Odluka o visini isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost

NN 100/2011 (5.9.2011.), Odluka o visini isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2058

Na temelju članka 162.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O VISINI ISPLATE NA OSNOVI RADA U DEŽURSTVU I RADA PO POZIVU TE NAKNADE ZA PRIPRAVNOST

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost.

II.

Visina isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost do stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu utvrđuje se na sljedeći način:

Isplata na osnovi rada u dežurstvu utvrđuje se tako da:

a) radnim danom iznosi 9% od osnovne plaće radnika, a obračunava se na sljedeći način:

– prvih osam sati obračunava se kao redoviti rad,

– drugih osam sati obračunava se kao redoviti rad jer radnik odrađuje sljedeći radni dan,

– trećih osam sati dežurstva (noćnih) obračunava se u paušalnom iznosu u visini 9% od osnovne plaće radnika.

b) radnim danom pred neradni dan, subotom i nedjeljom isplata na osnovi rada u dežurstvu iznosi 13,5% od osnovne plaće radnika, a obračunava se na sljedeći način:

– prvih osam sati obračunava se kao redoviti radni dan,

– daljnjih šesnaest sati obračunava se u paušalnom iznosu 13,5% od osnovne plaće radnika.

c) blagdanom se isplata na osnovi rada u dežurstvu obračunava u paušalnom iznosu 18% od osnovne plaće radnika.

Nakon odrađenog dežurstva subotom, nedjeljom i blagdanom, radnik ima pravo na jedan slobodan dan.

Isplata na osnovi rada u dežurstvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti subotom iznosi 9% od osnovne plaće radnika.

Isplata na osnovi rada u dežurstvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedjeljom iznosi 13,5% od osnovne plaće radnika.

Isplata na osnovi rada u dežurstvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti blagdanom iznosi 18% od osnovne plaće radnika.

Dežurstvo subotom traje 8 sati, nedjeljom i blagdanom 16 sati. Nakon odrađenog dežurstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radnik nema pravo na slobodan dan.

Naknada za pripravnost obračunava se od iznosa isplate obračunatog na osnovi rada u dežurstvu, ovisno o tome u koji dan pada pripravnost, u paušalnim iznosima i to za:

a) standardnu pripravnost 30%

b) pripravnost u dijelovima zdravstvenih ustanova udaljenim od središta više od 20 km cestovne udaljenosti 40%

c) pripravnost na bolničkim odjelima i službama gdje nije organizirano dežurstvo, a potrebno je 60%.

U slučaju spora o potrebi dežurstva, odnosno pripravnosti odlučuje ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Pripravnost radnim danom traje 16 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom 24 sata.

Potreba za pripravnošću u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđuje se ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Rad po pozivu smatra se prekovremenim radom i tako se plaća.

U evidenciji radnog vremena, do stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, poslodavac je obvezan kao posebne podatke o radnom vremenu voditi podatke o dežurstvu iz stavka 1. – 6. ove točke, o pripravnosti iz stavka 7. i 9. ove točke i radu po pozivu iz stavka 11. ove točke.

Prilikom obračuna isplate na osnovi rada u dežurstvu i naknade za pripravnost ne uzimaju se istodobno i povećanja osnovne plaće za noćni rad, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, rad blagdanom, rad u smjenskom radu u drugoj smjeni, dvokratnom radu, rad u turnusima te uvećanje plaće s osnova uvjeta rada.

Odredbe o dežurstvu odnose se i na radnike koji su upućeni na specijalističku edukaciju ili edukaciju iz uže specijalizacije u drugu zdravstvenu ustanovu.

Isplate na osnovi rada u dežurstvu isplaćuje ustanova u koju je radnik upućen.

III.

Visina isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost nakon stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu utvrđuje se na sljedeći način:

Rad u dežurstvu smatra se prekovremenim radom, a obračunava se tako da se osnovna plaća radniku uveća 50%.

Isplata na osnovi rada u dežurstvu iz stavka 2. ove točke ne isključuje isplatu dodataka za rad noću, rad subotom, rad nedjeljom i rad u drugoj smjeni iz članka 58. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 9/05, 20/06, 156/09, 52/10 i 7/11 – u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), dodatka za rad na blagdan, dodatka za posebne uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora te dodatka za iznimnu odgovornost iz članka 66.a Kolektivnog ugovora.

Dodatak za rad na blagdan iz stavka 2. ove točke obračunava se kao dodatak za rad nedjeljom.

Nakon odrađenog dežurstva radnik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Rad u standardnoj pripravnosti obračunava se i plaća kao prekovremeni rad pomnožen s koeficijentom 0,25.

Rad u pripravnosti na bolničkim odjelima i službama gdje nije organizirano dežurstvo, obračunava se i plaća kao prekovremeni rad pomnožen s koeficijentom 0,5.

Rad po pozivu smatra se prekovremenim radom i tako se plaća.

Isplata na osnovi rada u dežurstvu sukladno stavku 1., 2., 3. i 4. ove točke nakon stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, za tu godinu obračunava se pomnožena s koeficijentom:

a) za radni dan 0,8820

b) za petak, subotu i nedjelju 0,7515

c) za blagdan i neradni dan utvrđen Zakonom o blagdanima i neradnim danima te za rad na Uskrs 0,7515.

Naknada za pripravnost sukladno stavku 5. ove točke nakon stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu za tu godinu obračunava se pomnožena s koeficijentom 0,6428.

Naknada za pripravnost sukladno stavku 6. ove točke nakon stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu za tu godinu obračunava se pomnožena s koeficijentom 0,6428.

IV.

Visina isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost u 2013. godini utvrđuje se na sljedeći način:

Isplata na osnovi rada u dežurstvu i naknada za pripravnost u 2013. godini obračunava se bez primjene koeficijenata iz točke III. stavka 8., 9. i 10. ove Odluke.

Rad po pozivu smatra se prekovremenim radom i tako se plaća.

V.

Isplata na osnovi rada u dežurstvu sukladno točki III. i IV. ove Odluke utvrđuje se na sljedeći način:

Dežurstvo radnim danom:

– prvih osam sati obračuna se kao redoviti rad,

– drugih osam sati obračunava se kao redovit rad (za dan nakon dežurstva kada se ne radi), uvećan za dodatak za rad u drugoj smjeni iz članka 58. Kolektivnog ugovora,

– trećih osam sati obračunava se kao prekovremeni rad na način da se osnovna plaća uveća za 50% te za dodatak za noćni rad iz članka 58. Kolektivnog ugovora, dodatak za posebne uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora i dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66.a Kolektivnog ugovora.

Dežurstvo petkom:

– prvih osam sati obračunava se kao redovan rad,

– preostalih šesnaest sati obračunava se kao prekovremeni rad na način da se osnovna plaća uveća za 50% te uveća za dodatak za rad u drugoj smjeni iz članka 58. Kolektivnog ugovora za prvih osam sati dežurstva, za dodatak za noćni rad iz članka 58. Kolektivnog ugovora za drugih osam sati dežurstva te dodatak za uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora i dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66.a Kolektivnog ugovora.

Dežurstvo subotom:

– prvih osam sati obračunava se kao redovan rad,

– preostalih šesnaest sati obračunava se kao prekovremeni rad na način da se osnovna plaća uveća za 50% te se uveća za dodatak za rad subotom iz članka 58. Kolektivnog ugovora te se uveća za dodatak za rad u drugoj smjeni iz članka 58. Kolektivnog ugovora za prvih osam sati dežurstva, za dodatak za noćni rad iz članka 58. Kolektivnog ugovora za drugih osam sati dežurstva te dodatak za uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora i dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66.a Kolektivnog ugovora.

Dežurstvo nedjeljom:

– prvih osam sati obračunava se kao redovan rad,

– preostalih šesnaest sati obračunava se kao prekovremeni rad na način da se osnovna plaća uveća za 50% te se uveća za dodatak za rad nedjeljom iz članka 58. Kolektivnog ugovora te se uveća za dodatak za rad u drugoj smjeni iz članka 58. Kolektivnog ugovora za prvih osam sati dežurstva, za dodatak za noćni rad iz članka 58. Kolektivnog ugovora za drugih osam sati dežurstva te dodatak za uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora i dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66.a Kolektivnog ugovora.

Iznos naknade za dežurstvo blagdanom i neradnim danom obračunava se kao iznos naknade za dežurstvo nedjeljom.

VI.

Naknada za pripravnost sukladno točki III. i IV. ove Odluke obračunava se na sljedeći način:

Pripravnost radni dan:

– pripravnost radnim danom traje šesnaest sati i obračunava se kao prekovremeni rad, na način da se osnovna plaća uveća za 50% te uveća za dodatak po osnovi rada u drugoj smjeni i za dodatak za rad noću iz članka 58. Kolektivnog ugovora, te za dodatak za posebne uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora te za dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66.a Kolektivnog ugovora.

Pripravnost subotom:

– pripravnost subotom traje 24 sata i obračunava se kao prekovremeni rad na način da se osnovna plaća uveća za 50% te se uveća za dodatak po osnovi rada u drugoj smjeni, za dodatak za noćni rad, za dodatak za rad subotom iz članka 58. Kolektivnog ugovora te za dodatak za posebne uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora te za dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66. a Kolektivnog ugovora.

Pripravnost nedjeljom:

– pripravnost nedjeljom traje 24 sata i obračunava se kao prekovremeni rad na način da se osnovna plaća uveća se za 50% te se uveća za dodatak po osnovu rada u drugoj smjeni, za dodatak za noćni rad, za dodatak za rad nedjeljom iz članka 58. Kolektivnog ugovora te za dodatak za posebne uvjete rada iz članka 65. Kolektivnog ugovora te za dodatak za iznimnu odgovornost iz članka 66. a Kolektivnog ugovora.

Pripravnost na blagdan i neradni dan obračunava se kao pripravnost nedjeljom.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/115
Urbroj: 534-07-11-1
Zagreb, 26. kolovoza 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.