Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za nadzor davatelja usluga certificiranja

NN 109/2011 (23.9.2011.), Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za nadzor davatelja usluga certificiranja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2154

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj 10/02, 80/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA ZA NADZOR DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice inspektora za nadzor davatelja usluga certificiranja (u daljnjem tekstu: inspektor) Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) a u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu, kao i način i postupak njihova izdavanja i uporabe, te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama.

Članak 2.

(1). Obrazac službene iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2). Obrazac službene iskaznice inspektora za nadzor davatelja usluga certificiranja (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica na punijem papiru bijele boje dimenzije 85 × 55 mm i zaštićuje omotom od prozirne plastične mase.

Članak 3.

Obrazac iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani iskaznice:

1. utisnut grb Republike Hrvatske;

2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA«;

3. naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA – u području primjene elektroničkih potpisa«;

4. mjesto za fotografiju veličine 28 × 32 mm;

5. ime i prezime;

6. ovlaštenje;

7. serijski broj.

b) na poleđini iskaznice:

1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice;

2. evidencijski broj iskaznice;

3. nadnevak izdavanja iskaznice;

4. mjesto za pečat Ministarstva i potpis ovlaštene osobe.

Članak 4.

(1). Inspektori u obavljanju službenih poslova nose iskaznicu u kožnom povezu i njome dokazuju svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2). Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8 × 12 cm.

(3). Na prednjoj stranici kožnog poveza otisnut je zlatnom bojom hrvatski grb i natpis »INSPEKTOR DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA – područje primjene elektroničkih potpisa«.

Članak 5.

Iskaznice s pripadajućim kožnim povezom inspektorima izdaje Ministarstvo.

Članak 6.

(1). O izdanim iskaznicama inspektorima vodi se očevidnik u Ministarstvu.

(2). Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. evidencijski broj;

2. ime i prezime inspektora;

3. klasa i urbroj rješenja o ovlaštenju;

4. serijski broj iskaznice;

5. nadnevak izdavanja;

6. nadnevak povratka;

7. potpis inspektora;

8. odjeljak za napomene.

Članak 7.

(1). Inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice dužan je o tome odmah izvijestiti čelnika tijela preko neposredno nadređenog službenika.

(2). Nova iskaznica izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ne vrijedi.

(3). Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi inspektor koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez iskaznice, namjerno ili zbog krajnje nepažnje.

(4). Do izdavanja nove iskaznice inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje iskaznicu.

(5). Sadržaj pisane ovlasti sadrži sve bitne elemente sadržaja iskaznice.

Članak 8.

(1). Inspektor kojem prestane državna služba ili prestane ovlaštenje, obvezan je Ministarstvu vratiti iskaznicu u roku 3 dana od dana prestanka službe ili dana prestanka ovlaštenja.

(2). Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica, ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

Članak 9.

Ministarstvo povjerava tiskanje iskaznica pravnoj osobi koja obavlja tiskarsku odnosno djelatnost izrade znakova.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/58
Urbroj: 526-05-05/1-11-7
Zagreb, 12. rujna 2011.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I.

Obrazac službene iskaznice Inspektora davatelja usluga certificiranja