Pravilnik o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu

NN 101/2011 (7.9.2011.), Pravilnik o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2071

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je

PRAVILNIK

O ISKAZIVANJU POTROŠNJE ENERGIJE I OSTALIH RESURSA PROIZVODA, POVEZANIH S ENERGIJOM, POMOĆU OZNAKA I STANDARDIZIRANIH INFORMACIJA O PROIZVODU

Članak 1.

Područje primjene

(1) Ovim se Pravilnikom uspostavlja okvir za usklađivanje nacionalnih mjera o informacijama za krajnje korisnike, posebno pomoću oznaka i standardnih informacija o proizvodu, o potrošnji energije i, ako je to relevantno, ostalih bitnih resursa tijekom upotrebe, i o dodatnim informacijama o proizvodima povezanim s energijom, čime se krajnjim korisnicima omogućuje da izaberu učinkovitije proizvode, prema Direktivi 2010/30/EU o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (pročišćeni tekst).

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na proizvode povezane s energijom koji tijekom upotrebe imaju značajan izravan ili neizravan utjecaj na potrošnju energije i, ako je to relevantno, drugih bitnih resursa.

(3) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

(a) rabljene proizvode;

(b) prijevozna sredstva za osobe ili robu.

Članak 2.

Definicije

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti.

(2) U ovom se Pravilniku koriste pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

(a) »proizvod povezan s energijom« ili »proizvod« znači svaku robu koja tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije a koja se stavlja na tržište i/ili pušta u rad, uključujući i dijelove namijenjene za ugradnju u proizvode koji koriste energiju obuhvaćene ovim Pravilnikom, koje se stavlja na tržište i/ili pušta u rad kao pojedinačne dijelove za krajnje korisnike i čije se okolišne značajke mogu neovisno procijeniti;

(b) »informacijski list« znači standardnu grupu podataka s informacijama o proizvodu;

(c) »drugi bitni izvori« znače vodu, kemikalije ili bilo koju drugu tvar koju proizvod troši u normalnoj upotrebi;

(d) »dodatne informacije« znače ostale informacije, koje se zasnivaju na mjerljivim podacima, o radnim značajkama i svojstvima proizvoda koji se odnose na energiju ili druge bitne izvore koje taj proizvod koristi ili su korisni za procjenu njihove potrošnje;

(e) »izravni utjecaj« znači utjecaj proizvoda koji tijekom upotrebe stvarno troše energiju;

(f) »neizravni utjecaj« znači utjecaj proizvoda koji ne troše energiju nego tijekom upotrebe pridonose očuvanju energije;

(g) »posebni propis« koji znači pravilnik kojim se označava energetska učinkovitost pojedinih proizvoda sukladno Delegiranim Uredbama Komisije (EU);

(h) »distributer« je svaka fizička i pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;

(i) »dobavljač« označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika koji proizvod stavlja na tržište ili pušta u rad. Ako takvih nema, svaka fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište proizvode obuhvaćene ovim Pravilnikom smatra se dobavljačem;

(j) »stavljanje na tržište« je prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Republike Hrvatske;

(k) »stavljanje na raspolaganje« proizvoda na tržištu je svaka isporuka proizvoda za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Republike Hrvatske u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

(l) »neovlaštena uporaba oznake« znači upotrebu oznake od strane korisnika koji nije nadležno tijelo Republike Hrvatske niti institucija Europske unije na način koji nije predviđen ovim Pravilnikom ili posebnim propisom;

(m) »Ministarstvo« je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku.

Članak 3.

Odgovornosti

(1) Izlaganje oznaka, znakova, simbola ili natpisa koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom ili posebnim propisima, a koji mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti ili ih mogu zbuniti u pogledu potrošnje energije ili, ako je to relevantno, drugih bitnih resursa tijekom uporabe zabranjeno je. Ova zabrana ne odnosi se na natpisne ili druge pločice koje se na proizvod pričvršćuju iz sigurnosnih razloga.

(2) Ako proizvod ne zadovoljava sve relevantne zahtjeve koji se u ovom Pravilniku i posebnom propisu utvrđuju u pogledu oznake i informacijskog lista, dobavljač je dužan proizvod uskladiti s tim zahtjevima.

Ako o neusklađenosti proizvoda postoje dostatni dokazi, poduzimaju se potrebne preventivne mjere kao i druge mjere s ciljem osiguravanja usklađenosti proizvoda u točno određenom vremenskom okviru, uzimajući u obzir nastalu štetu.

Ako neusklađenost nije otklonjena, donosi se odluka o ograničavanju ili zabrani stavljanja na tržište i/ili puštanja u rad dotičnog proizvoda ili osigurava da isti bude povučen s tržišta. U slučajevima povlačenja proizvoda s tržišta ili zabrane stavljanja proizvoda na tržište, Komisija EU i države članice EU o tome odmah moraju biti obaviještene.

(3) Uvođenje sustava označavanja potrošnje ili očuvanja energije putem oznaka i informacijskih listova prate edukativno-promotivne informativne kampanje s ciljem promicanja energetske učinkovitosti i odgovornije upotrebe energije od strane krajnjih korisnika. Organizacija kampanja obveza je državnih tijela nadležnih za energetsku učinkovitost u skladu sa Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

(4) Svake četiri godine Ministarstvo izrađuje, javno objavljuje i dostavlja Komisiji EU izvješće o provedbenim aktivnostima i razini usklađenosti s ovim Pravilnikom i posebnim propisima na teritoriji Republike Hrvatske.

Članak 4.

Zahtjevi u pogledu informacija

(1) Informacije koje se odnose na potrošnju električne energije, drugih oblika energije i po potrebi drugih bitnih resursa tijekom upotrebe kao i dodatne informacije, u skladu s posebnim propisima donesenim prema ovom Pravilniku, krajnjim korisnicima stavljaju se na znanje u informacijskom listu i na oznaci proizvoda koji se nudi za prodaju, u najam ili kupnju na otplatu ili se izravno ili neizravno izlaže krajnjim korisnicima bilo kojim načinom prodaje na daljinu, uključujući i Internet.

(2) Informacije se iz stavka (1) ovoga članka navode s obzirom na ugrađene ili instalirane proizvode samo kad se to propisuje posebnim propisom.

(3) Svako oglašavanje konkretnog modela proizvoda povezanog s energijom koji se uređuju posebnim propisom u skladu s ovim Pravilnikom, u kojem se otkriva informacija o energiji ili cijeni, obuhvaća uputu na razred energetske učinkovitosti tog proizvoda.

(4) Svaki tehnički promotivni materijal o proizvodima povezanim s energijom koji opisuje konkretne tehničke parametre proizvoda, primjerice knjige tehničkih uputa i proizvođački prospekti, u tiskanom obliku ili na Internetu, dostavlja se krajnjim korisnicima s potrebnim informacijama u pogledu potrošnje energije ili da sadrži uputu na razred energetske učinkovitosti proizvoda.

Članak 5.

Odgovornosti dobavljača

(1) Dobavljači koji stavljaju na tržište ili na raspolaganje proizvode koji se uređuju posebnim propisima, dostavljaju oznaku i informacijski list u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisom.

(2) Tehnička dokumentacija koju dobavljači na zahtjev nadležnog tijela iz članka 14. ovoga Pravilnika predoče tom nadležnom tijelu mora biti dostatna da se na temelju nje može procijeniti točnost informacija na oznaci i u informacijskom listu. Tehnička dokumentacija obuhvaća:

(i) opći opis proizvoda;

(ii) rezultate provedenih projektnih izračuna, kad je to relevantno;

(iii) kada postoje, izvješća o ispitivanju uključujući i ona koja su provele relevantne ovlaštene organizacije kako su utvrđene u skladu s ostalim zakonodavstvom EU;

(iv) kad se navode vrijednosti za slične modele, upute koje omogućuju identifikaciju tih modela.

U tu svrhu dobavljači mogu koristiti već postojeću dokumentaciju izrađenu u skladu sa zahtjevima utvrđenim u relevantnom zakonodavstvu EU.

(3) Dobavljači osiguravaju dostupnost tehničke dokumentacije u svrhu kontrole u razdoblju koje završava pet godina nakon što je proizveden posljednji dotični proizvod.

Dobavljači na zahtjev osiguravaju dostupnost elektroničke verzije tehničke dokumentacije tijelima nadležnim za nadzor tržišta i Komisiji EU u roku od 10 radnih dana po primitku zahtjeva nadležnog tijela države članice ili Komisije.

(4) U pogledu označavanja i dostavljanja informacija o proizvodu, potrebne oznake dobavljači dostavljaju distributerima besplatno.

Ne dovodeći u pitanje mogućnost dobavljača da izaberu svoje sustave za dostavu oznaka, na zahtjev distributera dobavljači oznake dostavljaju u razumnom roku.

(5) Osim oznaka, dobavljači dostavljaju informacijski list za proizvod.

(6) Informacijski list moguće je osigurati kao sastavni dio prospekata o proizvodu ili kao zasebni dokument.

(7) Dobavljači su odgovorni za točnost oznaka i informacijskih listova koje dostavljaju.

(8) Smatra se da su dobavljači dali pristanak na objavljivanje informacija navedenih na oznaci ili u informacijskom listu.

(9) Dobavljači dostavljaju Ministarstvu podatke o ukupnim količinama proizvoda stavljenim na tržište i na raspolaganje u Republici Hrvatskoj. Podaci moraju biti dostavljeni do ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Podaci se dostavljaju za svaku grupu proizvoda čije označavanje uređeno posebnim propisom. Podaci se počinju prikupljati od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Odgovornosti distributera

(1) Kada se izlaže proizvod koji se uređuje posebnim propisom, distributeri na njega stavljaju odgovarajuću oznaku na jasno vidljivo mjesto navedeno u posebnom propisu.

(2) Distributer je dobavljaču dužan izdati potvrdu o primitku oznake i informacijskog lista.

(3) Distributer ne smije stavljati na tržište i raspolaganje te izlagati proizvod ako za taj proizvod nije primio od dobavljača oznaku i informacijski list

(4) Distributer ne smije stavljati na tržište i raspolaganje te izlagati proizvod koji nije označen oznakom energetske učinkovitosti.

(5) Distributeri potencijalnom kupcu osiguravaju mogućnost upoznavanja s podacima iz informacijskog lista.

Članak 7.

Prodaja na daljinu i drugi oblici prodaje

Ako se proizvodi nude na prodaju, u najam ili prodaju/unajmljivanje na otplatu uz naručivanje putem pošte, kataloški, preko Interneta, televizijskom prodajom ili na neki drugi način koji podrazumijeva da se ne može očekivati da potencijalni krajnji korisnik vidi izložen proizvod, u posebnim propisima donose se odredbe kojima se osigurava da se potencijalni kupac prije kupnje proizvoda upozna s podacima s oznake i informacijskog lista. U posebnom propisu po potrebi se navodi način na koji se oznaka ili informacijski list ili informacije koje oni sadrže pokazuju ili dostavljaju potencijalnom krajnjem korisniku.

Članak 8.

Sloboda kretanja

(1) Na teritoriju Republike Hrvatske ne zabranjuju se, ne ograničavaju niti sprečavaju stavljanje na tržište niti stavljanje na raspolaganje proizvoda koji su obuhvaćeni i usklađeni s ovim Pravilnikom i posebnim propisima.

(2) Dok se ne dokaže suprotno, smatra se da su oznake i listovi usklađeni s odredbama ovog Pravilnika i posebnog propisa. Od dobavljača se zahtijeva da pruži dokaze u smislu članka 5. ovoga Pravilnika o točnosti informacija koje se daju na svim oznakama ili u listovima ako tijela nadležna za primjenu ovoga Pravilnika imaju razloga sumnjati da te informacije nisu točne.

Članak 9.

Javna nabava i poticaji

(1) Za proizvod koji se uređuje posebnim propisom, obveznici primjene propisa kojim se uređuje javna nabava kada sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama nastoje nabavljati samo one proizvode koji zadovoljavaju kriterije najviše razine radnih značajki i spadaju u najviši razred energetske učinkovitosti dostupan na tržištu Republike Hrvatske. Obveznici primjene propisa kojim se uređuje javna nabava kada sklapaju ugovor o javnoj nabavi nabavljaju samo one proizvode koji zadovoljavaju te kriterije, i da uvjet za primjenu tih kriterija bude ekonomičnost u pogledu troškova, ekonomska izvedivost i tehnička održivost kao i dostatna razina tržišnog natjecanja

(2) Kad se daju poticaji za proizvod koji se uređuje posebnim propisom, cilj su im najviše razine radnih značajki, što uključuje i najviši razred energetske učinkovitosti utvrđen u posebnom propisu. Oporezivanje i fiskalne mjere ne predstavljaju poticaje u smislu ovog Pravilnika. Poticaji se mogu dodjeljivati samo za one proizvode koji zamjenjuju stare neučinkovite proizvode. Kao dokaz za ostvarenje prava na poticaj mora se predočiti potvrda o zbrinjenom starom proizvodu za način propisan podzakonskim propisom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

(3) Kad se predviđaju poticaji za proizvode, kako za krajnje korisnike koji upotrebljavaju visoko učinkovite proizvode tako i za industrije koje ih proizvode, razine radnih značajki izražavaju kao razredi kako su definirani posebnim propisom, osim kad se propisuju razine radnih značajki više od granične vrijednosti koja je u posebnom propisu utvrđena kao najviši razred energetske učinkovitosti. Mogu se propisati razine radnih značajki veće od granične vrijednosti koja je u posebnim propisom utvrđena kao najviši razred energetske učinkovitosti.

Članak 10.

Posebni propisi

(1) Pojedinosti koje se odnose na oznaku i informacijski list utvrđuje se u posebnom propisu, za svaki tip proizvoda u skladu s odredbama ovog članka.

(2) Odredbe posebnog propisa o informacijama o potrošnji energije i drugih bitnih resursa tijekom upotrebe koje se navode na oznaci i u informacijskom listu omogućuju krajnjim korisnicima da donose bolje informirane odluke prilikom kupnje, a tijelima nadležnim za nadzor tržišta da verificiraju da li karakteristike proizvoda odgovaraju navedenim podacima.

(3) Kad se istim posebnim propisom predviđaju odredbe o energetskoj učinkovitosti i odredbe o potrošnji bitnih resursa za neki proizvod, oblikom i sadržajem oznake naglašava se energetska učinkovitost tog proizvoda.

Članak 11.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. moraju biti dobiveni primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode.

Članak 12.

Primjena hrvatskih normi

Mjerni postupci za dobivanje podataka koje sadrži oznaka energetske učinkovitosti provode se u skladu s hrvatskim normama navedenim u Prilogu I.

Članak 13.

Nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, sukladno odredbama Zakona o energiji.

Članak 14.

Primjena Pravilnika

(1) Ovaj Pravilnik primjenjivat će se samo na kućanske uređaje na koje se na dan njegovog stupanja na snagu primjenjuju odredbe Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine«, broj 130/2007), dok Zakonom o energiji ili drugim posebnim zakonom primjena ovoga Pravilnika ne bude propisana i za druge proizvode.

(2) Iznimno osim za kućanske uređaje iz stavka 1 ovog članka, ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve one proizvode za koje je na temelju ovog Pravilnika usvojen poseban propis.

Članak 15.

Prestanak važenja

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine«, broj 130/2007), osim u dijelu kojim se definira sadržaj oznaka energetske učinkovitosti (Prilozi II. do IX.).

Prestanak važenja Priloga II. do IX. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine«, broj 130/2007) određuje se u posebnom propisu za pojedinu grupu proizvoda koji se donosi na temelju odredbi ovog Pravilnika.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 11-01/11-01/184

Urbroj: 526-04-02/1-11-1

Zagreb, 23. kolovoza 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

HRVATSKE NORME

NORME

GRUPE UREĐAJA

HRN EN 153

HLADNJACI I LEDENICE, KOMBINIRANI HLADNJACI

HRN EN 60456

PERILICA RUBLJA

HRN EN 50229

KOMBINIRANA PERILICA-SUŠILICA RUBLJA

HRN EN 61121

BUBNJASTA SUŠILICA RUBLJA

HRN EN 50242

PERILICA POSUĐA

HRN EN 50304

ELEKTRIČNA PEĆNICA

HRN EN 14511 – 1

KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI

HRN EN 14511 – 2

KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI

HRN EN 14511 – 3

KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI

HRN EN 14511 – 4

KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI