Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

NN 111/2011 (28.9.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2174

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju (»Narodne novine«, broj 40/06, 31/09, 156/09) iza članka 14. dodaje se članak 14.a, koji glasi:

»Članak 14.a

Radi osiguranja kontinuiteta gospodarenja otpadnim gumama, a u slučaju da za pojedina područja nije odabran ovlašteni sakupljač ili oporabitelj ili je istekao ugovor za ovlaštenog sakupljača ili oporabitelja, Fond će s ovlaštenim sakupljačem ili oporabiteljem kojem je istekao ugovor sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti skupljanja ili oporabe na određeno vrijeme do završetka postupka odabira ovlaštenog sakupljača ili oporabitelja.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-04/42

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 15. rujna 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.