Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

NN 94/2011 (12.8.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1987

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM KONTROLAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07 i 28/10)[2] u članku 20. stavku 2.:

(a) briše se alineja peta;

(b) alineje šest do deset postaju alineje pet do devet;

(c) iza alineje šeste koja glasi: »Prilog III. Poglavlje I. točka 3. podtočka b) i točka 4.« briše se točka-zarez i dodaje se slovo »i«;

(d) u alineji sedmoj iza riječi »pomoćnike« stavlja se zarez.

Članak 2.

Prilog I. Odjeljak I. Poglavlje III. točka 3. podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) Ako se oznaka stavlja u klaonici koja se nalazi na području Europske unije ona mora sadržavati kraticu CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK ili WE. Ove kratice ne smiju se stavljati na meso uvezeno u Europsku uniju iz klaonica koje su smještene izvan područja Europske unije.«

Članak 3.

U Prilogu I. Odjeljku IV. Poglavlju VII. Dijelu A točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Zdravstvena svjedodžba propisana u Poglavlju X. Dijelu A ovoga Odjeljka mora pratiti žive životinje koje su pregledane na gospodarstvu. Zdravstvena svjedodžba propisana u Poglavlju X. Dijelu B ovoga Odjeljka mora pratiti životinje koje su pregledane i zaklane na gospodarstvu. Zdravstvena svjedodžba propisana u Poglavlju X. Dijelu C ovoga Odjeljka mora pratiti divljač iz uzgoja pregledanu i zaklanu na gospodarstvu u skladu s Prilogom III. Odjeljkom III. točkom 3. (a) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07, 28/10 i 45/11).«

Članak 4.

U Prilogu I. Odjeljku IV. Poglavlju VII. Dijelu A iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Kada nadležno tijelo izda odobrenje subjektu u poslovanju s hranom da može obavljati klanje i iskrvarivanje životinja na propisan način, službeni ili ovlašteni veterinari provode redovite provjere postupaka klanja i iskrvarivanja.«

Članak 5.

U Prilogu I. Poglavlju X. iza Dijela B dodaje se Dio C koji glasi:

»C. MODEL ZDRAVSTVENE SVJEDODŽBE ZA DIVLJAČ IZ UZGOJA ZAKLANU NA GOSPODARSTVU U SKLADU S PRILOGOM III. ODJELJKOM III. TOČKOM 3A PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

ZDRAVSTVENA SVJEDODŽBA

za divljač iz uzgoja zaklanu na gospodarstvu u skladu s Prilogom III. Odjeljkom III. točkom 3a Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla

Nadležna služba: ……………..……………………..............................

Br: .............................................................................................................

1. Identifikacija životinja

Vrsta: ........................................................................................................

Broj životinja: ..........................................................................................

Identifikacijska oznaka: ..........................................................................

2. Podrijetlo životinja

Adresa gospodarstva podrijetla: ............................................................

Identifikacija gospodarstva(*): ..............................................................

3. Odredište životinja

Životinje će se prevesti u sljedeću klaonicu: .......................................

sljedećim prijevoznim sredstvom: ........................................................

4. Ostali bitni podaci …………………………………………………

5. Izjava

Ja, dolje potpisani, potvrđujem:

– da su gore opisane životinje bile pregledane prije klanja na gore navedenom gospodarstvu u .......... (vrijeme), dana .......... (datum) te je utvrđeno da su zdrave;

– da su evidencije i dokumentacija o ovim životinjama udovoljavali zakonskim propisima te nisu zabranjivali klanje navedenih životinja.

Sastavljeno u: ..........................................................................................

(Mjesto)

dana: .........................................................................................................

(Datum)

Pečat

_______________________________

(Potpis službenoga ili ovlaštenoga veterinara)

(*) neobavezno

Članak 6.

U Prilogu II. Poglavlju II. Dio A točka 4. mijenja se i glasi:

»4.(a) Nadležno tijelo može svrstati u razred B područja iz kojih se mogu sakupljati/izlovljavati živi školjkaši koji se stavljaju na tržište za ljudsku potrošnju samo nakon obrade u centru za pročišćavanje ili nakon ponovnog polaganja tako da udovoljavaju zdravstvenim standardima iz točke 3. ovoga Dijela. Živi školjkaši iz ovih područja u 90% uzoraka ne smiju sadržavati više od 4600 E. coli u 100 g mesa i međuljušturne tekućine. U preostalih 10% uzoraka živih školjkaša ne smije biti sadržano više od 46000 E. coli u 100 g mesa i međuljušturne tekućine.

(b) Referentna metoda za ovu analizu je MPN test s tri razrjeđenja u pet epruveta sukladno normi ISO 16649-3. Alternativne metode mogu se upotrijebiti ako su validirane ovom referentnom metodom u skladu s kriterijima u EN/ISO 16140.«

Članak 7.

U Prilogu II. Poglavlje III. mijenja se i glasi:

»Poglavlje III.

SLUŽBENE KONTROLE KOJE SE ODNOSE NA ČEŠLJAČE (PECTINIDAE) I ŽIVE MORSKE PUŽEVE KOJI SE NE HRANE FILTRACIJOM IZLOVLJENE IZVAN RAZVRSTANIH PROIZVODNIH PODRUČJA

Službene kontrole češljača (Pectinidae) i živih morskih puževa koji se ne hrane filtracijom izlovljenih/sakupljenih izvan razvrstanih proizvodnih područja moraju se provoditi na aukcijskim tržnicama, otpremnim centrima i objektima za preradu. Službenim kontrolama mora se provjeriti sukladnost sa zdravstvenim standardima za žive školjkaše koje su utvrđene u Prilogu III. Odjeljku VII. Poglavlju V. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla kao i sukladnost s drugim zahtjevima iz Priloga III. Odjeljka VII. Poglavlja IX. navedenog Pravilnika.«

Članak 8.

U Prilogu III. Poglavlju II. Dio G mijenja se i glasi:

»G. OTROVNI PROIZVODI RIBARSTVA

Moraju se obavljati provjere kako bi se osiguralo da se:

1. Proizvodi ribarstva dobiveni od otrovnih riba iz sljedećih obitelji: Tetraodontidae – četverozupke, Molidae – bucnji, Diodontidae

dvozupke i Canthigasteridae ne stavljaju na tržište;

2. Svježi, pripremljeni, zamrznuti i prerađeni proizvodi ribarstva iz obitelji Gempylidae a osobito Ruvettus pretiosus i Lepidocybium flavobrunneum mogu stavljati na tržište u pakovini/ambalaži i da su prikladno označeni kako bi pružili informaciju potrošaču o načinu pripreme/kuhanja te o rizicima vezanim uz prisutnost tvari sa štetnim utjecajima na gastrointestinalni sustav. Oznaka mora sadržavati znanstvene i uobičajene nazive proizvoda ribarstva.

3. Proizvodi ribarstva koji sadrže biotoksine kao što je ciguatera ili druge toksine opasne za zdravlje ljudi ne stavljaju na tržište. Proizvodi ribarstva dobiveni od školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa smiju se stavljati na tržište ako su proizvedeni u skladu s Odjeljkom VII. Priloga III. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla i ako udovoljavaju standardima utvrđenim u Poglavlju V. točki 2. navedenog Odjeljka.«

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 3., 4., 5. i stavak (a) članka 6. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/11-01/45

Urbroj: 525-06-2-0265/11-3

Zagreb, 27. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i ministar

poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Petar Čobanković, v. r.

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi: Uredba Komisije (EZ) br. 1021/2008 od 17. listopada 2008. godine kojom se mijenja i dopunjuje Prilog I. II. i III. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi i Uredba (EZ) br. 2076/2005 u odnosu na žive školjkaše, određene proizvode ribarstva i osoblja koje pomaže u obavljanju službenih kontrola u klaonicama; Uredba Komisije (EU) br. 505/2010 od 14. lipnja 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Prilog II. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi; Uredba Komisije (EU) br. 151/2011 od 18. veljače 2011. godine kojom se mijenja i dopunjuje Prilog I. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta u Vijeća u odnosu na divljač iz uzgoja.

[2] Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.