Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 91/2011 (3.8.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1942

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 95. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (»Narodne novine«, br. 116/2009, 93/2010 i 126/2010), točka VII. mijenja se i glasi:

»VII.

Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za članove Povjerenstva koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave za rad/članstvo u Povjerenstvu utvrđuje se mjesečna neto-naknada u iznosu 750,00 kuna.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za sudjelovanje u radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, klase: 120-02/09-01/21, urbroja: 5030116-09-1, od 22. rujna 2009. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/11-02/20

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.