Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe­vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

NN 109/2011 (23.9.2011.), Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe­vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2147

Na temelju članka 63. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine donijela

UREDBU

O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje najviši iznos naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje).

Članak 2.

Naknada za priključenje plaća se za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, zasebno od priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz stavka 1. ovoga članka.

Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Naknada za priključenje koja se plaća na osnovicu iz članka 61. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, ne može biti veća:

– od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

– od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

– od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

– od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

– od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

– od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

– od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;

– od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

– od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

– od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

– od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.);

– od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Članak 5.

Ako je prema članku 61. stavku 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, odlukom o naknadi za priključenje određena osnovica naknade za priključenje drugačija od osnovice iz članka 61. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, naknada za priključenje ne može biti veća od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Članak 6.

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili obročno.

Članak 7.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti odluke o priključenju donesene prije stupanja na snagu ove Uredbe s odredbama ove Uredbe u roku 3 mjeseca od njezinog stupanja na snagu.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/11-01/03

Urbroj: 5030112-11-1

Zagreb, 21. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.