Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja

NN 110/2011 (26.9.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2162

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA I UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI PODUZETNIK KOJI OBAVLJA LIJEČNIČKE PREGLEDE ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 31/10) u članku 3. stavku 1. brišu se točke b), d) i f).

Točka c) postaje točka b).

U točki e) koja postaje točka c) riječi »piloti sportskog zrakoplova:« brišu se, a iza riječi »jedrilica« briše se točka-zarez i stavlja točka.

Članak 2.

U članku 8. točki c) iza riječi »padobranci« briše se zarez i dodaje se »i«, a iza riječi »posada« brišu se riječi: »osoblje pripreme i otpreme leta, mehaničari, inženjeri i tehničari koji obavljaju poslove održavanja i preinaka zrakoplova i zrakoplovnih komponenti i rukovatelji zrakoplovne stanice na zemlji«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Za inicijalni liječnički pregled kandidat i dalje prema procjeni AME/AMC ili na zahtjev nadležnog tijela imatelj mora dostaviti potvrdu izabranog obiteljskog liječnika o osobnom zdravstvenom statusu.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. brišu se točke c) i e).

Točka d) postaje točka c).

Članak 5.

Članak 16. briše se.

Članak 6.

Dosadašnji obrazac tiskan u Dodatku 8. zamjenjuje se novim obrascem koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-05/8

Urbroj: 530-09-11-5

Zagreb, 20. rujna 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 8.

SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJE 2 – NACIONALNA