Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 91/2011 (3.8.2011.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1940

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96, 114/2003, 100/2004, 86/2008, 116/2008 i 75/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

I.

Ovom se Odlukom osniva Nacionalno vijeće za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Nacionalno vijeće:

– redovito prati i analizira provedbu politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske;

– proučava zakone i druge propise kojima se štiti sigurnost i zdravlje osoba na radu te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihovo usklađivanje međusobno i s međunarodnim propisima;

– daje mišljenje na nacrte propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– prati, izučava i ocjenjuje sustav i politiku sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– predlaže mjere za unaprjeđenje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– prati primjenu propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– razmatra izvješća Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, vezano za pitanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– organizira obilježavanje Dana zaštite na radu;

– obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

III.

Nacionalno vijeće ima 13 članova, a čine ga predstavnici države (5), poslodavaca (2), radnika (2) i istaknutih stručnjaka zaštite na radu (4).

Članovi Nacionalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IV.

U Nacionalno vijeće imenuju se:

predstavnici države:

– Zdravko Muratti, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

– Ana Malenica, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

– Nenad Puljić, Državni inspektorat

– Veronika Laušin, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

– prim. dr. sc. Marija Zavalić, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

predstavnici poslodavaca:

– Krešimir Telebec, Hrvatska udruga poslodavaca

– Nenad Seifert, Hrvatska udruga poslodavaca

predstavnici radnika:

– dr. sc. Svjetlana Šokčević, Nezavisni hrvatski sindikati

– Ljubomir Pintarić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske

predstavnici istaknutih stručnjaka zaštite na radu:

– Liljana Dolšak, Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti, Zagreb

– prof. dr. sc. Nikola Trbojević, Veleučilište u Karlovcu

– Antun Matija Filipović, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti

– Fran Marović, Udruga za promicanje zaštite.

V.

Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog vijeća saziva Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz redova članova Nacionalnog vijeća.

VI.

Administrativne poslove za Nacionalno vijeće obavlja Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

VII.

Nacionalno vijeće je obvezno najmanje jedanput godišnje o svom radu podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine«, br. 43/2007, 109/2007, 119/2008, 18/2009 i 29/2011).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/11-02/01

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.