Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju naknada za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu

NN 98/2011 (29.8.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju naknada za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2037

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10. i 124/10.) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA PRENESENA I OGRANIČENA PRAVA NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (»Narodne novine«, broj 105/09.) članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada za osnivanje služnosti na šumskom zemljištu u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina određuje se prema podatcima dobivenim od Ministarstva financija, poreznih ureda o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine (k.o. i k.č.br.).

(2) U slučaju kad Ministarstvo financija, Porezna uprava ne raspolaže usporednim podatcima na temelju kojih utvrđuje tržišnu vrijednost šumskog zemljišta, odnosno kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina, nadležno tijelo za poslove šumarstva neposredno koristi stručnu pomoć ovlaštenih vještaka odgovarajuće struke.

(3) Troškove postupka procjene ovlaštenog vještaka snosi podnositelj zahtjeva za osnivanje služnosti na šumi i šumskom zemljištu u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina.

(4) Po utvrđenoj vrijednosti predmetne nekretnine Trgovačko društvo obračunat će naknadu za osnivanje služnosti na šumskom zemljištu u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina, a podnositelj zahtjeva za osnivanje služnosti dužan je troškove iz stavka 3. ovoga članka uplatiti istodobno s prvom ratom naknade za služnost.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/10-01/197
Urbroj: 538-07-1/0139-11-15
Zagreb, 26. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.