Uredba o dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 102/2011 (9.9.2011.), Uredba o dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2085

Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2011. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008 i 125/2010), u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno, u postupku dodjele koncesije na pomorskom dobru za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, granicom određeno pomorsko dobro mora se upisati u zemljišne knjige najkasnije do donošenja odluke o koncesiji.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

Kad je koncesija na pomorskom dobru dio cjelovitog razvojnog projekta od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koji obuhvaća pomorsko dobro i nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje graniče s pomorskim dobrom, Vlada Republike Hrvatske, kao davatelj koncesije, primijenit će dodatni kriterij za ocjenu ponude.

Dodatni kriterij iz stavka 1. ovoga članka je visina naknade koja se nudi za prava koja se stječu na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje graniče s pomorskim dobrom.

Dodatni kriterij iz stavka 2. ovoga članka iznosit će dodatnih 20% u ocjeni ponude sukladno članku 21. ove Uredbe.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku kojom utvrđuje da se radi o projektu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/11-01/05

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 8. rujna 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.