Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

1927

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/170

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10 – ispravak) u članku 3. stavku 2. podstavku 4. riječ: »poduzimanje« zamjenjuje se riječima: »izricanje i provođenje«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21 godine života.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obrazovanje u školama koje ostvaruju umjetničke obrazovne programe izvodi se u skladu s posebnim propisom.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obrazovanje u školama koje ostvaruju športske obrazovne programe počinje upisom u neki od tih programa čije se trajanje utvrđuje posebnim obrazovnim programima koje donosi Ministarstvo.«.

Članak 3.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obrazovanjem za zanimanje policajac smatra se redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac te temeljni policijski tečaj.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obrazovanje iz stavka 3. ovoga članka provodi isključivo Policijska škola u sastavu Policijske akademije ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i posebnim zakonom.«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »života« briše se točka i dodaju riječi: »ili odgoditi upis u prvi razred za jednu školsku godinu.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju kada dijete ima višestruke teškoće te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja, steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći dijete se može privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Učenik se može privremeno osloboditi školovanja i tijekom školovanja, ako se izmjene uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ured državne uprave, odnosno Gradski ured na prijedlog povjerenstva iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona, donosi rješenje o:

– prijevremenom upisu,

– odgodi upisa u prvi razred osnovne škole,

– privremenom oslobađanju od školovanja,

– primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,

– o ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.«.

Članak 6.

U članku 25. stavku 1. i 2. riječ: »prevodnice« zamjenjuje se riječima: »prijepis ocjena«.

Članak 7.

U članku 48. stavku 4. briše se točka i dodaju riječi: »odlukom.«.

Članak 8.

U članku 51. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno, trajanje nastavnog sata može se mijenjati zbog posebnih okolnosti, uz prethodnu suglasnost ministarstva.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 9.

U članku 67. podstavku 5. riječi: »liječnike primarne zdravstvene zaštite« zamjenjuju se riječima: »nadležnog liječnika škole – specijalistu školske medicine«.

Članak 10.

U članku 99. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Način evidencije radnog vremena za radnike školskih ustanova iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ministar.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 11.

U članku 105. stavku 16. iza riječi: »suradnika« dodaju se riječi: »te okvirni program pedagoških kompetencija«.

Članak 12.

U članku 107. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.«.

U stavku 10. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja.«.

Članak 13.

U članku 119. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

– učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika,

– vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,

– osnivač tri člana samostalno.«

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 14.

U članku 121. stavku 3. iza riječi: »Gradski ured« brišu se zarez i riječi: »a za škole kojima je osnivač Grad Zagreb Središnji državni ured za upravu«.

Članak 15.

U članku 124. stavku 2. iza riječi: »školske ustanove« briše se točka i dodaju riječi: »te ravnatelj školske ustanove.«.

U stavku 5. riječ: »sadržaj« zamjenjuje se riječju: »djelokrug«.

Članak 16.

U članku 138. stavku 1. riječi: »učenička knjižica,« brišu se, a riječi: »svjedodžba prevodnica« zamjenjuju se riječima: »prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu«.

U stavku 2. iza riječi: »knjiga« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i učenička knjižica« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na završetku svakog razreda osnovne škole učeniku se izdaje razredna svjedodžba.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Svjedodžba osmog razreda je isprava o završetku osnovne škole.«.

U stavku 11. riječi: »učeničke knjižice,« brišu se.

Članak 17.

U članku 157. stavku 4. riječi: »do 31. prosinca 2011.« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2014.«.

Članak 18.

U članku 159. stavku 4. riječi: »Od 1. siječnja 2012. do 1. veljače 2012.« zamjenjuju se riječima: »Od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2015.«.

Članak 19.

U članku 167. riječi: »1. siječnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2015.«.

Članak 20.

Ravnatelji školskih ustanova kojima prestaje ugovor o radu sukladno članku 130.a točki 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili sukladno članku 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 92/10.), a koji su u trenutku prestanka ugovora o radu nezaposleni i nisu navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, imaju pravo biti prijavljeni uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu iz članka 107. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba, za vrijeme dok ispunjavaju uvjete za zapošljavanje propisane Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 21.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članovima školskih odbora imenovanih na prijedlog ureda državne uprave odnosno središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave, a ostali članovi školskog odbora nastavljaju s radom do isteka mandata.

(2) Školske ustanove dužne su uskladiti odredbe statuta i drugih općih akata s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Do usklađenja, primjenjivat će se važeći opći akti škole, osim odredaba koje su u suprotnosti s ovim Zakonom.

(3) Pravilnik o evidenciji radnog vremena iz članka 10. stavka 1. ovog Zakona donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/11-01/03

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.