Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 93/2011 (10.8.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

93 10.08.2011 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1975

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 29. lipnja 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 43/10., 71/10., 88/10., 124/10., 1/11., 6/11., 16/11., 31/11., 50/11. i 61/11.) u članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dijagnostičko terapijski postupci koji se mogu provoditi na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđeni su u tablici 1.7. kako slijedi:«

U tablici iz stavka 1. iza rednog broja 42. dodaju se novi redni brojevi s podacima kako slijedi:

»

 43.

TLM01

Telemedicinska usluga snimanja EKG-a****

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita predškolske djece

Zdravstvena zaštita žena

Hitna medicina

Snimanje i slanje podataka.

40,00

 44.

TLM02

Telemedicinska usluga snimanja Holter-EKG-a****

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita predškolske djece

Zdravstvena zaštita žena

Hitna medicina

Snimanje i slanje podataka.

50,00

 45.

TLM03

Telemedicinska psihijatrijska usluga****

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita predškolske djece

Zdravstvena zaštita žena

Hitna medicina

Priprema, nadzor i otpust

40,00

 46.

TLM04

Telemedicinska dermatološka usluga ****

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita predškolske djece

Zdravstvena zaštita žena

Hitna medicina

Snimanje i slanje podataka.

50,00

 47.

TLM05

Ostale telemedicinske usluge****

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita predškolske djece

Zdravstvena zaštita žena

Hitna medicina

Ne može se zaračunati uz TLM01-TLM04

40,00

«

Članak 2.

U članku 65. u tablici 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka –DTP-specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:

– iza postupka pod šifrom SKZ11 dodaje se novi postupak sa sljedećim podacima:

SKZ12

MSCT koronarografija

Uključuje rad specijalista kardiologije i anesteziologije. Uključuje sve potrebne lijekove i kontrastna sredstva za provođenje postupka.

2.554,00

– iza postupka OFT14 dodaju se novi postupci sa sljedećim podacima:

UZV01

Color doppler karotida i vertebralnih arterija

Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

153,00

UZV02

Transkranijalni color doppler VB sliva (TCD)

Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

122,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/102

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 29. lipnja 2011.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.