Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o sudskom registru

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

1924

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/167

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07. i 91/10.) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). Registar se čuva trajno.

(2) Glavna knjiga vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Glavne knjige se povezuju u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(4) Zbirka isprava vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku. Zbirke isprava vođene u elektroničkom obliku povezuju se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(5) Isprave i podaci koji se pohranjuju u zbirci isprava mogu biti i na jednom od službenih jezika Europske unije. U glavnoj knjizi naznačit će se da postoji prijevod.

(6) Isprave i podaci iz stavka 5. ovoga članka moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju nesuglasja u pogledu sadržaja isprava i podataka na hrvatskom jeziku i onih na stranom jeziku, mjerodavnom će se smatrati isprava sastavljena na hrvatskom jeziku.

(7) Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa kojega je proveo.

(8) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom propisuje oblik registra, način vođenja i upisa u registar, sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za upis te osiguranje, uporabu i čuvanje sadržaja registarskih podataka.

(9) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra, o osiguranju, uporabi i čuvanju sadržaja registarskih podataka, o vođenju zbirke isprava u elektroničkom obliku, kao i o pretvaranju isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis i u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava.«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 2. briše se točka na kraju rečenice, stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno na web-stranici na kojoj se nalazi sudski registar.«.

U stavku 3. briše se točka na kraju rečenice, stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno dana objave na web-stranici na kojoj se nalazi sudski registar.«.

Članak 4.

U članku 40.a stavku 1. iza riječi: »osiguranje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao ni dugovanja za neto plaće radnicima.«.

Članak 5.

Iza članka 50. dodaju se članci 50.a, 50.b i 50.c s naslovima koji glase:

»Prijava rezervacije imena ili naziva

Članak 50.a

(1) Rezervacija imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu nakon upisa osnivanja, promjene sjedišta subjekta (preseljenja na područje drugog nadležnog registarskog suda), odnosno promjene imena ili naziva subjekta upisa, obavlja se na temelju prijave za rezervaciju.

(2) Prijavu za rezervaciju imena ili naziva subjekta upisa potpisuju i nadležnom registarskom sudu podnose osobe koje su po zakonu ovlaštene podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

(3) Prijava za rezervaciju podnosi se na obrascu koji se ne mora javno ovjeriti. Oblik, sadržaj i način popunjavanja prijave propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa u Pravilniku o načinu upisa u sudski registar.

(4) Prijava sadrži zahtjev za rezervaciju imena ili naziva subjekta upisa te podatke o predlagatelju. Ako prijava sadrži zahtjev za rezervaciju imena ili naziva upisanih subjekata, u prijavi se navode i podaci o MBS-u i OIB-u subjekta upisa.

(5) Uz prijavu se dostavlja dokaz o uplati sudske pristojbe propisane za izdavanje potvrda i pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra (Zakon o sudskim pristojbama, Tar. br. 28/2).

Postupak po prijavi

Članak 50.b

(1) Ako registarski sud nakon provjere imena ili naziva utvrdi da ime ili naziv iz prijave nisu rezervirani, odnosno nisu upisani ili uredno prijavljeni za registraciju, te ako se ime ili naziv za koji se traži rezervacija jasno razlikuju od imena ili naziva drugih subjekta upisa na području istog registarskog suda, registarski sudac će naložiti da se rezervacija imena ili naziva provede u korist podnositelja prijave u Tt upisniku na rok od 30 dana uz naznaku »rezervirano«.

(2) Ako postupak upisa u registar nije pokrenut u roku od 30 dana, rezervirano ime ili naziv subjekta upisa briše se iz upisnika.

(3) Ako nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena ili naziva, registarski sud će o tome obavijestiti podnositelja prijave, najkasnije u roku tri dana od dana podnošenja prijave.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uplaćena pristojba (naknada za rezervaciju imena ili naziva) ne vraća se.

Potvrda o rezervaciji imena ili naziva

Članak 50.c

O rezervaciji imena ili naziva registarski sud izdaje potvrdu u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.«.

Članak 6.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Subjekt upisa koji nema imovine, odnosno koji ima imovinu neznatne vrijednosti, odnosno koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, prestat će tako da ga registarski sud briše iz sudskog registra, na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti.

(2) Imovinom neznatne vrijednosti u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova stečajnog postupka, kao i ona imovina za koju su troškovi unovčenja veći od njezine tržišne vrijednosti.

(3) Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti ako se subjekt upisa nije u propisanom roku uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, odnosno ako subjekt upisa tri godine po redu ne postupi po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

(4) Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja koje se javno objavljuje na web stanici na kojoj se nalazi sudski registar.

(5) Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

(6) Ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz registra učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud će donijeti rješenje o obustavi postupka brisanja koje javno objavljuje na web stanici na kojoj se nalazi sudski registar, osim ako je riječ o subjektu upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, u kojem slučaju će sud rješenjem imenovati likvidatora koji će provesti likvidaciju uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o trgovačkim društvima. Troškove likvidacijskog postupka predujmit će subjekt upisa ili druga osoba koja je učinila vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu. Ne predujmi li se iznos potreban za pokriće troškova likvidacije, sud može odrediti da se troškovi likvidacije namire iz imovine subjekta upisa.

(7) Pokaže li se nakon brisanja subjekta upisa iz sudskog registra da ono ima imovinu koju bi trebalo podijeliti, provodi se likvidacija nad tom imovinom.

(8) Registarski sud mora nakanu da će subjekt upisa brisati iz sudskog registra priopćiti njegovim zakonskim zastupnicima, što može biti učinjeno javnom objavom na web stanici na kojoj se nalazi sudski registar. Sud može odrediti da se nakana za brisanje i davanje roka za isticanje prigovora objavi onako kako se objavljuju upisi u sudski registar. U tom slučaju objava nakane za brisanje društva iz sudskog registra ima učinak dostave priopćenja registarskog suda subjektu upisa, a prigovore može istaći i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra.«.

Članak 7.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar iz članka 3. stavka 8., radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/11-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.