Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

NN 91/2011 (3.8.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1946

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09 i 156/09) članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja dužan je voditi evidenciju o uvozu i/ili stavljanju na tržište svježeg mazivog ulja i izvozu svježih mazivih ulja iz Republike Hrvatske.

(2) Podaci iz evidencije dostavljaju se Fondu na obrascu Izvješće uvoznika ili proizvođača svježih mazivih ulja (IU/PSMU) i Izvješće izvoznika svježih mazivih ulja (IISMU) tromjesečno do 15. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, i godišnje do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Obrasci Izvješće uvoznika ili proizvođača svježih mazivih ulja (IU/PSMU) i Izvješće izvoznika svježih mazivih ulja (IISMU) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Dodatak I. iz Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09 i 156/09) zamjenjuje se Dodatkom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-04/15

Urbroj: 531-13-2-11-1

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

TARIFNE OZNAKE MAZIVIH ULJA PREMA VAŽEĆOJ UREDBI O CARINSKOJ TARIFI ZA KOJE SE PLAĆA NAKNADA ZBRINJAVANJA OTPADNIH MAZIVIH ULJA PREMA OVOM PRAVILNIKU

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom 70% ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala koji čine osnovne sastojke tih proizvoda, osim otpadnih ulja:

2710 19 81 – motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje

2710 19 83 – tekućine za hidrauliku

2710 19 85 – bijela ulja, tekući parafin

2710 19 87 – ulja za mjenjače i reduktore

2710 19 91 – ulja za obradu kovina, za odjeljivanje kalupa, ulja protiv korozije

2710 19 93 – elektroizolacijska ulja

2710 19 99 – ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci što ih se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstila, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke što sadrže kao osnovne sastojke 70% ili više masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenog od bitumenskih minerala:

3403 19 10 – što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala s masenim udjelom 70% ili većim

3403 19 90 – ostalo

3403 99 00 – ostalo

3819 00 00 – tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos, bez sadržaja ili s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala manjim od 70%