Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

NN 91/2011 (3.8.2011.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1939

Na temelju članka 37. stavka 1. i članka 141. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za olakšice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo se osniva u svrhu pojednostavnjivanja postupaka i dokumentacije vezano za kretanje zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage, tereta, pošte i zrakoplovnih zaliha.

Na prijedlog Povjerenstva, Vlada Republike Hrvatske donosi Nacionalni program za olakšice.

III.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednicu:

– Vildana Megla, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

2. za članove:

– Ivica Jovanović, Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Željko Kralj, Ministarstvo financija – Carinska uprava,

– Blanka Belošević, Ministarstvo turizma,

– Gordana Krpičak, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,

– Ana Marija Crnić, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

– Edita Bošković, Agencija za civilno zrakoplovstvo,

– Mato Melvan, Zračna luka Split d.o.o.,

– Željko Pivalica, Croatia Airlines d.d.,

3. za tajnicu:

– Melita Gostiša, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

IV.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo.

V.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VI.

Povjerenstvo donosi plan svog rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za članove Povjerenstva koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu utvrđuje se mjesečna neto-naknada u iznosu 1.000,00 kuna.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/11-02/06

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.