Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

NN 104/2011 (13.9.2011.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2114

Na temelju članka 94. stavka 2. i članka 123. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Članak 1.

U članku 45.a stavku 3. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« br. 61/09, 141/09 i 86/11) iza riječi: »ovoga članka.« briše se točka i dodaju riječi: »i članka 45.b ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Iza članka 45.a dodaje se novi članak 45.b koji glasi:

»Članak 45.b

(1) Rješenja o registraciji zemljopisne oznake: »Pelinkovac« i rješenja o pravu uporabe registrirane zemljopisne oznake: »Pelinkovac« izdana do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, vrijede do izdavanja novih rješenja koje će Ministarstvo izdati po službenoj dužnosti u skladu s odredbom točke 5. Priloga 3. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« br. 61/09, 141/09 i 86/11).«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/128

Urbroj: 525-02-3-0034/11-2

Zagreb, 29. kolovoza 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.