Pravilnik o odobrenim nacionalnim mjerama određenih država članica Europske unije za ograničavanje učinka određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih životinja

NN 98/2011 (29.8.2011.), Pravilnik o odobrenim nacionalnim mjerama određenih država članica Europske unije za ograničavanje učinka određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2035

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ODOBRENIM NACIONALNIM MJERAMA ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ZA OGRANIČAVANJE UČINKA ODREĐENIH BOLESTI ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I SLOBODNOŽIVUĆIH AKVATIČNIH ŽIVOTINJA[1]

Predmet i područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom objavljuju odobrene nacionalne mjere država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika za ograničavanje učinka određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih životinja u skladu s člankom 43. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/08 i 36/10)[2].

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi utvrđeni u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja.

Odobrenje određenih nacionalnih mjera za ograničavanje učinka određenih bolesti koje nisu navedene u Dijelu II. Priloga IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja2

Članak 3.

(1) Države i njihovi dijelovi, koji su navedeni u drugom i četvrtom stupcu tablice iz Priloga I. ovoga Pravilnika, smatraju se slobodnima od bolesti iz prvoga stupca te tablice (područja slobodna od bolesti).

(2) Države iz stavka 1. ovoga članka mogu zahtijevati da sljedeće pošiljke koje se unose u područje slobodno od bolesti moraju ispunjavati zahtjeve iz točaka (a) i (b) za bolesti od kojih se to područje smatra slobodnim:

(a) životinje akvakulture namijenjene za uzgoj, područja za ponovno polaganje, sportsko-komercijalni ribolov, otvorene objekte za ukrasne životinje i obnovu populacije moraju ispuniti:

– zahtjeve u vezi sa stavljanjem na tržište u skladu s posebnim propisom;

– zahtjeve u vezi s uvozom iz članka 10. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta (»Narodne novine br. 5/10)[3];

– zahtjeve u vezi s provozom i skladištenjem iz članka 16. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta[4];

(b) ukrasne akvatične životinje namijenjene za zatvorene ukrasne objekte moraju ispuniti:

– zahtjeve u vezi s uvozom iz članka 11. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta[5];

– zahtjeve u vezi s provozom i skladištenjem iz članka 16. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta5.

Odobreni nacionalni programi iskorjenjivanja u vezi s određenim bolestima koje nisu navedene u dijelu II. Priloga IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja2

Članak 4.

(1) Popis država s odobrenim nacionalnim programima iskorjenjivanja za bolesti navedene u prvome stupcu tablice iz Priloga II. ovoga Pravilnika, a u vezi s područjima iz četvrtoga stupca (programi iskorjenjivanja), naveden je u drugom stupcu tablice iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Za razdoblje do 31. prosinca 2011. države navedene u tablici iz Priloga II. ovoga Pravilnika mogu zahtijevati da pošiljke životinja akvakulture iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b), koje se unose na područje na koje se primjenjuje program iskorjenjivanja, moraju ispunjavati zahtjeve iz tih točaka u pogledu bolesti na koje se odnosi taj program iskorjenjivanja.

Članak 5.

Poseban propis iz članka 3. stavka 2. točke (a) alineje prve ovoga Pravilnika bit će donesen do 1. listopada 2011. godine.

Članak 6.

Prilozi I. i II. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 23/10).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/104

Urbroj: 525-06-2-0264/11-3

Zagreb, 20. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Države članice i njihovi dijelovi koji se smatraju slobodnima od bolesti navedenih u tablici i koji su odobreni za nacionalne mjere za sprječavanje unosa bolesti u skladu s člankom 43. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja2

Bolest

Država članica

Oznaka

Zemljopisna granica područja s odobrenim nacionalnim mjerama

Proljetna viremija šarana (SVC)

Kraljevina Danska

DK

Čitavo područje

Irska

IE

Čitavo područje

Republika Finska

FI

Čitavo područje

Kraljevina Švedska

SE

Čitavo područje

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

UK

Područja Sjeverne Irske, The Isle of Man, Jersey i Guernsey

Bakterijska bolest bubrega (BKD)

Irska

IE

Čitavo područje

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

UK

Područja Sjeverne Irske, The Isle of Man i Jersey

Virus zarazne nekroze gušterače (IPN)

Republika Finska

FI

Kopneni dijelovi države

Kraljevina Švedska

SE

Kopneni dijelovi države

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

UK

Područje The Isle of Man

Zaraza Gyrodactylus salarisom (GS)

Irska

IE

Čitavo područje

Republika Finska

FI

Područja vodenih slivova Tenojoki i Näätämönjoki; područja vodenih slivova Paatsjoki, Luttojoki i Uutuanjoki smatraju se zaštitnim zonama

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

UK

Područja Velike Britanije, Sjeverne Irske, The Isle of Man, Jersey i Guernsey


PRILOG II.

Države članice i njihovi dijelovi s programima iskorjenjivanja određenih bolesti životinja akvakulture koje imaju odobrenje za donošenje nacionalnih mjera za kontrolu tih bolesti u skladu s člankom 43. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja2

Bolest

Država članica

Oznaka

Zemljopisna granica područja s odobrenim nacionalnim mjerama

Proljetna viremija šarana (SVC)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

UK

Područje Velike Britanije

Bakterijska bolest bubrega (BKD)

Republika Finska

FI

Kopneni dijelovi države

Kraljevina Švedska

SE

Kopneni dijelovi države

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

UK

Područje Velike Britanije

Virus zarazne nekroze gušterače (IPN)

Kraljevina Švedska

SE

Obalni dijelovi države

[1]Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2010/221/EU od 15. travnja 2010. godine o odobravanju nacionalnih mjera za ograničavanje učinka određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih životinja u skladu s člankom 43. Direktive Vijeća 2006/88/EZ.

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. godine o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama.

[3]Člankom 10. Pravilnika preuzete su odredbe članka 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. godine kojom se provodi Direktiva Vijeća 2006/88/EZ vezano za uvjete i zahtjeve certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda u Zajednicu i navode vektorske vrste (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008).

[4]Člankom 16. Pravilnika preuzete su odredbe članka 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008.

[5]Člankom 11. Pravilnika preuzete su odredbe članka 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008.