Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija

NN 93/2011 (10.8.2011.), Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1980

Na temelju članka 75. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, način vođenja te postupak upisa u Upisnik pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji vodi Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

(1) Upisnik sadrži temeljne podatke o pružateljima medijskih usluga i elektroničkih publikacija.

(2) Upisnik se sastoji od:

a) knjige koncesija pružatelja medijskih usluga televizije i/ili radija

b) knjige pružatelja medijskih usluga na zahtjev

c) knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa

d) knjige pružatelja elektroničkih publikacija.

Knjiga koncesija pružatelja medijskih usluga televizije

i/ili radija

Članak 3.

(1) U knjigu koncesija upisuju se pružatelji medijskih usluga po sklopljenom Ugovoru o korištenju koncesija, a na temelju odluka Vijeća o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija.

(2) Knjiga koncesija sastoji se od dvije knjige:

– knjige Ugovora o korištenju koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije

– knjige Ugovora o korištenju koncesije za obavljanje pružanja medijske usluge djelatnosti radija.

Članak 4.

U knjige koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija iz članka 3. stavka 2. upisuje se:

1. broj Ugovora

2. naziv nakladnika

3. sjedište nakladnika

4. broj telefona i faksa, e-mail i web-adresa

5. OIB nakladnika

6. ime odgovorne osobe

7. ime glavnog urednika

8. područje koncesije

9. vrijeme trajanja koncesije

10. iznos koncesijske naknade

11. ID ugovora Ministarstva financija

12. izrečene mjere po odlukama Vijeća

13. datum donošenja odluke o prihvaćanju programske osnove odnosno suglasnosti o izmjenama programske osnove

Knjiga pružatelja medijskih usluga na zahtjev

Članak 5.

(1) U knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev upisuju se dopuštenja za obavljanje medijskih usluga na zahtjev.

(2) Knjiga pružatelja medijskih usluga na zahtjev sastoji se od dvije knjige:

– knjige pružatelja audiovizualne medijske usluge na zahtjev

– knjige pružatelja audiomedijske usluge na zahtjev.

Članak 6.

U knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev upisuje se:

1. broj dopuštenja

2. naziv pružatelja medijskih usluga na zahtjev

3. sjedište pružatelja medijskih usluga na zahtjev

4. adresa poslužitelja s audio i/ili audiovizualnim programom

5. broj telefona i faksa, e-mail i web-adresa

6. OIB pružatelja medijskih usluga na zahtjev

7. ime odgovorne osobe

8. vrijeme trajanja dopuštenja

9. izrečene mjere po odlukama Vijeća.

Knjiga pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa

Članak 7.

(1) U knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa medijskih usluga upisuju se dopuštenja za obavljanje ovih prijenosa.

(2) Knjiga pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa sastoji se dvije knjige:

– knjiga pružatelja medijske usluge audiovizualnog programa za satelitski, internetski, kabelski i druge dopuštene oblike prijenosa

– knjiga pružatelja medijske usluge prijenosa radijskog programa za satelitski, internetski, kabelski i druge dopuštene oblike prijenosa.

Članak 8.

U knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa upisuje se:

1. broj dopuštenja

2. naziv pružatelja medijskih usluga

3. sjedište pružatelja medijskih usluga

4. naziv medijske usluge

5. programska osnova medijske usluge

6. adresa poslužitelja audiovizualnog i/ili radijskog programa

7. nazivi i adrese sjedišta pružatelja usluga distribucije

8. broj telefona i faksa, e-mail i web-adresa

9. OIB pružatelja medijskih usluga

10. ime odgovorne osobe

11. ime glavnog urednika

12. vrijeme trajanja dopuštenja

13. izrečene mjere po odlukama Vijeća

Knjiga pružatelja elektroničkih publikacija

Članak 9.

(1) U knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuju se po odluci Vijeća pružatelji elektroničkih publikacija koji ispunjavaju uvjete i podnesu prijavu u Upisnik, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima i ovoga Pravilnika.

(2) Prijava se podnosi na obrascu koji je Prilog 1. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju prestanka bavljenja djelatnošću pružanja elektroničkih publikacija, pružatelj je dužan podnijeti pismeni zahtjev Vijeću. Stručna će služba Agencije provoditi periodičke provjere pružatelja koji su upisani u Upisnik, te u slučaju da se u postupku utvrdi da se pojedini pružatelj više ne bavi djelatnošću pružanja elektroničkih publikacija, Vijeće će na prijedlog Stručne službe istog ispisati iz Upisnika.

Članak 10.

U knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

1. broj upisa

2. naziv elektroničke publikacije

3. sjedište pružatelja elektroničke publikacije

4. IP adresa poslužitelja elektroničke publikacije

5. naziv i adresa pružatelja usluge hostinga i distribucije

6. broj telefona i faksa, e-adresa

7. OIB elektroničke publikacije ili nositelja elektroničke publikacije

8. adresa elektroničke publikacije

9. ime odgovorne osobe

10. ime glavnog urednika

11. izrečene mjere po odlukama Vijeća.

Članak 11.

Pružatelji elektroničkih publikacija upisuju se u Upisnik na temelju odluke Vijeća.

Članak 12.

(1) Pružatelji elektroničkih publikacija dužni su svaku promjenu podataka iz članka 10. ovog Pravilnika javiti Vijeću u pismenom obliku u roku od 30 dana.

(2) Pružatelj elektroničkih publikacija koji na odgovarajući način i u za to predviđenom roku ne javi promjenu podataka Vijeću, smatrat će se da nije izvršio prijavu u Upisnik.

(3) Na pružatelje elektroničkih publikacija koji postupe suprotno odredbama ovoga Pravilnika primjenjivat će se prekršajne odredbe propisane Zakonom o elektroničkim medijima.

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga (»Narodne novine«, broj 43/10).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/11-01/0120

Urbroj: 567-02/01-11-06

Zagreb, 29. srpnja 2011.

Predsjednik

Vijeća za elektroničke medije

Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA PRIJAVU U UPISNIK PRUŽATELJA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

NAZIV PRUŽATELJA

EL. PUBLIKACIJE:

ADRESA:

TELEFON:

OIB

E-ADRESA:

ODGOVORNA OSOBA:

GLAVNI UREDNIK PUBLIKACIJE:

NAZIV EL. PUBLIKACIJE

URL:

IP ADRESA

NAZIV PRUŽATELJA

USLUGE HOSTINGA

ADRESA POSLUŽITELJA

PROGRAMSKA OSNOVA

U ___________________, _______________ 20__.

POTPIS I PEČAT

ODGOVORNE OSOBE