Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja

NN 101/2011 (7.9.2011.), Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2073

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH PERILICA RUBLJA

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi u pogledu označavanja električnih kućanskih perilica rublja s mrežnim napajanjem i električnih perilica rublja s mrežnim napajanjem koje se mogu napajati i baterijski, uključujući perilice koje se prodaju za nekućanske namjene i ugradbene kućanske perilice rublja, te zahtjevi u pogledu pružanja dodatnih informacija o tim proizvodima, prema Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1061/2010 o dopuni Direktive 2010/30/EU u pogledu označavanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja.

2. Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, u smislu ovog Pravilnika vrijede sljedeće definicije:

(1) »kućanska perilica rublja« znači stroj koji pere, ispire i centrifugira rublje i koji je namijenjen prvenstveno za neprofesionalnu uporabu;

(2) »ugradbena kućanska perilica rublja« znači kućansku perilicu rublja namijenjenu za ugradnju u ormarić, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto, za što su potrebni elementi pokućstva;

(3) »automatska perilica rublja« znači perilicu koja rublje opere u cijelosti, bez potrebe za posredovanjem korisnika u bilo kojoj fazi programa;

(4) »kućanska kombinirana perilica-sušilica rublja« znači kućansku perilicu rublja koja pored funkcije centrifugiranja ima i funkciju sušenja rublja koja obično podrazumijeva zagrijavanje i okretanje rublja u bubnju;

(5) »program« znači niz unaprijed utvrđenih operacija koje su prema tvrdnjama dobavljača odgovarajuće za pranje određenih vrsta tekstila.

(6) »ciklus« znači cjelokupni proces pranja, ispiranja i centrifugiranja, kako je utvrđen za odabrani program;

(7) »trajanje programa« znači vrijeme koje prođe od početka do kraja programa, bez odlaganja koje programira krajnji korisnik;

(8) »nazivni kapacitet« znači maksimalnu masu u kg suhoga rublja određene vrste, koju je dobavljač naveo intervalima po 0,5 kg i koja se može tretirati u kućanskoj perilici rublja prema odabranom programu, kad je napunjena u skladu s uputama dobavljača;

(9) »djelomično punjenje« znači pola nazivnog kapaciteta punjenja kućanske perilice rublja za određeni program;

(10) »sadržaj preostale vlage« znači količinu vlage sadržanu u rublju na kraju faze centrifugiranja;

(11) »stanje isključenosti« znači stanje u kojem je kućanska perilica rublja isključena pomoću kontrolnog gumba ili prekidača na uređaju, koji je dostupan krajnjem korisniku i omogućuje mu da pri normalnoj uporabi postigne najnižu potrošnju električne energije koja može trajati neograničeno vrijeme dok je kućanska perilica rublja priključena na izvor električne energije i koristi se u skladu s uputama dobavljača; u slučajevima kad nema kontrolnog gumba ili prekidača koji je dostupan krajnjem korisniku, »stanje isključenosti« znači stanje postignuto kad se kućanska perilica rublja sama vrati na potrošnju energije u stacionarnom stanju;

(12) »stanje mirovanja« znači stanje najniže potrošnje energije koje može trajati beskonačno nakon završetka programa bez ikakvog daljnjeg posredovanja krajnjeg korisnika, osim vađenja rublja iz kućanske perilice;

(13) »ekvivalentna kućanska perilica rublja« znači model kućanske perilice rublja koji ima jednaki nazivni kapacitet, tehničke karakteristike i učinkovitost, jednaku potrošnju energije i vode te jednake emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom pranja i centrifugiranja kao i neki drugi model kućanske perilice rublja koji je isti dobavljač stavio na tržište pod drugim kodnim brojem;

(14) »krajnji korisnik« znači potrošača koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti kućansku perilicu rublja;

(12) »prodajno mjesto« znači mjesto na kojem su kućanske perilice rublja izložene ili ponuđene za prodaju, najam ili kupnju na otplatu.

Članak 3.

Obveze dobavljača

Dobavljač osigurava da:

(a) svaka kućanska perilica rublja bude označena tiskanom oznakom čiji izgled i sadržaj su utvrđeni u Prilogu I.;

(b) informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan;

(c) tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev nadležnim tijelima Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o energiji i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i Komisiji EU;

(d) svaki oglas u kojem se za određeni model kućanske perilice rublja objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni sadrži razred energetske učinkovitosti;

(e) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu kućanske perilice rublja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadrže razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributer osigurava da:

(a) svaka kućanska perilica rublja koja se nalazi na prodajnom mjestu, na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani uređaja nosi jasno vidljivu oznaku koju dobavljač dostavlja u skladu s člankom 3. točkom (a);

(b) se kućanske perilice rublja ponuđene za prodaju, najam ili kupnju na otplatu, u slučajevima kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženu kućansku perilicu rublja, prodaju s priloženim podacima koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV.;

(c) svaki oglas u kojem se za određeni model kućanske perilice rublja objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni sadrži razred energetske učinkovitosti tog modela;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu kućanske perilice rublja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri, sadrže razred energetske učinkovitosti toga modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Pri ocjenjivanju sukladnosti s navedenim razredom energetske učinkovitosti, godišnjom potrošnjom energije, godišnjom potrošnjom vode, razredom učinkovitosti centrifugiranja, potrošnjom energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja, trajanjem stanja mirovanja, sadržajem preostale vlage, brzinom centrifuge i emisijom buke koja se prenosi zrakom, primjenjuje se postupak utvrđen u Prilogu V.

Članak 7.

Zabrane

Nije dopuštena upotreba naljepnica, oznaka i drugih natpisa koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, a koje mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti.

Članak 8.

Nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika i postupke verifikacije iz članka 6. ovog Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, sukladno odredbama Zakona o energiji, Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i ovog Pravilnika.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

(1) Članak 3. točke (d) i (e) i članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 20. travnja 2012.

(2) Kućanske perilice rublja stavljene na tržište prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju biti u skladu s Prilogom III. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07) ili u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Prilog VII. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07).

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. prosinca 2011. osim odredbi članka 3. stavci (d) i (e) i članka 4. (b), (c) i (d) koji stupaju na snagu 20. travnja 2012.

Klasa: 11-01/11-01/185

Urbroj: 526-04-02/1-11-1

Zagreb, 23. kolovoza 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

OZNAKA

1. OZNAKA


(1) Oznaka sadrži sljedeće podatke:

I. naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II. dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, pri čemu »identifikacijska oznaka« znači kod, obično alfanumerički, po kojemu se određeni model kućanske perilice rublja razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s točkom 1. Priloga VI.; vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti kućanske perilice rublja mora se postaviti na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV. ponderiranu godišnju potrošnju energije (AEC) izraženu u kWh (kWh/god), zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom VII.;

V. ponderiranu godišnju potrošnju vode (AWC) izraženu u litrama (l/god), zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom VII.;

VI. nazivni kapacitet izražen u kg, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja;

VII. razred učinkovitosti centrifugiranja kako je utvrđen u točki 2. Priloga VI.;

VIII. emisije buke koja se prenosi zrakom, tijekom faza pranja i centrifugiranja, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja, izražene u dB(a) re 1 pW, zaokružene na najbliži cijeli broj.

(2) Izgled oznake u skladu je s točkom 2. Ako je nekom modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća[1], može se dodati kopija znaka zaštite okoliša EU.

2. IZGLED OZNAKE

Oznaka mora izgledati kako je prikazano na donjoj slici.

Pri čemu:

(a) Oznaka mora biti široka najmanje 110 mm i visoka najmanje 220 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, njezin sadržaj unatoč tomu mora ostati razmjeran s gornjim specifikacijama.

(b) Pozadina je bijela.

(c) Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.

(d) Oznaka mora ispunjavati sve dolje navedene zahtjeve (brojke se odnose na gornju sliku):

1. Obrub: 5 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm

2. Logotip EU – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

3. Oznaka energetske učinkovitosti: boja: X-00-00-00.

Piktogram kako je prikazan; logotip EU i oznaka energetske učinkovitosti (zajedno): širina: 92 mm, visina: 17 mm.

4. Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100% – dužina: 92,5 mm.

5. Skala A-G:

– Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

– Tekst: Calibri Bold 18 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 12 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

6. Razred energetske učinkovitosti

– Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100% crna boja.

– Tekst: Calibri Bold 29 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 18 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

7. Energija: tekst: Calibri Regular 11 pt, velika slova, 100% crna boja.

8. Ponderirana godišnja potrošnja energije

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 42 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

9. Ponderirana godišnja potrošnja vode:

– Piktrogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 24 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 16 pt, 100% crna boja.

10. Nazivni kapacitet:

– Piktrogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 24 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 16 pt, 100% crna boja.

11. Razred učinkovitosti centrifugiranja

– Piktrogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Regular 16 pt, horizontalna skala 75%, 100% crna boja i Calibri Bold 22 pt, horizontalna skala 75%, 100% crna boja;

12. Emisije buke koja se prenosi zrakom:

– Piktrogram kako je prikazan

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 24 pt, 100% crna boja; i Calibri Regular 16 pt, 100% crna boja.

13. Naziv ili zaštitni znak dobavljača

14. Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

15. Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 92 × 15 mm.

16. Broj uredbe: Calibri Bold 9 pt, 100% crna boja;

PRILOG II.

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

1. U informacijskom listu proizvoda za kućanske perilice rublja podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale priložene uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, odnosno kod, obično alfanumerički, po kojemu se određeni model kućanske perilice rublja razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

(c) nazivni kapacitet, izražen u kg pamuka, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja;

(d) razred energetske učinkovitosti u skladu s točkom 1. Priloga VI.;

(e) ako je kućanskoj perilici rublja dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. No 66/2010, može se uvrstiti i taj podatak;

(f) ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj; navodi se kao »potrošnja energije »X« kWh godišnje (kWh/god), na osnovi 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i u režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.«;

(g) potrošnja energije (Et,60, Et,60½, Et,40½) za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

(h) ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja;

(i) ponderirana godišnja potrošnja vode (AWC) izražena u litrama (l/god), zaokružena na najbliži cijeli broj; navodi se kao »potrošnja vode ‘X’ litara godišnje (l/god), na osnovi 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.«;

(j) razred učinkovitosti centrifugiranja utvrđen u skladu s točkom 2. Priloga VI. izražen kao »razred učinkovitosti centrifugiranja ‘X’ na skali od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)«; to se može izraziti i na drugi način, pod uvjetom da pritom bude jasno da je raspon skale od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)«;

(k) maksimalna brzina centrifuge, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja i postignuti sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost veća;

(l) navod da su »standardni program pranja pamuka na 60 °C« i »standardni program pranja pamuka na 40 °C« standardni programi pranja na koje se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu, da su ti programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i da su to najučinkovitiji programi s obzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode;

(m) trajanje programa za »standardni program pranja pamuka na 60 °C« pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i za »standardni program pranja pamuka na 40 °C« pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

(n) trajanje stanja mirovanja (T1), ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije;

(o) emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj tijekom faza pranja i centrifugiranja, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

(p) ako je kućanska perilica rublja namijenjena za ugradnju, navod u tom smislu.

2. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela kućanskih perilica rublja koje isporučuje isti dobavljač.

3. Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake koja može biti u boji ili crno bijela. U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.

PRILOG III.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke (c) sadrži:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela perilice rublja, dovoljan za njezino nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c) prema potrebi, upute na korištene usklađene norme;

(d) prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(e) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f) navod o tome ispušta li predmetni model kućanske perilice rublja tijekom ciklusa pranja srebrne ione, kako slijedi: »Ovaj proizvod tijekom ciklusa pranja ispušta/ne ispušta srebrne ione.«;

(g) sljedeće tehničke parametre za mjerenja:

(i) potrošnja energije;

(ii) trajanje programa;

(iii) potrošnja vode;

(iv) potrošnja energije u »stanju isključenosti«;

(v) potrošnja energije u »stanju mirovanja«

(vi) trajanje »stanja mirovanja«;

(vii) sadržaj preostale vlage;

(viii) emisije buke koja se prenosi zrakom;

(ix) maksimalna brzina centrifuge;

(h) rezultate izračuna napravljenih u skladu s Prilogom VII.

2. Ako su podaci uvršteni u dosje tehničke dokumentacije za određeni model kućanske perilice rublja dobiveni izračunom na temelju konstrukcije i/ili ekstrapolacijom podataka o ostalim ekvivalentnim uređajima, dokumentacija mora sadržavati pojedinosti o tim izračunima i/ili ekstrapolaciji kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je dobavljač obavio u svrhu verifikacije točnosti navedenih izračuna. Ti podaci isto tako moraju sadržavati popis svih ostalih ekvivalentnih modela kućanskih perilica rublja za koje su podaci dobiveni na istoj osnovi.

PRILOG IV.

PODACI KOJE TREBA OSIGURATI U SLUČAJEVIMA KAD SE NE MOŽE OČEKIVATI DA ĆE KRAJNJI KORISNIK VIDJETI IZLOŽENI PROIZVOD

1. Informacije iz članka 4. stavka (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) nazivni kapacitet izražen u kg pamuka za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja;

(b) razred energetske učinkovitosti, kako je definiran u točki 1. Priloga VI.;

(c) ponderirana godišnja potrošnja energije izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 1.(c) Priloga VII.

(d) ponderirana godišnja potrošnja vode izražena u litrama (l/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 2.(a) Priloga VII.

(e) razred učinkovitosti centrifugiranja utvrđen u skladu s točkom 2. Priloga VI.;

(f) maksimalna brzina centrifuge za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koje je vrijednost manja, i postignuti sadržaj preostale vlage, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koje je vrijednost veća;

(g) emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom faza pranja i centrifugiranja, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja, izražene u dB(a) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj.

(h) ako je model namijenjen za ugradnju, navod u tom smislu.

2. U slučaju da se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, oni navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu II.

3. Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.

PRILOG V.

POSTUPAK VERIFIKACIJE U SVRHU TRŽIŠNOG NADZORA

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., Državni inspektorat dužan je provesti postupak verifikacije podataka iskazanih na oznaci energetske učinkovitosti i u tehničkoj dokumentaciji.

U tu se svrhu ispituje jednu kućansku perilicu rublja (analiza). Ako izmjereni parametri nisu u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, odnosno nisu u okviru raspona utvrđenih u Tablici 1., mjerenja treba obaviti na još tri kućanske perilice rublja (super analiza). Aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih na te tri kućanske perilice rublja mora biti u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, odnosno u okviru raspona utvrđenih u Tablici 1., osim potrošnje energije čija izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 6%.

U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i ostali ekvivalentni modeli kućanske perilice rublja ne ispunjavaju zahtjeve navedene u člancima 3. i 4. te da je potrebno poduzeti mjere definirane Zakonom o energiji.

Tijela država članica primjenjuju pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

Tablica 1.

Mjerni parametar

Dozvoljena odstupanja pri verifikaciji

Godišnja potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti AEC (*) za više od 10%.

Potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 10%.

Trajanje programa

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tt za više od 10%.

Potrošnja vode

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Wt za više od 10%.

Sadržaj preostale vlage

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti D za više od 10%.

Brzina centrifuge

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti za više od 10%

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja

Izmjerena vrijednost potrošnje energije Po i Pl koja je veća od 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 10%. Izmjerena vrijednost potrošnje energije Po i Pl koja je manja ili jednaka 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tl za više od 10%.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Izmjerena vrijednost mora biti u skladu s nazivnom vrijednošću.

(*) »Nazivna vrijednost« znači vrijednost koju je deklarira dobavljač.

PRILOG VI.

RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I UČINKOVITOSTI CENTRIFUGIRANJA

1. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti kućanske perilice rublja utvrđuje se na temelju njezinoga indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđen u Tablici 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) kućanske perilice rublja izračunava se u skladu s točkom 1. Priloga VII.

Tablica 1. Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najniža učinkovitost)

EEI ≥ 87

2. RAZREDI UČINKOVITOSTI CENTRIFUGIRANJA

Razred učinkovitosti centrifugiranja kućanske perilice rublja utvrđuje se na temelju sadržaja preostale vlage (D), kako je utvrđen u Tablici 2.

Sadržaj preostale vlage (D) kućanske perilice rublja utvrđuje se u skladu s točkom 3. Priloga VII.

Tablica 2. Razredi učinkovitosti sušenja

Razred energetske učinkovitosti

Sadržaj preostale vlage (%)

A (najviša učinkovitost)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najniža učinkovitost)

D ≥ 90

PRILOG VII.

METODA ZA IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, GODIŠNJE POTROŠNJE VODE I SADRŽAJA PREOSTALE VLAGE

1. IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) određenog modela kućanske perilice rublja, ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja uspoređuje se s njezinom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(a) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

gdje je:

AEC = godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja;

SAEC = standardna godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja.

(b) Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale

SAEC=47,0 x c + 51,7

gdje je:

C = nazivni kapacitet kućanske perilice rublja za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja.

(c) Ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

(i)

gdje je:

Et = ponderirana potrošnja energije;

Po = ponderirana snaga u »stanju isključenosti«;

Pl = ponderirana snaga u »stanju mirovanja«;

Tt = ponderirano trajanje programa;

220 = ukupan broj standardnih ciklusa pranja na godinu.

(ii) Ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije, pri čemu se kućanska perilica rublja po završetku programa automatski vraća u »stanje isključenosti«, ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se uzimajući u obzir stvarno trajanje »stanja mirovanja«, prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Tt = trajanje »stanja mirovanja«;

(d) Ponderirana potrošnja energije (Et) izračunava se u kWh prema sljedećoj formuli i zaokružuje na tri decimale:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½]/7

gdje je:

Et,60 = potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Et,60½ = potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Et,40½ = potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

(e) Ponderirana snaga u »stanju isključenosti« (Po) izračuna se u W prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½)/7

gdje je:

Po,60 = snaga u »stanju isključenosti« za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Po,60½ = snaga u »stanju isključenosti« za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Po,40½ = snaga u »stanju isključenosti« za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

(f) Ponderirana snaga u »stanju mirovanja« (Pl)izračunava se u W prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½)/7

gdje je:

Pl,60 = snaga u »stanju mirovanja« za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Pl,60½ = snaga u »stanju mirovanja« za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Pl,40½ = snaga u »stanju mirovanja« za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

(g) Ponderirano trajanje programa (Tt) izračunava se u minutama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbližu minutu:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½)/7

gdje je:

Tt,60 = trajanje standardnog programa pranja pamuka na
60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Tt,60½ = trajanje standardnog programa pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Tt,40½ = trajanje standardnog programa pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

(h) Ponderirano trajanje »stanja mirovanja« (Tl) izračuna se u minutama prema sljedećoj formuli i zaokruži na najbližu minutu:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½)/7

gdje je:

Tl,60 = trajanje »stanja mirovanja« za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Tl,60½ = trajanje »stanja mirovanja« za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Tl,40½ = trajanje »stanja mirovanja« za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

2. IZRAČUN PONDERIRANE GODIŠNJE POTROŠNJE VODE

(a) Ponderirana godišnja potrošnja vode (AWC) kućanske perilice rublja izračunava se u litrama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na cijeli broj:

AWC = Wt × 220

gdje je:

Wt = ponderirana potrošnja vode;

220 = ukupni broj standardnih ciklusa pranja na godinu.

(b) Ponderirana potrošnja vode (Wt) izračunava se u litrama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na cijeli broj:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½)/7

gdje je:

Wt,60 = potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Wt,60½ = potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Wt,40½ = potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

3. IZRAČUN PONDERIRANOG SADRŽAJA PREOSTALE VLAGE

Ponderirani sadržaj preostale vlage (D) za kućansku perilicu rublja izračunava se kao postotak prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbliži cijeli postotak:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7

gdje je:

D60 = sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja, izražen u postocima i zaokružen na najbliži cijeli postotak;

D60½ = sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražen u postocima i zaokružen na najbliži cijeli postotak;

D40½ = sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražen u postocima i zaokružen na najbliži cijeli postotak.

[1] SL L 27, 30. 1. 2010., str. 1.