Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete

NN 112/2011 (30.9.2011.), Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

2184

Na temelju članka 21. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, broj 85/08, 110/08 i 34/11) ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uz suglasnost ministra nadležnog za rad, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA STANKU ZA DOJENJE DJETETA, PRAVA NA DOPUST TRUDNE RADNICE, PRAVA NA DOPUST RADNICE KOJA JE RODILA I PRAVA NA DOPUST RADNICE KOJA DOJI DIJETE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta (u daljnjem tekstu: stanka), prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete te način obračunavanja i isplate naknade plaće za vrijeme korištenja prava.

(2) Izrazi za fizičke osobe, koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

1. Stanka za dojenje djeteta

Članak 2.

(1) Radnica koja doji dijete, koja namjerava koristiti pravo na stanku iz članka 19. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezna je o svojoj namjeri obavijestiti poslodavca i podnijeti zahtjev nadležnoj ustrojbenoj jedinici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na čijem području ima prebivalište ili stalni, odnosno privremeni boravak (u daljnjem tekstu: nadležna ustrojbena jedinica Zavoda), najmanje 15 dana prije dana početka korištenja toga prava.

(2) Na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, potvrde izabranog doktora medicine, specijalista pedijatra da radnica doji dijete i potvrde poslodavca da radnica radi u punom radnom vremenu, nadležna ustrojbena jedinica Zavoda donosi rješenje o pravu na stanku.

(3) Tijekom korištenja prava na stanku, radnica koja doji dijete obvezna je svaka dva mjeseca dostaviti nadležnoj ustrojbenoj jedinici Zavoda novu potvrdu izabranog doktora medicine, specijalista pedijatra da doji dijete.

(4) Radnica koja doji dijete obvezna je nadležnoj ustrojbenoj jedinici Zavoda u roku od 8 dana pisanim putem prijaviti svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na stanku, računajući od dana nastanka te promjene.

(5) O prestanku prava na stanku prije isteka razdoblja utvrđenog za korištenje tog prava nadležna ustrojbena jedinica Zavoda donosi rješenje.

(6) Rješenje iz stavka 2. i 5. ovoga članka, nadležna ustrojbena jedinica Zavoda donosi u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno prijave o promjeni i dostavlja ga radnici koja doji dijete i njezinom poslodavcu.

Članak 3.

(1) Radnica koja doji dijete za vrijeme korištenja prava na stanku iz članka 2. ovoga Pravilnika, ima pravo na naknadu plaće koja iznosi 100% proračunske osnovice, preračunate na satnu osnovicu za mjesec za koji se obračunava naknada plaće, pod uvjetom da ispunjava staž osiguranja propisan člankom 24. stavkom 8. Zakona.

(2) Radnica koja doji dijete, a ne ispunjava uvjet staža osiguranja iz članka 24. stavka 8. Zakona, ima pravo na naknadu plaće koja iznosi 50% proračunske osnovice, preračunate na satnu osnovicu za mjesec za koji se obračunava naknada plaće.

(3) Pod proračunskom satnom osnovicom iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se propisani postotni iznos proračunske osnovice obračunat na satnu vrijednost s obzirom na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se obračunava naknada plaće.

Članak 4.

Naknadu plaće iz članka 3. ovoga Pravilnika obračunava i isplaćuje nadležna ustrojbena jedinica Zavoda.

2. Dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila i dopust radnice koja doji dijete

Članak 5.

Trudna radnica, radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete, a radi na poslovima koji su štetni po njezino zdravlje i/ili zdravlje djeteta koje doji, ostvaruje pravo na dopust ako joj poslodavac, prema propisima o radu i zaštiti na radu, nije osigurao obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Članak 6.

Ocjenu o poslovima koji mogu biti štetni po zdravlje trudne radnice, radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, odnosno po život djeteta, utvrđuje ovlašteni liječnik prema posebnom propisu.

Članak 7.

(1) Trudna radnica, radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete ostvaruje pravo na dopust na temelju odluke poslodavca donesene na osnovi njezinog pisanog zahtjeva i potvrde specijalista ginekologa da je trudna odnosno da je rodila, specijalista pedijatra da doji dijete, te mišljenja doktora specijalista medicine rada o poslovima koji su štetni za zdravlje trudne radnice, radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, odnosno za dijete koje doji.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je obvezan donijeti u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, a ako poslodavac u navedenom roku ne donese odluku, smatrat će se da je to pravo priznao od idućeg dana nakon što je taj rok istekao.

(3) Pravo na dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete s pravom na naknadu plaće, priznaje se trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete, s danom donošenja akta iz stavka 1. ovoga članka, a traje do dana s kojim je nadležno tijelo ili inspekcija utvrdila da je poslodavac mjerama zaštite na radu ili prilagodbom uvjeta rada otklonio štetne uvjete rada po njezino zdravlje, dojenje ili zdravlje djeteta koje doji ili ako joj je, prema propisima o radu i zaštiti na radu, osigurao obavljanje drugih odgovarajućih poslova, odnosno do dana stjecanja prava na rodiljni dopust ili do navršene godine dana djetetova života.

(4) Naknada plaće iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se u visini prosječne plaće isplaćene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se stječe pravo na dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete.

(5) Prava utvrđena odlukom iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se putem i na teret sredstava poslodavca.

(6) Odluku iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je obvezan dostaviti trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete te nadležnoj ustrojbenoj jedinici Zavoda u roku od 8 dana od dana donošenja.

Članak 8.

(1) Pravo na zaštitu od noćnog rada trudna radnica, radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete ostvaruje na temelju odluke poslodavca donesene na osnovi njezinog zahtjeva za oslobađanje od obveze rada noću i potvrde liječnika specijalista ginekologa da je trudna odnosno da je rodila ili liječnika specijalista pedijatra da doji dijete i liječnika specijalista medicine rada o štetnom utjecaju noćnoga rada na sigurnost i zdravlje trudne radnice, radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, odnosno na sigurnost i zdravlje djeteta.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je obvezan donijeti u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, a ako poslodavac u navedenom roku ne donese odluku, smatrat će se da je to pravo priznao od idućeg dana nakon što je taj rok istekao.

(3) Pravo iz stavka 1. ovoga članka priznaje se trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete s danom donošenja akta iz stavka 1. ovoga članka, a traje u vremenu u kojem je to neophodno za sigurnost i zdravlje trudne radnice, radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, odnosno za sigurnost i zdravlje djeteta, za vrijeme trudnoće, do navršene godine dana djetetova života ili za vrijeme dok radnica doji dijete do navršene godine dana života djeteta.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće (»Narodne novine«, broj 24/09).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/11-0005/1
Urbroj: 519-06/4-11
Zagreb, 8. rujna 2011.

Ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Tomislav Ivić, prof., v. r.