Odluka o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima

NN 103/2011 (12.9.2011.), Odluka o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2107

Na temelju članka 271. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09 i 61/11), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodno mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća i uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija donosi

ODLUKU

O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA RADA MIRITELJA U POSTUPCIMA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova miritelja imenovanih odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama, te visina nagrade miritelja koji nisu imenovani s liste miritelja koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće.

II.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dužno miritelju imenovanom odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama, isplatiti nagradu za izvršene usluge mirenja u kolektivnom radnom sporu te troškove nastale provođenjem toga postupka.

Miritelj ima pravo na nagradu za izvršene usluge mirenja u iznosu od 250,00 kn neto za svaki sastanak mirenja, te pravo na naknadu troškova prijevoza nastalih dolaskom od prebivališta miritelja do mjesta održavanja postupka mirenja i njegovim povratkom u prebivalište.

Ako je miritelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će na temelju ispostavljenog računa miritelja snositi troškove poreza na dodanu vrijednost na obračunati iznos.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će izvršiti isplatu nagrade i naknade miritelju sukladno Odluci Gospodarsko-socijalnog vijeća, kojom se utvrđuje miritelj za pojedini kolektivni radni spor te visina nagrade odnosno naknade miritelja.

III.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dužno miritelju koji nije imenovan odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama, isplatiti nagradu za izvršene usluge mirenja u kolektivnom radnom sporu u iznosu od 250,00 kn neto za svaki sastanak mirenja.

Ako je miritelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će na temelju ispostavljenog računa miritelja snositi troškove poreza na dodanu vrijednost na obračunati iznos.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će izvršiti isplatu nagrade miritelju sukladno Odluci Gospodarsko-socijalnog vijeća, kojom se utvrđuje miritelj za pojedini kolektivni radni spor te visina nagrade miritelja.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kriterijima isplate nagrade i troškova rada miritelja, odnosno članova mirovnoga vijeća u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima klasa: 003-05/03-01/51; urbroj: 524-01-03-1 od 10. srpnja 2003. godine (»Narodne novine« broj 112/03).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/11-01/06

Urbroj: 526-08-01-01/1-11-12

Zagreb, 31. kolovoza 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.