Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

NN 91/2011 (3.8.2011.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1936

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU k.o. TISNO

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (»Narodne novine«, broj 147/2010) i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 1. veljače 2011. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanom sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu Agram Kaptol d.o.o., 10000 Zagreb, Nova Ves 10, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

II.

Kopneni dio lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, označen je točkama sa svojim koordinatama izraženima u Gauss-Krügerovoj projekciji, kako slijedi:

TOČKA 1

5 552 558.94

4 850 878.86

TOČKA 2

5 552 547.47

4 850 883.19

TOČKA 3

5 552 546.47

4 850 889.04

TOČKA 4

5 552 566.20

4 850 939.36

TOČKA 5

5 552 574.17

4 850 969.32

TOČKA 6

5 552 583.13

4 851 013.22

TOČKA 7

5 552 597.90

4 851 044.28

TOČKA 8

5 552 604.68

4 851 050.24

TOČKA 9

5 552 625.40

4 851 050.91

TOČKA 10

5 552 648.55

4 851 035.07

TOČKA 11

5 552 649.53

4 851 036.17

TOČKA 12

5 552 657.52

4 851 028.95

TOČKA 13

5 552 663.95

4 851 020.93

TOČKA 14

5 552 668.28

4 851 011.49

TOČKA 15

5 552 671.00

4 850 997.98

TOČKA 16

5 552 672.57

4 850 988.72

TOČKA 17

5 552 672.96

4 850 983.18

TOČKA 18

5 552 672.59

4 850 978.68

TOČKA 19

5 552 659.49

4 850 891.51

TOČKA 20

5 552 659.15

4 850 880.46

TOČKA 21

5 552 662.30

4 850 800.05

TOČKA 22

5 552 663.56

4 850 793.02

TOČKA 23

5 552 672.58

4 850 748.97

TOČKA 24

5 552 687.05

4 850 708.01

TOČKA 25

5 552 708.43

4 850 666.27

TOČKA 26

5 552 729.38

4 850 634.67

Granica morskog dijela luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno označena je točkama sa svojim koordinatama izraženima u Gauss-Krügerovoj projekciji, kako slijedi:

TOČKA 26

5 552 729.38

4 850 634.67

TOČKA 27

5 552 674.44

4 850 624.46

TOČKA 28

5 552 677.18

4 850 609.71

TOČKA 29

5 552 543.60

4 850 584.95

TOČKA 30

5 552 474.11

4 850 585.20

TOČKA 31

5 552 447.87

4 850 622.25

TOČKA 32

5 552 463.38

4 850 632.04

TOČKA 33

5 552 512.66

4 850 686.47

TOČKA 34

5 552 546.86

4 850 825.20

TOČKA 35

5 552 566.92

4 850 875.90

TOČKA 1

5 552 558.94

4 850 878.86

U obuhvatu granice lučkog područja su čestice: 3914/10, 3915/1, 3915/2, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10055, 9968/6, sve k.o. Tisno.

Ukupna površina iznosi 63.345 m², od čega je 8.835 m² kopneni prostor, a 54.510 m² morski akvatorij.

III.

Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

Ovlaštenik koncesije dužan je izgraditi luku prema Detaljnom planu uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luka – Tisno (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije, broj 12/2007) i ishođenoj građevinskoj dozvoli, te u opsegu opisanom u Investicijskoj studiji ulaganja Marina Tisno koja čini Prilog I. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

IV.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luku nautičkog turizma sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

V.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

VI.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 7,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 443.415,00 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku;

b) promjenjivi dio naknade iznosi 7,5% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se od dana objave ove Odluke, i to unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja;

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana objave ove Odluke.

Promjenjivi dio naknade plaća se od dana zaključivanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, i to unatrag u dva obroka:

– do 30. rujna u tekućoj godini prema prometu u prvom polugodištu;

– do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke, te nadzor nad dinamikom izgradnje.

VIII.

Ovlaštenik je dužan u roku 60 (šezdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske na iznos od 6.894.580,00 kuna, a što je 7% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Investicijskoj studiji ulaganja Marina Tisno iznosi 98.494.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od dvije godine od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu i dostaviti ju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju iz stavka 1. ove točke i izvršnu lokacijsku dozvolu iz stavka 2. ove točke neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/10
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 21. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.