Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za proizvodnju biogoriva za prijevoz

NN 91/2011 (3.8.2011.), Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za proizvodnju biogoriva za prijevoz

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1945

Na temelju članka 19. stavka 10. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/09, 145/10 i 26/11), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na isplatu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva (u daljnjem tekstu: novčani poticaj), ovlasti, obveze i odgovornosti Hrvatskog operatora tržišta energije, d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator tržišta) u sustavu poticaja za proizvodnju biogoriva i način vođenja registra povlaštenih proizvođača biogoriva.

Definicije pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom, uredbom o poticanju proizvodnje biogoriva u prijevozu i drugim supsidijarnim propisima. U ovome se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. amortizacija postrojenja je sustavni raspored amortizirajućeg iznosa vrijednosti postrojenja odnosno troška postrojenja tijekom njegovog vijeka upotrebe koji je jednak trošku nabave postrojenja umanjenom za ostatak vrijednosti postrojenja u skladu s propisima o računovodstvu i hrvatskim standardima financijskog izvještavanja,

2. državna potpora za ulaganje u novo postrojenje je potpora za kapitalno ulaganje u novo postrojenje u skladu s posebnim propisima o državnim potporama,

3. novo postrojenje je izgrađeno postrojenje, uključujući i rekonstruirano postrojenje, koje je započelo proizvodnju biogoriva za prijevoz nakon stupanja na snagu ovog pravilnika,

4. postrojenje je dio građevine ili samostalno postrojenje koje je u skladu s posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji kao tehničko-tehnološka cjelina namijenjeno proizvodnji biogoriva za prijevoz,

5. Pravilnik o trošarinama je Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine« broj 1/10).

6. registar povlaštenih proizvođača je jedinstvena evidencija podataka vođena na elektroničkom računalu i u pisanom obliku o povlaštenim proizvođačima biogoriva, njihovim planovima i ostvarenjima te drugim podacima u vezi s korištenjem novčanih poticaja,

7. Zakon je Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine« broj 65/09, 145/10 i 26/11).

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA

Članak 3.

Proizvođač biogoriva ostvaruje pravo na isplatu novčanog poticaja pod uvjetom da:

1. ima dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija) za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje biogoriva,

2. je upisan u registar povlaštenih proizvođača koji vodi Ministarstvo,

3. je u proizvodnoj godini stavio na tržište minimalnu poticanu količinu biogoriva,

4. biogoriva koja je stavio na tržište ispunjavaju zahtjev održivosti propisan Zakonom i pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji biogoriva,

5. je proizvedenu količinu biogoriva prodao obvezniku stavljanja biogoriva na tržište ili krajnjem korisniku,

6. prodajna cijena biogoriva kojeg je stavio na tržište putem obveznika stavljanja biogoriva na tržište ili krajnjeg korisnika ne prelazi najvišu razinu prodajne cijene biogoriva koju utvrđuje i objavljuje Ministarstvo,

7. da postrojenje u tekućoj godini nije u potpunosti amortizirano odnosno da ima ostatak vrijednosti prema propisima o računovodstvu i hrvatskim standardima financijskog izvještavanja,

8. da je ostatak vrijednosti postrojenja u tekućoj godini veći od ukupnog iznosa ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje, kad je povlašteni proizvođač ostvario pravo na državnu potporu,

9. da je dostavio javnobilježnički ovjerenu izjavu i/ili potvrdu ovlaštenog revizora da prema stanju podataka u poslovnim knjigama povlaštenog proizvođača na kraju tekuće godine postrojenje nije u potpunosti amortizirano odnosno da ima ostatak vrijednosti, a za novo postrojenje da nije ostvario pravo na državnu potporu za ulaganje u postrojenje ili da je ostatak vrijednost postrojenja u tekućoj godini veći od ukupnog iznosa ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje, kad je povlašteni proizvođač ostvario pravo na državnu potporu,

10. je dostavio plan povlaštenog proizvođača,

11. je podnio potpunu i urednu prijavu za isplatu novčanog poticaja,

12. je podnio potpun i uredan zahtjev za isplatu novčanog poticaja sa svom propisanom dokumentacijom,

13. Operator tržišta nije do dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva za isplatu novčanog poticaja u proizvodnoj godini već isplatio novčane poticaje za maksimalnu poticanu količinu biogoriva.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE POTICAJA

Plan povlaštenog proizvođača

Članak 4.

(1) Povlašteni proizvođač dužan je do kraja listopada tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnji plan povlaštenog proizvođača (u daljnjem tekstu: plan povlaštenog proizvođača). Plan se dostavlja u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(2) Plan povlaštenog proizvođača odnosi se na proizvodnu godinu i sadrži podatke o:

1. povlaštenom proizvođaču

2. predviđenoj godišnjoj količini i vrsti biogoriva koje namjerava proizvesti i tehnologiji prerade sirovine,

3. predviđenoj godišnjoj količini, vrsti i cijeni biogoriva koje namjerava staviti na tržište,

4. predviđenom načinu stavljanja biogoriva na tržište,

5. ugovoru o prodaji biogoriva,

6. predviđenoj vrsti, količini, cijeni, zemlji porijekla te proizvođaču sirovine koju povlašteni proizvođač namjerava preraditi,

7. ugovoru o otkupu sirovine,

8. predviđenom mjestu skladištenja sirovine.

(3) Obrazac plana povlaštenog proizvođača (Obrazac PPO) nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Izvješće povlaštenog proizvođača o provedbi plana

Članak 5.

(1) Povlašteni proizvođač dužan je do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu izvješće o provedbi godišnjeg plana povlaštenog proizvođača (u daljnjem tekstu: izvješće povlaštenog proizvođača). Izvješće se dostavlja u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o:

1. povlaštenom proizvođaču,

2. godišnjoj količini, vrsti i cijeni biogoriva koju je povlašteni proizvođač stavio na tržište,

3. načinu stavljanja biogoriva na tržište,

4. ugovoru o prodaji biogoriva,

5. vrsti, količini, cijeni, zemlji porijekla te proizvođaču sirovine koju je povlašteni proizvođač preradio,

6. ugovoru o otkupu sirovine,

7. mjestu skladištenja sirovine.

(3) Obrazac izvješća o provedbi plana povlaštenog proizvođača (Obrazac IPO) nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Prijava za isplatu poticaja

Članak 6.

(1) Povlašteni proizvođač podnosi prijavu za isplatu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva jednom godišnje za sve količine biogoriva koje planira staviti na tržište u proizvodnoj godini.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Operatoru tržišta u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu do kraja prosinca tekuće godine. Obrazac prijave (Obrazac PIP) nalazi se u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(3) Povlašteni proizvođač dužan je uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka priložiti plan povlaštenog proizvođača koji je dostavio Ministarstvu i javnobilježnički ovjerenu izjavu da prema stanju podataka u poslovnim knjigama povlaštenog proizvođača na kraju tekuće godine postrojenje nije u potpunosti amortizirano i da nije ostvario pravo na državnu potporu za ulaganje u novo postrojenje. Izjava mora sadržavati podatak o iznosu godišnjeg troška amortizacije postrojenja u tekućoj godini, kumulativnom trošku amortizacije i ostatku vrijednosti postrojenja.

(4) Povlašteni proizvođač koji je ostvario pravo na državnu potporu za ulaganje u novo postrojenje daje izjavu da je, prema stanju podataka u poslovnim knjigama povlaštenog proizvođača na kraju tekuće godine, ostatak vrijednosti novog postrojenja u tekućoj godini veći od ukupnog iznosa ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje. Izjava mora sadržavati podatak o ukupnom iznosu ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje.

(5) Proizvođač biogoriva koji je tijekom proizvodne godine započeo proizvodnju biogoriva podnosi prijavu za isplatu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva, pod uvjetima iz ovoga članka, u roku od trideset dana od kada je proizveo i stavio na tržište minimalnu poticanu količinu biogoriva.

Zahtjev za isplatu poticaja

Članak 7.

(1) Povlašteni proizvođač podnosi tijekom proizvodne godine jednom mjesečno zahtjev za isplatu novčanog poticaja. Zahtjev sadrži podatke o stvarnim količinama biogoriva koje je stavio na tržište u prethodnom mjesecu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Operatoru tržišta u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Obrazac zahtjeva (Obrazac ZIP) nalazi se u prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(3) Povlašteni proizvođač dužan je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka priložiti sljedeće dokumente kojima dokazuje osnovu i visinu zahtjeva za isplatu novčanog poticaja:

1. račun iz kojeg je vidljiva vrsta, količina i cijena biogoriva isporučenog obvezniku stavljanja biogoriva na tržištu ili krajnjem korisniku,

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini za energente propisanim Pravilnikom o trošarinama (Obrazac MI-EN) dostavljeno nadležnoj carinarnici,

3. dokaze o ispunjenju zahtjeva održivosti u proizvodnji biogoriva propisane pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji biogoriva za prijevoz,

4. izjavu krajnjeg korisnika da će onu količinu biogoriva koju je kupio od povlaštenog proizvođača iskoristiti za pogon motornih vozila ili brodova u obavljanju svoje djelatnosti.

(4) Pored dokumenata iz stavka 3. ovoga članka, povlašteni proizvođač je dužan uz zahtjev priložiti račun ili otkupni blok iz kojeg je vidljiva vrsta, količina i cijena sirovine za proizvodnju biogoriva koja je prethodno otkupljena.

(5) Na dan predaje godišnje porezne prijave nadležnoj poreznoj upravi, povlašteni proizvođač dužan je dostaviti Ministarstvu i Operatoru tržišta potvrdu ovlaštenog revizora da postrojenje nije u potpunosti amortizirano. Potvrda mora sadržavati podatak o iznosu godišnjeg troška amortizacije postrojenja u tekućoj godini, kumulativnom trošku amortizacije i ostatku vrijednosti postrojenja.

(6) Povlašteni proizvođač koji je ostvario pravo na državnu potporu za ulaganje u novo postrojenje daje, na dan predaje godišnje porezne prijave nadležnoj poreznoj upravi, potvrdu ovlaštenog revizora da je, prema stanju podataka u poslovnim knjigama povlaštenog proizvođača na kraju tekuće godine, ostatak vrijednost postrojenja u tekućoj godini veći od ukupnog iznosa ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje. Potvrda mora sadržavati podatak o ukupnom iznosu ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje.

(7) Proizvođač biogoriva koji je tijekom proizvodne godine započeo proizvodnju biogoriva podnosi zahtjev za isplatu novčanog poticaja za prethodne mjesece s propisanim dokumentima iz stavka 3. ovoga članka istodobno s prijavom za isplatu poticaja i priloženim planom povlaštenog proizvođača u roku od trideset dana od kada je proizveo i stavio na tržište minimalnu poticanu količinu biogoriva. Na ovog povlaštenog proizvođača na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavka 5. i 6. ovoga članka.

Kontrola zahtjeva

Članak 8.

(1) Kontrola zahtjeva za isplatu novčanog poticaja obuhvaća kontrolu usklađenosti zahtjeva s propisima, a provodi je Operator tržišta.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka provodi se pregledom i usporedbom podataka iz zahtjeva i priloženih isprava te podataka iz postojećih registara koje vodi Agencija i Ministarstvo te vlastitih evidencija podataka i računskom kontrolom.

(3) Kontrola zahtjeva uključuje i provjeru podataka na temelju izjave povlaštenog proizvođača i/ili potvrde ovlaštenog revizora da postrojenje u tekućoj godini nije u potpunosti amortizirano ili da je ostatak vrijednost postrojenja u tekućoj godini veći od ukupnog iznosa ostvarene državne potpore za ulaganje u novo postrojenje kad je povlašteni proizvođač ostvario pravo na državnu potporu.

Nedostaci zahtjeva

Članak 9.

(1) Kada zahtjev ima kakav nedostatak, Operator tržišta će na to upozoriti podnositelja zahtjeva i odredit će rok u kojem je dužan otkloniti nedostatak.

(2) Ako se nedostatak ne otkloni u određenom roku, Operator tržišta će odbiti zahtjev za isplatu novčanog poticaja.

Odobrenje zahtjeva

Članak 10.

(1) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja odobrava Operator tržišta odlukom.

(2) Kada u tekućem mjesecu Operator tržišta zaprimi zahtjev za isplatu novčanog poticaja koji s već odobrenim zahtjevima prelazi maksimalnu poticanu količinu biogoriva, Operator tržišta isplaćuje samo razliku do maksimalno poticane količine biogoriva za prijevoz.

(3) Kada više povlaštenih proizvođača, u slučaju iz stavka 2. ovog članka, zahtijeva isplatu novčanih poticaja, Operator tržišta odobrit će novčane poticaje proporcionalno udjelu pojedinog zahtjeva u ukupno pristiglim zahtjevima u tekućem mjesecu, ali do maksimalno poticane količine biogoriva za prijevoz.

Odbijanje zahtjeva

Članak 11.

(1) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja koji ne zadovoljava propisane uvjete, Operator tržišta će odbiti.

(2) Protiv odluke Operatora tržišta iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od zaprimanja odluke. Odluka Ministarstva je izvršna.

Isplata poticaja

Članak 12.

(1) Operator tržišta isplaćuje odobreni novčani poticaj u roku od 30 dana od podnošenja urednog i potpunog zahtjeva za isplatu ukoliko to omogućava dinamika prikupljanja naknade za poticanje proizvodnje biogoriva.

(2) Kad prikupljena sredstva naknade nisu dostatna za isplatu novčanog poticaja, isplata se odgađa za onoliko vremena koliko je potrebno za prikupljanje nedostajućih sredstava naknade. Operator tržišta dužan je dati povlaštenom proizvođaču informaciju o predvidivom vremenu isplate novčanog poticaja.

Vraćanje poticaja

Članak 13.

Povlašteni proizvođač dužan je vratiti isplaćeni novčani poticaj na poseban račun u poslovnoj banci Operatora tržišta koji Operator objavljuje na svojim internetskim stranicama u roku od 15 dana od:

1. primitka obavijesti i zahtjeva Operatora tržišta za vraćanje novčanog poticaja u slučaju administrativne pogreške nastale prilikom kontrole zahtjeva za isplatu ili same isplate,

2. izvršnosti rješenja gospodarskog inspektora Državnog inspektorata o vraćanju novčanog poticaja u slučaju izvoza biogoriva za čiju proizvodnju je povlašteni proizvođač primio poticaj ili kad je ostvario pravo na poticaj protivno zakonu ili provedbenim propisima.

IV. GODIŠNJE IZVJEŠĆE OPERATORA

Članak 14.

(1) Operator tržišta podnosi Ministarstvu godišnje izvješće o korištenju sredstava naknade za poticanje proizvodnje biogoriva do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu koje sadrži obračun svih nastalih troškova u sustavu poticaja na propisanom obrascu (u daljnjem tekstu: godišnje izvješće Operatora tržišta).

(2) Sastavni dio izvješća iz stavka 1. ovoga članka je:

1. izvješće o prometu na računu otvorenom za sustav poticanja,

2. bilanca internog knjigovodstva Operatora tržišta za sustav poticanja.

(3) Obrazac godišnjeg izvješća Operatora tržišta (Obrazac GIO) nalazi se u prilogu 5. ovoga Pravilnika.

V. REGISTAR POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA

Vođenje registra

Članak 15.

(1) Registar povlaštenih proizvođača ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: registar).

(2) Za pristup i vođenje registra u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Organizaciju nesmetanog rada, nadzor sustava registra i dostupnost podataka propisat će naputkom ministar.

(5) Poslove vođenja registra Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra

Članak 16.

(1) Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga je dio registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) koji sadrži podatke o povlaštenim proizvođačima, njihovim planovima i ostvarenjima te drugim podacima u vezi s korištenjem novčanih poticaja.

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednim povlaštenim proizvođačem, a obilježava se registarskim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana prijava za upis u registar. Obrazac registarskog lista (Obrazac LST) nalazi se u prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata je dio registra (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svakog povlaštenog proizvođača se u posebnom omotu i pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži prijavu za upis podataka, dokumente priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavio povlašteni proizvođač.

Pomoćne evidencije registra

Članak 17.

Pomoćne evidencije registra su upisnik registra te popis povlaštenih proizvođača. Obrazac sadržaja upisnika registra (Obrazac UPI) nalazi se u prilogu 7. ovoga Pravilnika.

Registarski broj

Članak 18.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom povlaštenom proizvođaču dodjeljuje Ministarstvo kod upisa u registar, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Podaci koji se upisuju u registarski list

Članak 19.

U registarski list se upisuju podaci:

1. o povlaštenom proizvođaču,

2. o amortizaciji postrojenja,

3. o ukupnom iznosu državne potpore za ulaganje u novo postrojenje kad je povlašteni proizvođač ostvario pravo na državnu potporu,

4. o statusu dokumenta kojeg je povlašteni proizvođač dužan dostaviti Ministarstvu, uključujući:

– vrstu dokumenta,

– referentno razdoblje,

– datum podneska,

5. iz plana povlaštenog proizvođača,

6. iz izvješća o provedbi plana povlaštenog proizvođača,

7. iz izvješća Operatora tržišta o isplaćenim poticajima.

Podaci o povlaštenom proizvođaču

Članak 20.

Podaci o povlaštenom proizvođaču su:

1. ime i prezime/naziv/tvrtka povlaštenog proizvođača,

2. osobni identifikacijski broj (OIB),

3. registarski broj u registru dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti,

4. adresa sjedišta,

5. poštanski broj,

6. mjesto,

7. šifra djelatnosti,

8. statistička oznaka grada/općine i županije,

9. osoba za kontakt,

10. telefon,

11. faks,

12. e-mail,

13. web-stranica,

14. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj.

Prijava za upis

Članak 21.

Povlašteni proizvođač podnosi prijavu za upis u registar Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave (Obrazac REG) nalazi se u prilogu 8. ovoga Pravilnika. Uz prijavu, povlašteni proizvođač je dužan dostaviti i plan povlaštenog proizvođača.

Promjena podataka

Članak 22.

Ukoliko se promijene podaci o povlaštenom proizvođaču, povlašteni proizvođač je dužan podnijeti prijavu za upis promjene podataka upisanih u registar u roku od 15 dana od nastale promjene. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar.

Brisanje iz registra

Članak 23.

Ukoliko povlašteni proizvođač bude brisan iz registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra u roku od 15 dana od brisanja iz registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar obveznika.

Upis i brisanje po službenoj dužnosti

Članak 24.

Ukoliko povlašteni proizvođač propusti podnijeti prijavu za upis promjene podataka ili prijavu za brisanje iz registra, upis ili brisanje će provesti Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju stanja podataka o povlaštenom proizvođaču u registru dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti. Povlašteni proizvođač je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti sve podatke koji su predmet upisa u registar.

Upisnik registra

Članak 25.

U upisnik registra se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj povlaštenog proizvođača,

3. datum primitka,

4. predmet,

5. ime i prezime ili tvrtka ili naziv povlaštenog proizvođača,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

Registarski postupak

Članak 26.

(1) Registarski postupak pokreće se podnošenjem prijave za upis ili brisanje iz registra povlaštenih proizvođača odnosno upis promjene podataka upisanih u registar. Po službenoj dužnosti registarski postupak pokreće se zaključkom Ministarstva.

(2) Prije svakog upisa podataka u registar povlaštenih proizvođača obavlja se provjera potpunosti svih podataka u prijavi za upis u registar i priloženih dokumenata.

(3) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena ili priloženim dokumentima nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena ili novih dokumenata.

(4) Povlašteni proizvođač dužan je u roku od 15 dana od primitka zaključka iz stavka 3. ovoga članka udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena podataka ili propisanu dokumentaciju.

(5) Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu prijavu i dokumentaciju smatra se da nije podnesena.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Članak 27.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su prilozi od 1. do 8. koji sadrže propisane obrasce koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva (www.mingorp.hr).

Stupanje na snagu

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe članka 3. točke 4. i članka 7. stavak 3. točke 3. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu donošenjem pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji biogoriva za prijevoz.

Klasa: 011-01/11-01/11

Urbroj: 526-04-02-03/2-11-9

Zagreb, 18. travnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 8.