Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila

NN 99/2011 (31.8.2011.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2044

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07 i 61/11), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OVLAŠTENE ZA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila koja su u uporabi na željezničkim prugama u unutarnjem i u međunarodnom željezničkom prometu (u daljnjem tekstu održavatelj).

2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na održavatelja željezničkih vozila industrijske željeznice kada se ta vozila koriste u javnom željezničkom prometu.

3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na održavatelje koji obavljaju poslove čišćenja, njege, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije željezničkih vozila.

Članak 2.

1) Željeznička vozila moraju se održavati kod održavatelja.

2) Održavatelj može obavljati poslove održavanja željezničkih vozila, podsustava, sklopova, uređaja, opreme i dijelova do razine za koju posjeduje odobrenje.

Članak 3.

1) Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »Odobrenje« je dokument kojim se potvrđuje da održavatelj ispunjava uvjete za održavanje željezničkih vozila.

2. »Skrivena mana« je kvar ili slična pojava na željezničkom vozilu koja je posljedica konstrukcijske greške.

3. »Specijalizirana radionica« je posebno opremljena tehnološka cjelina u kojoj se pomoću posebnih uređaja, naprava i alata obavlja održavanje pojedinih sklopova, opreme i dijelova ili se obavljaju određeni radovi na podsustavima od posebnog značaja za sigurnost željezničkog prometa.

4. »Subjekt nadležan za održavanje« označava subjekt (»Entity in charge of maintenance« – ECM) nadležan za održavanje vozila koji je kao takav upisan u Registar željezničkih vozila, a zadužen je za upravljanje održavanjem željezničkih vozila.

5. »Tehnološki postupak« je način izvođenja i redoslijed potrebnih aktivnosti po fazama i operacijama rada koje se obavljaju na pojedinim radnim mjestima za određeni proizvod.

2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje propisano Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu, Pravilnikom o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila te Pravilnikom o uvjetima održavanja željezničkih vozila.

Članak 4.

1) Odobrenje za održavanje željezničkih vozila izdaje Ministarstvo nadležno za promet (u daljnjem tekstu Ministarstvo) na temelju podnijetog zahtjeva održavatelja odnosno specijalizirane radionice i postupka provjere o ispunjavanju uvjeta za izdavanje odobrenja propisanih ovim Pravilnikom.

2) Službene osobe koje sudjeluju u provođenju postupka izdavanja odobrenja moraju, sukladno poslovima za koje održavatelj odnosno specijalizirana radionica traži odobrenje, imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno i stručno iskustvo za ocjenu o ispunjavanju uvjeta za izdavanje odobrenja propisanim ovim Pravilnikom.

3) Odobrenje za održavanje željezničkih vozila izdaje se na rok od 5 godina.

4) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati identifikacijski broj i oznaku održavatelja.

Članak 5.

1) Ministarstvo može izdano odobrenje za održavanje željezničkih vozila ukinuti u dijelu ili u cijelosti ako utvrdi da održavatelj tijekom roka na koje je izdano prestane ispunjavati odgovarajuće uvjete utvrđene ovim Pravilnikom za njegovo izdavanje.

2) Održavatelj je dužan bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo, tijelo nadležno za sigurnost željezničkog prometa, posjednika vozila te subjekt nadležan za održavanje o svim značajnim promjenama koje utječu na održavanje u skladu s izdanim odobrenjem.

Članak 6.

Na postupak, način i rokove izdavanja i ukidanja odobrenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 7.

1) Podaci koji se saznaju tijekom postupka utvrđivanja uvjeta za izdavanje odobrenja koje mora ispunjavati održavatelj za održavanje željezničkih vozila su službena tajna.

2) Osobe nadležne za provedbu postupka utvrđivanja uvjeta za izdavanje odobrenja dužne su čuvati tajnost podataka koje saznaju tijekom postupka.

Članak 8.

Troškove postupka koji prethode izdavanju odobrenja snosi podnositelj zahtjeva.

II. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI ODRŽAVATELJ

Članak 9.

1) Za izdavanje odobrenja za održavanje željezničkih vozila održavatelj mora ispuniti sljedeće uvjete:

1. Posjedovati registraciju za obavljanje djelatnosti i policu osiguranja kod osiguravajućeg društva

2. Posjedovati akt organizacijskog ustroja

3. Imati propisan sustav upravljanja dokumentima

4. Imati propisan sustav za praćenje utjecaja održavanja na sigurnost i pouzdanost željezničkih vozila u prometu

5. Imati propisan sustav nabave zamjenskih dijelova, materijala i usluga održavanja

6. Imati propisane tehnološke postupke sukladne s propisanim normama

7. Imati zaposlenike s odgovarajućom stručnom osposobljenošću

8. Imati potrebnu infrastrukturu i tehničku opremljenost

9. Posjedovati potrebnu tehničku dokumentaciju i propisane tehnološke postupke za održavanje željezničkih vozila

10. Raspolagati s odgovarajućom mjernom i ispitnom opremom

11. Imati uspostavljen propisan sustav upravljanja i osiguranja kvalitete

12. Posjedovati specijalizirane radionice koje obavljaju održavanje uređaja i opreme od posebnog značaja za sigurnost željezničkog prometa ili imati ugovorene te poslove s ovlaštenim specijaliziranim radionicama izvan matičnog sustava održavanja.

2) Ako održavatelj ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 7., 8., 10., i 12. ovoga članka, odobrenje za obavljanje održavanja željezničkih vozila može se izdati samo za određene vrste održavanja.

Registracija za obavljanje djelatnosti i osiguranje

Članak 10.

1) Podnositelj zahtjeva mora posjedovati dokumente iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje poslova održavanja željezničkih vozila sukladno posebnim propisima.

2) Uvjet iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se obrtnicom ili potvrdom o upisu u obrtni registar, odnosno rješenjem o upisu u sudski registar izdanim od mjerodavnih tijela.

3) Održavatelj mora biti osiguran kod osiguravajućeg društva za cijelo razdoblje važenja odobrenja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogao prouzročiti naručitelju usluge.

Organizacijski ustroj

Članak 11.

1) Održavatelj mora posjedovati interni akt kojim je propisan unutarnji organizacijski ustroj, opisane glavne poslovne aktivnosti i sistematizacija radnih mjesta s opisima poslova i radnih zadataka.

2) Organizacijski ustroj treba biti u skladu s infrastrukturnim i tehničkim mogućnostima održavatelja, opsegom i složenošću poslova održavanja.

Sustav upravljanja dokumentima

Članak 12.

1) Održavatelj je dužan voditi evidenciju i druge tehničke podatke o željezničkim vozilima koji su važni za sigurnost prometa, uporabu i održavanje tih vozila, a sukladno općem aktu donijetom sukladno Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.

2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti potpuna i slijediva, te je održavatelj mora čuvati u skladu s propisima kojima se propisuje način i rokovi čuvanja arhivske građe.

3) Održavatelj je obvezan imati utvrđene načine komuniciranja s posjednikom odnosno subjektom nadležnim za održavanje željezničkog vozila kako bi se osigurao pristup podacima o uporabi željezničkih vozila te brza i jasna razmjena informacija bitnih za proces i slijed održavanja dotičnih vozila.

4) Održavatelj mora imati takav organizacijski ustroj koji je sposoban voditi i dopunjavati dobivene informacije od posjednika odnosno subjekta nadležnog za održavanje vozila u svezi korištenja vozila i dokumenata za pravilno upravljanje održavanjem željezničkih vozila.

Postupak praćenja utjecaja održavanja na sigurnost i pouzdanost željezničkih vozila u prometu

Članak 13.

1) Održavatelj mora imati organiziran nadzor sigurnosti koji omogućuje da se na željezničkim vozilima primijene odgovarajuće popravne radnje na osnovi saznanja vezanih uz sigurnost i pouzdanost željezničkog prometa, koja mogu potjecati i od inspekcijskih i nadzornih tijela ili tijela nadležnog za sigurnost željezničkog prometa.

2) Održavatelj je dužan obavijestiti posjednika i nadležno tijelo te subjekt nadležan za održavanje vozila o uočenim skrivenim manama željezničkog vozila, podsustava, sklopova, uređaja, opreme i dijelova.

Sustav nabave zamjenskih dijelova, materijala i usluga održavanja

Članak 14.

1) Održavatelj mora imati ustrojen i propisan sustav nabave sklopova, dijelova, materijala i usluga održavanja koji osigurava propisanu kvalitetu kao i sustav upravljanja dokumentacijom u skladu s propisanim zahtjevima sigurnosti željezničkog prometa.

2) Obveza propisana stavkom 1. ovoga članka, odnosi se i na sustav nabave usluga specijaliziranih radionica izvan matičnog sustava održavanja.

Tehnološki postupci sukladni s normama

Članak 15.

Održavatelj mora propisati sustav održavanja koji osigurava da se željeznička vozila održavaju u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima te gdje je to primjenjivo i s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI), a posebice s propisanim postupcima održavanja i normama iz područja sigurnosti željezničkog prometa.

Stručna osposobljenost zaposlenika

Članak 16.

1) Održavatelj mora raspolagati potrebnim brojem stručno osposobljenih zaposlenika sukladno složenosti poslova održavanja.

2) Održavatelj mora imati dokumentaciju kojom dokazuje stručnu i obrazovnu osposobljenost zaposlenika uključenih u postupak održavanja željezničkih vozila.

3) Održavatelj mora imati uspostavljen stručni sustav upravljanja, kojim se utvrđuje:

1. radna mjesta koja imaju odgovornost za donošenje operativnih odluka unutar sustava upravljanja radnim procesima.

2. radna mjesta na kojima se obavljaju zadaci vezani za upravljanje i osiguranje kvalitete.

3. raspored osoba s potrebnom stručnošću za pojedine zadatke vezane za sigurnost željezničkog prometa.

Infrastrukturna i tehnička opremljenost

Članak 17.

1) Održavatelj mora imati infrastrukturu i tehničku opremljenost prilagođenu složenosti održavanja prema tipu željezničkog vozila.

2) Infrastrukturna i tehnička opremljenost mora omogućiti pouzdanu i kvalitetnu provedbu tehnološkog postupka održavanja.

3) Tehničke instalacije i postupci koji se koriste u pogonima održavatelja moraju omogućiti siguran rad te ne smiju predstavljati opasnost za zdravlje i sigurnost, a smetnje na okoliš ne smiju prelaziti dopuštene razine.

Tehnička dokumentacija i propisani tehnološki postupci

Članak 18.

Za održavanje željezničkih vozila održavatelj mora posjedovati tehničku dokumentaciju i propisane tehnološke postupke za održavanje sukladno Pravilniku o uvjetima održavanja željezničkih vozila.

Mjerna i ispitna oprema

Članak 19.

1) Održavatelj mora ovisno o tehnološkom postupku održavanja željezničkog vozila raspolagati mjernom, ispitnom i nadzornom opremom za dokazivanje sukladnosti proizvoda s utvrđenim i propisanim zahtjevima. Mjerna, ispitna i nadzorna oprema mora zadovoljavati klase točnosti za pojedina mjerenja i ispitivanja tijekom održavanja.

2) Održavatelj mora posjedovati ustrojenu dokumentaciju o mjernoj, ispitnoj i nadzornoj opremi.

Upravljanje i osiguranje kvalitete

Članak 20.

1) Održavatelj mora imati plan kontrole kvalitete održavanja željezničkog vozila te ustrojen sustav upravljanja kvalitetom kojom se osigurava stalno poboljšanje i učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom.

2) Za upravljanje i osiguranje kvalitete održavatelj mora imati sljedeću dokumentaciju:

1. Poslovnik kvalitete

2. Nadzor procesa rada održavanja

3. Upravljanje zapisima o kvaliteti

4. Opis procesa usmjerenog prema posjedniku

5. Upravljanje ljudskim resursima

6. Postupak upravljanja i kontrola nabave rezervnih dijelova, materijala i usluga za održavanje

7. Opis upravljanja tehnološkim procesom održavanja

8. Opis upravljanja opremom za nadzor i mjerenje

9. Opis upravljanja nesukladnim proizvodima.

3) Pored dokumenta iz stavka 2. ovog članka održavatelj mora imati izrađen program za analizu podataka o učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i program za izradu godišnjeg izvješća o stanju i ocjeni osiguranja kvalitete.

III. UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SPECIJALIZIRANE RADIONICE

Članak 21.

Specijalizirane radionice za održavanje podsustava, sklopova, uređaja i opreme od posebnog značaja za sigurnost željezničkog prometa moraju raspolagati uređajima, opremom, stručnim zaposlenicima i sustavom upravljanja i osiguranja kvalitete.

Članak 22.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na specijalizirane radionice koje obavljaju sljedeće radove:

1. Održavanje sanduka, okvira sanduka i okvira postolja,

2. Zavarivačke radove,

3. Održavanje osovinskih sklopova,

4. Održavanje signalno-sigurnosnih i drugih uređaja,

5. Održavanje vlačnih i odbojnih uređaja i elementa ovješenja i ogibljenja,

6. Održavanje kočnica,

7. Održavanje tlačnih posuda.

Održavanje sanduka, okvira sanduka i okvira postolja

Članak 23.

Specijalizirana radionica za održavanje sanduka, okvira sanduka i okvira postolja u opsegu koji zadire u konstrukciju mora imati potrebnu infrastrukturu, tehničku opremljenost i potrebne naprave koje omogućavaju kvalitetno obavljanje poslova na obradi limova i profila, zavarivanju, termičkoj obradi i ispitivanju zavara, sukladno normi HRN EN 15085.

Zavarivački radovi

Članak 24.

1) Specijalizirana radionica koja obavlja zavarivačke radove na željezničkim vozilima mora imati potrebne uređaje i naprave s kojima može obaviti zavarivanje tražene kvalitete.

2) Zavarivačke radove mogu obavljati samo zaposlenici koji posjeduju propisane ateste od nadležnih ustanova.

3) Radionica iz stavka 1. ovoga članka mora imati tehničku i tehnološku dokumentaciju za izvođenje zavarivačkih radova koja je izrađena prema propisima i hrvatskim normama iz područja zavarivanja odnosno UIC objavama.

4) Zavarivački radovi podliježu nadzoru provođenja propisane tehnologije od ovlaštene stručne osobe.

Održavanje osovinskog sklopa

Članak 25.

1) Specijalizirana radionica za održavanje osovinskog sklopa željezničkog vozila mora raspolagati sa stručno osposobljenim zaposlenicima.

2) Navedena radionica treba imati:

– strojeve i opremu za ugradnju/izgradnju dijelova osovinskog sklopa

– strojeve i opremu za strojnu i završnu obradu kotača i osovina osovinskog sklopa

– uređaj za ugradnju/izgradnju kotrljajućih ležajeva

– mjerila ili mjerne instrumente za mjerenje elemenata osovinskog sklopa

– uređaj ili odgovarajući opremljen prostor za pranje i odmašćivanje dijelova osovinskog sklopa

– tehničku i tehnološku dokumentaciju sukladno HRN EN i UIC propisima koji se odnose na osovinske sklopove

– stroj za uravnoteženje masa osovinskog sklopa.

Održavanje vlačnog i odbojnog uređaja, automatskog kvačila, elementa ovješenja i ogibljenja

Članak 26.

1) Specijalizirana radionica koja obavlja održavanje vlačnog i odbojnog uređaja željezničkog vozila mora biti odgovarajuće opremljena za tu vrstu radova i raspolagati zaposlenicima koji su za takve radove stručno osposobljeni.

2) Radionica koja može obavljati radove iz stavka 1. ovog članka obvezno mora imati sljedeću opremu:

– uređaj ili odgovarajuće opremljen prostor za pranje i odmašćivanje vlačnih i odbojnih uređaja,

– uređaj za ispitivanje odbojnika.

3) Radovi na održavanju vlačnog i odbojnog uređaja smiju se obavljati prema tehnološkom postupniku (ovjerenom od strane proizvođača ili posjednika vozila).

Članak 27.

1) Specijalizirana radionica koja obavlja održavanje automatskog, poluautomatskog i pomoćnog kvačila za kvačenje automatskog kvačila s zavojnim kvačilom, može obavljati specijalizirana radionica održavatelja i ovlaštena radionica odgovarajuće opremljena za tu vrstu radova i koja raspolaže sa stručno osposobljenim zaposlenicima.

2) Specijalizirana radionica za održavanje elementa ovješenja i ogibljenja mora imati tehničku i tehnološku opremljenost te potrebne naprave i uređaje da mogu rastaviti, provjeriti istrošenost, puknuća i oštećenja te sastaviti i ispitati. Za navedene radove treba raspolagati sa stručno osposobljenim zaposlenicima.

Održavanje kočnice

Članak 28.

1) Specijalizirana radionica koja obavlja održavanje kočnice mora biti tehnički i tehnološki opremljena za održavanje glavnih kočnih uređaja i dijelova kočnice.

2) Specijalizirana radionica mora imati potrebnu infrastrukturu koja omogućava kvalitetno obavljanje svih poslova rastavljanja, pranja, sastavljanja ispitivanja i skladištenja glavnih kočnih uređaja i dijelova kočnice kao i rezervnih dijelova.

3) Radove na održavanju kočnica mogu obavljati zaposlenici koji su osposobljeni za popravak, održavanje i ispitivanje glavnih kočnih uređaja i dijelova kočnice te posjeduju dokumente o osposobljenosti.

4) Specijalizirana radionica mora imati tehničku i tehnološku dokumentaciju za održavanje glavnih kočnih uređaja i dijelova kočnice kao i potrebne naprave koje omogućuju osiguranje potrebne kvalitete.

5) Specijalizirana radionica mora posjedovati mjernu i ispitnu opremu te potrebne uvjete za ispitivanje i to:

– probnicu za ispitivanje glavnih kočnih uređaja sa zapisima mjernih veličina,

– aparat za ispitivanje tvrdoće po Shoru,

– mjerne manometre i druge potrebne mjerne uređaje i instrumente,

– zračnu i električnu instalaciju potrebnu za ispitivanje.

6) Mjerna i ispitna oprema mora biti umjerena i mora imati dokumentaciju sukladnosti od proizvođača.

Održavanje signalno-sigurnosnih i drugih uređaja

Članak 29.

Specijalizirana radionica za održavanje signalno-sigurnosnih i drugih uređaja na željezničkom vozilu i to:

– radio-dispečerski uređaj,

– autostop uređaj i ETCS uređaj,

– brzinomjerni i registrirajući uređaj,

– drugih signalno-sigurnosnih uređaja mora udovoljavati posebnim uvjetima.

Članak 30.

1) Radove održavanja radio-dispečerskog uređaja, u opsegu većem od funkcionalne provjere uređaja i agregatne zamjene pojedinih modula ugrađenih na željezničkom vozilu može obavljati proizvođač uređaja ili specijalizirana radionica ako ima ovlaštenje proizvođača uređaja.

2) Specijalizirana radionica za održavanje radio-dispečerskog uređaja mora raspolagati mjernom opremom za testiranje primopredajnika na željezničkom vozilu.

Članak 31.

1) Radove održavanja autostop i ETCS uređaja na željezničkom vozilu mogu obavljati stručno osposobljeni zaposlenici za ispitivanje i puštanje u pogon lokomotivskog dijela autostop ili ETCS uređaja sukladno uputama koje propisuje proizvođač.

2) Radove održavanja pojedinih modula autostop i ETCS uređaja može obavljati proizvođač uređaja ili specijalizirana radionica koja raspolaže s probnicom za ispitivanje dotičnog tipa autostop ili ETCS uređaja.

Članak 32.

1) Radove održavanja, u opsegu većem od funkcionalne provjere uređaja i agregatne zamjene pojedinih modula, brzinomjernog i registrirajućeg uređaja željezničkog vozila može obavljati proizvođač uređaja ili specijalizirana radionica ako ima ovlaštenje proizvođača uređaja.

2) Specijalizirana radionica koja obavlja radove održavanja brzinomjernog i registrirajućeg uređaja željezničkog vozila mora imati odgovarajuću probnicu za ispitivanje i podešavanje brzinomjernog i registrirajućeg uređaja.

3) Probnica iz prethodnog stavka mora biti certificirana od strane proizvođača brzinomjernog i registrirajućeg uređaja ili verificirane ustanove.

4) Specijalizirana radionica za održavanje brzinomjernog i registrirajućeg uređaja mora raspolagati potrebnom informatičkom opremom i programima.

Članak 33.

Specijalna radionica za održavanje drugih signalno-sigurnosnih uređaja moraju imati ovlaštenje proizvođača uređaja i raspolagati odgovarajućom opremom osim ako održavanje tih uređaja ne obavlja proizvođač.

Održavanje posuda pod tlakom

Članak 34.

1) Održavanje posuda pod tlakom može obavljati specijalizirana radionica koja je odgovarajuće opremljena za tu vrstu radova i koja raspolaže stručno osposobljenim zaposlenicima.

2) Pod odgovarajućom opremom podrazumijeva se infrastruktura i tehnička opremljenost koja omogućuje provedbu održavanja sukladno uputama za održavanje proizvođača posuda pod tlakom.

3) Ispitivanje jednostavnih tlačnih posuda mogu obavljati tijela ovlaštena za periodične preglede opreme pod tlakom sukladno posebnim propisima.

4) Održavanje i ispitivanje spremnika za prijevoz opasnih tvari mora se obavljati u skladu s Dodatkom C: Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID), Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ministarstvo će do stupanja na snagu ovog Pravilnika objaviti Dodatak s popisom normi i UIC objava koje se primjenjuju za pojedino područje održavanja koje moraju primjenjivati održavatelji i specijalizirane radionice.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/11-02/37

Urbroj: 530-08-11-11

Zagreb, 1. kolovoza 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.