Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima

NN 91/2011 (3.8.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1948

Na temelju članka 17. alineje 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« br. 54/88) ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i ravnatelja Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OZNAČAVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA TE O OBILJEŽAVANJU ZGRADA BROJEVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (»Narodne novine« br. 4/90) riječ »član« zamjenjuje se riječju »članak« a riječ »stav« riječju »stavak« u cijelom tekstu Pravilnika.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. riječi »jedne općine odnosno za grad koji se nalazi na području dviju ili više općina.« zamjenjuju se riječima »jednog grada odnosno općine.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, u pojedinim naseljima odnosno dijelovima naselja imena ulica i trgova mogu se označavati na pločama sukladno aktima jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje komunalni red.«

Članak 3.

U članku 11. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Aktima iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika može se odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje i ime ulice odnosno trga.«

Članak 4.

U članku 13. riječ »vrši« zamjenjuje se riječju »obavlja« i dodaje stavak 2. koji glasi:

»Ako je aktom iz članka 6. stavak 2. ovog Pravilnika predviđen drugačiji način obilježavanja za dio naselja, obilježavanje se može obaviti samo za taj dio.«

Članak 5.

U članku 15. riječ »kasarnama« zamjenjuje se riječju »vojarnama«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 1. riječi »Općinski organ uprave nadležan za geodetske poslove (dalje u tekstu: nadležni organ) u suradnji s općinskim organom uprave nadležnim za prostorno planiranje« zamjenjuju se riječima »Tijelo koje je sukladno posebnom propisu nadležno za geodetske poslove u lokalnoj samoupravi (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), u suradnji s odgovarajućim županijskim odnosno gradskim tijelom nadležnim za prostorno uređenje,«.

Članak 7.

U člancima 23. i 24. ovog Pravilnika riječi »nadležni organ« se zamjenjuju riječima »nadležno tijelo«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-01/11-01/05

Urbroj: 541-04-01/1-11-7

Zagreb, 27. srpnja 2011.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.