Uredba o načinu raspolaganja prilikom zamjene, darovanja i osnivanja založnog prava na dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 109/2011 (23.9.2011.), Uredba o načinu raspolaganja prilikom zamjene, darovanja i osnivanja založnog prava na dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2146

Na temelju članka 34. stavka 1., a u svezi s člankom 30. stavkom 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donijela

UREDBU

O NAČINU RASPOLAGANJA PRILIKOM ZAMJENE, DAROVANJA I OSNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA NA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti i način zamjene, darovanja i osnivanja založnog prava na dionicama i poslovnim udjelima kao oblik raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Agencija).

II. ZAMJENA

Članak 2.

Agencija može s drugim imateljima dionica i poslovnih udjela zamijeniti dionice i poslovne udjele kojima upravlja u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Uredbom.

Članak 3.

Dionice i poslovni udjeli mogu se zamijeniti u svrhu:

– stvaranja povoljnijih uvjeta radi kvalitetnijeg i učinkovitijeg gospodarenja te provedbe restrukturiranja društva,

– stvaranja povoljnijih uvjeta za prodaju dionica i poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona kojima se uređuju načini prodaje dionica i poslovnih udjela,

– općeg i socijalnog napretka na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Prije donošenja odluke o zamjeni dionica i poslovnih udjela od strane tijela nadležnog prema odredbama Zakona, u svakom pojedinačnom slučaju utvrdit će se pravila i omjeri zamjene tako da se izvrši procjena vrijednosti dionica, odnosno poslovnih udjela koji se zamjenjuju sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

Članak 5.

Procijenjena vrijednost dionica koje se zamjenjuju, a koje su uvrštene na uređenom tržištu i kojima se trgovalo u posljednja tri mjeseca koji prethode donošenju odluke o zamjeni, je utvrđena prosječna dnevna cijena na uređenom tržištu zadnjeg dana prije određivanja omjera. Pravila i omjeri zamjene odredit će se sukladno utvrđenoj prosječnoj dnevnoj cijeni na uređenom tržištu zadnjeg dana prije određivanja omjera.

Procjenu vrijednosti dionica koje se zamjenjuju, a koje nisu uvrštene na uređenom tržištu ili se njima nije trgovalo u prethodna tri mjeseca prije donošenja odluke o zamjeni, kao i procjenu vrijednosti poslovnih udjela koji su predmet zamjene, ovisno o udjelu u temeljnom kapitalu društva obavit će:

– kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25%, ovlaštena osoba sukladno odredbama Zakona,

– kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio do 25%, Agencija.

Članak 6.

Agencija će na temelju zakona kojim se uređuje javna nabava, za poslove procjene vrijednosti dionica i poslovnih udjela koje su predmet zamjene, odabrati ovlaštenu osobu iz članka 5. stavka 2. alineje 1. ove Uredbe, a koja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– da ima najmanje dva stalno zaposlena investicijska savjetnika koji na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA) obavljaju poslove iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe,

– da investicijski savjetnici iz alineje 1. ovoga stavka imaju najmanje 2 godine iskustva na poslovima investicijskog savjetnika nakon stjecanja ovlaštenja HANFE,

– da ima reference u obavljanju istih i/ili srodnih poslova.

Agencija može, u slučaju potrebe, angažirati i revizorsko društvo i to putem posebnog natječaja, u skladu sa zakonom, ili u sklopu natječaja za ovlaštenu osobu iz stavka 1. ovoga članka kojim traži da ista nastupa zajedno u konzorciju s revizorskim društvom.

Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka i/ili revizorsko društvo, osim utvrđivanja procijenjene vrijednosti za zamjenu dionica i poslovnih udjela, zadužit će se da utvrdi i pravila i omjere zamjene sukladno članku 4. ove Uredbe.

Članak 7.

Agencija procjenjuje vrijednost dionica i poslovnih udjela radi određivanja procjenjene vrijednosti za zamjenu dionica ili poslovnih udjela primjenom pojedinih ili kombinacijom sljedećih metoda procjene:

– temeljem knjigovodstvene vrijednosti,

– temeljem vrijednosti nekretnina,

– temeljem poslovanja društva (EBITDA),

– temeljem tržišne vrijednosti dionica uvrštenih na uređenom tržištu kapitala.

Izabrana osoba iz članka 6. ove Uredbe obvezat će se da procjenu vrijednosti dionica i poslovnih udjela obavi primjenom metoda procjene vrijednosti društva, uz obvezno obrazloženje konačnog prijedloga početne cijene dionica i poslovnih udjela te predloženog omjera zamjene.

Kada Agencija nije u mogućnosti procijeniti vrijednost trgovačkog društva sukladno stavku 1. ovoga članka, zbog nedostatka relevantne dokumentacije ili iz drugih razloga, procijenjena vrijednost zamjene dionica i poslovnih udjela bit će jednaka nominalnoj vrijednosti dionica ili poslovnih udjela.

Članak 8.

Dionice i poslovni udjeli zamjenjuju se po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sukladno članku 7. ove Uredbe.

Pravila i omjeri zamjene utvrdit će se nakon izvršene procjene dionica i poslovnih udjela koji su predmet zamjene. Zamjena dionica i poslovnih udjela obavlja se uz poštivanje načela da se ne umanjuje realna vrijednost kapitala kojim upravlja Agencija.

Zamjena dionica i poslovnih udjela vrši se neposredno ili prikupljanjem ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela putem javnog oglašavanja.

Dionice i poslovni udjeli mogu se zamijeniti neposredno kad se zamjena obavlja sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i u svrhu općega gospodarskog i socijalnog napretka građana.

Smatra se da su dionice ili poslovni udjeli trgovačkog društva od općeg gospodarskog i socijalnog interesa građana kada se radi o dionicama ili poslovnim udjelima trgovačkog društva koje obavlja komunalne, infrastrukturne i sl. djelatnosti.

Članak 9.

Upravno vijeće Agencije utvrđuje listu i količinu dionica, odnosno veličinu poslovnih udjela kojih je vlasnik Republika Hrvatska, a koje će biti ponuđene za zamjenu.

Kada se utvrdi lista i količina dionica, odnosno veličina poslovnih udjela, sukladno stavku 1. ovog članka, Agencija će objaviti oglas za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela putem javnog oglašavanja.

Članak 10.

Oglas za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela objavit će se u najmanje jednom domaćem dnevnom listu i na web-stranici Agencije.

Oglas za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela sadrži:

– broj dionica i/ili vrijednost poslovnih udjela trgovačkog društva, koje Agencija namjerava steći s ciljem stjecanja određenog paketa,

– broj dionica i/ili vrijednost poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske koji se daju u zamjenu,

– početni omjer zamjene,

– popis dokumentacije koju ponuditelj mora priložiti svojoj ponudi,

– vremenski period trajanja prikupljanja ponuda za zamjenu dionica i/ili poslovnih udjela,

– rok za podnošenje ponuda za zamjenu dionica i/ili poslovnih udjela,

– odredbu da se danom predaje ponude smatra dan primanja ponude u Agenciji,

– odredbu da se nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće razmatrati,

– datum, mjesto i vrijeme otvaranja javnih ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela.

Članak 11.

Javno prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Agencije.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 11. ove Uredbe obavlja javno otvaranje pristiglih ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela te sastavlja zapisnik kojim se utvrđuje:

– broj pristiglih ponuda,

– broj i vrijednost ponuđenih dionica i poslovnih udjela ponuđenih za zamjenu,

– je li pristiglom ponudom/ponudama za zamjenu dionica i poslovnih udjela ponuđen traženi paket dionica i poslovnih udjela, odnosno manje ili više od traženog paketa dionica i poslovnih udjela,

– ispunjavaju li sve pristigle ponude uvjete za zamjenu dionica i poslovnih udjela koji su objavljeni u oglasu za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela,

– jesu li ispunjeni uvjeti za zamjenu dionica i poslovnih udjela s obzirom na ponuđenu količinu i vrijednost dionica i poslovnih udjela.

Članak 13.

Stručne službe Agencije na temelju zapisnika iz članka 12. ove Uredbe sastavljaju pisano izvješće o svim primljenim ponudama i dostavljaju ga tijelu koje je na temelju odredaba Zakona nadležno donijeti odluku o zamjeni.

Članak 14.

Ako se na temelju objavljenog oglasa za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela zapisnikom iz članka 12. ove Uredbe utvrdi da je pristiglim ponudama za zamjenu dionica i poslovnih udjela ponuđen traženi paket dionica i poslovnih udjela, stručne službe Agencije sačinit će listu pristiglih ponuda sa brojem ponuđenih dionica i poslovnih udjela koje ponuditelji daju u zamjenu za dionice i poslovne udjele koje Republika Hrvatska nudi za zamjenu, i predložiti nadležnom tijelu donošenje odluke o zamjeni.

Članak 15.

Ako se na temelju objavljenog oglasa za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela zapisnikom iz članka 12. ove Uredbe utvrdi da nije podnesena niti jedna ponuda ili nije ponuđena dovoljna količina dionica i poslovnih udjela trgovačkog društva u kojemu Republika Hrvatska namjerava steći određeni paket dionica i poslovnih udjela zamjenom, stručne službe Agencije će o tome izvijestiti tijelo nadležno za prijedlog, odnosno donošenje odluke o zamjeni.

U slučaju da ne bude ponuđena dovoljna količina dionica i poslovnih udjela trgovačkog društva u kojem Republika Hrvatska namjerava steći određeni paket dionica i poslovnih udjela zamjenom, tijelo nadležno za donošenje odluke o zamjeni može donijeti odluku da se neće prihvatiti niti jedna pristigla ponuda, te da će se obustaviti postupak zamjene i donijeti nova odluka o zamjeni.

Članak 16.

Ako se na temelju objavljenog oglasa za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela zapisnikom iz članka 12. ove Uredbe utvrdi da je pristiglim ponudama ponuđen broj dionica i poslovnih udjela za zamjenu veći od traženog, stručne službe Agencije predložit će nadležnome tijelu donošenje odluke kojom se daje prioritet ponudama kojima se nudi povoljniji omjer zamjene u odnosu na omjer utvrđen javnim prikupljanjem ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela.

U slučaju da pristigle ponude imaju isti ponuđeni omjer zamjene, stručne službe Agencije predložit će nadležnom tijelu donošenje odluke kojom se svakom ponuditelju nudi proporcionalno manji broj dionica, kako bi svi ponuditelji dobili mogućnost zamjene. Ponuditelji kojima se ponudi manji broj dionica nego što je njihovom ponudom predloženo, mogu odustati od svoje ponude.

Prilikom odabira pristiglih ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela daje se prioritet ponudama kojima se nudi povoljniji omjer zamjene u odnosu na omjer utvrđen javnim prikupljanjem ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela.

Članak 17.

Ravnatelj Agencije će, nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela, a na temelju odluke nadležnog tijela o zamjeni dionica i poslovnih udjela, pozvati sve sudionike čija je ponuda za zamjenu prihvaćena na potpisivanje ugovora o zamjeni dionica i poslovnih udjela u roku 30 dana od dana donošenja odluke o zamjeni.

Ukoliko neki od ponuditelja odustane od potpisivanja ugovora o zamjeni dionica i poslovnih udjela te Republika Hrvatska, radi njihova odustanka, ne ostvari određeni paket u trgovačkom društvu, može odustati od svih ponuda za predmetno trgovačko društvo i objaviti novi oglas za prikupljanje ponuda za zamjenu dionica i poslovnih udjela putem javnog oglašavanja.

Članak 18.

Ugovor o zamjeni dionica ili poslovnih udjela potpisuje ravnatelj Agencije.

Ugovoru o zamjeni dionica ili poslovnih udjela prilaže se izvornik ili ovjerena preslika izvoda iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ili iz Knjige dionica, odnosno Knjige poslovnih udjela društva.

III. DAROVANJE

Članak 19.

Upravno vijeće Agencije, po ocijenjenoj potrebi, može predložiti Vladi Republike Hrvatske da donese odluku o darovanju dionica ili poslovnih udjela. Prijedlog mora biti posebno obrazložen.

IV. OSNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA

Članak 20.

Na dionicama ili poslovnim udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske može se osnovati založno pravo u korist poslovnih banaka i drugih financijskih institucija, s ciljem pribavljanja sredstava za restrukturiranje i financijsku konsolidaciju trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, ukoliko Agencija nema dovoljno vlastitih sredstava za tu namjenu.

Odluku o osnivanju založnog prava iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Upravnog vijeća Agencije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-01/11-01/02

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 26. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.