Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

NN 109/2011 (23.9.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2151

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 77. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/2008, 25/2009, 153/2009, 21/2010, 90/2010, 39/2011 i 63/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (»Narodne novine«, br. 39/2009 i 33/2010) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi i zadaci:

– raspolaganje poljoprivrednim zemljištem;

– stjecanje poljoprivrednog zemljišta;

– gospodarenje Zemljišnim fondom;

– posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem;

– pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu;

– praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta;

– povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta;

– sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, obavlja i sljedeće poslove:

– uspostavlja, razvija, vodi i održava Informacijski podsustav o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem;

– obavlja poslove vezane za izdavanje suglasnosti na parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države;

– daje suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države;

– daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude kod prodaje i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;

– provodi postupak javnog natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i ribnjaka u dugogodišnji zakup i donosi odluku o dodjeli dugogodišnjeg zakupa;

– provodi postupak zamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba i donosi odluku o zamjeni;

– provodi postupak dodjele u zakup zajedničkih pašnjaka i donosi odluku o dodjeli zakupa;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, ovom Uredbom, Statutom Agencije te drugim propisima.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. i članak 4. mijenjaju se i glase:

»Stjecanje poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.

(1) Agencija, u ime i za račun Republike Hrvatske, stječe poljoprivredno zemljište u postupku i na način propisan Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(2) U postupcima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija stječe ono poljoprivredno zemljište za koje procijeni da će koristiti u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja strukture poljoprivrednih posjeda.

(3) Agencija stječe poljoprivredno zemljište koje se nalazi izvan granica građevinskog područja, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.

(4) Način isplate kupoprodajne cijene u postupku stjecanja poljoprivrednog zemljišta uređuje se Statutom i općim aktima Agencije.«.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se naslov i članak 4.a koji glase:

»Pravo prvokupa

Članak 4.a

(1) Pravna ili fizička osoba koja je na javnom natječaju kupila poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dužna je, u slučaju prodaje toga zemljišta, isto ponuditi Agenciji koja ima pravo prvokupa.

(2) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je pisanu ponudu za prodaju poljoprivrednog zemljišta dostaviti Agenciji, o čemu se Agencija mora očitovati u roku od 30 dana.

(3) Ukoliko se Agencija ne očituje u roku iz stavka 2. ovoga članka smatra se da nije prihvatila ponudu.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se glasi:

»(2) Agencija sklapa ugovore o kupoprodaji, zakupu i zamjeni poljoprivrednog zemljišta iz Zemljišnog fonda u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, prema kriterijima utvrđenim Zakonom, Statutom i općim aktima Agencije.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se naslov i članak 6.a koji glase:

»Kupoprodajna cijena i zakupnina poljoprivrednog zemljišta

Članak 6.a

(1) Kupoprodajna cijena koju Agencija isplaćuje vlasniku poljoprivrednog zemljišta, odnosno kupoprodajna cijena po kojoj Agencija prodaje poljoprivredno zemljište iz Zemljišnog fonda jest tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta.

(2) Tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka je vrijednost izražena u novcu koja se za određeno poljoprivredno zemljište može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na području gdje se poljoprivredno zemljište nalazi.

(3) Način utvrđivanja stvarne i tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta uređuje se Statutom i općim aktima Agencije.

(4) Zakupnina po kojoj Agencija daje u zakup poljoprivredno zemljište iz Zemljišnog fonda iznosi 3% tržišne vrijednosti predmetnog poljoprivrednog zemljišta.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. alineji 7. iza riječi: »radu« dodaju se riječi: »Upravnog vijeća«.

U alineji 8. riječ: »kupoprodaji« zamjenjuje se riječju: »stjecanju«.

U stavku 2. iza riječi: »račun« dodaje se riječ: »Agencije«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 4. iza riječi: »vijeće« dodaju se riječi: »na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu«.

U stavku 5. riječi: »Ravnatelja i zamjenika ravnatelja« zamjenjuju se riječima: »Ravnatelj i zamjenik ravnatelja«.

U stavku 7. riječi: »Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Upravno vijeća« zamjenjuje se riječima: »Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Upravno vijeće«.

U stavku 9. iza riječi: »Statutom Agencije« dodaju se riječi: »i općim aktima Agencije«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 12. i članak 12. stavak 1. mijenjaju se i glase:

»Ovlasti za stjecanje poljoprivrednog zemljišta, gospodarenje Zemljišnim fondom i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 12.

(1) Ravnatelj Agencije ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove stjecanja poljoprivrednog zemljišta, gospodarenja Zemljišnim fondom i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države iznad vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/11-01/03

Urbroj: 5030125-11-1

Zagreb, 3. kolovoza 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.