Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 109/2011 (23.9.2011.), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2152

Na temelju članka 42. stavka 3. i članka 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Agencija za upravljanje državnom imovinom i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakonu o nadstojničkim stanovima, Zakonu o područjima posebne državne skrbi, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

II.

Predmet prodaje prema ovoj Odluci su stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi njegove uže obitelji.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane.

III.

Na temelju ove Odluke neće se prodavati stanovi:

– namijenjeni za službene potrebe,

– namijenjeni za nužni smještaj,

– koji se nalaze u zgradama izgrađenim na pomorskom ili javnom ili općem dobru,

– stanovi u poslovnim i vojnim zgradama,

– koji se nalaze u zgradama koje su spomenici kulture za koje je iskazan interes ovlaštenika prava prvokupa, sukladno odredbama važećih propisa,

– u vezi s kojima je u tijeku sudski postupak, do pravomoćnog okončanja postupka.

UVJETI I NAČIN PRODAJE

IV.

Korisnici stanova iz točke II. stavka 1. ove Odluke mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana do 31. prosinca 2011. godine. Zahtjev se podnosi nadležnim državnim tijelima koja upravljaju stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke, s dokumentacijom iz točke V. ove Odluke.

Za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, kojima upravlja Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a za koje još nije s najmoprimcima zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi godinu dana od dana sklapanja ugovora o najmu.

Državna tijela iz točke I. ove Odluke će zaprimljene i cjelovito obrađene zahtjeve s prijedlogom odluke za prodaju stana dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Za stanove za koje se naknadno utvrdi da su vlasništvo Republike Hrvatske nakon proteka roka iz stavka 1. ove točke, korisnici su dužni u roku od godine dana od dana utvrđivanja vlasništva Republike Hrvatske, na temelju prethodno dostavljene ponude za kupnju, zahtjev podnijeti izravno Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

V.

Uz zahtjev za kupnju stana prema ovoj Odluci obvezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

– ugovor o najmu stana, odnosno korištenju stana,

– uvjerenje o OIB-u (osobnom identifikacijskom broju),

– rodni listovi i vjenčani list za članove obiteljskog domaćinstva,

– uvjerenje o prebivalištu, odnosno boravištu na stanu koji je predmet prodaje i za sva mjesta prebivanja od 30. svibnja 1990. godine,

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili reguliran status stalnog boravka sukladno članku 80. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 79/07 i 36/2009),

– potvrda Ministarstva financija, nadležne Porezne uprave, o nepostojanju duga prema državi za ona davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,

– potvrda državnog tijela koje upravlja stanom da s osnove korištenja stana nema duga,

– potvrda da nije ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom posebnom propisu iz točke I. ove Odluke, a na teret državnog proračuna Republike Hrvatske,

– potvrda Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama da nije ostvarena kupnja, odnosno da nije u postupku kupnja stana sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji,

– potvrda iz katastra i zemljišnoknjižnog odjela, radi dokaza da u mjestu prebivališta nemaju u vlasništvu kuću ili stan,

– ovjerovljene izjave korisnika i njegovih članova uže obitelji da nemaju u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću pogodnu za stanovanje u mjestima prebivališta, uključivo i mjesto stana koji je predmet prodaje, ili ako istu nisu prodali, darovali ili na neki drugi način otuđili nakon 30. svibnja 1990. godine,

– potvrda nadležnog tijela koliko je kupac godina bio izbjeglica, prognanik ili povratnik,

– potvrda nadležnog tijela koliko je kupac godina bio sudionik Domovinskog rata.

VI.

Prodavatelj stanova u ime Republike Hrvatske je Agencija za upravljanje državnom imovinom, a iznimno, za stanove kojima upravlja Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, prodavatelj je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

VII.

Cijena stana (Cs) utvrđuje se kupoprodajnim ugovorom, ovisno o vrijednosti stana utvrđenoj umnoškom veličine stana (P) i etalonske cijene građenja umanjene za iznos amortizacije s umnoškom koeficijenta položaja stana u zgradi (Kp) i koeficijentom veličine naselja (Kn), te umnoškom osobnog popusta koji se priznaje kupcu.

Koeficijent položaja u zgradi (Kp) iznosi:

– 1 za tipske i etažne stanove,

– 0,80 za podrumske stanove,

– 0,90 za suterenske i tavanske stanove.

Koeficijent veličine naselja (Kn) iznosi:

– 1,30 za naselje iznad 100.000 stanovnika,

– 1,20 za naselje iznad 50.000 stanovnika,

– 1,10 za naselje iznad 10.000 stanovnika,

– 1 za naselje ispod 10.000 stanovnika.

Etalonska cijena građenja (Ce) je cijena utvrđena, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

VIII.

Izraz za proračun cijene stana (Cs) je:

Cs = ((P x Ce) – A) x Kp x Kn) x Op

P – neto korisna površina stana

Ce – etalonska cijena građenja (kn/m2)

Kp – koeficijent položaja stana u zgradi

Kn – koeficijent veličine naselja

Op – osobni popust koji se priznaje kupcu.

Iznos amortizacije (A) utvrđuje se prema slijedećem izrazu:

A = (G x Ks) / 100 x P x Ce

G – starost zgrade

Ks – koeficijent umanjenja vrijednosti koji iznosi 0,7.

IX.

Osobni popust kupca izračunava se prema izrazu:

Op = (100 – (Gi x 1,5 + n + Gr x 2)) / 100

Gi – godine provedene kao izbjeglica, prognanik i povratnik,

n – 15% kod kupnje jednokratnom isplatom,

Gr – godine provedene u Domovinskom ratu (maksimalno 6 godina).

X.

Plaćanje cijene stana može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca.

Kad se plaćanje cijene stana isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Kod kupnje stana uz obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

Kamatna stapa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje i nije promjenjiva, obračunava se dekurzivnom metodom.

Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji stana uz obročnu otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz euro i to po srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Nadzor nad redovitim ispunjenjem ugovornih obaveza obavlja Agencija za upravljanje državnom imovinom koja će, u slučaju neredovitog ispunjenja ugovornih obveza, o tome obavijestiti nadležno općinsko državno odvjetništvo.

XI.

U gradovima iznad 100.000 stanovnika, za državne stanove površine veće od 65,00 m2, položaja u zgradi za tipske i etažne stanove osim podrumskih, suterenskih i tavanskih stanova, te na lokacijama I. zone utvrđene važećim gradskim odlukama o komunalnom doprinosu, kao prodajna cijena utvrđuje se tržišna cijena po procijeni ovlaštenog sudskog vještaka, uz mogućnost obročne otplate i visinu kamatne stope koje se odnose na ostale stanove iz ove Odluke, te popust od 15% kod jednokratne isplate, sukladno točki IX. ove Odluke.

Ako je tržišna cijena stana po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka niža od cijene izračunate po ovoj Odluci, primjenjuje se viša cijena stana.

XII.

Trošak procjene po ovlaštenom sudskom vještaku snosi kupac, a odabir vještaka obavlja prodavatelj.

XIII.

Kupac pravo vlasništva stana stječe upisom u zemljišne knjige, odnosno polaganjem kupoprodajnog ugovora u zemljišnoknjižnom odjelu suda na čijem se području stan nalazi i upisom u knjigu položenih ugovora prema posebnom propisu.

Ugovor s obročnom otplatom cijene mora sadržavati izjavu kupca kojom dopušta u korist prodavatelja uknjižbu založnog prava (hipoteke) na kupljenom stanu za iznos cijene i kamate.

Kad zaprimi prijedlog za uknjižbu, odnosno upis vlasništva na stanu prema ugovoru iz stavka 2. ove točke, sud će po službenoj dužnosti, u korist prodavatelja uknjižiti upis hipoteke za iznos cijene i kamata prema ugovoru.

Stanovi se prodaju kao uknjiženo ili izvanknjižno vlasništvo.

XIV.

Zahtjevi zaprimljeni na temelju Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2010), koji nisu riješeni do stupanja na snagu ove Odluke, riješit će se prema odredbama ove Odluke.

XV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2010).

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/11-01/09

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 28. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.