Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrungineus (Oliver)

NN 103/2011 (12.9.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrungineus (Oliver)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2109

Na temelju članka 14. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 50. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA CRVENE PALMINE PIPE – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)[1]

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, br. 35/09), u članku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– osjetljivo bilje je bilje, isključujući plodove i sjeme, sljedećih vrsta: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Charm) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei i roda Washingtonia, kojima je promjer bazalnog dijela stabljike veći od 5 cm.«

Članak 2.

U članku 5. podstavak d) mijenja se i glasi:

»d) uvezeno u skladu s točkom 1. c) Priloga I. ovoga Pravilnika, u razdoblju od barem jedne godine nakon unošenja, a prije premještanja raslo na mjestu proizvodnje:

(i) u kojem se osjetljivo bilje nalazilo na mjestu koje je u cijelosti bilo fizički zaštićeno od unošenja i/ili širenja crvene palmine pipe, i

(ii) na kojem prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca, nisu primijećeni znakovi prisutnosti crvene palmine pipe.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Radi utvrđivanja prisutnosti crvene palmine pipe i otkrivanja znakova zaraze crvenom palminom pipom na biljkama iz porodice Palmae provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona.

(2) Nadležna uprava izvješćuje druge države članice Europske unije i Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) o rezultatima posebnog nadzora svake godine do 28. veljače. Kad se utvrdi prisutnost crvene palmine pipe, nadležna uprava je obvezna uz izvješće o rezultatima posebnog nadzora priložiti:

(a) ažuriranu verziju akcijskog plana koji je prihvaćen u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika;

(b) ažurirani popis demarkiranih područja određenih u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika, uključujući opis i položaj tih područja (uključujući prikaz na karti).

(3) Ako posjednik bilja ili bilo koja druga osoba posumnja na zarazu ili uoči pojavu crvene palmine pipe unutar određenog područja na teritoriju Republike Hrvatske, obvezan je o tome odmah izvijestiti nadležnu upravu.

(4) Kad se potvrdi prisutnost crvene palmine pipe, nadležna uprava je obvezna u roku od pet dana u pisanom obliku izvijestiti Komisiju i druge države članice o prisutnosti crvene palmine pipe na teritoriju Republike Hrvatske odnosno o njezinoj prisutnosti unutar određenog područja za koje do dosada nije bilo poznato da je ovaj štetni organizam prisutan.«

Članak 4.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. mijenjaju se i glase:

»Mjere iskorjenjivanja, demarkirana područja i akcijski plan

Članak 8.

(1) Kad na temelju rezultata posebnog nadzora iz članka 6. stavka 1. i izvješća iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika ili informacije dobivene iz bilo kojeg drugog izvora postoji dokaz o prisutnosti crvene palmine pipe ministar:

(a) određuje demarkirano područje. Demarkirano područje utvrđuje se na temelju zapisnika nadležnog inspektora, u skladu s točkom 1. Priloga II. ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;

(b) donosi akcijski plan koji će se primjenjivati u demarkiranom području iz podstavka a) ovoga stavka u skladu s točkom 3. Priloga II. ovoga Pravilnika, uključujući službene mjere u skladu s točkom 2. Priloga II. ovoga Pravilnika;

(2) Kad ministar odredi demarkirano područje i donese akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka, nadležna uprava će o tome izvijestiti Komisiju i druge države članice u roku od mjesec dana od dana kad je poslana obavijest iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika. Uz ovu obavijest nadležna uprava je obvezna priložiti detaljan opis demarkiranog područja, kartu demarkiranog područja i utvrđeni akcijski plan.

(3) Nadležna uprava nadzire provedbu akcijskog plana i tehničke mjere iz stavka 1. podstavka (b) ovoga članka koje obavljaju tehnički osposobljene osobe, ovlaštene akcijskim planom.

(4) Ministar može odstupiti od određivanja demarkiranih područja iz stavka 1. podstavka (a) ovoga članka u slučaju kad na temelju posebnog nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, izvješća iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, ili informacije dobivene iz bilo kojeg drugog izvora postoji dokaz:

(a) da je zaraza utvrđena samo na onom bilju koje pripada jednoj pošiljci osjetljivog bilja i to u području od 10 km oko tog zaraženog bilja te da u tom području do sada nije bilo poznato da je u njemu prisutna crvena palmina pipa;

(b) da je pošiljka unesena u područje iz podstavka b) ovoga stavka unutar vremenskog razdoblja manjeg od 5 mjeseci i da je već prije unošenja pošiljka bila zaražena; i

(c) da uzimajući u obzir pouzdana znanstvena načela, biologiju crvene palmine pipe, stupanj zaraze, godišnje doba i specifičnu rasprostranjenost osjetljivog bilja ne postoji opasnost od širenja crvene palmine pipe od trenutka unošenja zaražene pošiljke u to područje. U takvim slučajevima ministar će donijeti akcijski plan u skladu s točkom 3. Priloga II. ovoga Pravilnika, u kojem se neće odrediti demarkirano područje, a službene mjere iz točke 3. Priloga II. ovoga Pravilnika ograničit će na uništenje zaraženog materijala, provođenje intezivnog pograma posebnog nadzora u području od najmanje 10 km oko zaraženog područja i traganje za biljnim materijalom koji je u svezi sa zaraženim biljem.«

Članak 5.

(1) U Prilogu I. u točki 2. »Zahtjevi pri premještanju«, podtočka d) zamjenjuje se novom podtočkom d) koja je navedena u odjeljku I. Priloga koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) U Prilogu II. točka 2. »Mjere u demarkiranom području« zamjenjuje se novom točkom 2. koja je navedena u odjeljku II. Priloga ovoga Pravilnika.

(3) U Prilogu II. dodaje se točka 3. »Uspostava i primjena akcijskog plana« koja je navedena u odjeljku II. Priloga ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe članka 6. stavka 2. i 4. i članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/11-01/117

Urbroj: 525-02-2-0022/11-9

Zagreb, 2. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Odjeljak I.
2. ZAHTJEVI PRI PREMJEŠTANJU

d) uvezeno u skladu s točkom 1. c) Priloga I. ovoga Pravilnika u razdoblju od barem jedne godine nakon unošenja, a prije premještanja raslo na mjestu proizvodnje:

(i) u kojem se osjetljivo bilje nalazilo na mjestu koje je u cijelosti bilo fizički zaštićeno od unošenja i/ili širenja crvene palmine pipe, i

(ii) na kojem prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca, nisu primijećeni znakovi prisutnosti crvene palmine pipe.

Odjeljak II.
2. MJERE U DEMARKIRANOM PODRUČJU

Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku b) ovoga Pravilnika, nadležni će inspektor u demarkiranom području:

(a) narediti odgovarajuće mjere kojima je cilj iskorijeniti crvenu palminu pipu, uključujući:

(i) uništavanje ili, kad je to moguće, potpunu provedbu mehaničkih mjera na zaraženom osjetljivom bilju,

(ii) primjenu kemijskih mjera u neposrednoj blizini mjesta na kojem se uništava zaraženo osjetljivo bilje ili se primjenjuju postupci saniranja da bi se spriječilo svako moguće daljnje širenje crvene palmine pipe;

(iii) primjenu odgovarajućih fitosanitarnih mjera na zaraženom osjetljivom bilju;

(iv) kad je to moguće, masovnu upotrebu feromonskih klopki u zaraženom području;

(v) kad je to moguće, zamjenu osjetljivog bilja s neosjetljivim biljem;

(vi) svaku drugu mjeru koja može doprinijeti iskorjenjivanju crvene palmine pipe.

(b) u zaraženom području inspekcijskim pregledima obavljati intenzivni monitoring radi utvrđivanja prisutnosti crvene palmine pipe, uključujući korištenje feromonskih klopki barem u zaraženim područjima;

(c) kad je potrebno, primijeniti i druge posebne mjere kojima se može preduhitriti svaka specifična i složena okolnost od koje se može očekivati da bi mogla spriječiti, omesti ili odgoditi provedbu navedenih mjera. Ove se okolnosti odnose osobito na pristup bilju i odgovarajuće iskorjenjivanje sveg osjetljivog zaraženog bilja ili bilja za koje se sumnja da je zaraženo, bez obzira na njihovu lokaciju, te radi li se o javnom ili privatnom vlasništvu, odnosno radi li se o fizičkoj osobi ili pravnoj osobi.

3. IZRADA I PRIMJENA AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan iz članka 8. stavka 1. podstavka (b) mora:

– sadržavati detaljan opis službenih mjera koje se poduzimaju ili koje će se poduzeti u cilju iskorijenjivanja crvene palmine pipe,

– sadržavati vremenski rok unutar kojeg se moraju provesti te mjere,

– se temeljiti na Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere br. 9 (FAO) – »Smjernice za programe iskorijenjivanja štetnih organizama« i br. 14 – »Upotreba integriranih mjera u sustavnom pristupu upravljanju rizikom od štetnih organizama«

U demarkiranim područjima iz članka 8. stavka 1. podstavka (a) u kojima su rezultati posebnih nadzora tijekom najmanje tri godine pokazali da nije moguće iskorijeniti crvenu palminu pipu unutar još jedne dodatne godine; akcijski plan i njegova primjena mora prvenstveno biti usmjerena na suzbijanje i sprječavanje širenja crvene palmine pipe u zaraženom području s dugoročnim ciljem da se iskorijeni.

Akcijski plan mora sadržavati mjere navedene u točki 2. ovoga odjeljka. Za sve mjere iz točke 2. a) ovoga odjeljka u akcijskom planu moraju biti navedeni razlozi zbog kojih su određene što uključuje opis situacije te znanstvene podatke i kriterije na temelju kojih su te mjere odabrane.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2010/467/EU od 17. kolovoza 2010. kojom se mijenja i dopunjuje Odluka Komisije 2007/365/EZ od 25. svibnja 2007. u dijelu koji se odnosi na osjetljivo bilje i mjere koje treba poduzeti u slučajevima kada je nađena crvena palmina pipa - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)