Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava

NN 106/2011 (16.9.2011.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava

MINISTARSTVO UPRAVE

2127

Na temelju članka 25. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) i članka 20. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 80/11.), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA TE OBRASCIMA ZA UPIS I IZDAVANJE ISPRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Registar) te potrebni obrasci za upis u Registar i izdavanje isprava.

Javnost Registra

Članak 2.

(1) Javnost Registra ostvaruje se objavom dijela podataka iz Registra na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za poslove opće uprave i uvidom u sve podatke u Registru i zbirke isprava subjekata upisa.

(2) Uvid u Registar i zbirke isprava subjekata upisa obavlja se u prostorijama ministarstva nadležnog za poslove opće uprave, uz nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje Registra.

II. REGISTAR

Subjekti upisa u Registar

Članak 3.

(1) U Registar se sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Zakon) upisuju:

1. vijeća nacionalnih manjina jedinica lokalne samouprave,

2. vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave,

3. predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

4. koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave,

5. koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave,

6. koordinacije vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske osnovane od vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave;

7. drugi oblici udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.

Vođenje Registra

Članak 4.

(1) Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Uz Registar vodi se i zbirka isprava.

Sadržaj Registra

Članak 5.

U Registar se upisuju osnovni, posebni i osobni podaci, ovisno o vrsti subjekta upisa, utvrđeni u obrascima koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Registarski broj subjekta upisa

Članak 6.

(1) Svaki subjekt upisa obilježava se registarskim brojem.

(2) Registarski broj subjekta upisa je redni broj koji se svakom subjektu upisa dodjeljuje pri upisu u Registar, počevši od rednog broja 1.

(3) Registarski broj subjekta upisa dodjeljuje se računalno.

(4) Jednom dodijeljeni registarski broj subjekta upisa ne mijenja se, niti se može dodijeliti drugom subjektu upisa.

Vođenje zbirki isprava subjekata upisa

Članak 7.

(1) Zbirka isprava subjekata upisa vodi se za svaki subjekt upisa upisan u Registar.

(2) Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv subjekta upisa, registarski broj subjekta upisa pod kojim je subjekt upisa upisan i popis akata.

(3) Zbirke isprava čuvaju se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala.

Sadržaj zbirki isprava subjekata upisa

Članak 8.

Zbirka isprava subjekta upisa, ovisno o vrsti subjekta upisa, sadrži zahtjev za upis u Registar odnosno prijavu promjene podataka u Registru, dokaze bitne za upis podataka o subjektima upisa propisane Zakonom, druge dokaze dostavljene ili sastavljene u postupku upisa te donesena rješenja i izdane potvrde u postupku upisa u Registar.

Obrasci

Članak 9.

(1) Obrasci za upis u Registar su:

1. Zahtjev za upis u Registar – Obrazac broj 1,

2. Prijava promjene podataka u Registru – Obrazac broj 2

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka bijele su boje, a tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(3) Obrasci i potrebni prilozi uz obrasce podnose se Ministarstvu u dva primjerka. Obrasci se popunjavaju uredno i čitko, štampanim slovima tintanom ili kemijskom olovkom ili na računalu.

Zahtjev za upis u Registar

Članak 10.

(1) Zahtjev za upis u Registar podnosi ovlaštena osoba, na za to predviđenom obrascu.

(2) Ovisno o vrsti subjekta upisa, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti:

– dokaz o izboru vijeća ili predstavnika nacionalne manjine, odnosno o osnivanju koordinacije, potpisani sporazum,

– zapisnik s konstituirajuće sjednice vijeća, odnosno osnivačke skupštine koordinacije ili drugog oblika udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima,

– odluku o izboru predsjednika vijeća ili koordinacije i osobi koja će zamjenjivati predsjednika vijeća ili koordinacije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i

– statut vijeća, koordinacije ili drugog oblika udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.

(3) Prilozi se podnose u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici.

Prijava promjene podataka u Registru

Članak 11.

(1) Prijavu promjene podataka u Registru podnosi ovlaštena osoba, na za to predviđenom obrascu.

(2) Ovisno o vrsti subjekta upisa, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je priložiti dokaz o promjeni.

Izvadak iz Registra

Članak 12.

(1) Ministarstvo izdaje izvadak iz Registra na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes.

(2) Izvadak iz Registra izdaje se u obliku računalnog ispisa podataka.

(3) Izvadak iz Registra sadrži sljedeće podatke o subjektu upisa:

1. registarski broj,

2. datum upisa,

3. naziv,

4. OIB,

5. sjedište, odnosno prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj) i

6. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

(4) Izvadak iz Registra sadrži posljednje podatke koji su upisani u Registar i odgovaraju najnovijem stanju.

III. ČUVANJE ZBIRKI ISPRAVA

Članak 13.

(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom su isprave trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje Registra dužna je čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja i uništenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika u Registar se preuzimaju podaci iz postojećeg Registra vijeća nacionalnih manjina.

(2) Vijeća nacionalnih manjina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su upisana u postojeći Registar vijeća nacionalnih manjina mogu se upisati u Registar na temelju zahtjeva za preregistracijom uz dostavu isprava kojima dosadašnji Registar vijeća nacionalnih manjina ne raspolaže.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 120/03.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/236
Urbroj: 515-02-01/1-11-1
Zagreb, 31. kolovoza 2011.

Ministar
Davorin Mlakar, v. r.

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv subjekta upisa na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu:

Naziv subjekta upisa na jeziku i pismu  nacionalne manjine:

Sjedište / prebivalište subjekta upisa (mjesto, ulica i broj):

Područje djelovanja subjekta upisa (općina, grad, županija, RH):

Temelj upisa (označiti x):

☐ izbori, održani dana _______________________________

☐ konstituirajuća sjednica, održana dana _________________

☐ sporazum, sklopljen dana ___________________________

Datum donošenja statuta:

Ovlaštena osoba:

Predsjednik: _____________________, __________________

ime prezime

OIB: _____________ Datum odluke: _____________________

Zamjenik predsjednika __________________, _____________

ime prezime

OIB ______________ Datum odluke: _____________________

Predstavnik: _____________________, __________________

ime prezime

OIB: ________________

Prilozi:

1. dokaz o izboru, odnosno o osnivanju koordinacije, potpisani sporazum

2. zapisnik s konstituirajuće sjednice vijeća ili osnivačke skupštine koordinacije ili drugog oblika udruživanja nacionalnih manjina

3. odluka o izboru predsjednika vijeća ili koordinacije i osobe koja će zamjenjivati predsjednika,

4. statut

__________________

Potpis

ČLANOVI VIJEĆA I KOORDINACIJE NACIONALNE MANJINE

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

Član _____________________, _______________________

ime prezime

OIB ________________

__________________

Potpis

Obrazac 1 – Zahtjev za upis u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

PRIJAVA PROMJENA PODATAKA U REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Registarski broj:

Postojeći naziv subjekta upisa na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu:

Novi naziv subjekta upisa na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu:

Novi naziv subjekta upisa na jeziku i pismu  nacionalne manjine:

Novo sjedište/prebivalište subjekta upisa (mjesto, ulica i broj):

Promjena područja djelovanja subjekta upisa:

Datum promjene statuta/sporazuma:

Promjena osoba ovlaštenih za zastupanje:

Novi predsjednik ___________________, _________________

ime prezime

OIB ________________ Datum odluke: ___________________

Novi zamjenik predsjednika _______________, _____________

ime prezime

OIB ________________ Datum odluke: ___________________

Promjena osobnih podataka:

Brisanje člana radi prestanka mandata / prestanka članstva:

Datum brisanja iz Registra:

Prilozi: dokaz o promjeni

__________________

Potpis

Obrazac 2 – Prijava promjena podataka u Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina