Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

HRVATSKI SABOR

1925

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/168

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

Članak 1.

U Zakonu o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 177/04.) u članku 5. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2., i stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Obveznik podnošenja podataka može podnijeti podatke na Obrascu R-Sm u papirnatom obliku, u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju te elektroničkim putem uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

(3) Obveznik podnošenja podataka Obrazac R-Sm može podnijeti u papirnatom obliku za najviše dvadeset četiri (24) osiguranika, a u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju za najviše sto (100) osiguranika.

(4) Obveznik podnošenja podataka za više od sto (100) osiguranika, obvezno podnosi podatke elektroničkim putem na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama.

(5) Obveznici podnošenja podataka koji podatke podnose elektroničkim putem moraju koristiti kvalificirane poslovne certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave uspostavljene isključivo u svrhu prijenosa podataka.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 12. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) REGOS zaračunava naknadu za obavljanje aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka. Naknada je prihod državnog proračuna.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

U članku 18. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) REGOS zaračunava naknadu za korištenje podataka iz registra za statistička istraživanja, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Naknada je prihod državnog proračuna.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 19. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) REGOS zaračunava naknadu za korištenje podataka iz registra. Naknada je prihod državnog proračuna.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 5.

U članku 21. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Visina naknade iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona određuje se u iznosu od 2,50 kn mjesečno po članu obveznog mirovinskog fonda. Obračun naknade obavlja se na dnevnoj osnovi, a račun se uspostavlja mjesečno.

(2) Visina naknade iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona vrednovat će se na odgovarajući način kod utvrđivanja kriterija za određivanje godišnje naknade od ukupne imovine obveznog mirovinskog fonda.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 22. stavku 2. riječi: »od 500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2.000,00 do 20.000,00 kuna«.

U stavku 3. riječi: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2.000,00 do 20.000,00 kuna«.

Članak 7.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Pravo REGOS-a na pokretanje prekršajnog postupka zastarijeva kad proteknu tri godine od počinjenja prekršaja.

(2) Zastarijevanje se prekida svakom postupovnom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi prekršajnog progona počinitelja prekršaja.

(3) Apsolutni rok zastare prava na pokretanje prekršajnog postupka nastupa za šest godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. i članka 5. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. kolovoza 2011.

Klasa: 411-01/11-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.