Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa

NN 101/2011 (7.9.2011.), Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2072

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH PERILICA POSUĐA

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi u pogledu označavanja električnih kućanskih perilica posuđa s mrežnim napajanjem i električnih perilica posuđa s mrežnim napajanjem koje se mogu napajati i baterijski, uključujući perilice koje se prodaju za nekućanske namjene i ugradbene kućanske perilice posuđa, te zahtjeve u pogledu pružanja dodatnih informacija o tim proizvodima, prema Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1059/2010 o dopuni Direktive 2010/30/EU u pogledu označavanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, u smislu ovog Pravilnika vrijede sljedeće definicije:

(1) »kućanska perilica posuđa« znači stroj koji pere, ispire i suši posuđe, stakleno posuđe, pribor za jelo i kuhinjski pribor, koristeći kemijska i mehanička sredstva te toplinsku i električnu energiju i koji je konstruiran prvenstveno za neprofesionalnu uporabu;

(2) »ugradbena kućanska perilica posuđa« znači kućansku perilicu posuđa namijenjenu za ugradnju u ormarić, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto, za što su potrebni elementi pokućstva;

(3) »komplet posuđa« znači definirani komplet porculanskog i staklenog posuđa i jedaćeg pribora za jednu osobu;

(4) »nazivni kapacitet« znači maksimalni broj kompleta posuđa zajedno s priborom za serviranje, kako ga navede dobavljač, koji se može tretirati u kućanskoj perilici posuđa prema odabranom programu, kad je stroj napunjen u skladu s uputama dobavljača;

(5) »program« znači niz unaprijed utvrđenih operacija koje su prema tvrdnjama dobavljača odgovarajuće za navedene razine uprljanosti ili vrstu punjenja, ili za oboje, i koje zajedno čine kompletni ciklus;

(6) »trajanje programa« znači vrijeme koje prođe od početka do kraja programa, bez odlaganja koje programira korisnik;

(7) »ciklus« znači cjelokupni proces pranja, ispiranja i sušenja, kako je utvrđen za odabrani program;

(8) »stanje isključenosti« znači stanje u kojem je kućanska perilica posuđa isključena pomoću kontrolnog gumba ili prekidača na uređaju, koji je dostupan krajnjem korisniku i omogućuje mu da pri normalnoj uporabi postigne najnižu potrošnju električne energije koja može trajati neograničeno vrijeme dok je kućanska perilica posuđa priključena na izvor električne energije i koristi se u skladu s uputama dobavljača; u slučajevima kad nema kontrolnog gumba ili prekidača koji je dostupan krajnjem korisniku »stanje isključenosti« znači stanje postignuto kad se kućanska perilica posuđa sama vrati na potrošnju energije u stacionarnom stanju;

(9) »stanje mirovanja« znači stanje najniže potrošnje energije koje može trajati beskonačno nakon završetka programa i vađenja posuđa iz kućanske perilice posuđa bez ikakvog daljnjeg posredovanja krajnjeg korisnika;

(10) »ekvivalentna kućanska perilica posuđa« znači model kućanske perilice posuđa koji ima jednaki nazivni kapacitet, tehničke karakteristike i učinkovitost, jednaku potrošnju energije i vode i jednake emisije buke koja se prenosi zrakom, koji je isti dobavljač stavio na tržište pod drugim kodnim brojem;

(11) »krajnji korisnik« znači potrošača koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti kućansku perilicu posuđa;

(12) »prodajno mjesto« znači mjesto na kojem su kućanske perilice posuđa izložene ili ponuđene za prodaju, najam ili kupnju na otplatu.

Članak 3.

Obveze dobavljača

Dobavljač osigurava da:

(a) svaka kućanska perilica posuđa bude označena tiskanom oznakom čiji izgled i sadržaj su utvrđeni u Prilogu I.;

(b) informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan;

(c) tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev nadležnim tijelima Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o energiji i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i Komisiji EU;

(d) svaki oglas za određeni model kućanske perilice posuđa sadrži razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(e) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu kućanske perilice posuđa u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadrže uputu o razredu energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 4.

Odgovornosti distributera

Distributer mora osigurati da:

(a) na prednjoj ili gornjoj strani svake kućanske perilice posuđa koja se nalazi na prodajnom mjestu bude stavljena oznaka koju je osigurao dobavljač u skladu s člankom 3. stavkom (a), na način da bude jasno vidljiva;

(b) se kod prodaje kućanskih perilica posuđa ponuđenih za prodaju, najam ili kupnju na otplatu, u slučajevima kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izložen proizvod, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV.;

(c) svaki oglas za određeni model kućanske perilice posuđa sadrži uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela, ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu kućanske perilice posuđa u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadrže uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. moraju biti dobiveni primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Pri ocjenjivanju sukladnosti navedenog razreda energetske učinkovitosti, godišnje potrošnje energije, godišnje potrošnje vode, indeksa učinkovitosti sušenja, trajanja programa, potrošnje energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja, trajanja stanja mirovanja i emisije buke koja se prenosi zrakom, primjenjuje se postupak utvrđen u Prilogu V.

Članak 7.

Zabrane

Nije dopuštena upotreba naljepnica, oznaka i drugih natpisa koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, a koje mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti.

Članak 8.

Nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika i postupke verifikacije iz članka 6. ovog Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, sukladno odredbama Zakona o energiji, Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i ovog Pravilnika.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

(1) Članak 3. točke (d) i (e) i članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 30. ožujka 2012.

(2) Kućanske perilice posuđa stavljene na tržište prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju biti u skladu s Prilogom VII. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07) ili u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Prilog VII. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07).

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. prosinca 2011. osim odredbi članka 3. stavci (d) i (e) i članka 4. (b), (c) i (d) koji stupaju na snagu 20. travnja 2012.

Klasa: 11-01/11-01/188

Urbroj: 526-04-02/1-11-1

Zagreb, 23. kolovoza 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

OZNAKA

1. OZNAKA

(1) Oznaka sadrži sljedeće podatke:

I. naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II. dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, pri čemu »identifikacijska oznaka« znači kod, obično alfanumerički, po kojemu se određeni model kućanske perilice posuđa razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s točkom 1. Priloga VI.; vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti kućanske perilice posuđa mora se postaviti na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV. godišnju potrošnju energije (AEC) izraženu u kWh (kWh/god), zaokruženu na najbliži cijeli broj i izračunatu u skladu s točkom 1.(b) Priloga VII.;

V. godišnju potrošnju vode (AWC) izraženu u litrama (l/god), zaokruženu na najbliži cijeli broj i izračunatu u skladu s točkom 3. Priloga VII.;

VI. razred učinkovitosti sušenja utvrđen u skladu s točkom 2. Priloga VI.;

VII. nazivni kapacitet izražen kao broj standardnih kompleta posuđa, za standardni ciklus pranja;

VIII. emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj.

(2) Izgled oznake je u skladu s točkom 2. Ako je nekom modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. No 66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća[1], može se dodati i kopija znaka zaštite okoliša EU.

2. IZGLED OZNAKE

Oznaka mora izgledati kako je prikazana na donjoj slici.

Pri čemu:

(a) Oznaka mora biti široka najmanje 110 mm i visoka najmanje 220 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadrži ipak moraju ostati u gore navedenom omjeru.

(b) Pozadina je bijela.

(c) Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.

(d) Oznaka mora ispunjavati sve dolje navedene zahtjeve (brojke se odnose na gornju sliku):

1. Obrub: 5 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

2. Logotip EU – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

3. Logotip »Energija«: boja: X-00-00-00. Piktogram kako je prikazan; logotip EU i Logotip »Energija« (zajedno): širina: 92 mm, visina: 17 mm.

4. Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100% – dužina: 92,5 mm.

5. Skala A-G

– Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

– Tekst: Calibri Bold 18 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 12 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu

6. Razred energetske učinkovitosti

– Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100% crna boja.

– Tekst: Calibri Bold 29 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 18 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

7. Energija

– Tekst: Calibri Regular 11 pt, velika slova, 100% crna boja.

8. Godišnja potrošnja energije

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 37 pt, 100% crna boja.

– Drugi red: Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

9. Godišnja potrošnja vode:

– Piktogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 24 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 16 pt, 100% crna boja.

10. Razred učinkovitosti sušenja:

– Piktogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Regular 16 pt, horizontalna skala 75%, 100% crna boja; i Calibri Bold 22 pt, horizontalna skala 75%, 100% crna boja;

11. Nazivni kapacitet:

– Piktogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 24 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 16 pt, 100% crna boja.

12. Emisije buke:

– Piktogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 24 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 16 pt, 100% crna boja.

13. Naziv ili zaštitni znak dobavljača

14. Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

15. Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 92 × 15 mm.

16. Broj Uredbe: Calibri Bold 9 pt, 100% crna boja.

PRILOG II.

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

1. U informacijskom listu proizvoda za kućanske perilice posuđa podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale koji se isporučuju uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, odnosno kod, obično alfanumerički, po kojemu se određeni model kućanske perilice posuđa razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

(c) nazivni kapacitet, izražen kao broj standardnih kompleta posuđa za standardni ciklus pranja;

(d) razred energetske učinkovitosti u skladu s točkom 1. Priloga VI.;

(e) ako je kućanskoj perilici posuđa dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. No 66/2010, može se uvrstiti i taj podatak;

(f) godišnja potrošnja energije (AEC) izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 1.(b) Priloga VII. Opisuje se kao »potrošnja energije ‘X’ kWh godišnje (kWh/god), na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja, pri punjenju hladnom vodom i režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.«;

(g) potrošnja energije (Et) standardnog ciklusa pranja;

(h) potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja (Po i Pl);

(i) godišnja potrošnja vode (AWC) izražena u litrama (l/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 3. Priloga VII.; opisuje se kao »potrošnja vode ‘X’ litara godišnje (l/god), na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.«;

(j) razred učinkovitosti sušenja utvrđen u skladu s točkom 2. Priloga VI. izražen kao »razred učinkovitosti sušenja ‘X’ na skali od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)«. Ako se informacije dostavljaju u obliku tablice, mogu se izraziti i na drugi način, pod uvjetom da pritom bude jasno da je raspon skale od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)«;

(k) navod da »standardni program« znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu, da je taj program pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa i da je najučinkovitiji s obzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode;

(l) trajanje programa za standardni ciklus pranja izražen u minutama, zaokruženo na najbliži cijeli broj;

(m) trajanje stanja mirovanja (T1), ako je kućanska perilica posuđa opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije;

(n) emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj;

(o) ako je kućanska perilica posuđa namijenjena za ugradnju, navod u tom smislu.

2. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela kućanskih perilica posuđa koje isporučuje isti dobavljač.

3. Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake koja može biti u boji ili crno bijela. U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.

PRILOG III.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke (c) sadrži:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela perilice posuđa, dovoljan za njezino nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c) upute na korištene usklađene norme, prema potrebi;

(d) ostale korištene tehničke norme i specifikacije, prema potrebi;

(e) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f) sljedeće tehničke parametre za mjerenja:

(i) potrošnja energije;

(ii) potrošnja vode;

(iii) trajanje programa;

(iv) učinkovitost sušenja;

(v) potrošnja energije u »stanju isključenosti«;

(vi) potrošnja energije u »stanju mirovanja«

(vii) trajanje »stanja mirovanja«;

(viii) emisije buke koja se prenosi zrakom;

(g) rezultate izračuna napravljenih u skladu s Prilogom VII.

2. Ako su podaci uvršteni u dosje tehničke dokumentacije za određeni model kućanske perilice posuđa dobiveni izračunom na temelju projekta i/ili ekstrapolacijom podataka o drugim ekvivalentnim kućanskim perilicama posuđa, dokumentacija mora sadržavati pojedinosti o tim izračunima i/ili ekstrapolaciji kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je dobavljač obavio u svrhu verifikacije točnosti navedenih izračuna. Ti podaci isto tako moraju sadržavati popis svih ostalih ekvivalentnih modela kućanskih perilica posuđa za koje su podaci dobiveni na istoj osnovi.

PRILOG IV.

PODACI KOJE TREBA OSIGURATI U SLUČAJEVIMA KAD SE NE MOŽE OČEKIVATI DA ĆE KRAJNJI KORISNIK VIDJETI IZLOŽENI PROIZVOD

1. Podaci iz članka 4. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) razred energetske učinkovitosti, kako je definiran u točki 1. Priloga VI.;

(b) nazivni kapacitet izražen kao broj standardnih kompleta posuđa za standardni ciklus pranja;

(c) godišnja potrošnja energije (AEC) izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 1.(b) Priloga VII.;

(d) godišnja potrošnja vode (AWC) izražena u litrama (l/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 3. Priloga VII.;

(e) razred učinkovitosti sušenja utvrđen u skladu s točkom 2. Priloga VI.;

(f) emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj;

(g) ako je model namijenjen za ugradnju, navod u tom smislu.

2. U slučaju da se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, oni moraju biti navedeni u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu II.

3. Veličina i vrsta fonta koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.

PRILOG V.

POSTUPAK VERIFIKACIJE U SVRHU TRŽIŠNOG NADZORA

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., Državni inspektorat dužan je provesti postupak verifikacije podataka iskazanih na oznaci energetske učinkovitosti i u tehničkoj dokumentaciji.

U tu se svrhu ispituje jednu kućansku perilicu posuđa (analiza). Ako izmjereni parametri nisu u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, odnosno nisu u okviru raspona utvrđenih u Tablici 1., mjerenja treba obaviti na još tri kućanske perilice posuđa (super analiza). Aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih na te tri kućanske perilice posuđa mora biti u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, odnosno u okviru raspona utvrđenih u Tablici 1., osim potrošnje energije čija izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 6%.

U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i ostali ekvivalentni modeli kućanske perilice posuđa ne ispunjavaju zahtjeve navedene u člancima 3. i 4. te da je potrebno poduzeti mjere definirane Zakonom o energiji.

Tijela država članica primjenjuju pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

Tablica 1.

Mjerni parametar

Odstupanja dopuštena pri verifikaciji

Godišnja potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti AEC (*) za više od 10%.

Potrošnja vode

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Wt za više od 10%.

Indeks učinkovitosti sušenja

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti ID za više od 19%.

Potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 10%.

Trajanje programa

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tt za više od 10%.

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja

Izmjerena vrijednost potrošnje energije Po i Pl koja je veća od 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 10%. Izmjerena vrijednost potrošnje energije Po i Pl koja je manja ili jednaka 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tl za više od 10%.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Izmjerena vrijednost mora biti u skladu s nazivnom vrijednošću.

(*) »Nazivna vrijednost« znači vrijednost koju je deklarirao dobavljač.

PRILOG VI.

RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I UČINKOVITOSTI SUŠENJA

1. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti kućanske perilice posuđa utvrđuje se na temelju njezinog indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđen u Tablici 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) kućanske perilice posuđa izračunava se u skladu s točkom 1. Priloga VII.

Tablica 1. Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najniža učinkovitost)

EEI ≥ 90

2. RAZREDI UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Razred učinkovitosti sušenja kućanske perilice posuđa utvrđuje se na temelju njezinog indeksa učinkovitosti sušenja (ID), kako je utvrđen u Tablici 2.

Indeks učinkovitosti sušenja (ID) izračunava se u skladu s točkom 2. Priloga VII.

Tablica 2. Razredi učinkovitosti sušenja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A (najviša učinkovitost)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najniža učinkovitost)

0,33 ≥ ID

PRILOG VII.

METODA ZA IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, INDEKSA UČINKOVITOSTI SUŠENJA I POTROŠNJE VODE

1. IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) određenog modela kućanske perilice posuđa uspoređuje se godišnja potrošnja energije kućanske perilice posuđa s njezinom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(a) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

gdje je:

AEC = godišnja potrošnja energije kućanske perilice posuđa;

SAEC = standardna godišnja potrošnja energije kućanske perilice posuđa.

(b) Godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

(i)

gdje je:

Et = potrošnja energije za standardni ciklus pranja, izražena u kWh i zaokružena na tri decimale;

Pl = snaga u »stanju mirovanja« za standardni ciklus pranja, izražena u W i zaokružena na dvije decimale;

Po = snaga u »stanju isključenosti« za standardni ciklus pranja, izražena u W i zaokružena na dvije decimale;

Tt = trajanje programa za standardni ciklus pranja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

280 = ukupan broj standardnih ciklusa pranja na godinu,

(ii) Ako je kućanska perilica posuđa opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije te se po završetku programa automatski vraća u »stanje isključenosti«, AEC se izračunava uzimajući u obzir stvarno trajanje »stanja mirovanja«, prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Tt = izmjereno trajanje »stanja mirovanja« za standardni ciklus pranja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

280 = ukupan broj standardnih ciklusa pranja na godinu.

(c) Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

(i) za kućanske perilice posuđa nazivnog kapaciteta ps ≥ 10 i širine > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii) za kućanske perilice posuđa nazivnog kapaciteta ps ≤ 9 i kućanske perilice posuđa nazivnog kapaciteta ps 9 < ps ≤ 11 i širine ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

gdje je:

ps = broj kompleta posuđa

2. IZRAČUN INDEKSA UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Za izračun indeksa učinkovitosti sušenja (ID) za određeni model kućanske perilice posuđa, učinkovitost sušenja predmetne perilice uspoređuje se s učinkovitošću sušenja referentne perilice posuđa, pri čemu referentna perilica ima karakteristike navedene u opisu općepriznatih najnovijih mjernih metoda, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

(a) Indeks učinkovitosti sušenja (ID) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

gdje je:

DT,i = učinkovitost sušenja kućanske perilice posuđa koja se ispituje, za jedan ispitni ciklus (i);

DR,i = učinkovitost sušenja referentne perilice posuđa, za jedan ispitni ciklus (i);

(b) Učinkovitost sušenja (D) je prosječna vrijednost rezultata sušenja pojedinačih predmeta iz jednog punjenja po završetku standardnog ciklusa pranja. Rezultat sušenja izračunava se kako je prikazano u Tablici 1.:

Tablica 1.

Broj tragova vode (WT) ili mokrih ili mokrih pruga (WS)

Ukupna mokra površina (Aw) u mm2

Rezultat sušenja

WT = 0 i WS = 0

Ne primjenjuje se

2 (najviša učinkovitost)

1 < WT ≤ 2 ili WS = 1

Aw < 50

1

1 < WT ili WS = 2 ili WS = 1 i WT = 1

Aw > 50

0 (najniža učinkovitost)

3. IZRAČUN GODIŠNJE POTROŠNJE VODE

Godišnja potrošnja vode (AWC) kućanske perilice posuđa izračunava se u litrama i zaokružuje na najbliži cijeli broj, kao:

AWC = Wt × 280

gdje je:

Wt = potrošnja vode za standardni ciklus pranja, izražena u litrama i zaokružena na jednu decimalu.

[1] SL L 27, 30. 1. 2010., str. 1.