Odluka o osnovici i stopi posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u inozemstvu borave radi privatnog posla

NN 93/2011 (10.8.2011.), Odluka o osnovici i stopi posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u inozemstvu borave radi privatnog posla

93 10.08.2011 Odluka o osnovici i stopi posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u inozemstvu borave radi privatnog posla 93 10.08.2011 Odluka o osnovici i stopi posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u inozemstvu borave radi privatnog posla

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1977

Na osnovi članka 60. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.), članka 26. točke 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) i članka 1. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine« broj 50/09., 118/09., 4/10., 13/10., 14/10., 1/11., 16/11., 31/11. i klasa: 025-04/11-01/115, urbroj: 338-01-01-11-1 od 29. lipnja 2011. godine), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 29. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU

O OSNOVICI I STOPI POSEBNOG DOPRINOSA ZA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU OSIGURANIH OSOBA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJE U INOZEMSTVU BORAVE RADI PRIVATNOG POSLA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i stopa posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koje u inozemstvu borave radi privatnog posla.

Članak 2.

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osigurane osobe Zavoda koja u inozemstvu boravi radi privatnog posla plaća se po stopi od najviše 0,51 % na proračunsku osnovicu važeću u vrijeme uplate posebnog doprinosa, po danu boravka u inozemstvu.

Stopa posebnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka preračunata u iznos sredstava iskazan u kunama po osiguranoj osobi ovisno o duljini boravka u inozemstvu odnosno broju prijavljenih osiguranih osoba za boravak u inozemstvu radi privatnog posla, utvrđena je u tablici koja je sastavni dio ove Odluke i tiskana je uz ovu Odluku.

                        IZNOSI POSEBNOG DOPRINOSA ZA KORIŠTENJE
                          ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU RADI
                                                  PRIVATNOG POSLA


Vremensko razdoblje                              Iznos u kunama
                              Iznos po               Iznos po osiguranoj          Iznos za obitelj*
                              osiguranoj osobi    osobi za više od 8
                                                         osiguranika   
0                                    1                               2                                3
1 dan                           17,00                        17,00                         35,00
8 dana                          75,00                       30,00                          90,00
15 dana                       105,00                       65,00                         220,00
45 dana                       195,00                          -                                  -
1 godina                   3.150,00                          -                                  -

* supružnici i djeca do 26 godina starosti

Članak 3.

Ova Odluka supa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/116

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagrebu, 29. lipnja 2011.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.