Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti televizora

NN 101/2011 (7.9.2011.), Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti televizora

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2075

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TELEVIZORA

Članak 1.

Predmet

Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi u pogledu označavanja televizora i pružanja dodatnih informacija o proizvodu za televizore prema Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1062/2010 o dopuni Direktive 2010/30/EU u pogledu označavanja energetske učinkovitosti televizora.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, vrijede sljedeće definicije:

(1) »televizor« znači televizijski prijemnik ili televizijski monitor;

(2) »televizijski prijemnik« znači proizvod namijenjen prvenstveno za prikazivanje i prijem audiovizualnih signala, koji se stavlja na tržište pod jednom oznakom modela ili sustava, a sastoji se od;

(a) ekrana;

(b) jednog ili više tunera/prijemnika i dodatnih funkcija za pohranjivanje i/ili prikazivanje podataka kao što su višenamjenski digitalni disk (DVD), tvrdi disk (HDD) ili video rekorder (VCR), u jednom uređaju s ekranom ili jednom ili više zasebnih uređaja;

(3) »televizijski monitor« znači proizvod namijenjen da na integriranom zaslonu prikazuje video signale iz različitih izvora, uključujući televizijske signale, koji ima opciju regulacije i reprodukcije audio signala iz vanjskog uređaja povezanog preko standardiziranih priključaka za prijenos video signala, uključujući CINCH priključak (komponentni, kompozitni), SCART, HDMI, i budućih bežičnih standardnih priključaka (ipak isključujući nestandardiziranu opremu za prijenos video signala kao što su DVI i SDI), ali emitirane signale ne može primati niti obrađivati;

(4) »stanje uključenosti« znači stanje u kojem je televizor priključen na izvor napajanja iz mreže i proizvodi zvuk i sliku;

(5) »kućni način rada« označava postavke televizora koje proizvođač preporuča za normalnu upotrebu u kućanstvu;

(6) »stanje ili stanja mirovanja« znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, koje može trajati neograničeno dugo i u kojem njezino pravilno funkcioniranje ovisi o napajanju iz mreže te omogućuje samo sljedeće funkcije:

(a) funkcija ponovne aktivacije ili funkcija ponovne aktivacije samo uz indikaciju da je funkcija ponovne aktivacije omogućena; i/ili

(b) prikaz neke informacije ili nekog statusa;

(7) »stanje isključenosti« znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz električne mreže, ali ne obavlja nikakvu funkciju; stanjem isključenosti smatra se i sljedeće:

(a) situacije u kojima se daje samo indikacija o stanju isključenosti;

(b) situacije u kojima su moguće samo one funkcije čija je svrha osigurati elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s Direktivom 2004/108/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća[1];

(8) »funkcija ponovne aktivacije« znači funkciju koja omogućuje aktivaciju drugih načina rada, uključujući i stanje uključenosti, daljinskim prekidačem uključujući i daljinski upravljač, ugrađeni senzor ili sat, u kojima su omogućene dodatne funkcije, što podrazumijeva i stanje uključenosti;

(9) »prikaz informacije ili statusa« znači kontinuiranu funkciju pružanja određene informacije ili indikacije statusa opreme na ekranu, uključujući satove;

(10) »obvezni izbornik« označava set tvornički postavljenih postavki televizora od kojih korisnik televizora kod prvog uključivanja televizijskog prijemnika mora odabrati određene postavke;

(11) »omjer vršnog osvjetljenja« znači omjer vršnog osvjetljenja u kućnom načinu rada ili, ovisno o slučaju, u stanju uključenosti televizora kako ga je podesio dobavljač i vršnog osvjetljenja televizora u stanju uključenosti podešenom na najsvjetlije;

(12) »prodajno mjesto« znači mjesto na kojem su televizori izloženi ili ponuđeni za prodaju, najam ili kupnju na otplatu;

(13) »krajnji korisnik« znači potrošača koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti televizor.

Članak 3.

Obveze dobavljača

Dobavljač osigurava da:

(a) svaki televizor koji se isporučuje bude označen tiskanom oznakom čiji izgled i sadržaj su utvrđeni u Prilogu V.;

(b) informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu III., bude dostupan;

(c) tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev nadležnim tijelima Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o energiji i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i Komisiji EU;

(d) svaki oglas u kojem se za određeni model televizora objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni sadrži razred energetske učinkovitosti;

(e) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu televizora u kojima se opisuju njegovi specifični tehnički parametri sadrže razred energetske učinkovitosti tog modela.

2. Razredi energetske učinkovitosti temelje se na indeksu energetske učinkovitosti koji se izračunava u skladu s Prilogom II.

3. Format oznake kako se utvrđuje u Prilogu V. primjenjuje se u skladu sa sljedećim rokovima:

(a) za televizore koji se stavljaju na tržište od 30. studenoga 2011., oznake za televizore s razredima energetske učinkovitosti:

(i) A, B, C, D, E, F i G u skladu su s točkom 1. Priloga V. ili kad to dobavljači smatraju primjerenim, u skladu s točkom 2. tog Priloga;

(ii) A+ u skladu su s točkom 2. Priloga V.;

(iii) A++ u skladu su s točkom 3. Priloga V.;

(iv) A+++ u skladu su s točkom 4. Priloga V.;

(b) za televizore koji se stavljaju na tržište od 1. siječnja 2014. s razredima energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E i F, oznake su u skladu s točkom 2. Priloga V. ili kad to dobavljači smatraju primjerenim, u skladu s točkom 3. tog Priloga;

(c) za televizore koji se stavljaju na tržište od 1. siječnja 2017. s razredima energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D i E, oznake su u skladu s točkom 3. Priloga V. ili kad to dobavljači smatraju primjerenim, u skladu s točkom 4. toga Priloga;

(d) za televizore koji se stavljaju na tržište od 1. siječnja 2020. s razredima energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C i D, oznake su u skladu s točkom 4. Priloga V.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributer osigurava da:

(a) svaki televizor koji se nalazi na prodajnom mjestu, na prednjoj strani nosi jasno vidljivu oznaku koju dobavljač dostavlja u skladu s člankom 3. stavkom 1.;

(b) se za televizore ponuđene za prodaju, najam ili kupnju na otplatu, u slučajevima kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izložen proizvod, prodaju s priloženim podacima koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom VI.;

(c) svaki oglas u kojem se za određeni model televizora objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni sadrži razred energetske učinkovitosti;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu televizora u kojima se opisuju njegovi specifični tehnički parametri sadrže razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode kako se utvrđuju u Prilogu VII.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Pri ocjenjivanju sukladnosti s navedenim razredom energetske učinkovitosti primjenjuju se postupak utvrđen u Prilogu VIII.

Članak 7.

Zabrane

Nije dopuštena upotreba naljepnica, oznaka i drugih natpisa koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, a koje mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti.

Članak 8.

Nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika i postupke verifikacije iz članka 6. ovog Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, sukladno odredbama Zakona o energiji, Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i ovog Pravilnika.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

Članak 3. točke (d) i (e) i članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 30. ožujka 2012.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. studenog 2011., osim odredbi članka 3. stavci (d) i (e) i članka 4. (b), (c) i (d) koji stupaju na snagu 30. ožujka 2012.

Klasa: 11-01/11-01/186
Urbroj: 526-04-02/1-11-1
Zagreb, 23. kolovoza 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti televizora određuje se na temelju njegovog indeksa energetske učinkovitosti (EEI) kako je utvrđen u Tablici 1. Indeks energetske učinkovitosti televizora određuje se u skladu s točkom 1. Priloga II.

Tablica 1. Razred energetske učinkovitosti televizora

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najniža učinkovitost)

1,00 ≤ EEI

PRILOG II.

METODA ZA IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I GODIŠNJE POTROŠNJE ENERGIJE U STANJU UKLJUČENOSTI

1. Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se kao EEI = P/Pref (A), gdje je:

– Pref (A) = Pbasic + A x 4,3224 W/dm2,

– Pbasic = 20 W za televizijske prijemnike s jednim tunerom/prijemnikom i bez tvrdog diska,

– Pbasic = 24 W za televizijske prijemnike s jednim ili više tvrdih diskova,

– Pbasic = 24 W za televizijske prijemnike s dva ili više tunera/prijemnika,

– Pbasic = 28 W za televizijske prijemnike s jednim ili više tvrdih diskova i dva ili više tunera/prijemnika,

– Pbasic = 15 W za televizijske monitore,

– A je vidljivo područje na zaslonu izraženo u dm2,

– P je potrošnja televizora u stanju uključenosti, u watima, mjerena u skladu s Prilogom VII., zaokružena na jednu decimalu.

2. Godišnja potrošnja energije u stanju uključenosti E u kWh izračunava se kao E = 1,46 x P.

3. Televizori s automatskom regulacijom osvjetljenja

U svrhu izračuna indeksa energetske učinkovitosti i godišnje potrošnje energije u stanju uključenosti iz točke 1. i 2., potrošnja energije u stanju uključenosti kako je utvrđena u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VII. manja je za 5%, ako su kod stavljanja televizora na tržište ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) osvjetljenje televizora u kućnom načinu rada ili stanju uključenosti kako ga je podesio dobavljač automatski se smanjuje kad je jakost osvjetljenja okoline između najmanje 20 luksa i 0 luksa;

(b) automatska regulacija osvjetljenja aktivna je u kućnom načinu rada ili stanju uključenosti kako ga je podesio dobavljač.

PRILOG III.

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

1. U informacijskom listu proizvoda podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili ostale tiskane materijale koji se isporučuju uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela; pri čemu identifikacijska oznaka modela obično znači alfanumerički kôd po kojemu se određeni model televizora razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

(c) razred energetske učinkovitosti modela u skladu s Prilogom I. Tablicom 1.; ako je modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća[2], može se uvrstiti i taj podatak;

(d) dijagonala vidljivog zaslona u centimetrima i inčima;

(e) potrošnja električne energije u stanju uključenosti mjerena u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VII.;

(f) godišnja potrošnja energije izračunata u skladu s Prilogom II., izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj; navodi se kao: »Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.«;

(g) potrošnja energije u stanju mirovanja i/ili stanju isključenosti, mjerena u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VII.;

(h) rezolucija zaslona izražena fizičkih brojem piksela horizontalno i vertikalno.

2. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela televizora koje isporučuje isti dobavljač.

3. Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake, koja može biti u boji ili crno bijela. U tom slučaju obvezno se navode i podaci iz točke 1. koji već nisu prikazani na oznaci.

PRILOG IV.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (c) obuhvaća:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela televizora, dovoljan za njegovo nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c) prema potrebi, upute na korištene usklađene norme;

(d) prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(e) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f) tehničke parametre za sljedeća mjerenja:

(i) temperatura okoline;

(ii) ispitni napon u V i frekvencija u Hz;

(iii) ukupna harmonička distorzija sustava napajanja električnom energijom;

(iv) utičnica za audio i video test signale;

(v) informacije i dokumentacija o instrumentaciji, podešenim postavkama i krugovima za elektro ispitivanje;

(g) parametre stanja uključenosti:

(i) podaci o potrošnji električne energije u watima, zaokruženi na prvu decimalu za mjerenje potrošnje električne energije do 100 W i na prvi cijeli broj za mjerenje potrošnje električne energije iznad 100 W;

(ii) karakteristike dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji predstavlja tipični televizijski emitirani sadržaj;

(iii) redoslijed radnji za postizanje stabilnog stanja s obzirom na potrošnju električne energije;

(iv) za televizore s obveznim izbornikom, omjer vršnog osvjetljenja kućnog načina rada i vršnog osvjetljenja najsvjetlije podešenog stanja uključenosti televizora, izražen kao postotak;

(v) za televizijske monitore, opis relevantnih karakteristika tunera koji se koristi za mjerenja;

(h) za stanje mirovanja i stanje isključenosti:

(i) podaci o potrošnji električne energije u watima, zaokruženo na dvije decimale;

(ii) upotrijebljena mjerna metoda;

(iii) opis kako je način rada odabran ili programiran;

(iv) redoslijed akcija kojima se dolazi do stanja u kojem televizor automatski mijenja načine rada.

PRILOG V.

OZNAKA

1. OZNAKA 1

(a) Oznaka sadrži sljedeće podatke:

I. naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II. dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, pri čemu »identifikacijska oznaka modela« obično znači alfanumerički kôd po kojemu se određeni model televizora razlikuje od ostalih modela s istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom I. Vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti televizora postavljen je na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV. potrošnja električne energije u stanju uključenosti u watima, zaokružena na prvi cijeli broj;

V. godišnja potrošnja električne energije u stanju uključenosti izražena u kWh, izračunata u skladu s točkom 2. Priloga II., zaokružena na prvi cijeli broj;

VI. dijagonala vidljivog zaslona u inčima i centimetrima.

Za televizore s uočljivim prekidačem pomoću kojeg se televizor stavlja u stanje s potrošnjom energije ispod 0,01 W postavljenim u položaj isključenosti, može se dodati simbol definiran u točki 8. točke 5.

Ako je nekom modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša EU« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, može se dodati kopija znaka zaštite okoliša EU.

(b) Izgled oznake je u skladu s točkom 5.

2. OZNAKA 2

(a) Oznaka sadrži informacije navedene u točki 1.(a).

(b) Izgled oznake je u skladu s točkom 5.

3. OZNAKA 3

(a) Oznaka sadrži informacije navedene u točki 1.(a).

(b) Izgled oznake je u skladu s točkom 5.

4. OZNAKA 4

(a) Oznaka sadrži informacije navedene u točki 1.(a).

(b) Izgled oznake je u skladu s točkom 5.

5. Oznaka izgleda kako je prikazano na donjoj slici.

Pri čemu:

(a) Oznaka je široka najmanje 60 mm i visoka najmanje 120 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadrži ipak moraju ostati u gore navedenom omjeru.

(b) Za televizore s površinom zaslona iznad 29 dm2, pozadina je bijela. Za televizore s površinom zaslona od 29 dm2 ili manje, pozadina je bijela ili prozirna.

(c) Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.

(d) Oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojke se odnose na gornju sliku):

1. Obrub: 3 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

2. Logotip EU – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

3. Logotipovi na oznaci:

boja: X-00-00-00.

Piktogram kako je prikazan; logotip EU i logotip na oznaci (zajedno): širina: 51 mm, visina: 9 mm.

4. Obrub ispod logotipova: 1 pt – boja: cijan 100% – dužina: 51 mm.

5. Skala A-G

– Strelica: visina: 3,8 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

– Najviši razred: X-00-X-00,

– Drugi razred: 70-00-X-00,

– Treći razred: 30-00-X-00,

– Četvrti razred: 00-00-X-00,

– Peti razred: 00-30-X-00,

– Šesti razred: 00-70-X-00,

– Najniži razred: 00-X-X-00.

– Tekst: Calibri Bold 10 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 7 pt, velika slova, bijela boja.

6. Oznaka energetske učinkovitosti

– Strelica: širina: 26 mm, visina: 8 mm, 100% crna boja.

– Tekst: Calibri Bold 15 pt, velika slova, bijela boja; simboli »+«: Calibri Bold 10 pt, velika slova, bijela boja.

7. Energija

– Tekst: Calibri Regular 7 pt, velika slova, 100% crna boja.

8. Logotip na prekidaču:

– Piktrogram kako je prikazan, obrub: 1 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

9. Tekst koji se odnosi na potrošnju energije u stanju uključenosti:

– Obrub: 1 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 14 pt, 100% crna boja.

– Drugi red: Calibri Regular 11 pt, 100% crna boja.

10. Dijagonalna veličina televizijskog zaslona:

– Piktrogram kako je prikazan

– Obrub: 1 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 14 pt, 100% crna boja. Calibri Regular 11 pt, 100% crna boja.

11. Tekst koji se odnosi na godišnju potrošnju energije:

– Obrub: 2 pt – boja: cijan 100% – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

– Vrijednost: Calibri Bold 25 pt, 100% crna boja.

– Drugi red: Calibri Regular 11 pt, 100% crna boja.

12. Naziv ili zaštitni znak dobavljača

13. Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

14. Naziv ili zaštitni znak dobavljača i podaci o modelu trebaju stati u prostor 51 × 8 mm.

15. Referentno razdoblje

Tekst: Calibri Bold 8 pt

Tekst: Calibri Light 9 pt.

PRILOG VI.

INFORMACIJE KOJE TREBA OSIGURATI U SLUČAJEVIMA KAD SE NE MOŽE OČEKIVATI DA ĆE KRAJNJI KORISNIK VIDJETI IZLOŽENI PROIZVOD

1. Informacije iz članka 4. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) razred energetske učinkovitosti modela, kako je definiran u Prilogu I.;

(b) potrošnja energije u stanju uključenosti, kako je navedena u točki 1. Priloga II.;

(c) godišnja potrošnja energije u skladu s točkom 2. Priloga II.;

(d) dijagonala vidljivog zaslona.

2. U slučaju da se navode i ostali podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu III.

3. Svi podaci iz ovog Priloga tiskaju se ili prikazuju u čitljivoj veličini i fontu.

PRILOG VII.

MJERENJA

1. U svrhu osiguravanja i verifikacije sukladnosti sa zahtjevima ovog Pravilnika, provode se mjerenja primjenjujući pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

2. Mjerenja potrošnje električne energije u stanju uključenosti iz točke 1. Priloga II.

(a) Opći uvjeti:

(i) mjerenja se provode kod temperature okoline od 23 °C +/– 5 °C;

(ii) mjerenja se provode primjenom dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji predstavlja tipični televizijski emitirani sadržaj; izmjerena veličina je prosječna električna energija potrošena u deset uzastopnih minuta;

(iii) mjerenja se provode nakon što je televizor bio u stanju isključenosti najmanje 1 sat i odmah nakon toga najmanje 1 sat u stanju uključenosti i završavaju prije isteka najviše 3 sata u stanju uključenosti. Relevantan video signal prikazuje se tijekom čitavog vremena u kojem je televizor u stanju uključenosti. Za televizore za koje je poznato da se stabiliziraju unutar 1 sata, ta vremena mogu biti kraća ako se može dokazati da su izmjerene vrijednosti unutar 2% rezultata koji bi se inače ostvarili primjenom ovdje navedenih vremena;

(iv) mjerenja se provode s nesigurnošću od najviše 2% na razini pouzdanosti od 95%.

(v) mjerenja se provode kod onemogućene funkcije »automatska regulacija osvjetljenja« ako takva postoji. Ako funkcija »automatska regulacija osvjetljenja« postoji, a ne može se onemogućiti, mjerenja se provode na način da je svjetlo koje ulazi izravno na senzor ambijentalnog svjetla na razini 300 luksa ili više.

(b) Uvjeti za mjerenje potrošnje električne energije televizora u stanju uključenosti:

(i) televizori bez obveznog izbornika: potrošnja električne energije mjeri se u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač, tj. s postavkama regulacije osvjetljenja televizora koje su za krajnjeg korisnika tvornički podešene;

(ii) televizori s obveznim izbornikom: potrošnja električne energije mjeri se u stanju »kućnog načina rada«;

(iii) televizijski monitori bez obveznog izbornika: televizijski monitor priključuje se na odgovarajući tuner. Potrošnja električne energije mjeri se u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač, tj. s postavkama regulacije osvjetljenja televizora koje su za krajnjeg korisnika tvornički podešene. Potrošnja električne energije tunera nije relevantna za mjerenje potrošnje električne energije televizijskog monitora u stanju uključenosti;

(iv) televizijski monitori s obveznim izbornikom: televizijski monitor priključuje se na odgovarajući tuner. Potrošnja električne energije mjeri se u stanju »kućnog načina rada«.

3. Mjerenja potrošnje električne energije u stanju mirovanja/isključenosti iz točke 1. (g) Priloga III.

Mjerenja potrošnje električne energije od 0,50 W ili više provode se s nesigurnošću od najviše 2% na razini pouzdanosti od 95%. Mjerenja potrošnje električne energije ispod 0,50 W provode se s nesigurnošću od najviše 0,01 W na razini pouzdanosti od 95%.

4. Mjerenja vršnog osvjetljenja iz točke 2. (c) Priloga VIII.

(a) Mjerenja vršnog osvjetljenja provode se luminometrom tako postavljenim da detektira onaj dio zaslona koji prikazuje potpuno (100%) bijelu sliku dok se preostali dio zaslona ispituje testom cijelog zaslona kod kojega prosječna razina osvjetljenja slike ne prelazi točku nakon koje sustav regulacije osvjetljenja zaslona ograničava potrošnju električne energije.

(b) Mjerenja omjera osvjetljenja provode se ne ometajući točku detekcije luminometra na zaslonu prilikom prelaska sa stanja kućnog načina rada ili, ovisno o slučaju, stanja uključenosti televizora kako ga je podesio dobavljač na stanje uključenosti s najsvjetlije podešenim osvjetljenjem zaslona.

PRILOG VIII.

POSTUPAK VERIFIKACIJE U SVRHU TRŽIŠNOG NADZORA

U svrhu provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenim u člancima 3. i 4., za verifikaciju potrošnje električne energije u stanju uključenosti iz točke 1. Priloga II. i potrošnje električne energije u stanju mirovanja/isključenosti iz točke 1.(g) Priloga III. Državni inspektorat dužan je provesti postupak verifikacije podataka iskazanih na oznaci energetske učinkovitosti i u tehničkoj dokumentaciji. primjenjujući sljedeći postupak.

1. Tijela država članica ispituju samo jedan uređaj (analiza).

2. Smatra se da model zadovoljava deklariranu vrijednost potrošnje električne energije u stanju uključenosti i deklarirane vrijednosti u stanju mirovanja i/ili isključenosti ako:

(a) rezultat za potrošnju električne energije u stanju uključenosti ne prelazi deklariranu vrijednost potrošnje električne energije za više od 7%; i

(b) rezultati za vrijednosti potrošnje električne energije u stanju mirovanja i, ovisno o slučaju, isključenosti ne prelaze deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije za više od 0,10 W; i

(c) rezultat omjera vršnog osvjetljenja prelazi 60%.

3. Ako se ne postignu rezultati iz točke 2. (a) ili (b) ili (c), ispituju se tri dodatna primjerka istoga modela (super analiza).

4. Ako su ispitana tri dodatna primjerka istoga modela, smatra se da model zadovoljava deklariranu vrijednost potrošnje električne energije u stanju uključenosti i deklarirane vrijednosti za stanje mirovanja i isključenosti ako:

(a) prosječni rezultat za spomenuta tri primjerka za potrošnju električne energije u stanju uključenosti ne prelazi deklariranu vrijednost potrošnje električne energije za više od 7%; i

(b) prosječni rezultat za spomenuta tri primjerka za potrošnju električne energije u stanju mirovanja i, ovisno o slučaju, stanju isključenosti ne prelazi deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije za više od 0,10 W; i

(c) prosječni rezultat za spomenuta tri primjerka omjera vršnog osvjetljenja prelazi 60%.

5. Ako se ne postignu rezultati iz točke 4. (a) ili (b) ili (c), za model se smatra da ne zadovoljava uvjete te da je potrebno poduzeti mjere definirane Zakonom o energiji.

[1] SL L 390, 31. 12. 2004., str. 24.

[2] SL L 27, 30. 1. 2010., str. 1.