Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima

NN 90/2011 (2.8.2011.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima

HRVATSKI SABOR

1930

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/173

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA

Članak 1.

U Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) članak 3. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

Audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela. U svrhu provedbe odredbe članka 36. ovoga Zakona smatra se da audiovizualne djelatnosti obuhvaćaju i proizvodnju jednog ili više audiovizualnih i multimedijskih programa, pružanje audiovizualnih medijskih usluga, audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev i usluga elektroničkih publikacija te prijenos i/ili retransmisiju audiovizualnih programa i njihovih dijelova.

Audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi, eksperimentalni filmovi te sva druga audiovizualna djela, koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju.

Kulturni proizvod je audiovizualno djelo za koje je moguće dodijeliti državnu potporu sukladno uspostavljenom nacionalnom sustavu odabira utemeljenom na mjerljivim kriterijima.

Teško ili zahtjevno audiovizualno djelo je djelo posebne umjetničke i/ili kulturne vrijednosti za nacionalnu ili europsku filmsku umjetnost koje pridonosi kulturnoj raznolikosti i pluralizmu umjetničkog izraza. Teško ili zahtjevno audiovizualno djelo je osobito:

– djelo visoke kvalitete, ili kreativnog rizika ili eksperimentalni film, koje iz bilo kojeg razloga nije komercijalno isplativo, odnosno kojemu je otežan pristup financiranju,

– djelo zahtjevne tematike važne za kulturni cilj koje nije komercijalno održivo,

– prvi ili drugi film nekog redatelja, dokumentarni film, kratki film i slično.

Audiovizualno djelo niskoga proračuna je svako djelo čiji troškovi proizvodnje ne premašuju prosječne troškove audiovizualnog djela u njegovoj kategoriji (cjelovečernji igrani film, kratki igrani film, cjelovečernji dokumentarni film, kratki dokumentarni film, animirani film, eksperimentalni film) koje je pretežito financirano iz javnih sredstava Republike Hrvatske u zadnje tri godine.

Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost, filmske festivale i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski film je:

– film čiji su redatelj i/ili producent državljani Republike Hrvatske ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u kojem je sudjelovanje hrvatskih autora, glumaca i drugih hrvatskih umjetnika i radnika ili hrvatskog kapitala od većeg značaja,

– film proizveden od jednog ili više hrvatskih producenata s najmanje jednim hrvatskim autorom i s pretežnim dijelom hrvatskih filmskih radnika, kao i film proizveden u suradnji s inozemnim producentom sukladno Europskoj konvenciji o filmskoj koprodukciji.

Producent je fizička ili pravna osoba koja pokreće proces produkcije audiovizualnog djela i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju, u svoje ime prikuplja financijska sredstva, organizira proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s redateljem i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju audiovizualnog djela, te njegovoj promidžbi, plasmanu na filmske festivale i eksploataciji.

Pojmovi autor, autorsko djelo, audiovizualne medijske usluge, elektroničke publikacije, audiovizualne medijske usluge na zahtjev, prijenos i/ili retransmisija audiovizualnih programa, televizijski programski kanali, koprodukcija, koproducent, koncesionar, operator, nakladnici televizijskih programa, europsko audiovizualno djelo, fiksacija, neovisni producent, kao i drugi pojmovi iz područja intelektualnog vlasništva, elektroničkih medija i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) imaju značenje uređeno posebnim zakonima.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Centar obavlja sljedeću djelatnost:

– priprema i provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), potičući obavljanje, organiziranje i financiranje pripreme, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih kulturno vrijednih audiovizualnih djela,

– prikuplja i putem javnog natječaja raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima,

– podupire i potiče proizvodnju filmova mladih autora i debitanata,

– potiče, usmjerava i organizira domaća i inozemna ulaganja u audiovizualne djelatnosti,

– provodi u skladu sa člankom 38., 39. i 39.a ovoga Zakona mjere poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda,

– predstavlja hrvatske audiovizualne djelatnosti i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama,

– obavlja zadaće i aktivnosti u provedbi programa Europske unije i Vijeća Europe iz područja audiovizualnih djelatnosti,

– potiče sudjelovanje hrvatskih producenata u europskim i međunarodnim koprodukcijama,

– potiče i organizira domaće i međunarodne audiovizualne festivale i manifestacije,

– obavlja i organizira nakladničku djelatnost,

– razvija i promiče audiovizualnu kulturu,

– obavlja poslove produkcijsko-troškovne kontrole i analize,

– utvrđuje način i rokove distribucije audiovizualnih djela za koja je dodijeljena potpora ugovorom o dodjeli sredstava,

– obavlja referalno-dokumentacijsku djelatnost za audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj,

– potiče zaštitu, prikazivanje i proučavanje audiovizualne baštine,

– podupire i organizira stručno i profesionalno usavršavanje u području audiovizualnih djelatnosti,

– predlaže mjere i surađuje s drugim tijelima na suzbijanju nelegalnog prometa i uporabe audiovizualnih djela,

– promiče vrijednosti i potiče mjere značajne za zaštitu djece i mladeži, ravnopravnost spolova, rasa i nacionalnih manjina,

– nadzire provedbu kategorizacije audiovizualnih djela u skladu sa člankom 30. ovoga Zakona,

– donosi rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za ostvarivanje prava na financijski poticaj sukladno članku 39.a stavku 4. ovoga Zakona,

– surađuje sa strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama u cilju unapređenja audiovizualnih djelatnosti,

– vodi očevidnike sukladno ovom Zakonu,

– podnosi optužni prijedlog sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona i odredbama Prekršajnog zakona.

Poslovi iz stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 12., 13., 19., 20., 22. i 23. ovoga članka su poslovi u području javnih ovlasti Centra.

Centar sklapa sporazum sa strukovnim udrugama iz područja audiovizualnih djelatnosti o utvrđivanju Općih uvjeta pod kojima umjetnici i drugi djelatnici mogu sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje Statutom sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na sjednice Vijeća poziva se ravnatelj Centra.«

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. riječi: »što se smatra niskoproračunskim ili složenim filmom, kao i« brišu se.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. riječi: »pravomoćnih odluka« zamjenjuju se riječima: »odluka Vijeća«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Umjetnički savjetnik ne smije za vrijeme trajanja svoga mandata biti nositelj projekta, koautor ili autor doprinosa projektu koji je prijavljen na Javni poziv i ne smije sudjelovati u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi pravne osobe koja je prijavila projekt na Javni poziv.«.

Članak 7.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, i to:

– Hrvatske radiotelevizije u iznosu od 2%,

– nakladnika televizije na nacionalnoj razini u iznosu od 0,8%,

– nakladnika televizije na regionalnoj ili gradskoj razini čije područje pokrivanja obuhvaća više od 750.000 stanovnika u iznosu od 0,5%,

– pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev u iznosu od 2%,

– pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa u iznosu od 0,5%,

– kinoprikazivača u iznosu od 0,1%.

Operatori javnih komunikacijskih mreža, uključujući operatore usluga pristupa internetu, osim operatora kojima je osnovna djelatnost obavljanje usluga prijenosa i odašiljanja audiovizualnih i/ili radijskih programa osoba iz stavka 1. ovoga članka, za provedbu Nacionalnog programa plaćaju 0,8% ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini obavljanjem djelatnosti prijenosa i/ili retransmisije audiovizualnih programa i njihovih dijelova u javnim komunikacijskim mrežama, a što obuhvaća internetsku i kabelsku distribuciju.

Sredstva za provedbu Nacionalnog programa mogu se osiguravati i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnih fondova, donacija, kao i iz dijela prikupljenih naknada za privatno i drugo vlastito korištenje audiovizualnih djela.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su najkasnije do kraja travnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Centru podatke o ukupnom godišnjem bruto prihodu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a u protivnom će Centar za izračun koristiti javno objavljena godišnja financijska izvješća koja su osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka predale nadležnoj financijskoj agenciji.

Centar ima pravo dostavljene podatke iz stavka 4. ovoga članka dati na provjeru ovlaštenom revizoru kojem su osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne omogućiti pristup svojoj financijskoj dokumentaciji.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su uplatiti sredstva za provedbu Nacionalnog programa u korist Centra na temelju računa koji Centar izdaje za tekuću godinu na temelju izračuna prihoda iz stavka 1. i 2. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

Sredstva iz stavka 6. ovoga članka uplaćuju se Centru najmanje jednom tromjesečno.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 38. mijenja se i glasi: »Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela«

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda potiče se mjerama propisanim ovim Zakonom u cilju doprinosa razvoju projekata s područja filmskih i audiovizualnih djelatnosti, stvaranja povoljnih uvjeta razvoja hrvatskog i europskog kulturnog proizvoda, razvoja međunarodne filmske suradnje i internacionalnih koprodukcija kao i radi poticanja razvoja struke i rasta zapošljavanja te postizanja dugoročnih pozitivnih učinaka za Republiku Hrvatsku kao produkcijsku lokaciju, s ciljem doprinosa napretku audiovizualnog stvaralaštva i očuvanju hrvatske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu.

Poticanjem ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela mjerama iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se i međunarodna promidžba Republike Hrvatske, jačanje međunarodne kulturne razmjene, povećanje kvalitete audiovizualnih djela, razvoj i jačanje audiovizualne tehničke infrastrukture, stručno usavršavanje kreativnog i tehničkog osoblja u audiovizualnim i pratećim djelatnostima.«.

Članak 9.

Članak 39. mijenja se glasi:

»Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela odnosi se na pravo osoba iz članka 39.a stavka 1. ovoga Zakona na ostvarivanje financijskog poticaja u obliku povrata određenog dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda iz članka 39.a stavka 2. ovoga Zakona.

Financijski poticaj iznosi 20% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 39.a stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj, uz ograničenje iznosa sredstava za pojedino audiovizualno djelo predviđeno ovim Zakonom i Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Osnovicom za izračun financijskog poticaja smatra se ukupni iznos bez poreza na dodanu vrijednost.

Financijski poticaj iz stavka 1. ovoga članka izvršit će Ministarstvo kulture na teret državnog proračuna u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.

Pravo na financijski poticaj iz stavka 2. ovoga članka imaju i pravne osobe koje su za proizvodnju istog audiovizualnog djela primile sredstva iz javnih izvora Republike Hrvatske i drugih izvora zemalja članica Europske unije, uz uvjet da zbroj tako dobivenih ukupnih sredstava, uključujući iznos financijskog poticaja iz stavka 2. ovoga članka, ne iznosi više od 50% cjelokupnog proračuna predmetnog audiovizualnog djela odnosno 50% opravdanih troškova projekta.

Sukladno važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti, ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na teška ili zahtjevna audiovizualna djela, te audiovizualna djela s niskim proračunom.

Dodjeljivanje financijskog poticaja iz članka 39. i 39.a ovoga Zakona nema značenje povrata poreza u smislu poreznih propisa.«.

Članak 10.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

Pravo na financijski poticaj iz članka 39. ovoga Zakona imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela iz stavka 2. ovoga članka koje udovoljavaju kriterijima određenim Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Pravo na financijski poticaj iz članka 39. ovoga Zakona ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni javnom prikazivanju, te udovoljavaju kriterijima određenim ovim Zakonom i Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, bez obzira financiraju li se iz domaćih ili međunarodnih izvora.

Prije početka proizvodnje djela iz stavka 2. ovoga članka u Republici Hrvatskoj, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na financijski poticaj Povjerenstvu Centra za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje se imenuje i razrješava u skladu s Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Nakon provedenog postupka, Centar na prijedlog Povjerenstva odlučuje o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka rješenjem kojim jamči podnositelju zahtjeva ostvarivanje prava na financijski poticaj u određenom iznosu po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u roku propisanom Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, a u okviru osiguranih sredstava iz članka 39. stavka 4. ovoga Zakona. Protiv rješenja Centra može se podnijeti žalba Ministarstvu kulture.

Po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj, pravna osoba kojoj je izdano rješenje iz stavka 4. ovoga članka dužna je Centru dostaviti u rješenjem utvrđenom roku svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da su ispunjeni svi propisani uvjeti i rokovi za ostvarivanje financijskog poticaja zajamčenog navedenim rješenjem.

Način ostvarivanja financijskog poticaja, audiovizualna djela za koje se ostvaruje financijski poticaj, rokove, kriterije i druge uvjete za ostvarivanje financijskog poticaja iz članka 39. ovoga Zakona kao i program potpora sukladno posebnim propisima o državnim potporama i važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti, pravilnikom propisuje ministar kulture na prijedlog Centra uz prethodnu suglasnost ministra financija.«.

Članak 11.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 50.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja:

– je registrirana za proizvodnju, promet ili javno prikazivanje audiovizualnih djela i obavlja navedene djelatnosti, a nije sukladno članku 26., 28. i 29. ovoga Zakona upisana u odgovarajući očevidnik koji vodi Centar,

– postupa suprotno odredbi članka 29. stavka 2. ovoga Zakona,

– prikazuje, distribuira, iznajmljuje, posuđuje, prodaje ili na bilo koji drugi način prezentira audiovizualno djelo javnosti za kućnu uporabu ili putem javnog prikazivanja, suprotno članku 30. ovoga Zakona,

– ne dostavi Centru obavijest o kategorizaciji djela u roku iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona,

– postupa suprotno odredbi članka 31. ovoga Zakona,

– javno prikazuje strana audiovizualna djela koja nisu obrađena na standardnom hrvatskom jeziku ili njegovim narječjima suprotno članku 32. stavku 1. i 2. ovoga Zakona,

– postupa suprotno odredbi članka 34. ovoga Zakona,

– ne dostavi Centru podatke o ukupnom godišnjem brutoprihodu iz članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ili ih ne dostavi u propisanom roku sukladno članku 36. stavku 4. ovoga Zakona,

– ne omogući pristup svojoj financijskoj dokumentaciji ovlaštenom revizoru suprotno članku 36. stavku 5. ovoga Zakona.

Ako prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počini odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna.

Ako prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, uključivši obrtnika i trgovca pojedinca, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna.

Predmeti koji su bili namijenjeni ili su korišteni za počinjenje prekršaja iz stavka 1. podstavka 3. i 5. ovoga članka oduzet će se.

Pravnoj osobi, fizičkoj osobi uključujući obrtnika i trgovca pojedinca koji u obavljanju djelatnosti počine prekršaje iz stavka 1. podstavka 3. i 5. ovoga članka može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti u trajanju do jedne godine, ako je počinjeni prekršaj naročito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela, počinjenja u povratu ili drugih okolnosti počinjenog prekršaja koji ga čine naročito teškim.«.

Članak 12.

Ministar kulture donijet će provedbeni propis utvrđen ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odredbi članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ugovori sklopljeni na temelju članka 36. i 38. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) prestaju važiti s danom podmirenja novčanih obveza koje su prema navedenim odredbama toga Zakona nastale do trenutka stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obveznici uplate sredstava za Nacionalni program koji nisu sklopili ugovor iz članka 36. i 38. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dužni su uplatiti sredstva za Nacionalni program u iznosima propisanim člankom 36. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zajedno sa zateznim kamatama.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 612-01/11-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.