Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja

NN 101/2011 (7.9.2011.), Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2074

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH RASHLADNIH UREĐAJA

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi u pogledu označavanja i dostavljanja dodatnih informacija o proizvodu za električne kućanske rashladne uređaje kapaciteta od 10 do 1 500 litara koji se napajaju iz mreže prema Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1060/2010 o dopuni Direktive broj 2010/30/EU o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja.

2. Ovaj se Pravilnik primjenjuje na električne kućanske rashladne uređaje s mrežnim napajanjem, uključujući i one koji se prodaju za nekućanske namjene ili za hlađenje neprehrambenih proizvoda, kao i ugradbene uređaje.

Primjenjuje se i na električne kućanske rashladne uređaje napajane iz mreže koji se mogu napajati i baterijski.

3. Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

(a) rashladne uređaje koji koriste prvenstveno ostale izvore energije osim električne energije, primjerice ukapljeni naftni plin (LPG), kerozin i bio-dizelska goriva;

(b) baterijske rashladne uređaje koji se na mrežu mogu priključiti preko ispravljača istosmjerne u izmjeničnu struju (AC/DC) koji se kupuju odvojeno;

(c) rashladne uređaje izrađene po narudžbi u jednom primjerku, koji nisu ekvivalentni ostalim modelima rashladnih uređaja;

(d) rashladne uređaje za primjenu u tercijarnom sektoru, opremljene elektroničkim davačima koji registriraju izuzimanje hlađenih prehrambenih artikala i te podatke preko mrežnog priključka mogu automatski prenijeti na daljinski upravljani sustav za knjigovodstvo;

(e) uređaje čija primarna funkcija nije hlađenje hrane radi čuvanja, primjerice samostojeći automati za led ili automati za ohlađena pića.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, vrijede sljedeće definicije:

(1) »hrana« znači hranu, sastojke, pića uključujući vino i ostale artikle prvenstveno namijenjene potrošnji, koje je potrebno hladiti na određenim temperaturama;

(2) »kućanski rashladni uređaj« znači izolirani ormar s jednim ili više odjeljaka, namijenjen hlađenju ili zamrzavanju hrane ili čuvanju rashlađene ili zamrznute hrane za neprofesionalne namjene, za čije hlađenje se koristi jedan ili više postupaka u kojima se troši energija, uključujući uređaje koji se prodaju kao kompleti za ugradnju koje sastavlja krajnji korisnik;

(3) »ugradbeni uređaj« znači sastavljen rashladni uređaj namijenjen za ugradnju u ormar, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto, za koji su potrebni elementi pokućstva;

(4) »hladnjak« znači rashladni uređaj namijenjen čuvanju hrane s najmanje jednim odjeljkom pogodnim za čuvanje svježe hrane i/ili pića, uključujući vino;

(5) »kompresijski rashladni uređaj« znači rashladni uređaj u kojem se hlađenje provodi pomoću kompresora na motorni pogon;

(6) »apsorpcijski rashladni uređaj« znači rashladni uređaj u kojem se hlađenje provodi postupkom apsorpcije za koji se kao izvor energije koristi toplina;

(7) »hladnjak-zamrzivač« znači rashladni uređaj s najmanje jednim odjeljkom za svježu hranu i najmanje jednim odjeljkom pogodnim za zamrzavanje svježe hrane i čuvanje zamrznute hrane u uvjetima sustava čuvanja s tri zvjezdice (odjeljak za zamrzavanje hrane);

(8) »ledenica« znači rashladni uređaj s jednim ili više odjeljaka pogodnih za čuvanje zamrznute hrane;

(9) »zamrzivač hrane« znači rashladni uređaj s jednim ili više odjeljaka pogodnih za zamrzavanje hrane s rasponom temperatura od temperature okoline do – 18 °C koji može služiti i za čuvanje zamrznute hrane u uvjetima sustava čuvanja s tri zvjezdice; zamrzivač hrane može sadržavati i prostore i/ili odjeljke s dvije zvjezdice;

(10) »uređaj za čuvanje vina« znači rashladni uređaj koji nema drugih odjeljaka osim jednog ili više odjeljaka za vino;

(11) »višenamjenski uređaj« znači rashladni uređaj koji nema drugih odjeljaka osim jednog ili nekoliko višenamjenskih odjeljaka«;

(12) »ekvivalentni kućanski rashladni uređaj« znači model kućanskog rashladnog uređaja koji je stavljen na tržište i koji ima jednaku bruto i korisnu zapreminu, jednake tehničke i radne karakteristike i učinkovitost, te jednake tipove odjeljaka kao i drugi model kućanskog rashladnog uređaja koji je isti proizvođač stavio na tržište pod različitom trgovačkom šifrom;

(13) »krajnji korisnik« znači potrošača koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti kućanski rashladni uređaj;

(14) »prodajno mjesto« znači mjesto na kojem su kućanski rashladni uređaji izloženi ili ponuđeni za prodaju, u najam ili najam odnosno kupnju na otplatu.

Primjenjuju se i definicije utvrđene u Prilogu I.

Članak 3.

Obveze dobavljača

Dobavljač osigurava da:

(a) svaki kućanski rashladni uređaj bude označen tiskanom oznakom čiji izgled i sadržaj su utvrđeni u Prilogu II.;

(b) informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu III., bude dostupan;

(c) tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev nadležnim tijelima Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o energiji i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i Komisiji EU;

(d) svaki oglas u kojem se za određeni model kućanskog rashladnog uređaja objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni sadrži razred energetske učinkovitosti;

(e) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu kućanskog rashladnog uređaja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadrže razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributer osigurava da:

(a) svaki kućanski rashladni uređaj koji se nalazi na prodajnom mjestu, na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani uređaja nosi jasno vidljivu oznaku koju dobavljač dostavlja u skladu s člankom 3. točkom (a);

(b) se za kućanske rashladne uređaje ponuđene za prodaju, najam ili kupnju na otplatu, u slučajevima kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izložen proizvod, prilažu informacije koje dobavljač dostavlja u skladu s Prilogom V.;

(c) svaki oglas u kojem se za određeni model kućanskog rashladnog uređaja objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni sadrži razred energetske učinkovitosti;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu kućanskog rashladnog uređaja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri, sadrže razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člankom 3. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode kako se utvrđuju u Prilogu VI.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Pri ocjenjivanju sukladnosti s navedenim razredom energetske učinkovitosti, godišnjom potrošnjom energije, zapreminom svježe i zamrznute hrane, kapacitetom zamrzavanja i emisijama buke koja se prenosi zrakom, primjenjuje se postupak utvrđen u Prilogu VII.

Članak 7.

Zabrane

Nije dopuštena upotreba naljepnica, oznaka i drugih natpisa koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, a koje mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti.

Članak 8.

Nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika i postupke verifikacije iz članka 6. ovog Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, sukladno odredbama Zakona o energiji, Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i ovog Pravilnika.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

(1) Članak 3. točke (d) i (e) i članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 30. ožujka 2012.

(2) Kućanski rashladni uređaji stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju biti u skladu s Prilogom II. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07) ili u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Prilog II. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07).

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. studenoga 2011. osim odredbi članka 3. stavci (d) i (e) i članka 4. (b), (c) i (d) koji stupaju na snagu 30. ožujka 2012.

Klasa: 11-01/11-01/187

Urbroj: 526-04-02/1-11-1

Zagreb, 23. kolovoza 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

PRIMJENJIVE DEFINICIJE U SMISLU
PRILOGA II. DO IX.

U smislu Priloga II. do IX. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »sustav za sprečavanje nakupljanja leda« označava sustav koji automatski i stalno sprečava nastajanje leda, u kojem se hlađenje osigurava prisilnom cirkulacijom zraka, isparivač ili isparivači se odleđuju automatskim sustavom za odleđivanje, a voda nastala odleđivanjem automatski se odvodi;

(b) »odjeljak bez nakupljanja leda« znači svaki odjeljak sa sustavom za sprečavanje nakupljanja leda;

(c) »hladnjak s odjeljkom umjerene temperature« znači rashladni uređaj koji ima najmanje jedan odjeljak za čuvanje svježe hrane i jedan odjeljak umjerene temperature, ali nema odjeljke za čuvanje zamrznute hrane, odjeljke za lako pokvarljivu hranu niti odjeljke za pravljenje leda;

(d) »podrum« označava rashladni uređaj koji ima samo jedan ili više odjeljaka umjerene temperature;

(e) »hladnjak s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu« znači rashladni uređaj koji ima najmanje odjeljak za čuvanje svježe hrane i odjeljak za lako pokvarljivu hranu, ali nema odjeljke za čuvanje zamrznute hrane;

(f) »odjeljci« označavaju bilo koji od odjeljaka iz točaka (g) do (n);

(g) »odjeljak za čuvanje svježe hrane« znači odjeljak namijenjen čuvanju nezamrznute hrane koji može biti podijeljen u nekoliko pododjeljaka;

(h) »odjeljak umjerene temperature« znači odjeljak namijenjen čuvanju određene hrane ili pića na temperaturi višoj od temperature odjeljka za čuvanje svježe hrane;

(i) »odjeljak za lako pokvarljivu hranu« znači odjeljak namijenjen posebno za čuvanje lako pokvarljive hrane;

(j) »odjeljak za pravljenje leda« znači odjeljak s niskom temperaturom namijenjen posebno pravljenju i držanju leda;

(k) »odjeljak za čuvanje zamrznute hrane« znači odjeljak s niskom temperaturom namijenjen posebno za čuvanje zamrznute hrane koji se ovisno o temperaturi razvrstava kako slijedi:

(i) »odjeljak s jednom zvjezdicom«: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od – 6 °C;

(ii) »odjeljak s dvije zvjezdice«: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od – 12 °C;

(iii) »odjeljak s tri zvjezdice«: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od – 18 °C;

(iv) »odjeljak za zamrzavanje hrane« (ili »odjeljak označen s četiri zvjezdice«): odjeljak pogodan za zamrzavanje najmanje 4,5 kg ali ni u kojem slučaju manje od 2 kg hrane na 100 litara korisne zapremine od temperature okoline do temperature od – 18 °C u roku od 24 sata, a pogodan je i za čuvanje zamrznute hrane u uvjetima čuvanja s tri zvjezdice i može sadržavati prostore s dvije zvjezdice;

(v) »odjeljak bez zvjezdice«: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem je temperatura < 0 °C koji se također može koristiti i za pravljenje i čuvanje leda, ali nije namijenjen za čuvanje lako pokvarljive hrane;

(l) »odjeljak za čuvanje vina« znači odjeljak konstruiran isključivo za kratkotrajno čuvanje vina radi hlađenja na idealnu temperaturu za piće ili za dugoročno čuvanje kojim se vinu omogućuje sazrijevanje, koji ima sljedeće karakteristike:

(i) čuvanje na stalnoj temperaturi koja je bilo prethodno programirana ili ručno regulirana u skladu s uputama proizvođača, u rasponu od + 5 °C do + 20 °C;

(ii) temperatura ili temperature čuvanja, s odstupanjem u danom vremenu manjim od 0,5 K na svakoj deklariranoj temperaturi okoline koja odgovara klimatskom razredu kućanskog rashladnog uređaja;

(iii) aktivna ili pasivna regulacija vlage u odjeljku u rasponu od 50% do 80%;

(iv) uređaj je konstruiran na način da prijenos vibracija koje potječu od kompresora hladnjaka ili nekog vanjskog izvora na odjeljak bude što manji;

(m) »višenamjenski odjeljak« znači odjeljak namijenjen za upotrebu na dvije ili više temperatura koje odgovaraju različitim tipovima odjeljaka, a koje krajnji korisnik može podesiti kako bi održavao stalnim raspon radne temperature primjenjiv za svaki tip odjeljka prema uputama proizvođača; međutim, kad zbog neke osobine (npr. mogućnost brzog zamrzavanja), temperature u odjeljku neko ograničeno vrijeme odstupaju od raspona radne temperature, taj odjeljak nije »višenamjenski odjeljak« prema definiciji u ovom Pravilniku;

(n) »drugi odjeljak« znači odjeljak, ali ne odjeljak za čuvanje vina, namijenjen za čuvanje posebne vrste hrane na temperaturi iznad + 14 °C;

(o) »prostor s dvije zvjezdice« označava dio zamrzivača hrane, odjeljka za zamrzavanje hrane, odjeljka s tri zvjezdice ili ledenice s tri zvjezdice koji nemaju vlastita pristupna vrata niti poklopac i u kojima temperatura nije viša od – 12 °C;

(p) »škrinja za zamrzavanje« označava zamrzivač hrane u kojem se jednom ili više odjeljaka pristupa s gornje strane uređaja koji ima odjeljke koji se otvaraju s gornje strane i uspravnog su tipa, ali kod kojih je bruto zapremina odjeljaka koji se otvaraju s gornje strane veća od 75% ukupne bruto zapremine uređaja;

(q) »tip koji se otvara s gornje strane« ili »tip škrinje« znači rashladni uređaj s odjeljkom ili odjeljcima kojima se pristupa s gornje strane uređaja;

(r) »uspravni tip« znači rashladni uređaj s odjeljkom ili odjeljcima kojima se pristupa s prednje strane uređaja;

(s) »brzo zamrzavanje« znači reverzibilnu funkciju koju krajnji korisnik može aktivirati prema uputama proizvođača, kojom se temperatura čuvanja u zamrzivaču ili odjeljku za zamrzavanje snižava kako bi se nezamrznuta hrana brže zamrznula;

(t) »identifikacijska oznaka modela« označava šifru, obično alfanumerički kod, kojom se jedan model rashladnog uređaja razlikuje od ostalih modela s istim zaštitnim znakom ili nazivom proizvođača.

PRILOG II.

OZNAKA

1. OZNAKA ZA KUĆANSKE RASHLADNE UREĐAJE RAZVRSTANE U RAZREDE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI A+++ DO C

(1) Oznaka sadrži sljedeće podatke:

I. naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II. dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

III. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom IX.; vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti kućanskog rashladnog uređaja postavljen je na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV. godišnja potrošnja energije (AEC) izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 3. (2) Priloga VIII.;

V. zbroj korisnih zapremina svih odjeljaka bez zvjezdice (tj. radne temperature > – 6 °C) zaokružen na najbliži cijeli broj;

VI. zbroj korisnih zapremina svih odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane označenih zvjezdicom (tj. radne temperature ≤ – 6 °C) zaokružen na najbliži cijeli broj i broj zvjezdica dodijeljen odjeljku koji ima najveći udio u tom zbroju; kod kućanskih rashladnih uređaja bez odjeljka ili odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane, dobavljač umjesto vrijednosti upisuje »- L« i mjesto za označavanje zvjezdicom ostavlja prazno;

VII. emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj.

Međutim, kod uređaja za čuvanje vina, točke V. i VI. zamjenjuju se nazivnim kapacitetom izraženim u broju standardnih boca zapremine 75 cl koje stanu u uređaj prema uputama proizvođača.

(2) Izgled oznake je u skladu s točkom 3. (1) ovog Priloga. Iznimno, ako je nekom modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća[1], može se dodati kopija znaka zaštite okoliša EU.

2. OZNAKA ZA KUĆANSKE RASHLADNE UREĐAJE RAZVRSTANE U RAZREDE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI D DO G

(1) Oznaka sadrži informacije navedene u točki 1.(1).

(2) Izgled oznake je u skladu s točkom 3. (2) ovog Priloga. Iznimno, ako je nekom modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća, može se dodati kopija znaka zaštite okoliša EU.

3. IZGLED OZNAKE

(1) Za kućanske rashladne uređaje, osim uređaja za čuvanje vina, razvrstane u razrede energetske učinkovitosti A+++ do C, oznaka izgleda kako je prikazano na donjoj slici.

Pri čemu:

(a) Oznaka je široka najmanje 110 mm i visoka najmanje 220 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadrži ipak moraju ostati u gore navedenom omjeru.

(b) Pozadina oznake je bijela.

(c) Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.

(d) Oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojke se odnose na gornju sliku):

1. Obrub znaka EU: 5 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm

2. Logotip EU – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

3. Oznaka energetske učinkovitosti: boja: X-00-00-00.

Piktogram kako je prikazan: logotip EU + oznaka energetske učinkovitosti: širina: 92 mm, visina: 17 mm.

4. Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100% – dužina:
92,5 mm.

5. Skala A-G:

– Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

– Tekst: Calibri Bold 19 pt, velika slova i bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 13 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

6. Razred energetske učinkovitosti

– Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100% crna boja.

– Tekst: Calibri Bold 29 pt, velika slova i bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 18 pt, velika slova, bijela boja i poravnati u jednom redu.

7. Energija

– Tekst: Calibri Regular 11 pt, velika slova, 100% crna boja.

8. Godišnja potrošnja energije:

– Obrub: 3 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 45 pt, 100% crna boja.

– Drugi red: Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

9. Korisne zapremine svih odjeljaka bez zvjezdice:

– Obrub: 3 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 25 pt, 100% crna boja. Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

10. Emisije buke koja se prenosi zrakom:

– Obrub: 3 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 25 pt, 100% crna boja.

Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

11. Korisni volumeni svih odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane označenih zvjezdicom:

– Obrub: 3 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 25 pt, 100% crna boja.

Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

12. Naziv ili zaštitni znak dobavljača

13. Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

14. Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 90 × 15 mm.

15. Broj Uredbe:

Tekst: Calibri Bold 11 pt.

(2) Za kućanske rashladne uređaje razvrstane u razrede energetske učinkovitosti D do G, osim uređaja za čuvanje vina, oznaka izgleda kako je prikazano na donjoj slici:

Pri čemu:

Izgled oznake je u skladu s točkom 3. (1) ovog Priloga osim za broj 8 za koji vrijedi sljedeće:

8. Godišnja potrošnja energije:

– Obrub: 3 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 32 pt, 100% crna boja.

– Drugi red: Calibri Regular 14 pt, 100% crna boja.

(3) Za uređaje za čuvanje vina, oznaka izgleda kako je prikazano na donjoj slici:

Pri čemu:

(a) Oznaka je široka najmanje 110 mm i visoka najmanje 220 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadrži ipak moraju ostati u gore navedenom omjeru.

(b) Pozadina oznake je bijela.

(c) Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.

(d) Oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojke se odnose na gornju sliku):

1. Obrub znaka EU: 5 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm

2 Logotip EU – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

3. Oznaka energetske učinkovitosti: boja: X-00-00-00.

Piktogram kako je prikazan: logotip EU + oznaka energetske učinkovitosti: širina: 92 mm, visina: 17 mm.

4. Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100% – dužina:
92,5 mm.

5. Skala A-G:

– Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred(i): 00-X-X-00.

– Tekst: Calibri Bold 19 pt, velika slova i bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 13 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

6. Razred energetske učinkovitosti

– Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100% crna boja;

– Tekst: Calibri Bold 29 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 18 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

7. Energija

– Tekst: Calibri Regular 11 pt, velika slova, 100% crna boja.

8. Godišnja potrošnja energije:

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 30 pt, 100% crna boja.

– Drugi red: Calibri Regular 14 pt, 100% crna boja.

9. Nazivni kapacitet izražen u broju standardnih vinskih boca:

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 28 pt, 100% crna boja.

Calibri Regular 15 pt, 100% crna boja.

10. Emisije buke koja se prenosi u zrak:

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 25 pt, 100% crna boja.

Calibri Regular 17 pt, 100% crna boja.

11. Naziv ili zaštitni znak dobavljača

12. Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

13. Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 90 × 15 mm

14. Broj Uredbe:

Tekst: Calibri Bold 11 pt.

PRILOG III.

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

1. U informacijskom listu proizvoda podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili ostale tiskane materijale koji se isporučuju uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela kako je utvrđena u Prilogu I. točki (t);

(c) kategorija modela kućanskog rashladnog uređaja u skladu s točkom 1. Priloga VIII.;

(d) razred energetske učinkovitosti modela u skladu s Prilogom IX.;

(e) ako je modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, može se uvrstiti i taj podatak;

(f) godišnja potrošnja energije (AEC) izražena u kWh (kWh), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 3. (2) Priloga VIII. Navodi se kao: »Potrošnja energije ‘XYZ’ kWh godišnje (kWh/god), na osnovi rezultata dobivenih za 24 sata u standardnim ispitnim uvjetima. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje je smješten«;

(g) korisna zapremina svakog odjeljka i po potrebi odgovarajući broj zvjezdica u skladu s točkom 1. (1) VI. Priloga II.;

(h) projektirana temperatura »drugih odjeljaka« u smislu točke (n) Priloga I. Za odjeljke za čuvanje vina navodi se najniža prethodno programirana temperatura čuvanja ili temperatura koju može podešavati krajnji korisnik i koju se može trajno održavati u skladu s uputama proizvođača;

(i) izraz »bez nakupljanja leda« za relevantan odjeljak ili odjeljke, prema definiciji iz točke (b) Priloga I.;

(j) »autonomija X h« definirana kao »vrijeme trajanja porasta temperature«;

(k) »kapacitet zamrzavanja« u kg/24 h;

(l) »klimatski razred« u skladu s točkom 1. tablicom 3. Priloga VIII. izražen kao: »Klimatski razred: W [klimatski razred]. Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi na temperaturi okoline između »X« [najniža temperatura] °C i »X« [najviša temperatura] °C’;

(m) emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW, zaokružene na najbliži cijeli broj;

(n) ako je model namijenjen za ugradnju, navod u tom smislu;

(o) za uređaje za čuvanje vina, sljedeće informacije: »Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi isključivo za čuvanje vina«. Ova se točka ne primjenjuje na kućanske rashladne uređaje koji nisu posebno konstruirani za čuvanje vina iako se mogu koristiti u tu svrhu niti na kućanske rashladne uređaje koji imaju odjeljak za čuvanje vina kombiniran s nekim drugim tipom odjeljka.

2. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela kućanskih rashladnih uređaja koje isporučuje isti dobavljač.

3. Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake koja može biti u boji ili crno bijela. U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.

PRILOG IV.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke (c) sadrži:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela kućanskog rashladnog uređaja, dovoljan za njegovo nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c) prema potrebi, upute na korištene usklađene norme;

(d) prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(e) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f) sljedeće tehničke parametre za mjerenja, utvrđene u skladu s Prilogom VIII.:

(i) gabaritne dimenzije;

(ii) sveukupni prostor potreban pri upotrebi;

(iii) ukupna(-e) bruto zapremina(-e);

(iv) korisna(-e) zapremina(-e) i ukupna(-e) korisna(-e) zapremina(-e);

(v) broj zvjezdica dodijeljen odjeljku ili odjeljcima za čuvanje zamrznute hrane;

(vi) tip odleđivanja;

(vii) temperatura čuvanja;

(viii) potrošnja energije;

(ix) vrijeme trajanja porasta temperature;

(x) kapacitet zamrzavanja;

(xi) potrošnja snage;

(xii) vlaga u odjeljku za čuvanje vina;

(xiii) emisije buke koja se prenosi zrakom;

(g) rezultate izračuna napravljene u skladu s Prilogom VIII.

2. Ako su podaci uvršteni u dosje tehničke dokumentacije za određeni model kućanskog rashladnog uređaja dobiveni izračunom na temelju konstrukcije i/ili ekstrapolacijom podataka o ostalim ekvivalentnim kućanskim rashladnim uređajima, dokumentacija mora sadržavati detaljne podatke o tim izračunima i/ili ekstrapolacijama kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je dobavljač obavio u svrhu verifikacije točnosti napravljenih izračuna. Ti podaci isto tako moraju sadržavati popis svih ostalih ekvivalentnih modela kućanskih rashladnih uređaja za koje su podaci bili dobiveni na istoj osnovi.

PRILOG V.

INFORMACIJE KOJE TREBA OSIGURATI U SLUČAJEVIMA KAD SE NE MOŽE OČEKIVATI DA ĆE KRAJNJI KORISNIK VIDJETI IZLOŽENI PROIZVOD

1. Informacije iz članka 4. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) razred energetske učinkovitosti modela, kako je definiran u Prilogu IX.;

(b) godišnja potrošnja energije izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s točkom 3. (2) Priloga VIII.;

(c) korisna zapremina svakog odjeljka i po potrebi odgovarajući broj zvjezdica u skladu s točkom 1. (1) VI. Priloga II.;

(d) »klimatski razred« u skladu s točkom 1. tablice 3. Priloga VIII.;

(e) emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(a) re 1 pW, zaokružene na najbliži cijeli broj;

(f) ako je model namijenjen za ugradnju, navod u tom smislu;

(g) za uređaje za čuvanje vina, sljedeće informacije: »Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi isključivo za čuvanje vina«. Ova se točka ne primjenjuje na kućanske rashladne uređaje koji nisu posebno konstruirani za čuvanje vina iako se mogu koristiti u tu svrhu niti na kućanske rashladne uređaje koji imaju odjeljak za čuvanje vina kombiniran s nekim drugim tipom odjeljka.

2. U slučaju da se navode i ostali podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu III.

3. Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.

PRILOG VI.

MJERENJA

1. U svrhu osiguravanja i provjere sukladnosti sa zahtjevima ovog Pravilnika, provode se mjerenja primjenjujući pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

2. OPĆI UVJETI ISPITIVANJA

Za ispitivanje vrijede sljedeći opći uvjeti:

(1) ako postoji grijač za sprečavanje kondenzacije koje krajnji korisnik može uključivati i isključivati, treba ih uključiti i – ako su podesivi – podesiti na maksimalno zagrijavanje;

(2) ako postoje automatski uređaji (kao što su automati za led ili hladnu vodu/pića) koje krajnji korisnik može uključivati i isključivati, za vrijeme mjerenja potrošnje energije trebaju biti uključeni, ali ne smiju biti u upotrebi;

(3) kod višenamjenskih uređaja i odjeljaka, za vrijeme mjerenja potrošnje energije temperatura čuvanja je nazivna temperatura najhladnijeg tipa odjeljka prikladna za trajnu normalnu upotrebu prema uputama proizvođača;

(4) potrošnja energije kućanskih rashladnih uređaja određuje se u najhladnijoj konfiguraciji, prema uputama proizvođača za trajnu normalnu upotrebu »drugog odjeljka«, kako je utvrđeno u Prilogu VIII. tablici 5.

3. TEHNIČKI PARAMETRI

Utvrđuju se sljedeći parametri:

(a) »gabaritne dimenzije«, izmjerene na najbliži milimetar;

(b) »sveukupni prostor potreban pri upotrebi«, izmjeren na najbliži milimetar;

(c) »ukupna(-e) bruto zapremina(-e)«, izmjereno na najbliži cijeli broj u kubnim decimetrima ili litrama;

(d) »korisna(-e) zapremina(-e) i ukupna(-e) korisna(-e) zapremina(-e), izmjereno na najbliži cijeli broj u kubnim decimetrima ili litrama;

(e) »tip odleđivanja«;

(f) »temperatura čuvanja«;

(g) »potrošnja energije« izražena u kilovat satima na 24 sata (kWh/24h), na tri decimale;

(h) »vrijeme trajanja porasta temperature«;

(i) »kapacitet zamrzavanja«;

(j) »vlaga u odjeljku za čuvanje vina«, izražena kao postotak zaokružen na najbliži cijeli broj, i;

(k) »emisije buke koja se prenosi zrakom«.

PRILOG VII.

POSTUPAK VERIFIKACIJE U SVRHU TRŽIŠNOG NADZORA

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., Državni inspektorat dužan je provesti postupak verifikacije podataka iskazanih na oznaci energetske učinkovitosti i u tehničkoj dokumentaciji.

U tu se svrhu ispituje samo jedan kućanski rashladni uređaj (analiza). Ako izmjereni parametri nisu u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač u okviru raspona utvrđenih u Tablici 1., mjerenja treba obaviti na još tri kućanska rashladna uređaja (super analiza). Aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih na ta tri kućanska rashladna uređaja mora biti u skladu sa zahtjevima u okviru raspona utvrđenih u Tablici 1.

U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i ostali ekvivalentni modeli kućanskog rashladnog uređaja nisu usklađeni te da je potrebno poduzeti mjere definirane Zakonom o energiji.

Osim postupka utvrđenog u Prilogu VI., tijela država članica primjenjuju pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

Tablica 1.

Mjereni parametar

Dozvoljena odstupanja pri verifikaciji

Nazivna bruto zapremina

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti (*) za više od 3 % ili 1 l, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća.

Nazivna korisna zapremina

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti za više od 3 % ili 1 l, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća. Ako su zapremine odjeljka-podruma i odjeljka za čuvanje zamrznute hrane podesive i međusobno ovise o tome kako ih podesi korisnik, ta mjerna nesigurnost vrijedi kad je odjeljak-podrum podešen na minimalnu zapreminu.

Kapacitet zamrzavanja

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti za više od 10%

Potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti (E24h) za više od 10%.

Uređaji za čuvanje vina

Izmjerena vrijednost relativne vlage ne smije biti veća od nazivnog raspona za više od 10%.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Izmjerena vrijednost mora biti u skladu s nazivnom vrijednošću.

(*) »Nazivna vrijednost« znači vrijednost koju je deklarirao dobavljač.

PRILOG VIII.

RAZVRSTAVANJE KUĆANSKIH RASHLADNIH UREĐAJA, METODA IZRAČUNA EKVIVALENTNE ZAPREMINE I INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1. RAZVRSTAVANJE KUĆANSKIH RASHLADNIH UREĐAJA

Kućanski rashladni uređaji razvrstavaju se u kategorije navedene u Tablici 1.

Svaka je kategorija definirana kombinacijom odjeljaka iz Tablice 2. i neovisna je o broju vrata i/ili ladica.

Tablica 1. Kategorije kućanskih rashladnih uređaja

Kategorija

Opis

1

Hladnjak s jednim ili više odjeljaka za čuvanje svježe hrane

2

Hladnjak s odjeljkom umjerene temperature, uređaj s odjeljkom umjerene temperature i uređaj za čuvanje vina

3

Hladnjak s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu i hladnjak s odjeljkom bez zvjezdice

4

Hladnjak s odjeljkom s jednom zvjezdicom

5

Hladnjak s odjeljkom s dvije zvjezdice

6

Hladnjak s odjeljkom s tri zvjezdice

7

Hladnjak-zamrzivač

8

Uspravni zamrzivač

9

Škrinja za zamrzavanje

10

Višenamjenski i ostali rashladni uređaji

Kućanski rashladni uređaji koje zbog temperature u odjeljcima nije moguće razvrstati u kategorije 1 do 9 razvrstavaju se u kategoriju 10.

Tablica 2. Razvrstavanje kućanskih rashladnih uređaja i kombinacija odjeljaka

Nazivna temperatura (za EEI) (°C)

Projektirana temperatura

+ 12

+ 12

+ 5

0

0

- 6

- 12

- 18

- 18

Kategorija (broj)

Tipovi odjeljaka

Drugi

Za čuvanje vina

Podrum

Za čuvanje svježe hrane

Za lako pokvarljivu hranu

Bez zvjezdice/

ledomat

S jednom zvjezdicom

S dvije zvjezdice

S tri
zvjezdice

S četiri zvjezdice

Kategorija uređaja

Kombinacija odjeljaka

HLADNJAK S JEDINIM ILI VIŠE ODJELJAKA ZA ČUVANJE SVJEŽE HRANE

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

HLADNJAK S ODJELJKOM UMJERENE TEMPERATURE, UREĐAJ S ODJELJKOM UMJERENE TEMPERATURE i UREĐAJ ZA ČUVANJE VINA

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

HLADNJAK S ODJELJKOM ZA LAKO POKVARLJIVU HRANU i HLADNJAK S ODJELJKOM BEZ ZVJEZDICE

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

HLADNJAK S ODJELJKOM S JEDNOM ZVJEZDICOM

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

HLADNJAK S ODJELJKOM S DVIJE ZVJEZDICE

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

HLADNJAK S ODJELJKOM S TRI ZVJEZDICE

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

HLADNJAK-ZAMRZIVAČ

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

USPRAVNI ZAMRZIVAČ

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) (a)

Y

8

ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

VIŠENAMJENSKI I OSTALI RASHLADNI UREĐAJI

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Napomene:

Y = odjeljak postoji; N = odjeljak ne postoji; O = odjeljak postoji kao opcija;

(a) uključuje i ledenice za zamrznutu hranu s tri zvjezdice

Kućanski rashladni uređaji razvrstavaju se u jedan ili više klimatskih razreda kako su utvrđeni u Tablici 3.

Tablica 3. Klimatski razredi

Razred

Simbol

Prosječna temperatura okoline °C

Umjeren u širem rasponu

SN

+ 10 do + 32

Umjeren

N

+ 16 do + 32

Suptropski

ST

+ 16 do + 38

Tropski

T

+ 16 do + 43

Rashladni uređaj mora biti u stanju željene temperature u različitim odjeljcima održavati istovremeno i u okviru dozvoljenih temperaturnih odstupanja (za vrijeme odmrzavanja), kako je navedeno u Tablici 4. za različite tipove kućanskih rashladnih uređaja i za odgovarajuće klimatske razrede.

Višenamjenski uređaji i odjeljci moraju biti u stanju održavati željene temperature u različitim tipovima odjeljaka u kojima temperaturu može podesiti krajnji korisnik u skladu s uputama proizvođača.

Tablica 4. Temperature čuvanja

Temperature čuvanja (°C)

Drugi odjeljak

Odjeljak za
čuvanje vina

Odjeljak umjerene temperature

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

Odjeljak za lako pokvarljivu hranu

Odjeljak s jednom
zvjezdicom

Odjeljak/prostor s dvije zvjezdice

Zamrzivač hrane i odjeljak/ledenica s tri zvjezdice

tom

twma

tcm

t1m, t2m,

t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤

twma ≤ + 20

+ 8 ≤

tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m,

t3m ≤ + 8;

tma ≤ + 4

- 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (a)

≤ – 18 (a)

Napomene:

— tom: temperatura čuvanja u drugom odjeljku.

— twma: temperatura čuvanja u odjeljku za čuvanje vina s odstupanjem od 0,5 K.

— tcm: temperatura čuvanja u odjeljku-podrumu.

— t1m, t2m, t3m: temperature čuvanja u odjeljku za svježu hranu.

— tma: prosječna temperatura čuvanja u odjeljku za svježu hranu.

— tcc: trenutačna temperatura čuvanja u odjeljku za lako pokvarljivu hranu.

— t*, t**, t***: maksimalne temperature odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane.

— temperatura čuvanja u odjeljku za pravljenje leda i odjeljku bez zvjezdice je ispod 0 °C.

(a) kod kućanskih rashladnih uređaja bez nakupljanja leda, za vrijeme ciklusa odmrzavanja dozvoljeno je odstupanje temperature za najviše 3 K tijekom 4 sata ili 20% trajanja radnog ciklusa, ovisno o tome što traje kraće.

2. IZRAČUN EKVIVALENTNE ZAPREMINE

Ekvivalentna zapremina kućanskog rashladnog uređaja je zbroj ekvivalentnih zapremina svih odjeljaka. Izračunava se u litrama i zaokružuje na najbliži cijeli broj, prema sljedećoj formuli:

gdje je:

– n = broj odjeljaka,

– Vc = korisna zapremina odjeljka ili odjeljaka,

– Tc = nazivna temperatura odjeljka ili odjeljaka navedena u Tablici 2.,

= termodinamički faktor naveden u Tablici 5.,

FFc, CC i BI su korekcijski faktori zapremine navedeni u tablici 6.

Termodinamički faktor je omjer između razlike nazivne temperature za odjeljak Tc (utvrđen u Tablici 2.) i temperature okoline u standardnim ispitnim uvjetima na + 25 °C i iste razlike za odjeljak za svježu hranu na + 5 °C.

Termodinamički faktori za odjeljke opisane u Prilogu I. točkama (g) do (n) navedeni su u Tablici 5.

Tablica 5. Termodinamički faktori za odjeljke rashladnih uređaja

Odjeljak

Nazivna
temperatura

(25-Tc)/20

Drugi odjeljak

Projektirana temperatura

Odjeljak umjerene temperature/odjeljak za čuvanje vina

+ 12 °C

0,65

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

+ 5 °C

1,00

Odjeljak za lako pokvarljivu hranu

0 °C

1,25

Odjeljak za pravljenje leda i odjeljak bez zvjezdice

0 °C

1,25

Odjeljak s jednom zvjezdicom

- 6 °C

1,55

Odjeljak s dvije zvjezdice

- 12 °C

1,85

Odjeljak s tri zvjezdice

- 18 °C

2,15

Odjeljak za zamrzavanje hrane (odjeljak s četiri zvjezdice)

- 18 °C

2,15

Napomene:

(i) za višenamjenske odjeljke, termodinamički faktor je određen nazivnom temperaturom navedenom u tablici 2. za najhladniji tip odjeljka, koju krajnji kupac može podešavati i koja se može trajno održavati prema uputama proizvođača;

(ii) za svaki prostor s dvije zvjezdice (unutar zamrzivača), termodinamički faktor se određuje na Tc = – 12 °C;

(iii) za druge odjeljke, termodinamički faktor je određen najnižom projektiranom temperaturom koju krajnji kupac može podešavati i koja se može trajno održavati prema uputama proizvođača.

Tablica 6. Vrijednost korekcijskih faktora

Korekcijski faktor

Vrijednost

Uvjeti

FF (bez nakupljanja leda)

1,2

Za odjeljke za čuvanje smrznute hrane, bez nakupljanja leda

1

Ostali

CC (klimatski razred)

1,2

Za uređaje klimatskog razreda T (tropski)

1,1

Za uređaje klimatskog razreda ST (suptropski)

1

Ostali

BI (ugradbeni)

1,2

Za ugradbene uređaje uže od 58 cm

1

Ostali

Napomene:

(i) FF je korekcijski faktor zapremine za odjeljke bez nakupljanja leda;

(ii) CC je korekcijski faktor zapremine za dani klimatski razred. Ako je rashladni uređaj razvrstan u više od jednog klimatskog razreda, za izračun ekvivalentne zapremine koristi se klimatski razred s najvišim korekcijskim faktorom.

(iii) BI je korekcijski faktor zapremine za ugradbene uređaje.

3. IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) nekog modela kućanskog rashladnog uređaja, godišnja potrošnja energije tog kućanskog rashladnog uređaja uspoređuje se s njegovom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(1) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jednu decimalu:

gdje je:

AEC = godišnja potrošnja energije kućanskog rashladnog uređaja

SAEC = standardna godišnja potrošnja energije kućanskog rashladnog uređaja.

(2) Godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/godini prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

AEC=E24h x 365

gdje je:

E24h je potrošnja energije kućanskog rashladnog uređaja, izražena u kWh/24h i zaokružena na tri decimale.

(3) Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/godini prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

SAEC = Veq x M + N + CH

gdje je:

Veq = ekvivalentna zapremina kućanskog rashladnog uređaja

CH iznosi 50 kWh/godini za kućanske rashladne uređaje s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu korisne zapremine najmanje 15 litara

Vrijednosti M i N za svaku kategoriju kućanskog rashladnog uređaja navedene su u tablici 7.

Tablica 7. Vrijednosti M i N po kategorijama kućanskih rashladnih uređaja

Kategorija

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

(*)

(*)

(*)Napomena: za kućanske rashladne uređaje kategorije 10, vrijednosti M i N ovise o temperaturi i broju zvjezdica odjeljka s najnižom temperaturom čuvanja koju krajnji korisnik može podesiti i koju se može trajno održavati u skladu s uputama proizvođača. Kad postoji samo »drugi odjeljak« kako je utvrđen u tablici 2. i Prilogu I. točki (n), uzimaju se vrijednosti M i N za kategoriju 1. Za uređaje s odjeljcima s tri zvjezdice ili odjeljcima za zamrzavanje hrane smatra se da su hladnjaci-zamrzivači.

PRILOG IX.

RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti kućanskog rashladnog uređaja od 20. prosinca 2011. do 30. lipnja 2014. određuje se na temelju njegovoga indeksa energetske učinkovitosti (EEI) kako je utvrđen u Tablici 1., a od 1. srpnja 2014. kako je utvrđen u Tablici 2.

Indeks energetske učinkovitosti kućanskog rashladnog uređaja određuje se u skladu s točkom 3. Priloga VIII.

Tablica 1. Razredi energetske učinkovitosti do 30. lipnja 2014.

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44 ≤ EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najniža učinkovitost)

EEI > 150

Tablica 2. Razredi energetske učinkovitosti od 1. srpnja 2014.

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najniža učinkovitost)

EEI > 150

[1] SL L 27, 30. 1. 2010., str. 1.