Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije

NN 93/2011 (10.8.2011.), Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1972

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O INSTRUMENTIMA ZA USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i obveze stručnih nositelja izrade propisa (središnja tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druga tijela) u pripremi nacrta prijedloga propisa kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (u daljnjem tekstu: prijedlozi propisa).

II.

Instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije su Izjava o usklađenosti prijedloga propisa i Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa (u daljnjem tekstu: instrumenti za usklađivanje zakonodavstva).

Obrasci instrumenata za usklađivanje zakonodavstva nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Stručni nositelji izrade propisa obvezni su, u pripremi prijedloga propisa, popuniti podatke po instrumentima za usklađivanje zakonodavstva i dostaviti ispunjene instrumente za usklađivanje zakonodavstva Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija zajedno s prijedlogom propisa na provjeru i potvrđivanje njihove usklađenosti.

IV.

Stručni nositelji izrade propisa obvezni su, prilikom izrade prijedloga propisa, pridržavati se Uputa za popunjavanje instrumenata za usklađivanje zakonodavstva i za navođenje naziva pravnih akata Europske unije u prijedlozima propisa.

Upute iz stavka 1. ove točke nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

V.

Stručni nositelji izrade propisa navode u zasebnom članku u prvoj glavi prijedloga propisa nazive pravnih akata Europske unije s kojima se taj prijedlog propisa usklađuje.

VI.

Prijedlog propisa, uz kojega nisu priloženi instrumenti za usklađivanje zakonodavstva, neće se uputiti u daljnji zakonodavni postupak, već će se vratiti stručnom nositelju na doradu.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija pruža stručnim nositeljima izrade propisa svu potrebnu tehničku i stručnu podršku pri popunjavanju instrumenata za usklađivanje zakonodavstva.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija da prati primjenu ove Odluke te da o tome jednom godišnje dostavlja izvještaj Vladi Republike Hrvatske, kao i da predlaže mjere za unaprjeđivanje njezine provedbe.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe, klase: 011-01/04-01/01, urbroja: 5030109-04-1, od 25. veljače 2004. godine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/02

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 14. srpnja 2011.

Predsjednica

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE

1. Naziv prijedloga propisa (na hrvatskom i engleskom jeziku)

2. Stručni nositelj izrade prijedloga propisa

3. Veza s Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije

4. Usklađenost prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije

a) Odredbe primarnih izvora prava Europske unije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

b) Odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

c) Jesu li odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije u potpunosti prenesene u prijedlog propisa (obrazloženje)?

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije

e) Ostali izvori prava Europske unije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

5. Tehnička pomoć korištena u izradi prijedloga propisa

6. Prilog: tablice usporednih prikaza za propise kojima se prenose odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije u zakonodavstvo Republike Hrvatske

Potpis koordinatora za Europsku uniju stručnog nositelja izrade prijedloga propisa, datum i pečat

Potpis državnog tajnika za europske integracije, datum i pečat

USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA EUROPSKE UNIJE S PRIJEDLOGOM PROPISA

1. Naziv propisa Europske unije te predmet i cilj njegovog uređivanja

2. Naziv prijedloga propisa te predmet i cilj njegovog uređivanja

3. Usklađenost odredbi propisa Europske unije (sekundarni izvori prava) s odredbama prijedloga propisa

a)

b)

c)

d)

e)

Odredbe propisa Europske unije

Odredbe prijedloga propisa

Je li sadržaj odredbe propisa Europske unije u potpunosti prenesen u odredbu prijedloga propisa?

Obrazloženje (ako je sadržaj odredbe propisa Europske unije djelomično prenesen u odredbu prijedloga propisa)

Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti

UPUTE ZA POPUNJAVANJE INSTRUMENATA ZA USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I ZA NAVOĐENJE NAZIVA PRAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE U PRIJEDLOZIMA PROPISA

I. UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZJAVE O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE

1. Naziv prijedloga propisa (na hrvatskom i engleskom jeziku)

Upisuje se puni naziv (nacrta) prijedloga propisa (u daljnjem tekstu: prijedlog propisa) na hrvatskom jeziku i u prijevodu na engleski jezik.

2. Stručni nositelj izrade prijedloga propisa

Upisuje se naziv stručnog nositelja izrade prijedloga propisa te njegove unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj je prijedlog propisa izrađen. Navodi se je li prijedlog propisa izrađen u suradnji dvaju ili više stručnih nositelja izrade propisa kao sunositelja izrade (podijeljena nadležnost).

Ako je za izradu prijedloga propisa bila osnovana radna skupina u koju su, osim stručnog nositelja, bili uključeni i predstavnici drugih tijela, odnosno akademske zajednice, civilnog društva, gospodarstva i slično, i ta se činjenica, zajedno s podacima o sastavu radne skupine, navodi pod ovom točkom.

3. Veza s Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije

Navodi se predviđa li se Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije donošenje predmetnog propisa te odgovarajuće poglavlje Programa Vlade kao i rokovi za upućivanje na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

4. Usklađenost prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije

a) Odredbe primarnih izvora prava Europske unije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

Navode se odredbe primarnih izvora prava Europske unije koje se odnose na normativni sadržaj prijedloga propisa, i to na taj način da se navede naziv osnivačkog ugovora (njegova kratica) i glava, odnosno poglavlje osnivačkog ugovora te broj članka. (Primjer: UFEU, Dio treći Politike Zajednice i unutarnja djelovanja, Glava II. Slobodno kretanje roba, Poglavlje 3. Zabrana količinskih ograničenja između država članica, članak 34.).

Kratice za osnivačke ugovore su sljedeće: UEU (Ugovor o Europskoj uniji), UFEU (Ugovor o funkcioniranju Europske unije) i UEZAE (Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju).

Radi dosljednosti u korištenju naziva i kratica preporučuje se koristiti Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije i druge publikacije u području prevođenja Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija[1].[2][3][4]

Primarni izvori prava Europske unije su osnivački ugovori2 (Ugovor o Europskoj zajednici, Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju, Ugovor o Europskoj uniji) u njihovoj inačici koja sadrži izmjene i dopune koje je unio Lisabonski ugovor.3

Lisabonskim ugovorom se mijenjaju i dopunjuju Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, koji je preimenovan u Ugovor o funkcioniranju Europske unije4.

b) Odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

Navode se sekundarni izvori prava Europske unije s kojima se provodi usklađivanje prijedloga propisa. Navodi se puni naziv akta, kako u prijevodu na hrvatski jezik tako i na engleskom jeziku, tako da se navede vrsta akta, oznaka institucije (institucija) Europske unije koja ga je donijela, njegova brojčana oznaka, oznaka vrste i broj Službenog glasila Europske unije (Official JournalOJ/Službeni list-SL) u kojem je objavljen te njegova oznaka u CELEX-ovoj bazi podataka. Nije potrebno navesti datum donošenja akta.

Primjer:

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (tekst od značaja za EGP) (SL, L 11, 15.1.2002.)

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety (Text with EEA relevance) (OJ L 11, 15.1.2002)

32001L0095

Oznaka na hrvatskom jeziku sadrži i kratice na hrvatskom jeziku. Radi dosljednosti u navođenju kratica preporučuje se korištenje publikacija Službe za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija dostupne na internetskim stranicama (vidi fusnotu 1.).[5]

Sekundarni izvori prava Europske unije su akti koje donose institucije Europske unije u izvršavanju ovlasti koje su im povjerene. To mogu biti zakonodavni akti (doneseni u okviru zakonodavnog postupka u skladu s člancima 289. i 294. UFEU-a), nezakonodavni akti (delegirani akti i provedbeni akti koje na temelju prenesenih ovlasti donosi Komisija) i ostali akti.

Zakonodavni akti Europske unije5 pojavljuju se u različitim oblicima, od kojih su najvažniji navedeni u članku 288. UFEU-a (bivši čl. 249. UEZ-a):

uredba regulation, règlement, Verordnung

direktiva directive, directive, Richtlinie

odluka decision, décision, Entscheidung

preporuka recommendation, recommandation,

Empfehlung

mišljenje opinion, avis, Stellungnahme

c) Jesu li odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije u potpunosti prenesene u prijedlog propisa (obrazloženje)?

Uz odgovor na ovo pitanje navodi se obrazloženje ako se prijedlogom propisa samo djelomično preuzimaju odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije. Razlog za djelomično preuzimanje odredbi propisa Europske unije u prijedloga propisa može biti, na primjer, preuzimanje preostalih odredaba propisa Europske unije u nekom drugom nacionalnom pravnom aktu.[6]

Sekundarni izvori prava Europske unije, čije se odredbe preuzimaju prijedlogom propisa, su u pravilu direktive. Države članice moraju preuzeti obveze sadržane u direktivama i propisati ih svojim nacionalnim zakonodavstvom i pritom su slobodne u izboru načina na koji će prenijeti njihov sadržaj u svoje nacionalne propise.

Iznimno od ovog pravila, prijedlogom propisa mogu se preuzimati i odredbe drugih pravnih akata Europske unije, pri čemu je potrebno voditi računa o tome da preuzimanje odredbi takvih pravnih akata Europske unije u nacionalno zakonodavstvo nije u suprotnosti s pravilima njihove primjene u nacionalnom zakonodavstvu. Uredbe Europske unije su pravni akti čije odredbe nije potrebno preuzimati nacionalnim propisima jer se izravno primjenjuju i u cijelosti obvezuju države članice. Države članice moraju osigurati neometanu izravnu primjenu uredbi Europske unije u nacionalnom zakonodavstvu, što za državu članicu može značiti obvezu donošenja provedbenog propisa6 ili stavljanje izvan snage njezinog pozitivnog propisa (bilo zato što takav propis nije u skladu sa zahtjevima uredbe, bilo da se time želi izbjeći dupliciranje propisa) ili se od države članice može zahtijevati druga zakonodavna aktivnost kojom se osigurava provedba uredbe Europske unije u nacionalnom zakonodavstvu. Uredbe Europske unije se, međutim, ne primjenjuju izravno u državama koje nisu članice Europske unije, s obzirom na to da te države nisu ratificirale osnivačke Ugovore Europske unije. Stoga, ako te države žele uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo s uredbama Europske unije, trebaju ih ugraditi u nacionalni pravni sustav putem odgovarajućeg nacionalnog propisa sukladno nacionalnom ustavnom poretku. S obzirom na to da su uredbe, u načelu, cjelovite pravne norme, nacionalni zakonodavac treba u odgovarajući propis u cijelosti prenijeti (prepisati) sadržaj uredbe.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Navodi se rok za postizanje potpune usklađenosti prijedloga propisa s pravnim aktima Europske unije koji je predviđen u:

1) Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, ili

2) Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, ako je sadržaj prijedloga propisa obuhvaćen prijelaznim razdobljem utvrđenim u Ugovoru, ili

3) pravnom aktu Europske unije kojim je predviđen rok za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa sadržajem toga pravnog akta.

e) Ostali izvori prava Europske unije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

Navode se ostali izvori prava Europske unije koji se odnose na normativni sadržaj prijedloga propisa.

U ostale izvore prava Europske unije ubrajaju se međunarodni ugovori koje Europska unija zaključuje s drugim državama i međunarodnim organizacijama, odnosno međunarodni ugovori koje zaključuju države članice međusobno te presude Suda Europske unije.

Ostali izvori prava Europske unije su i svi ostali akti pomoću kojih Europske unija nastoji ostvariti ciljeve svojih politika, na primjer:

rezolucija resolution, resolution, Entschlossung

priopćenje communication, communication, Mitteilung

okvirna odluka framework decision, décision-cadre, Rahmenbeschluss

zajedničko stajalište common position, position commune, Gemeinsamer Standpunkt

zajedničko djelovanje joint action, action commune, Gemeinsame Aktion

zajednička izjava joint declaration, déclaration commune, Gemeinsame Erklärung

zajednička strategija common strategy, stratégie commune, Gemeinsame Strategie

izjava declaration, déclaration, Erklärung

zaključak conclusion, conclusion, Schlußfolgerung

5. Tehnička pomoć korištena u izradi prijedloga propisa

Navodi se je li u izradi prijedloga propisa korištena tehnička pomoć (instrumenti pretpristupne pomoći ili strukturni instrumenti Europske unije, TAIEX, bilateralna pomoć država članica Europske unije, itd.).

Prilog: tablice usporednih prikaza za propise kojima se prenose odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije u zakonodavstvo Republike Hrvatske

Navodi se ako se za prijedlog propisa izrađuju tablice usporednog prikaza podudaranja odredbi s odredbama sekundarnih izvora prava Europske unije.

Potpis koordinatora za Europsku uniju stručnog nositelja izrade prijedloga propisa, datum i pečat

Potpisima i pečatom stručnog nositelja izrade propisa ovjerava se izjava o usklađenosti koju je izradio stručni nositelj.

Potpis državnog tajnika za europske integracije, datum i pečat

Potpisom državnog tajnika za europske integracije i pečatom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija potvrđuje se izjava o usklađenosti koju je dostavio stručni nositelj.

II. UPUTE ZA POPUNJAVANJE USPOREDNOG PRIKAZA PODUDARANJA ODREDBI PROPISA EUROPSKE UNIJE S PRIJEDLOGOM PROPISA

U svrhu praćenja procesa usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije, u fazi izrade i donošenja prijedloga propisa obavezno se popunjava i dostavlja na provjeru i potvrđivanje Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, zajedno s Izjavom o usklađenosti, Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa Europske unije s prijedlogom propisa (»od propisa Europske unije prema prijedlogu propisa«). U nastavku su navedene upute za izradu predmetnog Usporednog prikaza.

1. Naziv propisa Europske unije te predmet i cilj njegovog uređivanja

Upisuje se puni naziv propisa Europske unije na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, na isti način kao u Izjavi o usklađenosti. Navodi se i kratko objašnjenje predmeta uređivanja (područje primjene) tog propisa, kao i cilj koji se njegovim donošenjem želi postići.

2. Naziv prijedloga propisa te predmet i cilj njegovog uređivanja

Navodi se puni naziv prijedloga propisa na hrvatskom jeziku i u prijevodu na engleski jezik. Također se navodi predmet uređivanja (područje primjene) tog prijedloga propisa, kao i cilj koji se želi postići njegovim donošenjem.

3. Usklađenost odredbi propisa Europske unije (sekundarni izvori prava) s odredbama prijedloga propisa

a) Odredbe propisa Europske unije

Propis Europske unije razdvaja se na glave, odjeljke, članke, stavke, točke itd. te se navodi predmet uređivanja pojedine odredbe i njezin sadržaj (doslovno ili u sažetom obliku, ako je doslovno navođenje preopširno i/ili nepotrebno u svrhu izrade usporednog prikaza). Više odredbi može se navesti skupno ako zajedno predstavljaju cjelinu koja se može smisleno uspoređivati radi utvrđivanja njihove podudarnosti.

b) Odredbe prijedloga propisa

Prijedlog propisa razdvaja se na glave, odjeljke, članke, stavke, točke itd. te se s tako raščlanjenim odredbama prijedloga propisa provodi uspoređivanje s propisom Europske unije. Više odredbi može se navesti skupno ako zajedno predstavljaju cjelinu koja se može smisleno uspoređivati radi utvrđivanja njihove podudarnosti.

c) Je li sadržaj odredbe propisa Europske unije u potpunosti prenesen u odredbu prijedloga propisa?

Navodi se jedan od dva moguća odgovora na ovo pitanje: »prenesen u potpunosti« ili »nije prenesen u potpunosti«. U slučaju navođenja odgovora »nije prenesen u potpunosti«, u sljedećem se stupcu navodi obrazloženje za takvo postupanje (vidi točku 4.c) Uputa za popunjavanje Izjave o usklađenosti).

d) Obrazloženje (ako je sadržaj odredbe propisa Europske unije djelomično prenesen u odredbu prijedloga propisa)

Navodi se obrazloženje, ako se sadržaj odredbe propisa Europske unije ne prenosi u potpunosti u odredbu prijedloga propisa. Razlog za djelomično preuzimanje odredbi propisa Europske unije u prijedlog propisa može biti, na primjer, preuzimanje preostalih odredaba propisa Europske unije u nekom drugom nacionalnom pravnom aktu (vidi točku 4.c) Uputa za popunjavanje Izjave o usklađenosti).

e) Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti

Navodi se rok za postizanje potpune usklađenosti prijedloga propisa s pravnim aktima Europske unije koji je propisan u:

1) Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, ili

2) Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, ako je sadržaj prijedloga propisa obuhvaćen prijelaznim razdobljem utvrđenim u Ugovoru, ili

3) pravnom aktu Europske unije kojim je predviđen rok za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa sadržajem toga pravnog akta.

III. UPUTE ZA NAVOĐENJE NAZIVA PRAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE U PRIJEDLOGU PROPISA

Nacionalni propisi kojima se u zakonodavstvo države članice Europske unije prenose direktive, odnosno kojima se provodi uredba, odluka ili drugi pravni akti Europske unije, sadrže pozivanje na te pravne akte Europske unije (najčešće u uvodnim, osnovnim ili općim odredbama). Takva obveza proizlazi za države članice iz članka 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (bivši članak 249. UEZ-a), ali i iz teksta samih direktiva Europske unije, u kojima se u konačnim odredbama propisuje obveza za države članice da prilikom službene objave propisa kojim se provodi obveza iz pojedine direktive, osiguraju upućivanje na tu odgovarajuću direktivu Europske unije. Način na koji će država članica osigurati upućivanje na odgovarajuću direktivu ostavljen je na izbor državama članicama. U svakom slučaju, upućivanje mora biti vidljivo prilikom službene objave takvog propisa[7].

S ciljem provođenja navedene obveze u skladu s nomotehničkim pravilima i praksom u zakonodavstvu Republike Hrvatske, nazivi pravnih akata Europske unije s kojima se usklađuje prijedlog propisa navode se u zasebnom članku u prvoj glavi prijedloga propisa (opće ili osnovne odredbe) predmetnog prijedloga propisa (u pravilu je to 2. članak), na sljedeći način:

I. Prilikom navođenja pravnih akata Europske unije u zasebnom članku predmetnog prijedloga propisa predlaže se koristiti sljedeći ujednačeni izričaj:

»Ovaj zakon (pravilnik, uredba, odluka ili drugi podzakonski propis) sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: ...«

II. Nazivi pravnih akata Europske unije navode se u prijedlogu propisa u prijevodu na hrvatskom jeziku i sadrže sljedeće elemente: vrstu akta, brojčanu oznaku akta, oznaku institucije/institucija Europske unije koja je donijela akt, u zagradi oznaku vrste i broj Službenog glasila Europske unije (Official JournalOJ/Službeni list-SL) u kojem je akt objavljen te datum objave.

Primjer:

»Ovaj zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Direktiva 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača vezano na ugovore na daljinu (SL L 144, 4. 6. 1997.);

Direktiva 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o oglašavanju na daljinu financijskih usluga za potrošače, kojom se izmjenjuje Direktiva Vijeća broj 90/619/EEZ i Direktive 97/7/EZ i 98/27/EZ (SL L 271, 9. 10. 2002.);

Uredba (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela nadležnih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u području zaštite potrošača) (SL L 364, 9. 12. 2004.).

[1] Dostupni na internetskoj stranici http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=177&sid=&akcija=&jezik=1

[2] Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik, prvi osnivački ugovor, nakon što je pedeset godina bio na snazi, istekao je 23. srpnja 2002. godine.

[3] Potpisan u Lisabonu, 13. prosinca 2007. godine, stupio na snagu 1. prosinca 2009. godine.

[4] Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije te Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju dostupni su u konsolidiranoj verziji na internetskima stranicama Vijeća Europske unije (http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=en)

[5] Popis i tekst odredaba važećih propisa Europske unije, kao i popis i tekst odredaba prijedloga propisa dostupni su na internetskoj adresi http://europa.eu/documentation/legislation/index_en.htm

[6] Primjer donošenja propisa za provedbu uredbe Europske unije prije pristupanja Europskoj uniji (predviđeno stupanje na snagu propisa danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji): Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, broj 139/2010).

[7] Relevantna odredba koju sadrže direktive Europske unije glasi: When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.