Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva

NN 110/2011 (26.9.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

2165

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), ravnatelj donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine«, broj 47/06) u članku 3. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– vlasnici i korisnici razglasnih sustava, elektroničkih medija i davatelji telekomunikacijskih usluga,«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Nadležni Centri 112 i pravne osobe iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su redovno provoditi ispitivanje sustava za uzbunjivanje.

Redovno ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje provodi se svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka »prestanak opasnosti«, osim ako je na taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

Pravne osobe iz članka 3. ovog Pravilnika dužne su izvijestiti nadležni županijski centar 112 o rezultatima ispitivanja.

Osim za redovno ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje, sirene se mogu uključivati i koristiti i u slučajevima izvanrednog ispitivanja za potrebe razvoja i rekonstrukcije sustava za uzbunjivanje, održavanja vježbi i obilježavanja događaja značajnih za Republiku Hrvatsku, uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost Službe za sustav 112 i najavu koju medijima upućuje Kabinet ravnatelja ili nadležni Centar 112.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/11-02/02

Urbroj: 543-01-10-01-11-2

Zagreb, 8. rujna 2011.

Ravnatelj
Damir Trut, mr. sig., v. r.