatu ako je za tu građevinu izdan akt za uporabu iz članka 256. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom ili posebnim zakonom nije propisano drukčije.

(2) Građevinu za koju se ne izdaje akt za uporabu katastarski ured evidentira u katastarskom operatu ako je za tu građevinu izdana potvrda nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu te građevine ne izdaje akt za uporabu.

(3) Građevina se evidentira u katastarskom operatu ako je u njemu formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira, ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

(4) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu akt za uporabu građevine iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka.«.

Članak 94.

Iza članka 268. dodaje se članak 268.a koji glasi:

»Članak 268.a

(1) Nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja se upisuje uz navođenje naziva i oznake tog akta, odnosno uz navođenje oznake potvrde nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu.

(2) Građevina upisana u zemljišnoj knjizi bez zabilježbe iz stavka 1. ovoga članka smatra se građevinom izgrađenom bez akta na temelju kojega se može pristupiti građenju građevine i bez akta za uporabu iste, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati.«.

Članak 95.

U članku 273. stavku 2. riječi: »jednostavnu građevinu« zamjenjuju se riječima: »građevinu određenu pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 96.

U članku 279. stavku 2. iza riječi: »građevinski inspektori« dodaju se riječi: »te druge inspekcije sukladno posebnim propisima«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe o postupanju građevinske inspekcije ne odnose se na građevine i radove za koje je pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona propisano da se mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s aktom koji se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te na građevine i radove koje na temelju posebnog propisa nadzire komunalno redarstvo.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 97.

U članku 280. stavku 8. riječ: »najmanje« zamjenjuje se riječju: »najduže«.

Članak 98.

U članku 291. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako urbanistički inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju ovoga Zakona, ima pravo i obvezu podnijeti optužni prijedlog i poduzeti druge mjere propisane ovim Zakonom.«.

Članak 99.

U članku 293. stavku 1. riječi: »ili iznimno ukine« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 100.

U članku 294. stavku 3. riječi: »i inženjera u graditeljstvu« se brišu.

Članak 101.

U članku 295. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako građevinski inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju ovoga Zakona, ima pravo i obvezu podnijeti optužni prijedlog, kaznenu prijavu i poduzeti druge mjere određene ovim Zakonom.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: »bez obzira na vrijeme evidentiranja odnosno upisa« se brišu.

Članak 102.

U članku 298. stavcima 2., 7. i 8. riječi: »građevine ili njezinog dijela« zamjenjuju se riječima: »oštećenih dijelova građevine«.

Članak 103.

U članku 299. stavku 1. podstavku 1. riječi: »protivno konačnom« zamjenjuju se riječima: »ili je izgrađena protivno izvršnom«.

U podstavku 8. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 8. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

»– ako utvrdi da je građenjem ugrožena mehanička otpornost i stabilnost susjednih građevina ili stabilnost tla na susjednom zemljištu te neposredno pripadajuće prometne površine, komunalne i druge infrastrukture.«.

Članak 104.

U članku 300. stavku 1. podstavku 8. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 8. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

»– ako se gradi ili je izgrađena bez glavnog projekta iz članka 209. stavka 6. ovoga Zakona ili protivno članku 209. stavku 7. ovoga Zakona.«.

Članak 105.

Iza članka 300. dodaje se članak 300.a koji glasi:

»Članak 300.a

Odredba članka 300. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona ne odnosi se na građevine i radove za koje je pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona propisano da se mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s aktom koji se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te na građevine i radove koje na temelju posebnog propisa nadzire komunalno redarstvo.«.

Članak 106.

U članku 302. stavku 4. dodaje se rečenica koja glasi: »Smatra se da izvršenik koji nije postupio po rješenju inspektora napušta posjed građevnih proizvoda od kojih je izgrađena građevina koja se uklanja i da se odriče prava vlasništva istih bez naknade, odnosno bez prava na naknadu štete.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Prije početka izvršenja rješenja građevinskog inspektora putem druge osobe izvršenik je dužan ukloniti stvari iz građevine koja je predmet inspekcijskog rješenja, a ako to ne učini smatra se da napušta posjed stvari koje nije uklonio i da se odriče prava vlasništva istih bez naknade, odnosno bez prava na naknadu štete.

(6) Izvršenika se na dužnost i posljedice propuštanja iz stavka 4. i 5. ovoga članka upozorava rješenjem građevinskog inspektora.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 107.

U članku 311. stavku 2. u podstavku 27. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 27. dodaje se podstavak 28. koji glasi:

»– ne ishodi energetski certifikat prije početka korištenja zgrade (članak 15. stavak 2.)«.

Članak 108.

U članku 312. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »bitne zahtjeve« veznik: »i« zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada ili«.

Podstavak 8. briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu projektanta koja poslove projektiranja obavlja u vlastitom ili zajedničkom uredu za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 109.

U naslovu iznad članka 315. riječ: »pravne« briše se.

U članku 315. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ovlaštena za nostrifikaciju projekata koja poslove nostrifikacije obavlja u vlastitom ili zajedničkom uredu za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 110.

U članku 316. stavku 1. podstavku 9. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

»– zbog propusta u građenju ne budu ispunjeni zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada (članak 15. stavak 1.).«.

Članak 111.

U članku 317. stavku 1. podstavku 5. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– zbog propusta u provedbi stručnog nadzora ne budu ispunjeni zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada (članak 15. stavak 1.).«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu nadzornog inženjera koja poslove stručnog nadzora građenja obavlja u vlastitom ili zajedničkom uredu za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu nadzornog inženjera koja poslove stručnog nadzora građenja obavlja u vlastitom ili zajedničkom uredu za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 112.

U članku 319. stavku 2. podstavku 5. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– ne ishodi energetski certifikat prije prodaje ili davanja u najam zgrade ili njezinog dijela (članak 15. stavak 2.).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 113.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupci izdavanja rješenja o izvedenom stanju, postupci izdavanja lokacijskih dozvola za zgrade izgrađene bez akta za građenje, odnosno protivno tom aktu i postupci izdavanja potvrda izvedenog stanja za zgrade započeti po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.) te postupci zadržavanja u prostoru zgrada pokrenuti prema odredbama Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/92.) do stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/95.) dovršit će se po odredbama posebnog zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonitim zgradama ako to investitor, odnosno vlasnik zgrade zatraži, a ako to ne zatraži dovršit će se po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.).

Članak 114.

U postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju koji se vodi na temelju članka 325. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.) primjenjuju se dokumenti prostornog uređenja doneseni na temelju Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) i drugi propisi doneseni na temelju tog Zakona.

Članak 115.

Pod vanjskim gabaritima u smislu članka 333. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.) podrazumijevaju se vanjske mjere svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblik i veličina građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici.

Članak 116.

(1) Za građevine upisane u zemljišnu knjigu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i za građevine za koje je katastarski ured nadležnom sudu do tog dana poslao dokumente propisane posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, nadležni sud na zahtjev vlasnika građevine u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja je upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno koja se u istu upisuje, uz navođenje naziva i oznake tog akta, odnosno uz navođenje oznake potvrde nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu.

(2) Vlasnik građevine uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže odgovarajući akt za uporabu građevine, odnosno potvrdu nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu.

(3) Građevina upisana u zemljišnoj knjizi bez zabilježbe iz stavka 1. ovoga članka smatra se građevinom izgrađenom bez akta na temelju kojega se može pristupiti građenju građevine i bez akta za uporabu iste, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati.

(4) Stavljanjem zabilježbe iz stavka 1. ovoga članka nadležni sud istodobno po službenoj dužnosti briše zabilježbu iz zemljišne knjige da građevinska i/ili uporabna dozvola nije priložena, ako takva zabilježba postoji.

(5) Aktom za uporabu građevine u smislu članka 93. i 94. ovoga Zakona i stavka 1. i 2. ovoga članka smatraju se i akti iz članka 330. stavka 2. i 3., članka 331. stavka 2., članka 332. stavka 1., 2. i 3., i članka 333. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09. i 55/11.) te svi akti izdani na temelju ranije važećih zakona na temelju kojih se je mogla započeti koristiti građevina.

Članak 117.

Obvezuje se ministar nadležan za poslove prostornog uređenja i graditeljstva da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladi s ovim Zakonom:

– Pravilnik o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, br. 98/99. i 29/03.),

– Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, br. 36/10.),

– Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, br. 113/08. i 89/09.),

– Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08., 141/09. i 23/11.),

– Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 87/10. i 23/11.) i

– Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09., 57/10., 126/10. i 48/11.).

Do dana usklađenja pravilnika iz stavka 1. ovoga članka s ovim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe tih pravilnika koje nisu u protivnosti s ovim Zakonom.

Članak 118.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe sljedećih zakona:

– članka 32. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i

– članka 9. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09.).

Članak 119.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/11-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.