Dopune Sudskog poslovnika

NN 100/2011 (5.9.2011.), Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2054

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11 i 34/11) u članku 173. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U sudovima koji koriste sustav eSpis ispis omota spisa iz sustava će, pored oznake spisa u gornjem desnom i donjem lijevom kutu, sadržavati jedinstveni crtični kod.«

Članak 2.

U članku 317. stavak 1. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»Upisnik za optužno vijeće Kov (Obrazac br. 30.a)«.

Članak 3.

U članku 318. stavak 1. iza podstavka 8. dodaju se novi podstavci 9. i 10. koji glase:

»Upisnik predmeta suca istrage Kir (Obrazac br. 40.)

Upisnik za optužno vijeće Kov (Obrazac br. 30.a)«.

Dosadašnji stavci od 9. do 23. postaju stavci od 11. do 25.

Članak 4.

U članku 326. stavku 1. u podstavku 1. iza riječi: »Km« briše se riječ: »i«, a iza riječi: »Kv« dodaju se riječi »i Kov«.

Članak 5.

U članku 327. stavku 1. podstavak 2. iza riječi: »Km« briše se riječ: »i«, a iza riječi: »Kv« dodaju se riječi: »i Kov«.

Članak 6.

Županijski sudovi upisivat će predmete suca istrage u »Upisnik predmeta suca istrage« od 1. rujna 2011. godine.

Članak 7.

Ove dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/4

Urbroj: 514-02-02-11-1

Zagreb, 29. kolovoza 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.