Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima

NN 100/2011 (5.9.2011.), Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2051

Na temelju članka 61.a stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008 i 49/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I NAČINU IZBORA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM TIJELIMA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti i način izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 2.

Državno tijelo može primiti osobe bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s planom prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Plan prijma na stručno osposobljavanje).

Plan prijma na stručno osposobljavanje

Članak 3.

(1) Plan prijma na stručno osposobljavanje donosi se nakon stupanja na snagu državnog proračuna Republike Hrvatske za kalendarsku godinu za koju se plan donosi.

(2) Planom prijma na stručno osposobljavanje utvrđuje se:

– kalendarska godina za koju se plan donosi,

– popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje,

– broj osoba koje se planira primiti,

– potreban stupanj obrazovanja i struka osobe koja se prima na stručno osposobljavanje.

(3) Plan prijma na stručno osposobljavanje donosi čelnik državnog tijela uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose i Ministarstva financija.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose razmatra:

– mogućnosti državnog tijela za provedbu osposobljavanja predloženog broja osoba s obzirom na ukupan broj radnih mjesta utvrđenih uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela i broj zaposlenih na tim radnim mjestima te broj osoba koje su već primljene na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa;

– da li u državnom tijelu ima državnih službenika s odgovarajućim kompetencijama za neposrednu provedbu stručnog osposobljavanja primljenih osoba;

– drugim okolnostima koje utječu na mogućnosti pojedinog državnog tijela i državne službe u cijelosti za provedbu predloženog stručnog osposobljavanja.

(5) Ministarstvo financija utvrđuje jesu li za provedbu predloženog stručnog osposobljavanja osigurana financijska sredstva.

(6) Plan prijma na stručno osposobljavanje objavljuje se na web-stranici državnog tijela koje je plan donijelo, na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uvjeti za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 4.

(1) Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka a) ovoga članka, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Prijava potrebe za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 5.

(1) Na temelju Plana prijma na stručno osposobljavanje, državno tijelo dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje prijavu potrebe za odabir kandidata – nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uvjete utvrđene Planom prijma na stručno osposobljavanje.

(2) Nadležna služba za zapošljavanje obavijestit će državno tijelo u roku od 8 dana od dana primitka prijave ima li osigurana sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti ili djelomično.

(3) Ako sredstva iz stavka 2. ovoga članka nisu osigurana, postupak prijma na stručno osposobljavanje može se provesti samo ako državno tijelo ima osigurana potrebna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za tu namjenu.

(4) Nadležna služba za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa samo ako su osigurana sredstva za provedbu stručnog osposobljavanja.

(5) Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se državnom tijelu u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva.

Izbor kandidata

Članak 6.

(1) Popis prijavljenih kandidata državno tijelo dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje radi provjere podataka u službenoj evidenciji o statusu osobe i ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. podstavaka a), b) i c) ove Uredbe.

(2) Na zahtjev državnog tijela nadležna služba za zapošljavanje provest će postupak profesionalne selekcije kandidata.

(3) Odluku o izboru kandidata donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti i rezultatima profesionalne selekcije, ako je proveden postupak profesionalne selekcije.

(4) S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

(5) Po jedan primjerak zaključenog ugovora o stručnom osposobljavanju državno tijelo dužno je u roku od 15 dana od dana zaključenja dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose i nadležnoj službi za zapošljavanje.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/11-01/02

Urbroj: 5030106-11-1

Zagreb, 1. rujna 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.