Pravilnik o kartografskim znakovima

NN 104/2011 (13.9.2011.), Pravilnik o kartografskim znakovima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2118

Na temelju članka 14., a u svezi s člankom 166. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 16/2007 i 124/2010) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje prikazivanje sadržaja karata, katastarskih planova, situacija, posebnih geodetskih podloga i drugih georeferenciranih prikaza kartografskim znakovima sa svrhom detaljnog propisivanja načina prikupljanja, obrađivanja, pohranjivanja i održavanja podataka, vođenja i održavanja baza podataka i izrade službenih prikaza prostora.

Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom koriste se za prikazivanje stalnih geodetskih točaka, zgrada i drugih građevina te izgrađenih površina, vodova i njima pripadajućih objekata, prometne infrastrukture, vegetacije, vrsta uporabe zemljišta i posebnih pravnih režima na zemljištu, voda i s njima povezanih objekata, reljefa, granica i graničnih oznaka te toponima i kratica koje se koriste za prikazivanje.

Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom koriste se prilikom izrade situacija, geodetskih i drugih elaborata, nacrta i skica, a upotrebljavaju se i prilikom prikupljanja, obrađivanja, pohranjivanja i održavanja topografske, katastarske i drugih izmjera, za vođenje i održavanje topografskih, katastarskih i drugih baza podataka koje sadrže georeferencirane prikaze, za izradu službenih državnih karata i za izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata, katastra vodova i drugih službenih evidencija koje sadrže georeferencirane podatke.

Članak 2.

Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom obavezno se upotrebljavanju:

– za izradu i održavanje detaljne topografske karte mjerila 1:25000 i hrvatske osnovne karte mjerila 1:5000 i 1:10000 određenih propisima o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

– za izradu i održavanje katastarskih planova svih mjerila, preglednih katastarskih karata i skica izmjere za potrebe katastarske izmjere i tehničke reambulacije te za izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata određenih propisima o katastru zemljišta i katastru nekretnina

– za izradu posebnih geodetskih podloga koje služe za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja i za izradu drugih geoereferenciranih prikaza određenih propisima koji uređuju pitanja prostornog uređenja

– za izradu posebnih geodetskih podloga, geodetskih situacijskih nacrta, geodetskih projekata, elaborata iskolčenja građevine i drugih georeferenciranih prikaza određenih propisima koji uređuju pitanja gradnje

– za izradu i održavanje plana vodova i pregledne karte vodova te za skice izmjere i druge georeferencirane prikaze za potrebe izrade elaborata vodova određenih propisima o katastru vodova

– za izradu posebnih geodetskih podloga zaštićenih i štićenih područja te za vođenje i održavanje podataka o posebnim pravnim režimima u katastarskom operatu

– za izradu svih georeferenciranih prikaza koji se izrađuju u okviru projektiranja i izvedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta

– za izradu svih georeferenciranih prikaze stanja u prostoru koji se izrađuju u okviru pružanja geodetskih usluga pravnim i fizičkim osobama prema propisima o obavljanju geodetske djelatnosti

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika je Zbirka kartografskih znakova koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama« već se publicira u nakladi Državne geodetske uprave.

Članak 4.

Za prikazivanje sadržaja na svim georeferenciranim prikazima iz članka 2. ovog Pravilnika, mogu se upotrebljavati i drugi kartografski znakovi koji nisu sadržani u Zbirci kartografskih znakova, ali uz obvezatno objašnjenje svakog takvog znaka na georeferenciranom prikazu.

Članak 5.

Kartografski znakovi za mjerila od 1: 500 do 1: 2000 mogu se upotrebljavati u nepromijenjenom obliku (istog izgleda i veličine) i za krupnija mjerila od 1:500 na svim georeferenciranim prikazima.

Članak 6.

Za izdavanje podataka i javnih isprava koje se temelje na katastarskom operatu i podataka osnovnih državnih karata koje su trenutno u službenoj uporabi, a koji nisu usklađeni s ovim Pravilnikom, mogu se koristiti oznake propisane prijašnjim propisima do njihovog usklađenja s oznakama iz ovoga Pravilnika, a sukladno programima iz članka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 16/2007 i 124/2010).

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine« br. 24/1976 i 52/1989), osim za slučajeve određene u članku 6. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od njegovog objavljivanja u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Klasa: 935-01/11-01/02

Urbroj: 541-01/1-11-07

Zagreb, 6. rujna 2011.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.