Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 93/2011 (10.8.2011.), Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1978

Na osnovi odredbi članka 71. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05. i 41/08.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 24. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine donijelo je

IZMJENU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 50/10., 71/10., 88/10. i 1/11.), tiskanica iz članka 44. stavka 2. mijenja se, tiskana je uz ovu Izmjenu Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/123

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 27. srpnja 2011.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.

Ustanova: ________________

Šifra ustanove: ______________

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

za mjesec ______________ 20__ godine

Redni

broj

POKAZATELJI

IZNOS

I.

PRIHODI

Prihodi od HZZO

1.

za ugovorene timove/punktove

2.

za trošak benzina

Ukupno prihodi (1-2)

II.

IZDACI

1.

Lijekovi

2.

Potrošni medicinski materijal

3.

Medicinski plinovi

4.

Materijal za održavanje čistoće

5.

Uredski materijal

6.

Ostali razni materijal

7.

Utrošena energija

8.

Trošak benzina

9.

Ugrađeni rezervni dijelovi

10.

Poštanski troškovi

11.

Tekuće održavanje

12.

Ostali izdaci

Materijalni izdaci (1-12)

13.

Brutto plaće i naknade

14.

Doprinosi na plaće

15.

Troškovi prijevoza radnika

16.

Ostali nematerijalni izdaci za zaposlene

17.

Ostali nematerijalni troškovi

18.

Ostali izdaci

Ukupno troškovi (13-18)

Ukupno izdaci (1-18)

Višak prihoda nad izdacima

Manjak prihoda

Datum izvješća: ___________

Potpis odgovorne osobe:

________________

M.P.