Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu

HRVATSKI SABOR

1926

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/169

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Članak 1.

U Zakonu o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine«, br. 93/05. i 41/07.) u članku 24. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Udjeli člana Fonda kojem je na propisan način dostavljen obrazac posebne izjave, a koji se nije očitovao Društvu o njihovom raspolaganju u roku od dvije godine računajući od dana određenog za posljednju isplatu njegovih udjela, odnosno do likvidacije Fonda, pa mu se ne može izvršiti isplata udjela, pripadaju Republici Hrvatskoj, odnosno uplaćuju se na račun državnog proračuna.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/11-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.