Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe

NN 93/2011 (10.8.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe

MINISTARSTVO FINANCIJA

1974

Na temelju članka 10. stavka 6., članka 24. stavka 2., članka 34. stavka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11 i 61/11), ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZDAVANJA POTVRDA O PRIMITKU DOBROVOLJNIH PRILOGA (DONACIJA) I ČLANARINA, IZVJEŠĆIMA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE I IZVJEŠĆIMA O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE TE FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 50/11) u članku 4. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»ukupni iznos uplaćenih donacija u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora (kumulativ), predstavlja zbroj svih uplaćenih donacija iste fizičke/pravne osobe (stupac 8),«.

U članku 4. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»iznos donacije u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora koji prelazi iznos iz članka 11. Zakona iskazan kao razlika iznosa iz stupca 8 i iznosa propisanog člankom 11. Zakona (stupac 9),«.

U članku 4. stavku 2. točka 10. mijenja se i glasi:

»ukupna tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora (kumulativ), predstavlja zbroj vrijednosti svih darovanih proizvoda i/ili usluga iste fizičke/pravne osobe (stupac 10),«.

U članku 4. stavku 2. točka 11. mijenja se i glasi:

»tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora koja prelazi iznos iz članka 11. Zakona iskazana kao razlika iznosa iz stupca 10 i iznosa propisanog člankom 11. Zakona (stupac 11),«.

U članku 4. stavku 4. riječi: »stupac 9« zamjenjuju se riječima: »stupac 10«, a riječi: »stupac 11« zamjenjuju se riječima: »stupac 12«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki 10. riječ »ostalih« briše se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki 3. i točki 6. riječi: »iz stupca 6« zamjenjuju se riječima: »iz stupca 7«.

U članku 6. stavku 1. točki 4. i točki 7. riječi: »iz stupca 8« zamjenjuju se riječima: »iz stupca 9«.

U članku 6. stavku 1. točki 10. riječi: »stupcu 7« zamjenjuju se riječima: »stupcu 9«, a riječi: »stupcu 9« zamjenjuju se riječima: »stupcu 11«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 4. točki 3.2. iza riječi: »donatora:« dodaje se riječ: »naziv,«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. točki 10. riječi: »pod rednim brojem 7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »pod rednim brojem 8. i 9.«.

Članak 6.

U obrascima »ED-Mf« i »ED-Mp« u stupcu 9 izraz: »(8-7)« briše se.

U obrascima »EDN-Mf« i »EDN-Mp« u stupcu 11 izraz:

»(10-9)« briše se.

U obrascu »ED-Gfp« u nazivu stupca 10, iza riječi: »Ukupan iznos donacija«, dodaju se riječi »u novcu i«.

Obrazac Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe »FIN-IZVJ« zamjenjuje se novim obrascem koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/188

Urbroj: 513-05-02/11-11

Zagreb, 1. kolovoza 2011.

Ministrica financija

mr. sc. Martina Dalić, v. r.

Obrazac FIN-IZVJ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

za razdoblje od __________ do _________ _____

OIB političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste/kandidata:

Naziv političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste/kandidata:

Poštanski broj:

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta:

Adresa sjedišta/prebivališta ili boravišta:

Poseban račun:

Iznosi u kunama bez lipa

R.br.

OPIS

AOP

IZNOS

1

2

3

4

1.

PRIHODI (AOP 002 + 003 + 008)

001

1.1.

Vlastita sredstva

002

1.2.

Prihodi od donacija (AOP 004 + 005 +

006 + 007)

003

1.2.1.

od pravnih osoba u novcu

004

1.2.2.

od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga

005

1.2.3.

od fizičkih osoba u novcu

006

1.2.4.

od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga

007

1.3.

Ostali prihodi

008

2.

RASHODI (AOP 010 + 014 + 019)

009

2.1.

Materijalni rashodi

(AOP 011 + 012 + 013)

010

2.1.1.

Službena putovanja

011

2.1.2.

Naknade troškova volonterima

012

2.1.3.

Ostali rashodi

013

2.2.

Rashodi za usluge

(AOP 015 + 017 + 018)

014

2.2.1.

Usluge promidžbe i informiranja

015

2.2.1.1.

od toga troškovi oglašavanja

016

2.2.2.

Intelektualne i osobne usluge

017

2.2.3.

Ostale usluge

018

2.3.

Ostali rashodi

019

VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 009)

020

MANJAK PRIHODA (AOP 009 – 001)

021

Potpis odgovorne osobe političke

stranke/nositelja nezavisne liste/kandidata:

Pečat/pečati

političke stranke/političkih stranaka:

Osoba za kontaktiranje: Telefon za kontakt:

Telefax: E-pošta:

Mjesto i datum sastavljanja Izvještaja:

Potvrda primitka nadležnog

izbornog povjerenstva: