Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

HRVATSKI SABOR

1928

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/171

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/06. i 25/09.) u članku 3. stavku 1. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3. primati novčane depozite od sindikata i obrtničkih komora te primati bespovratna novčana sredstva od međunarodnih institucija,

4. obavljati platni promet za svoje članove,«.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 5., 6. i 7.

U stavku 2. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kreditna unija može poslove platnog prometa iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obavljati samo ako dobije odobrenje Hrvatske narodne banke sukladno propisima koji uređuju platni promet.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 7. riječi: »jedinstveni matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

U stavku 8. riječi: »postupku imenovanja« zamjenjuju se riječju: »imenovanju«.

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave kreditne unije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) ima najmanje srednju stručnu spremu,

2) ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i radno iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne unije,

3) nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom te ni za jedno od sljedećih kaznenih djela:

a) protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

b) protiv vjerodostojnosti isprava,

c) protiv službene dužnosti,

d) odavanje državne tajne,

e) prikrivanje protuzakonito pribavljenog novca,

f) pranje novca ili

g) financiranje terorizma,

4) nije bila član uprave ili nadzornog odbora kreditne unije, odnosno član uprave trgovačkog društva u stečaju, odnosno kreditne unije kojoj je oduzeto odobrenje za rad,

5) ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,

6) nije član uprave ili nadzornog odbora niti prokurist druge kreditne unije ili trgovačkog društva.«.

Članak 4.

U članku 18. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Hrvatska narodna banka podatke o nekažnjavanju iz članka 17. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona dobiva iz kaznene evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Iza dosadašnjeg stavka 9., koji je postao stavak 10., dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Nadzorni odbor kreditne unije dužan je podnijeti zahtjev iz stavka 2., odnosno stavka 9. ovoga članka najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članu uprave.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 12.

Članak 5.

U članku 19. podstavku 4. zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »odnosno danom prestanka članstva u kreditnoj uniji« brišu se.

Članak 6.

U članku 47. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Godišnji financijski izvještaji kreditne unije moraju se revidirati za svaku poslovnu godinu.

(4) Revizija iz stavka 3. ovoga članka provodi se u skladu sa zakonima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.

(5) Kreditna unija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose godišnji financijski izvještaji, dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja.«.

Članak 7.

Iza članka 77. dodaju se naslov i članak 77.a koji glasi:

»Zastara

Članak 77.a

(1) Prekršajni postupak za prekršaje utvrđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon isteka roka od tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom Hrvatske narodne banke poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije svakog prekida počinje ponovo teći zastara, ali se prekršajni postupak ni u kojem slučaju ne može voditi nakon isteka dvostrukog vremena određenog u stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 452-02/11-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.